رشته حسابداری

پایان نامه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت ­ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درچه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان:

تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت ­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دی 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………. 6
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7
 • تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌های کلیدی پژوهش……………………………………………………………. 8
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 11
 • ساختار کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1 مفاهیم کیفیت گزارشگری و روش‌های ارزیابی آن…………………………………………………………….. 15

2-2-1-1 عناصر کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………. 15

2-2-1-2 کیفیت صورت‌های مالی در مقایسه با کیفیت گزارشگری مالی………………………………. 16

2-2-1-3 رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی…………………………………… 16

2-2-1-3 -1 نیازهای استفاده‌ کنندگان………………………………………………………………………….. 16

2-2-1-3 -2 حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار…………………………………………………………….. 17

2-2-1-3 -3 چار چوب پیشنهادی…………………… ……………………………………………………… 18

2-2-2 نقش مدیران در محیط اطلاعاتی و عملیاتی واحدهای انتفاعی………………………………………….. 19

 

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

2-2-3 افشای داوطلبانه و مزایای افشای با کیفیت……………………………………………………………… 21

2-2-4 مفهوم کیفیت سود و معیارهای آن…………………………………………………………………………. 22

2-2-4-1 اندازه‌گیری کیفیت سود براساس ویژگی‌ها ی سری‌های زمانی سود…………….. 23

2-2-4-2 اندازه گیری کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد…. 25

2-2-4-3 نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود……………………………………………….. 26

2-2-4-4 پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری………….. 27

2-2-4-5 پیش ­بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی ………………………………. 28

2-2-4-6 اندازه ­گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی……….  29

2-2-4-7 اندازه ­گیری کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری تصمیم‌های ………………………… 29

2-2-4-8  معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود مبتنی­بر برآوردهای……………………………….30

2-2-5 مقدمه­ای در مورد کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. 31

2-2-5-1 کیفیت خدمات حسابرسی……………………………………………………………………… 32

2-2-5-2 کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… 33

2-2-6  مفاهیم مرتبط با رقابت در بازار محصول ……………………………………………………………… 34

2-2-6-1 تعریف بازار………………………………………………………………………………………. 34

2-2-6-2 ابعاد گوناگون مدیریت بازار………………………………………………………………….. 34

2-2-6-2-1 بازارگرایی…………………………………………………………………………….. 34

2-2-6-2-2 بازارشناسی…………………………………………………………………………… 35

2-2-6-2-3 بازاریابی……………………………………………………………………………….. 35

2-2-6-2-4  بازار‌سازی……………………………………………………………………………. 35

 

 

 

 

  عنوان                                                                                               شماره صفحه

2-2-6-3 استراتژی‌های رقابتی……………………. ……………………………………………………. 36

2-2-6-4 روش‌های رقابتی……….. ………………. …………………………………………………… 36

2-2-6-4-1 رهبران بازار…………………………………………………………………………. 36

2-2-6-5 مفهوم رقابت در بازار از دیدگاه مدل نمایندگی……………………………………….. 37

2-2-6-6 ارتباط بین رقابت در بازار با سطح بهره‌وری ………………………………………….. 37

2-2-7 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام­دهی………………………………………………………………… 38

2-2-7-1 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه……………………………………….. 38

2-2-8 عوامل سازمان………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-8- 1 مدیریت سازمان……………………………………………………………………………….. 40

2-2-8-2 ساختار هیئت مدیره…………………………………………………………………………… 41

2-2-8-3 ساختار مالکیت…………………………………………………………………………………  42

2-2-8-4 عمر سازمان………………………………………………………………………………………. 43

2-2-8-5 اندازه شرکت…………………………………………………………………………………….  43

2-2-8-6 سودآوری سازمان………………………………………………………………………………. 44

2-2-8-7 پیچیدگی سازمان………………………………………………………………………………… 45

2-2-8- 8 نسبت دارایی­ های ثابت ……………………………………………………………………….45.

2-2-8- 9 صنعت………………………………………………………………………………………………..45.

 • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده درخارج کشور…………………………………………………….. .46

2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………50

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
 • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 57
 • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 58
 • مدل تحلیلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..59
 • نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….60

3-5-1 متغیر های وابسته ………………………………………………………………………………………………………….60

 • متغیر(های) مستقل…………………………………………………………………………………………….61
 • متغیر های کنترلی  …………………………………………………………………………………………..62
 • جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….62
 • روش‌ها و ابزار جمع آوری دادها………………………………………………………………………………… 63
 • روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… 64

3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-8-2 آمار استباطی…………………………………………………………………………………………………………………65

3-8-2-1 آزمون جارک- براو ………………………………………………………………………………………65

3-8-2-2 آزمون چاو ……………………………………………………………………………………………………65

3-8-2-3 آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………….65

3-8-2-4 آزمون فیشر ……………………………………………………………………………………………………67

3-8-2-5 آزمون t ………………………………………………………………………………………………………..68

3-8-2-6 پییش فرض تبیین مدل …………………………………………………………………………………..68

3-8-2-7 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خودهمبستگی) ……………………………….68

3-8-2-8 مدل‌های رگرسیونی پانل دیتا …………………………………………………………………………..69

 

 

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

 

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………72
 • آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………….73
 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………75

4-3-1 آزمون جارک- برا………………………………………………………………………………………………………75

4-3-2 آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبداءها)  …………………………………………………………………75

4-3-3 آزمون دوم (هاسمن)  ………………………………………………………………………………………………….76

4-4     تفسیر مدل برآورد شده از طریق روش اثرات تصادفی …………………………………………………..77

4-5     آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….78

4-5-1 فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………..78

4-5-2 فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………..78

4-5-3 فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………..79

4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………….79

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….82
 • نتایج فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………..82.

5-2-1 نتیجه فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………82

5-2-2 نتیجه فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………….82

 

 

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

5-2-3 نتیجه فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………….83.

5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………..83.

 • پیشنهاد­های اجرایی ……………………………………………………………………………………………..84
 • پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی ………………………………………………………………………..85.
 • محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………..85.

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..87

منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….90

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                شماره صفحه

جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………. 53

جدول 3-1 نمونه و فیلترینگ …………………………………………………………………………………………………  63

جدول (3-2) آماره دوربین- واتسون ………………………………………………………………………………………  68

جدول 4-1 توصیف شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ………………………………….  73

جدول 4-2 خروجی ازمون F برای برآورد مدل ……………………………………………………………………….  75

جدول 4-3 خروجی ازمون هاسمن برای براورد مدل  ……………………………………………………………….  76

جدول 4-4 نتایج نخمین ………………………………………………………………………………………………………..  77

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………..  78

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه دوم  ………………………………………………………………………………………  78

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………  79

جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………….. 80

جدول 5-1 نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….  83

 

چکیده

افشای اطلاعات مالی در گزارش‌های سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود و در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش این پژوهش برحسب هدف کاربردی، برحسب نوع داده توصیفی و پیماشی و نحوه اجرای پژوهش به صورت پس رویدادی آزمون شده است. از اینرو با توجه به ادبیات موضوعی، پنج متغیر شامل کیفیت سود، کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی و شدت رقابت بازار  مورد بررسی قرار گرفته است.  جامعه آماری این پژوهش حاضر  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری حذفی، 102 شرکت طی دوره زمانی 1388 الی1392 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش‌ نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با سطح افشا داوطلبانه رابطه مثبت معنا‌دار است. بین کیفیت سود، و افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه منفی و معنا‌داری وجود دارد. همچنین شدت رقابت بازار محصول و بر افشای داوطلبانه رابطه معنا‌داری ندارد. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که افشا داوطلبانه اطلاعاتی در شرکت­ها پذیرفته شده در بورس تهران در سطح پایینی قراردارد. و به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی توصیه می‌شود افشای داوطلبانه اطلاعاتی به طور جدی مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا سطح افشای داوطلبانه اطلاعاتی میزان عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار سرمایه به‌ طور قابل توجهی تغییر دهد.

 

کلمات کلیدی: افشای داوطلبانه، کیفیت حسابرسی، کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی،  شدت رقابت بازار

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1)مقدمه

هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص‌ذی‌نفع در قالب گزارش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می‌باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش‌بینی‌های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می‌شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می‌شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرایند اصلاح مالکیت در کشور‌های مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بدیهی است که اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری کـلیه واقعیت‌های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می کند. افشاء کافی ,افشاء مناسب و افشاء کامل اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف افشاء به کار می‌رود اما متداولـترین آن افـشاء کــافی می‌باشد که حاکی از حداقل افشای مورد  نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشاء کافی بیان کننده این موضوع است که صورت‌های مالی نباید گمراه کننده باشد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، هم چنین رکن‌رکین پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه اقتصادی (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری، 1385) افشای مناسب به برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگان بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می‌کند . اغلب چنین استدلال می‌شود که جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. عدم تقارن اطلاعاتی، به وضعیتی اطلاق می‌شود که آگاهی بیش‌تر است چنین عدم‌تقارن اطلاعاتی، موجب بروز مشکلاتی نظیر مخاطره اخلاقی و انتخاب نادرست می‌شود. بنابراین، به منظور حفظ منافع سهام‌داران و سایر افراد ذی‌نفع، افشای عمومی و با کیفیت اطلاعات ضروری است. (حساس یگانه و نادی قمی، 1385 :37) افشا در حسابداری واژه‌ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرایند گزارشگری مالی را در بر می‌گیرد یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها وفعالیت‌های مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ هدف‌های گزارشگری اولاً به موقع ، مربوط و قابل اعتماد و ثانیاً قابل مقایسه و قابل فهم باشد یعنی بتواند استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه کمک کند (عالیور،1370: 25). مدیران از فعالیت‌های شرکت نسبت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران بالقوه و سایر ذی‌نفعان ارائه کلیه اطلاعات به گونه‌ای که تصویر کاملی از فعالیت‌ها و رویدادهای  مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می‌باشد. اگر چه لازم است صورت‌های مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی‌اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویداد‌ها و عملیات با‌اهمیت نادیده گرفته شود. افشای داوطلبانه شرکت با توجه به کنترل تضاد منافع بین سهام‌داران، بستانکاران و مدیران تعیین می‌شود (واتس وزیمرمن[1]، 1986)  با در نظر گرفتن این تضاد منافع، می توان چنین استنباط کرد که انگیزه‌های زیربنای افشای اختیاری در شرکت‌ها، به ویژگی‌های شرکت بستگی دارد (چاو و وانگ بورن[2]، 1987). در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگی‌ها  و معیارهای مورد انتظار از افشاء نیز وابسته است. از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .

موضوع پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان کلیات پژوهش، نگاهی کلی به پژوهش می کند و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می‌سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می‌شود. در ادامه، فرضیات مورد نظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می‌شوند و همچنین جامعه آماری مورد مطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می‌گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می‌شوند.

 

1-2) بیان مسئله

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه‌گذارن در خصوص سرمایه‌گذاری ، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سود‌‌دهی آن را افشا می کند. بنابراین افشای اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری به شمار می رود. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری، کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می‌کند. اصل افشا ایجاب می کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف گزارشگری مالی، قابل فهم، آگاه کننده و حتی الامکان کامل باشد. به بیان دیگر اصل افشا خواستار افشای اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی به گونه‌ای است که از یک طرف امکان اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود (خانی و میرباقری،1391).

مدیران شرکت‌ها همواره از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های مدیریت، اطلاعات شرکت تحت مدیریت خود را جهت آگاهی استفاده‌ کنندگان برون سازمانی افشا می‌کنند. میزان اطلاعات افشا شده تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مثل تصمیم تیم مدیریت و تحلیل هزینه منفعت که انگیزه‌های اختیاری مدیر است.

طبق نظریه هیأت تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذارن بر اساس اطلاعات حسابداری تاثیرات عمده‌ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط (دانیل، هیرش لیفر[3] و سابر امانیام،[4]1998) طراحی گردید سهام‌داران به اطلاعات خصوصی شرکت‌ها واکنش بیشتری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می‌دهند (کاشانی پور و همکاران، 1388).

در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتبار دهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به موقع، اتکاپذیر و کامل نیاز دارند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند. از طرفی ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی ارزان نیست، زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیر مالی دارند که به طور معمول افشای آنها چندان ساده نیست. از این رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. شرکت‌ها در مورد پیش بینی درآمدها توسط مدیر، جلسه‌های سرمایه‌گذارن و تحلیل‌گران مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذارن افشای مربوط به سرمایه‌گذارن در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده ­های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند.

افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات بین سهام‌داران عضو و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهام‌داران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینه‌های ناشی از حضور مدیران برای افشا کمتر از هزینه‌های کنترلی افراد غیر عضو خواهد بود (جنسن و مکلین[5]،1976).

دلیل اصلی تاکید بر افشای داوطلبانه حفظ منافع سهام‌داران است .چون افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد و بر حفظ منافع سهام‌داران و اشخاص ذی‌نفع اثر گذار است .چون افشای به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری می‌کند و همچنین باعث آشکار شدن گزینه‌های جدید و یا حذف گزینه‌های ضعیف می‌شود و سرانجام افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می­دهد.

با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع پژوهش مشخص می‌شود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر خاصی از استفاده کنندگان صورت‌های مالی نمی‌شود بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه‌ای، اعتبار‌دهندگان، دولت و سرمایه‌گذارن است. نتایج پژوهش‌های خارجی نشان می‌دهد که سطح افشای داوطلبانه بر اثر تعداد زیادی از عوامل از جمله : حاکمیت شرکتی ،اندازه شرکت، کیفیت سود، ساختار مالکیت، نوع صنعت، شدت رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی، و تغییرات در قانون‌های دولتی می‌باشد. عوامل بازار و عوامل سازمانی و تاثیر آنها بر افشای داوطلبانه از موضوعاتی است که کمتر در پژوهش‌های داخلی بدان پرداخته شده است. این مطالعه وجود این شکاف را پر می کند.

 

1-3)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

افشا اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت ، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می‌کند. اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می‌کند و بر کارایی بازار تأثیر می‌گذارد. با توجه به نوع و اهمیت اطلاعات، افشا اطلاعات از کانال‌های مختلف، صورت می‌گیرد. شرکت‌ها از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های تیم مدیریت، اطلاعات خود را افشا می‌کنند. با توجه به اهمیتی که مفهوم افشا در میان استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی دارد، توجه به عوامل موثر بر آن می‌تواند نقش مهمی در بهبود سیستم گزارشگری مالی شرکت‌ها و ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات مالی داشته باشد. از این نظر، اولین ضرورت پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای شرکت‌ها در راستای آگاهی‌رسانی به مدیران واحدهای انتفاعی به عنوان مسئولان تهیه اطلاعات مالی است. همچنین، تعیین عوامل مذکور می تواند نقش به سزایی در تدوین راهبردهای افشای شرکتی و تنظیم مقررات مربوط به آن می‌باشد.

 

 

  1-4)اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تأثیر بازار و عوامل سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. متناسب با هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تدوین و در طول پژوهش، پی‌گیری می‌شوند.

 

1-4-1)اهداف ویژه

 • شناخت تاثیر کیفیت سود بر سطح افشای داوطلبانه
 • شناخت تاثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه
 • شناخت تاثیر شدت رقابت در بازار محصول بر سطح افشای داوطلبانه
 • شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح افشای داوطلبانه

1) Watts and Zimmerman

2) Chow and Wang Bourne

1) Daniel hirchlyfr

2) Sabre amanyam

3) Jensen& mklyn

تعداد صفحه:103

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.