رشته مدیریت

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرایندهای آن­ها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : تحول

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول (M.A)

 

موضوع

تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرایندهای آن­ها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392

 

استاد راهنما

دکتر فرانک موسوی

 

شهریور 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب                                                                                        شماره صفحه

چکیده 1

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7

1-4 سوال­های پژوهش 8

1-5 اهداف پژوهش 8

1-5-1 هدف اصلی 8

1-5-2 اهداف فرعی 9

1-6 فرضیه ­های پژوهش 9

1-6-1 فرضیه­ اصلی 9

1-6-2 فرضیه ­های فرعی 10

1-7 مدل مفهومی پژوهش 10

1-8 تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی 11

1-8-1 تعاریف مفهومی 11

1-8-1-1 فناوری اطلاعات 11

1-8-1-2 استراتژیهای منابع انسانی 11

1-8-1-3 بهبود كیفیت عملكرد 12

1-8-1-4 مسئولیت تصمیم گیری 12

1-8-1-5 تنوع شغلی 12

1-8-1-6 خود كنترلی 12

1-8-1-7 توسعه حرفه ای كاركنان 13

1-8-2 تعاریف عملیاتی 13

1-8-2-1 فناوری اطلاعات 13

1-8-2-2 استراتژی های منابع انسانی 14

1-8-2-3 استراتژی منابع انسانی 14

1-8-2-4 بهبود كیفیت عملكرد 15

1-8-2-5 استقلال و آزادی كار 15

1-8-2-6 استقلال و آزادی كاری 15

1-8-2-7 مسئولیت تصمیم گیری 15

1-8-2-8 تنوع شغلی 16

1-8-2-9 خود كنترلی 16

1-8-2-10 توسعه حرفه ای كاركنان 16

1-8-2-11 دانش و آگاهی 16

1-9 ساختار پایان نامه 17

2-1 مقدمه 19

2-2 مبانی نظری پژوهش 20

2-2-1 تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات 20

2-2-2 تعریف فناوری اطلاعات و جنبه­ های مرتبط آن 21

2-2-2-1 فناوری اطلاعات یک استراتژی است 22

2-2-2-2 فناوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است 22

2-2-2-3 فناوری اطلاعات یک سری ابزار است 23

2-2-2-4 فناوری اطلاعات نوآوری است 23

2-2-2-5 فناوری اطلاعات همراه با انسان است 24

2-2-3 مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات 24

2-2-4 تاثیرات فناوری اطلاعات بر سازمان 25

2-2-5 کاربردهای فناوری اطلاعات و حوزه­ های کاربرد آن 25

2-2-5-1 تجارت الکترونیک 26

2-2-5-2 کاربرد فناوری اطلاعات 26

2-2-5-3 مدل ها فناوری اطلاعات 26

2-2-5-4 مزایا فناوری اطلاعات 26

2-2-5-4-1 مزایا برای سازمان­ها 27

2-2-5-4-2 مزایا برای مشتریان (مصرف­ کنندگان) 28

2-2-5-4-3 مزایا برای جامعه 29

2-2-5-4-4 دولت الکترونیکی 29

2-2-5-4-5 مزایای بالقوه دولت الکترونیک 30

2-2-6 چرا به دولت الکترونیکی نیاز داریم؟ 30

2-2-6-1 رشد شبکه گسترده جهانی 30

2-2-6-2 رشد جمعیت متصل به شبکه 31

2-2-6-3 کاهش هزینه­ ها 31

2-2-6-4 رشد انتظارات عمومی 31

2-2-6-5  بانکداری الکترونیک 31

2-2-6-6 سیستم اطلاعاتی جغرافیایی 32

2-2-6-7 کار از دور 33

2-2-6-8 مزایای شیوه کار از دور 34

2-2-6-8-1 مزایای فردی 34

2-2-6-8-2 مزایای سازمانی 34

2-2-6-8-3 مزایای اجتماعی 35

2-2-7 سازمان مجازی 35

2-2-8 ادارات مجازی 36

2-2-9 نقش فناوری اطلاعات در فرایندهای سازمان 36

2-2-10 سیستم های اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان 39

2-2-11 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS) 40

2-2-12 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 41

2-2-13 سیستم های اطلاعاتی عملیاتی (TPS) 41

2-2-14 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و (EIS) 42

2-2-15 سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری (DSS) 43

2-2-16 سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES) 43

2-2-17 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS) 44

2-2-18 توانمند­سازی 45

2-2-19 تعاریف و مفاهیم توانمند­سازی 47

2-2-20 توانمند­سازی روانشناختی 48

2-2-21 ریشه ­های تاریخی توانمند­سازی 49

2-2-22 ابعاد توانمند­سازی 50

2-2-23 بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 51

2-2-24 استقلال و آزادی کاری کارکنان 51

2-2-25 افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان 53

2-2-26 افزایش فرصت های شغلی کارکنان 54

2-2-27 افزایش خود کنترلی 54

2-2-28 افزایش دانش و آگاهی کارکنان 55

2-2-29 توسعه حرفه­ای کارکنان (رشد حرفه ای) 56

2-2-30 مراحل توانمند سازی 58

2-2-31 دلایل توانمند سازی 59

2-2-31-1 اثرات فناوری بر محیط­های کاری 59

2-2-31-2 افزایش انتظارات مشتریان 59

2-2-31-3 ضرورت انعطاف پذیری سازمان­ها 60

2-2-32 اهمیت توانمند سازی در سازمان­ها 60

2-2-33 موانع توانمند سازی 61

2-2-33-1 نگرش مدیران در مورد زیر دستان 61

2-2-33-2 فقدان امنیت شخصی 62

2-2-33-3 نیاز به کنترل 62

2-2-34 چگونگی افزایش توانمندی 63

2-2-35 مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف 64

2-2-36 پرورش تجارب تسلط شخصی 64

2-2-37 الگوسازی 65

2-2-38 فراهم آوردن حمایت 65

2-2-39 برانگیختگی احساسی 66

2-2-40 فراهم آوردن اطلاعات 66

2-2-41 فراهم آوردن منابع 67

2-2-42 پیوند با نتایج 67

2-2-43 ایجاد اعتماد 68

2-2-44 مزایای واگذاری توانمند سازی 69

2-2-45 پیامدهای توانمند سازی 69

2-2-46 اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی 70

2-2-47 توانمند سازی و فناوری اطلاعات 72

2-2-48 فناوری اطلاعات و کنترل 73

2-2-48-1 کنترل عمومی 73

2-2-48-2 کنترل برنامه کاربردی 73

2-2-48-3 مزایای اتوماسیون اداری 74

2-2-48-3-1 مزایای مستقیم 74

2-2-48-3-2 مزایای غیر مستقیم 74

2-2-48-3-3 سیستم کارکنان دانشی 75

2-2-49 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 76

2-2-50 اثرات تكنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در سازمانها 76

2-2-51 اثرات فناوری اطلاعات بر دانش و آگاهی كاركنان 77

2-2-52 اثرات فناوری اطلاعات بر فرصت های شغلی كاركنان 78

2-2-53 اثرات فناوری اطلاعات بر استقلال و آزادی كاری كاركنان 79

2-2-54 اثرات فناوری اطلاعات بر مسئولیت تصمیم گیری كاركنان 79

2-2-55 اثرات فناوری اطلاعات برتوسعه حرفه ای كاركنان 80

2-2-56 اثرات فناوری اطلاعات بر خود كنترلی كاركنان 80

2-2-57 اثرات فناوری اطلاعات بر بهبود كیفیت عملكرد كاركنان 81

2-2-58 اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی كاری كاركنان 81

2-3 پیشینه پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور 82

2-3-1 پیشینه داخلی 82

2-3-2 پیشینه خارجی 83

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3 جدول متغیرهای پژوهش 86

3-4 جامعه آماری پژوهش 88

3-5 روش نمونه و حجم نمونه گیری 88

3-6 ابزار پژوهش و روش جمع ­آوری داده ­ها 89

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش 90

3-7-1 آزمون روایی 90

3-7-2 آزمون پایایی(قابلیت اعتماد) 90

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 91

4-1 مقدمه 94

4-2 آمار توصیفی 94

4-2-1 جنسیت 94

4-2-2 وضعیت تحصیلات 95

4-2-3 سن 96

4-2-4 سطح درآمد 97

4-2-5 توصیف متغیرهای تحقیق 98

4-3 آمار استنباطی 99

4-3-1 سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق 100

4-3-1-1 تفسیر وضعیت متغیر فنآوری اطلاعات 101

4-3-1-2 تفسیر وضعیت متغیر توسعه استراتژی منابع انسانی 102

4-3-1-3 تفسیر وضعیت متغیر بهبود کیفیت عملکرد 102

4-3-1-4 تفسیر وضعیت متغیر دانش و آگاهی کارکنان 102

4-3-1-5 تفسیر وضعیت متغیر فرصتهای شغلی کارکنان 103

4-3-1-6 تفسیر وضعیت متغیر استقلال و آزادی کارکنان 103

4-3-1-7 تفسیر وضعیت متغیر مسئولیت تصمیم ­گیری کارکنان 104

4-3-1-8 تفسیر وضعیت متغیر خودکنترلی کارکنان 104

4-3-1-9 تفسیر وضعیت متغیر توسعه حرفه­ای کارکنان 105

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق 105

4-4 آزمون فرضیه ­ها 107

4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 107

4-4-2 آزمون فرضیه ­های فرعی 107

5-1 مقدمه 115

5-2 نتیجه ­گیری 116

5-3 پیشنهادها 120

5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی 120

5-3-2 پیشنهادهای اجرایی 121

5-3-2-1 پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول 121

5-3-2-2 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی اول 122

5-3-2-3 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی دوم 122

5-3-2-4 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی سوم 123

5-3-2-5 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی چهارم 123

5-3-2-6 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی پنجم 123

5-3-2-7 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی ششم 124

5-3-2-8 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی هفتم 124

5-4 محدودیت­های پژوهش 124

منابع و مأخذ 126

فهرست منابع 127

منابع فارسی 127

منابع لاتین 129

پیوست الف 131

پرسشنامه 131

پیوست ب 138

خروجی نرم افزار 138

Abstract II

 

فهرست جداول                                                                                        شماره صفحه

جدول 2-1 مفاهیم توانمند سازی 50

جدول 2-2 مزایای واگذاری توانمند سازی 69

جدول 2-3 نظریه توانمندی 70

جدول3-1 جدول متغیرهای پژوهش 86

جدول 3-2 مدرک تحصیلی 88

جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه­ ها 91

جدول 4-1 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 94

جدول 4-2 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 95

جدول 4-3 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سن 96

جدول 4-4 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد 97

جدول 4-5 توصیف متغیرهای تحقیق 98

جدول 4-6 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف 99

جدول 4-7  آماره های توصیفی 100

جدول 4-8 آزمون t 101

جدول 4-9 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق 105

جدول 4-10 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<) 107

 


چکیده

تقریبأ تمامی اندیشمندان علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفته­اند كه منابع انسانی با كیفیت بالا، ركن اساسی توسعه فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی در سطح خرد و كلان است. هدف ما در این پژوهش بررسی موشکافانه­تر تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرایندهای آن­ها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392 است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ­بندی تصادفی ساده استفاده شده است و از آن­جایی كه این جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده است، جهت محاسبه حجم نمونه­ مورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونه 183 نفر انتخاب شده است. یافته­ ها حاکی از آن است که سطح معناداری کلیه­ فرضیه ­ها برابر 000/0 و کمتر از 05/0 می باشد لذا فرضیه­ صفر رد و کلیه­ فرضیه ­های پژوهش تأیید می­گردد بدین معنا که فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی، بهبود كیفیت عملكرد كاركنان، استقلال و آزادی كاركنان، افزایش دانش و آگاهی كاركنان، افزایش فرصت­های شغلی كاركنان، افزایش مسئولیت تصمیم گیری كاركنان، افزایش خود كنترلی كاركنان و توسعه حرفه­ای كاركنان اثر معناداری دارد و چون ضریب به دست آمده مثبت است،  لذا می­توان گفت فناوری اطلاعات بر کلیه­ متغیرها اثر مثبت و معناداری دارد. بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه­ می­گیریم که فناوری اطلاعات در سازمان­ های امروزی به عنوان یک ركن اساسی و مزیت مطرح است و تمامی شئون و اركان سازمان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می­دهد. از جمله این اركان انتخاب و جذب نیروی انسانی برتر است. بدین لحاظ نیروی انسانی برتر برای ورود به سازمان فناوری اطلاعات محور ویژگی­هایی می­بایست داشته باشد كه منبعث از مبانی فناوری اطلاعات آن خصیصه­ها تعریف می­شوند.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، استراتژی­ های منابع انسانی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه.

   

 

فصل یکم

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

اگر چه استفاده از رایانه از سالهای دهه 50 میلادی در سازمان های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت و منابع درسی آن مشاهده می شود.فناوری اطلاعات مفهومی است که تا به امروز تعریف دقیق و جامع از آن نشده است.برخی در تعاریف خود بر محور فناوری اطلاعات آن را مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار ،پایگاه داده ها و دیگر تجهیزات ارتباطی می دانند و گروهی نیز با توجه به نوآوری های حاصل از آن ،به مجموعه ای از کاربران ومدیریت اطلاعات سازمان تاکید دارند که میتواند شیوه کسب وکار را دچار تحول کند و به عنوان یک برتری رقابتی در محیط های کسب و کار امروز مطرح شود در کشورها اگر چه گام هایی در به کارگیری آن در زمینه های مختلف برداشته شده است ولی هنوز ناشناخته است چند سال بیشتر نیست که این موضوع در دانشگاه ها مطرح و تدریس می شود ولی یک نگرانی همواره وجود داشته است که با توجه به نو بودن مفاهیم ، افراد براساس ذهنیات وبرداشت هی خود آن را مطرح کرده اند که گاه فناوری اطلاعات را در حد یک رایانه وکاربر آن تنزل داده ­اند. ولی در سالهای اخیر حرکت های بسیار مطلوبی مشاهده می شود که در صورت تحقق می تواند زیر بنای بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات را در سال های آتی به همراه داشته باشد اطلاعات در سازمان های ما کمتر به عنوان یک دارایی سازمان تلقی می شود و کمتر به نقش استراتِژی آن در تصمیم گیری ها و تحقق اهداف توجه می شود در حال حاضر سازمان های ما مخصوصا در بخش های خصوصی و صنعتی به مشکلات و معضلات بسیار ی در گیر هستند نگاه بسته به اقتصاد و تولید ،عدم برخورداری از یک بینش جهانی درک از کسب و کار و تاکید بر انحصار کسب منابع و بازار موجب گردیده که کمتر به دستاوردهای فناوری اطلاعات در پاسخگویی به شرایط تغییر بازار بپردازند . امروزه در دنیای صنعتی و پیشرفته فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری در دست دولت ها می تواند حاکمیت و مشروعیت نظام را ارتقاء و بر رشد دموکراسی و پاسخگویی آن بیفزاید.

دولت الکترونیک رهاورد کوچک از کاربرد فناوری اطلاعات در سطح دولت ها است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد .توسعه روز افزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود. پدیده جدید فناوری اطلاعات و تاثیزی که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیز قرار داده و نیازهای جدیدی را بوجود آورده است.

1-2 بیان مسئله

به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و آگاهی های کارکنان و نیز غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد.دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود و اگر جمله ی معروف “دانش،توانایی است”را بپذیریم آنگاه می توانیم ادعا کنیم در سازمان هایی که فناوری اطلاعات حاکم می شود کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند(صرافی زاده، 1388 ،ص 254).

به کارگیری فناوری اطلاعات بطور خاص سیستم های اطلاعاتتی به تسهیل کنترل و نظارت بر سازمان می انجامد و از این طریق حیطه نظارتکارکنان و مدیران برخلاف ساختارهای سنتی که یک محدودیت به حساب می آید می تولاند گسترش یابد.گسترش حیطه نظارت تعداد مدیران سطوح میانی و کارشناسان را کاهش می دهد و از این طریق تعداد سطوح مدیریتی در بخش های میانی سازمان تقلیل می یابد.همچنین فناوری اطلاعات از طریق مهندسی مجدد به تقلیل فرایندها ،کاهش زمان انجام کارها و تعداد منابع انسانی در سطح عملیات می انجامد،که در نهایت کاهش نیروی انسانی در سطح عملیات در کنار گسترش حیطه ی نظارت مدیران از طریق به کارگیری سیستم های مکانیزه ،کارایی مدیران و سازمان را بطور چشمگیری ارتقا می دهد.همانگونه که بیان شد این امر به کاهش تعداد مدیران میانی و سطوح مدیریت میانی و در نتیجه به مسطح شدن سازمان می انجامد(صرافی زاده ،1388،ص 253).

استفاده از فناوری اطلاعات علاوه بر تاثیر روی طبیعت کار و محیط کار،نحوه رقابت سازمان ها را هم تغییر داده است.فناوری اطلاعات موجب توسعه م بهینه سازی عملیات داخلی سازمانها ،کاهش هزینه های داخلی و تسریع در امر تولید شده است.کاهش هزینه ها ،فرصت سودآوری را حتی در قیمت پایین تری برای محصولات را نیز ممکن ساخته است.با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار ،دسترسی به سود سریعتر رخ می دهد.فناوری اطلاعات به یاری فرایندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازار یابی خصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب کاهش قیمت و پایمال شدن فرصت ها می شود بهبود بخشیده است(زرگر،محمود،1388،ص 21).

اطلاعات یکی از حیاتی ترین و مهمترین ابزار قدرت مدیریتی می باشد. کسب اطلاعات بویژه اطلاعاتی که بنظر می رسند نقش محوری یا راهبردی در سازمان داشته باشند می­توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز برای واجب الاطاعه و متنفذ کردن یک شخص در سازمان بکار رود.از طرف دیگر وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتر تجهیز می­ کنند آن افراد احساس توانمندی می­ کنند و به احتمال بیشتری با بهره وری، کامیابی و هماهنگ با خواسته­ های مدیریت کار می­ کنند مدیر با درگیر کردن دیگران در کسب نتایج مطلوب عملاً پایه های قدرت خود را تقویت می­ کند.با اطلاعات بیشتر، افراد تمایل پیدا می­ کنند که خود سازمانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند.احساس توانمندی به وجود آمده و احتمالاً از مخالفت افراد با مدیر و تفاوت آنها در برابر قدرت او و تلاش در جهت حمایت خویش  خواهد کاست.به جای آن احتمال دارد که آنان با مدیر توانمند همکاری کنند(وتن و کمرون[1]،1387، ص 51).

مدیران موفق دنیای امروز رمز موفقیت سازمان خود را در بهره­ مندی از انسان­های فرهیخته می­دانند و بر این باورند که دارایی ارزشمندی که برای ما مزیت رقابتی ایجاد می­ کند کارکنان ما هستند و تنها همین انسان­ها هستند که ما را در صحنه رقابت پیشتاز نگه می­دارند بنابراین و با توجه به اینکه منابع انسانی یکی از عوامل اصلی محقق نمودن ماموریت سازمانهاست می بایست به منظور مدیریت بهینه این منبع ارزشمند استراتژی ها و راهبردهایی را تهیه، تدوین و اجرا نمود.

استراتژی منابع انسانی عبارتست از ایجاد یک دستور کار برای واحد منابع انسانی ،به عبارت دیگر استراتژی منابع انسانی هدف و کانون توجه را برای این واحد خلق می کند.و ارزش قابل ارائه توسط واحد منابع انسانی را مشخص می نماید.استراتژی منابع انسانی همچون استراتژیهای سازمان دارای چشم انداز (دلیل وجود واحد منابع انسانی)ماموریت(آنچه واحد منابع انسانیبرای ایجاد ارزش افزوده در سازمان انجام می دهد )ارزش ها ،اهداف،اقدامات و مقیاسهایی جهت سنجش میزان تحقق برنامه هایی است. محورهای اصلی استراتژی منابع انسانی سه محور به شرح ذیل می باشد.

1- تدوین و طراحی استراتژیها

2- اطلاع رسانی و ادراک استراتژیها

3- استقرار و اجرای استراتژیها

ایجاد پایگاه داده مناسب جهت تحلیل و بازیافت داده ها انتخاب و به كارگیری نرم افزارمناسب مدیریت، بهره گیری از تكنولوژی در جهت ارتقا و كارایی و اثر بخشی منابع انسانی ایجاد یک نرم فرایند موثر مدیریت اطلاعات و خدمات در جهت استفاده بهینه از اطلاعات موجود سازماندهی منابع در جهت حمایت از كاربران در پاسخگویی سریع به شرایط راهنمایی كاربران در حداكثر استفاده از تكنولوژی و سیستم ها، پیاده سازی سیستم های حقوق و دستمزد، سیستم های آموزش و توسعه و سیستم  استخدام با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات.

1 Wetn & Kamron

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 178

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.