رشته حسابداری

پایان نامه تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی

 

نیمسال دوم 93-92

ر

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-2- هدف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-3- هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..6

1-5- فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 6

1-6-1- متغیرهای مستقل.. 6

1-6-2- متغیر وابسته. 9

1-6-3- متغیر کنترلی.. 9

1-7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها 13

2-2-1- نسبت­های مالی…………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-2- بازده دارایی­ ها 16

2-2-3- گردش کل دارایی­ ها 17

2-2-4- بازده فروش(حاشیه سود) 18

   2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 19

   2-2-6- میزان فروش اعتباری.. 19

2-3- رشد دارایی.. 20

   2-3-1- اندازه ­گیری رشد دارایی.. 21

   2-3-2- عوامل مؤثر بر رشد دارایی.. 22

2-4- شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت و رشد دارایی.. 24

2-5- پیشینه تحقیق.. 26

   2-5-1- تحقیقات خارجی.. 27

2-5-2- تحقیقات داخلی.. 31

2-6- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی.. 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- قلمرو تحقیق.. 40

   3-2-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 40

3-2-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 40

   3-2-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 41

3-3- فرضیه ­های تحقیق.. 41

3-4- جامعه آماری و نحوه انتخاب شرکت­های مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 41

3-5- مدل مفهومی تحقیق.. 43

3-6- روش تحقیق.. 46

3-7- روش­ها و ابزار جمع ­آوری داده ­ها 46

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه. 51

4-2- آمار توصیفی.. 51

4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف… 51

4-4- آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 52

   4-4-1- آزمون فرضیه اول. 52

4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 55

   4-4-3- آزمون فرضیه سوم. 58

   4-4-4- آزمون فرضیه چهارم. 61

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم. 64

4-5- مدل مفهومی.. 67

4-6- مدل اکتشافی.. 69

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 72

52خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 72

5-3- نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………….. 74

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………… 74

5-3-2- منیجه آزمون فرضیه دوم. 74

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. 75

   5-3-4- تحلیل فرضیه چهارم. 75

   5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم. 76

5-4- نتیجه ­گیری کلی.. 76

5-5- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه…………………………………………………………………………..77

5-6- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..79

5-6-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………..79

5-6-2- پیشنهادهای علمی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………81

5-7- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………81

منابع 82

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….87

 

فهرست جدول­ها

جدول( 2-1) خلاصه تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………..33

جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………..36

جدول(3-1) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق…………………………………………………………43

جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرها………………………………………………………………………………………………..51

جدول (4-2) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………..52

جدول (4-3) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول…………………………………………. ……………53

جدول (4-4) نتایج آزمون خی دو برای فرضیه اول…………………………………………………………………………54

جدول (4-5) رشد دارایی برای فرضیه اول……………………………………………………………………………………..54

جدول (4-6) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه اول…………………………………………………….55

جدول (4-7) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم………………………………………………………..56

جدول (4-8) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه دوم…………………………………………………………………………..57

جدول (4-9) رشد دارایی برای فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….57

جدول (4-10) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه دوم…………………………………………………..58

جدول (4-11) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم…………………………………………………….59

جدول (4-12) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه سوم……………………………………………………………………….60

جدول (4-13) رشد دارایی برای فرضیه سوم …………………………………………………………………………………60

جدول (4-14) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه سوم …………………………………………………61

جدول (4-15) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم …………………………………………………62

جدول (4-16) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه چهارم ……………………………………………………………………62

جدول (4-17) رشد دارایی برای فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….63

جدول (4-18) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه چهارم……………………………………………….63

جدول (4-19) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم…………………………………………………….65

جدول (4-20) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه پنجم………………………………………………………………………65

جدول (4-21) رشد دارایی برای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………65

جدول (4-22) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه پنجم…………………………………………………66

جدول(4-23) نتایج آزمون خی­دو برای مدل کلی…………………………………………………………………………….67

جدول(4-24) رشد دارایی برای مد.کلی………………………………………………………………………………………..68

جدول( 4-25) ضرایب رگرسیون لجستیک برای مدل کلی………………………………………………………………68

جدول( 4- 26) معیارهای مناسبت مدل، مدل مفهومی…………………………………………………………………….69

جدول( 4-27) جدول معیارهای مناسبت مدل، مدل اکتشافی……………………………………………………………70

 

فهرست شکل­ها

شکل (4-1) مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….67

شکل (4-2) مدل اکتشافی…………………………………………………………………………………………………………….69

 

چکیده

دارایی­ ها منابع اقتصادی هستند که انتظار می­رود برای عملکرد آتی شرکت مفید واقع شوند. رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­ شود، این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­ شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی، از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند؛ بنابراین انتظار می­رود شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، رشد مثبت یا منفی دارایی را پیش ­بینی کنند. هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت­های مالی و یافتن میزان تأثیر این نسبت­ها بر رشد دارایی شرکت­های مورد مطالعه است. بدین منظور از اطلاعات مالی 52 شرکت از مجموعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1390 به صورت مقطعی استفاده شده است. فرضیه ­های تحقیق نیز با بهره­ گیری از الگوی رگرسیون لجستیک و با بهره گرفتن از نرم­افزارهای آماری SPSS و  Amosآزمون شده­ اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها نشان می­دهد که نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد دارایی دارند، بنابراین می­توان با بهره گرفتن از شاخص ­های مذکور و با کنترل اندازه شرکت رشد دارایی را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش ­بینی کرد.

 

کلید واژگان: رشد دارایی، عملکرد شرکت، بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، میزان فروش اعتباری

 

 

            فصل اول

          کلیات تحقیق

 

1-1-   مقدمه

اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­ شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه­ گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده ­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­ گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه­ گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش ­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.

تحلیل­گران، سرمایه­ گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­ گذاری در دارایی­ ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­ طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­ گذاری و سودآوری طبقه ­بندی می­شوند.

از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ ها هستند. انواعی از دارایی­ ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­ های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­ های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­ های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­ دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­ گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه ­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران[1]،2012).

رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­ شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­ شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­ شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.

با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­ اند:

  • آیا شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
  • آیا شاخص ­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش ­بینی رشد دارایی می­باشند؟

 

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­ گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه ­ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).

معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می ­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص ­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­ شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه­ گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی بردن به چگونگی تعامل دارایی­ ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می ­تواند بسیار مفید واقع شود.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص ­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­ کنند. بررسی وضعیت سرمایه­ گذاری در دارایی­ ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،

هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.

1-4-2- هدف ویژه

در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص ­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها استفاده شده است، بنابراین تأثیر نسبت­های مالی مطرح شده بر رشد دارایی هدف ویژه این پژوهش می­باشد.

[1]Magina & et al

تعداد صفحه:116

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.