تربیت بدنی

پایان نامه تأثیر دو روش بارگیری کراتین همراه با 6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتریک ورزشکاران تمرین کرده مقاومتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

عنوان:

 تأثیر دو روش بارگیری کراتین همراه با  6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتریک ورزشکاران  تمرین کرده مقاومتی

 

اردبیهشت 1389

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

فهرست مطالب                                                                                                                                 ح
فهرست جداول                                                                                                                   ر
فهرست نمودار                                                                                                                    ز
فهرست شکل                                                                                                                     س
چکیده فارسی                                                                                                                            ش
چکیده لاتین                                                                                                                              ص

 

 فهرست مطالب                                                                                                                       صفحه                                                        
فصل اول : طرح تحقیق                                                                                                                 1
1 ـ 1 . مقدمه                                                                                                                                                      2
1 ـ 2 . بیان مسأله                                                                                                                                                3
1 ـ 3 . ضرورت واهمیت تحقیق                                                                                                                          4
1 ـ 4 . اهداف تحقیق                                                                                                                                          5
1 ـ 5 . متغیرهای تحقیق                                                                                                                                       5
1 ـ 6 .فرضیه های تحقیق                                                                                                                                     5
1 ـ 7 . محدودیت های تحقیق                                                                                                                             6
1 ـ 8 . تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق                                                                                                            7
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                         9
2 ـ 1 . مقدمه                                                                                                                                                     10
2 ـ 2 . مبانی نظری پژوهش                                                                                                                                10
2 ـ 2 ـ 1 . تاریخچه کراتین                                                                                                                                10
2 ـ 2 ـ  2 . منابع کراتین                                                                                                                                     11
2 ـ 2 ـ 3 . سنتز درونی و مکانیزم کراتین                                                                                                            11
2 ـ 2 ـ 4 . نقش کراتین در بدن                                                                                                                         12
2 ـ 2 ـ 5 . وزن بدون چربی(وزن خالص LBW)                                                                                                13
2 ـ 2 ـ 6 . رابطه کراتین و کسب وزن                                                                                                                14
2 ـ 2 ـ 7 . ارزیابی ترکیبات بدنی                                                                                                                       14
2 ـ 2 ـ 8 . مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی                                                                                                  15
2 ـ 2 ـ 9 . مکمل سازی کراتین و قدرت                                                                                                            17
2 ـ 2 ـ 10 . مکمل سازی کراتین و سرعت                                                                                                         18
2 ـ 2 ـ 11 . مکمل سازی کراتین و توان                                                                                                            19
2 ـ 2 ـ 12 . انتقال کراتین                                                                                                                                 20
2 ـ 2 ـ 13 . جذب و توزیع کراتین مصرفی در بدن                                                                                             21
2 ـ 2 ـ 14 . ارتباط فیزیولوژیکی کراتین ـ واکنش کراتین کیناز                                                                          22
2 ـ 2 ـ 15 . سازوکار عمل کراتین                                                                                                                     22
2 ـ 2 ـ 16 . سوخت و ساز انرژی                                                                                                                        22

 

 

 

2 ـ 2 ـ 17 . ساخت پروتئین                                                                                                                                   23
2 ـ 2 ـ 18 . تثبیت غشاء                                                                                                                                         25
2 ـ 2 ـ 19 . تأثیر کراتین بر عملکرد ورزشی                                                                                                           25
2 ـ 2 ـ 20 . اثرات مصرف کراتین بر عملکرد افراد مسن                                                                                         28
2 ـ 2 ـ 21 . تأثیرمصرف مکمل کراتین برعملکرد مغز                                                                                            29
2 ـ 2 ـ 22 . عوارض جانبی کراتین                                                                                                                       30
2 ـ 2 ـ 23 . اثر مصرف کراتین بر بیماری ها                                                                                                          31
2 ـ 2 ـ 24 . اثر مصرف کراتین بر بیماری های عصبی- عضلانی                                                                            31
2 ـ 2 ـ 25 . اثر مصرف کراتین بر تهوع، استفراغ، اسهال                                                                                        32
2 ـ 2 ـ 26 .  اثر مصرف کراتین بر عملکردکلیه ها                                                                                                 32
2 ـ 2 ـ 27 . اثر مصرف کراتین بر کبد                                                                                                                  33
2 ـ 2 ـ 28 . اثر مصرف کراتین بر قلب و عروق                                                                                                     33
2 ـ 2 ـ 29 . اثر مصرف کراتین برگرمازدگی                                                                                                         34
2 ـ 2 ـ 30 . اثر مصرف کراتین بر کشیدگی وگرفتگی عضله                                                                                  34
2 ـ 2 ـ 31 . اثر مصرف کراتین بعد از عمل جراحی در برگشت به حالت اولیه                                                         35
2 ـ 3 . پیشینه تحقیق                                                                                                                                             35
2 ـ 3 ـ 1 . پژوهش های انجام شده خارجی                                                                                                           35
2 ـ3 ـ 2 . پژوهش های انجام شده داخلی                                                                                                              45
فصل سوم : روش شناسی تحقیق                                                                      47
3 ـ 1 . مقدمه                                                                                                                                                       48
3 ـ 2 . روش تحقیق                                                                                                                                             48
3 ـ 3 . جامعه آماری                                                                                                                                            48
3 ـ 4 . نمونه آماری                                                                                                                                             48
3 ـ 5 . پروتکل آزمون گیری                                                                                                                               48
3 ـ 6 . متغیرهای تحقیق                                                                                                                                        49
3 ـ 6 ـ 1 . متغیر مستقل                                                                                                                                         49
3 ـ 6 ـ 2 . متغیر وابسته                                                                                                                                          49
3 ـ 7 . ابزارهای اندازه گیری                                                                                                                                49

 

3ـ 8 . روش های اندازه گیری                                                                                                                               49
3 ـ 8 ـ 1 .  اندازه گیری قد                                                                                                                                   50
3 ـ 8 ـ 2 . اندازه گیری وزن                                                                                                                                  50
3 ـ 8 ـ 3 . شاخص توده بدن                                                                                                                                  50
3 ـ 8 ـ 3 . اندازه گیری دور کمر(شکم)                                                                                                                50
3 ـ 8 ـ 4 . اندازه گیری اندازه بازو                                                                                                                        50
3 ـ 8 ـ 5 . اندازه گیری اندازه ران                                                                                                                         50
3 ـ 8 ـ 6 . اندازه گیری در صد چربی بدن                                                                                                              50
3 ـ 8 ـ 7 . اندازه گیری ضخامت چین پوستی شکمی                                                                                              51
3 ـ 8 ـ 8 . اندازه گیری ضخامت چین پوستی سه سر بازویی                                                                                    51
3 ـ 8 ـ 9 . اندازه گیری ضخامت چین پوستی زیرکتف                                                                                          52
3 ـ 8 ـ 10 . اندازه گیری قدرت عضلانی سینه توسط 1RM                                                                                    53
3 ـ 8 ـ 11 . اندازه گیری قدرت عضلانی بازو توسط 1RM                                                                                     53
3 ـ 8 ـ 12 . اندازه گیری قدرت عضلانی تحتانی1RM                                                                                            53
3 ـ 8 ـ 13 . اندازه گیری قدرت عمومی بدن بویژه عضلات پشت توسط 1RM                                                        53
3 ـ 9 . برنامه بارگیری کراتین                                                                                                                                 54
3 ـ 10. برنامه تمرینی                                                                                                                                             55
3 ـ 10 ـ 1 . مراحل انجام حرکت پرس سینه هالتر                                                                      56
3 ـ 10 ـ 2 . مراحل انجام حرکت پرس بالا سینه هالتر                                                                                               57
3 ـ 10 ـ 3 . مراحل انجام حرکت پرس زیرسینه دمبل                                                                                               58
3 ـ 10 ـ 4 . مراحل انجام حرکت سرشانه هالتر از جلو                                                                                              59
3 ـ 10 ـ 5 . مراحل انجام حرکت نشر از جانب                                                                                                        59
3 ـ 10 ـ 6 . مراحل انجام حرکت کول هالتر                                                                                                           60
3 ـ 10 ـ 7 . مراحل انجام پشت بازو با حرکت پرس سینه هالتر دست جمع                                                                61
3 ـ 10 ـ 8 . مراحل انجام حرکت پشت بازو با سیم کش                                                                                          61
3 ـ 10 ـ 9 . مراحل انجام حرکت اسکات با هالتر از پشت                                                                                         62
3 ـ 10 ـ 10. مراحل انجام حرکت پرس پا، زاویه 45 (جک پا)                                                                                 63
3 ـ 10 ـ 11. مراحل انجام حرکت جلوپا با دستگاه (ماشین)                                                                                      64
3 ـ 10 ـ 12. مراحل انجام حرکت پشت پا دستگاه (ماشین) خوابیده                                                                         64                                                 
3 ـ 10 ـ 13. مراحل انجام حرکت ساق پا ایستاده دستگاه                                                                                        65

 

 

3 ـ 10 ـ 14. مراحل انجام حرکت دراز و نشست با وزنه (سیت،آپ)                                                                    65
3 ـ 10 ـ 15. مراحل انجام حرکت زیرشکم نشسته روی میز شیبدار                                                                       66
3 ـ 10 ـ 16. مراحل انجام حرکت ددلیفت                                                                                                          67
3 ـ 10 ـ 17. نحوه انجام حرکت بارفیکس، دست باز از جلو                                                                                68
3 ـ 10 ـ 18. مراحل انجام حرکت زیربغل قایقی (پارویی، روینگ)                                                                      68
3 ـ 10 ـ 19. مراحل انجام حرکت جلوبازو با هالتر لاری                                                                                      69
3 ـ 10 ـ 20 . مراحل انجام حرکت جلوبازو با دمبل جفت نشسته                                                                          70
3 ـ 11 . روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                               71
فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                                       72
4 ـ 1 . مقدمه                                                                                                                                                    73
4 ـ 2 . تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی                                                                                                   73
4 ـ 2 ـ 1 . شاخص ­های آماری مربوط به سن                                                                                                      73
4 ـ 2 ـ 2 . شاخص ­های آماری مربوط به سابقه                                                                                                    73
4 ـ 2 ـ 3 . شاخص ­های آماری مربوط به قد                                                                                                        74
4 ـ 2 ـ 4 . وزن بدن                                                                                                                                           74
4 ـ 3 . آزمون فرضیه های پژوهش                                                                                                                     75
4 ـ 3 ـ 1 . فرضیه اول                                                                                                                                        75
4 ـ 3 ـ 2 . فرضیه دوم                                                                                                                                        76
4 ـ 3 ـ 3 . فرضیه سوم                                                                                                                                       77
4 ـ 3 ـ 4 .فرضیه چهارم                                                                                                                                     78
4 ـ 3 ـ 5 . فرضیه پنجم                                                                                                                                      79
4 ـ 3 ـ 6 . فرضیه ششم                                                                                                                                     81
4 ـ 3 ـ 7 . فرضیه هفتم                                                                                                                                      82
4 ـ 3 ـ 8 . فرضیه هشتم                                                                                                                                     83
فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری                                                                    84
5 ـ 1. مقدمه                                                                                                                                                     85
5 ـ 2 . خلاصه تحقیق                                                                                                                                        85
5 ـ 3 . بحث و بررسی                                                                                                                                       86
5 ـ 4 . نتیجه گیری                                                                                                                                            89
5 ـ 5 . پیشنهادات برخاسته از تحقیق                                                                                                                  89
5 ـ 5 . پیشنهادات به محققین آینده                                                                                                   90
منابع                                                                                                                            91

 

 

فهرست جداول                                                                                                        صفحه
جدول3 ـ 1 . پروتکل روش تمرین با وزنه                                                                                                          55
جدول 3 ـ 2 . برنامه تمرینی یکشنبه ها عضلات (سینه + سرشانه + پشت بازو)                                                       56
جدول 3 ـ 3 . برنامه تمرینی سه شنبه ها عضلات (پا+ شکم)                                                                                56
جدول 3 ـ4 . برنامه تمرینی پنج شنبه ها عضلات(زیربغل + جلوبازو)                                                                    56
جدول 4 ـ 1 . شاخص ­های آماری مربوط به سن بر حسب سال                                                                             73
جدول 4 ـ 2 . شاخص ­های آماری مربوط به سابقه بر حسب سال                                                                          73
جدول 4 ـ 3 . شاخص ­های آماری مربوط به قد بر حسب سانتی متر                                                                      74
جدول 4 ـ 4 . شاخص ­های آماری مربوط به وزن  بر حسب کیلوگرم                                                                   74
جدول 4 ـ 5 . مقایسه میانگین های پرس سینه گروه ها در پیش و پس آزمون                                      75
جدول 4 ـ 6 . مقایسه میانگین های اسکات گروه ها در پیش و پس آزمون                                        76
جدول 4 ـ 7 . مقایسه میانگین های لاری گروه ها در پیش و پس آزمون                                                              78
جدول 4 ـ 8 . مقایسه میانگین های ددلیفت گروه ها در پیش و پس آزمون                                                          79
جدول 4 ـ 9 . مقایسه میانگین های اندازه دور بازو گروه ها در پیش و پس آزمون                                                80
جدول 4 ـ 10 . مقایسه میانگین های اندازه دور ران گروه ها در پیش و پس آزمون                                              81
جدول 4 ـ 11 . مقایسه میانگین های درصدچربی گروه ها در پیش و پس آزمون                                                  82
جدول 4 ـ 12 . مقایسه میانگین های میزان توده بدون چربی گروه ها در پیش و پس آزمون                                  83

 

فهرست نمودار                                                                                                            صفحه
نمودار 4 ـ 1 . تغییرات رکورد پرس سینه در پیش و پس آزمون …                                                                          76
نمودار 4 ـ 2 . تغییرات رکورد اسکات در پیش و پس آزمون …                                                                              77
نمودار 4 ـ 3 . تغییرات رکورد جلوبازو لاری در پیش و پس آزمون…                                             78
نمودار 4 ـ 4 . تغییرات رکورد ددلیفت در پیش و پس آزمون…                                                                               79
نمودار 4 ـ 5 . تغییرات اندازه دور بازو در پیش و پس آزمون …                                                                              80
نمودار 4 ـ 6 . تغییرات اندازه دور ران در پیش و پس آزمون…                                                                               81
نمودار 4 ـ 7 . تغییرات درصد چربی بدن در پیش و پس آزمون…                                                                           82
نمودار 4 ـ 8 . تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون…                                                                            83

 

فهرست شکل                                                                                                                صفحه
شکل3 ـ 1 ضخامت چین پوستی شکمی                                                                                                                52
شکل3 ـ 2 ضخامت چین پوستی سه سر بازویی                                                                                                      52
شکل3 ـ3 ضخامت چین پوستی سه زیر کتفی                                                                                                        53
شکل 3 ـ 4 . مربوط به انجام حرکت پرس سینه تخت با هالتر                                                                                   58
شکل 3 ـ 5 . مربوط به انجام حرکت پرس بالاسینه هالتر                                                                                          58
شکل 3 ـ 6 . مربوط به انجام حرکت حرکت پرس زیرسینه دمبل دست روبرو                                                          59
شکل 3 ـ 7 . مربوط به انجام حرکت پرس سرشانه هالترازجلو ایستاده                                                                      60
شکل 3 ـ 8 . مربوط به انجام حرکت نشرازجانب ایستاده                                                                                         60
شکل 3 ـ 9 . مربوط به انجام حرکت کول هالتر                                                                                                       61
شکل 3 ـ 10 . مربوط به انجام پشت بازو با حرکت پرس سینه هالتردست جمع                                                          62
شکل 3 ـ 11 . مربوط به انجام حرکت پشت بازو با سیم کش                                                                                   63
شکل 3 ـ 12 . مربوط به انجام حرکت اسکات هالتر از پشت                                                                                    64
شکل 3 ـ 13 . مربوط به انجام حرکت پرس پا                                                                                                        64
شکل 3 ـ 14 . مربوط به انجام حرکت جلوپا دستگاه                                                                                  65
شکل 3 ـ 15 . مربوط به انجام حرکت پشت پا دستگاه                                                                                            66
شکل 3 ـ 16 . مربوط به انجام حرکت ساق پا دستگاه                                                                                              66
شکل 3 ـ 17 . مربوط به انجام حرکت دراز و نشست دستگاه                                                          67
شکل 3 ـ 18 . مربوط به انجام حرکت حرکت زیرشکم نشسته روی میز شیبدار                                                        68
شکل 3 ـ 19 . مربوط به انجام حرکت ددلیفت                                                                                                        69
شکل 3 ـ 20 . مربوط به انجام حرکت بارفیکس، دست باز از جلو                                                    70
شکل 3 ـ 21 . مربوط به انجام حرکت زیربغل قایقی ثابت                                                                                        71
شکل 3 ـ 22 . مربوط به انجام حرکت جلوبازو لاری دستگاه                                                                                   71
شکل 3 ـ 23 . مربوط به انجام حرکت جلوبازو دمبل جفت نشسته                                                                            72
 

 

چکیده فارسی 

عنوان پایان نامه : تأثیر دو روش بارگیری کراتین همراه با 6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتریک ورزشکاران  تمرین کرده مقاومتی

مهم ترین عملکرد کراتین حمایت از بازسازی ATP  و افزایش مقادیر فسفوکراتین عضله است. استفاده از مکمل کراتین بعد از المپیک 1992 بارسلونا عمومیت پیدا کرد. بطوری که مصرف آن در بین ورزشکاران در دو دهه اخیر جهت بهبود عملکرد و افزایش توده عضلانی شیوع زیادی پیدا کرده است. لذا با توجه به کمبود تحقیقات در رابطه با شیوه صحیح مصرف آن تحقیق حاضر قصد دارد تا تأثیر مصرف مکمل کراتین همراه با بارگیری و بدون بارگیری را بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتریک همراه با تمرینات قدرتی در طی 6 هفته بر ورزشکاران  بدنساز مرد مشخص سازد. بدین منظور 27 نفر از بدنسازان مرد با میانگین سنی 22.26 سال ، قد 178.41 سانتی متر ، وزن 50 . 80 کیلو گرم به صورت تصادفی در یک طرح دوسوکور به دو گروه تجربی و یک گروه دارو نما گروه تقسیم شدند. گروه تجربی یک به عنوان گروه بارگیری (9  = n ) ، گروه تجربی دو به عنوان گروه بدون بارگیری (9  = n ) و گروه دارو نما (9 = n ) تقسیم شدند. از آزمودنی ها پیش آزمون و پس آزمون شامل قدرت عضلانی سینه ، جلوبازو و پا توسط 1RM با وزنه های آزاد و ترکیب بدنی (توده بدون چربی ، درصد چربی بدن) و اندازه قسمت های مختلف بدن گرفته شد. پروتکل تمرین برای هر 3 گروه یکسان بود که به مدت 6 هفته و هر هفته3 جلسه برنامه تمرین مقاومتی را انجام داده اند. گروه بارگیری روزانه 20 گرم کراتین را در 4 وعده 5 گرمی به مدت 6 روز و در ادامه روزی 10 گرم کراتین تا اتمام برنامه (دوره نگهداری) مصرف نمود و گروه بدون بارگیری روزانه 10 گرم کراتین و گروه دارونما همانند برنامه گروه دو عمل کرد، ولی بجای کراتین از نشاسته استفاده شد. برای مقایسه بین گروه ها از آزمون آماری ANOVA و تست تعقیبی توکی در نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بارگیری مکمل کراتین بطور معنی داری می ­تواند باعث افزایش قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، جلو بازو و لیفت شود. بنابراین بطور کلی می­توان نتیجه گیری کرد که شیوه مصرف مکمل کراتین همراه با بارگیری منجر به افزایش قدرت و بهبود توده عضلات بدون چربی نسبت به شیوه مصرف بدون بارگیری و یا دارو نما شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به تأثیر مثبت مصرف مکمل کراتین بر تغییرات قدرت عضلانی ، وزن وحجم ، و ترکیب بدنی آزمودنی ها (که در منابع دیگر هم به آن اشاره شده است) به مربیان ، ورزشکاران  و مسئولان تغذیه تیم های ورزشی پیشنهاد می­ شود این ماده را به رژیم غذایی اضافه نمایند و جهت تأثیر گذاری بیشتر ، طریقه مصرف آن به شیوه بارگیری باشد ، با این وجود هنوز هم سؤالات زیادی در خصوص تأثیرات کراتین وجود دارد که جواب به آن ها می ­تواند کمک زیادی برای ورزشکاران  سایر رشته ها باشد. از این رو امید است که محققین در تحقیقات آتی خود به این سؤلات پاسخ دهند.  واژه های کلیدی : مکمل کراتین منوهیدرات ، بارگیری ، تمرینات قدرتی با وزنه ، ترکیبات بدن ، حداکثر تکرار بیشینه 1RM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ 1 . مقدمه

با گذشت زمان و پیشرفت علوم مختلف ورزشی، سطوح مهارتی ورزشکاران در رشته های مختلف، پیشرفت روزافزونی کرده است. رکوردهای ورزشکاران به فرازهای جدیدی رسیده است و مرز بین موفقیت و شکست به حداقل رسیده است [30] .

تغذیه یکی از عوامل بسیار مهمی است که غالباً به خوبی درک نشده و می ­تواند بر روی عملکرد ورزشی اثر بگذارد. بنابراین مربیان و ورزش کاران، در جستجوی عاملی هستند که هر چند ناچیز شانس پیروزی آنها را افزایش دهد. مکمل های غذایی و دارویی از جمله عواملی هستند که اکثر ورزشکاران حرفه­ای برای به حداکثر رساندن اجرای خود از آنها استفاده می کنند [30] . از این رو ممکن است به مواد یا دارو هایی که موجب افزایش عملکرد ورزشی آنها می­شوند، یعنی مواد نیروزا[1] روی آورند. هر چند برخی از این مواد می­توانند بر عملکرد ورزشی اثرگذار باشند، اما بعضی از آنها می­توانند عواقب مرگ باری داشته باشند [30] .

استفاده از مکمل کراتین[2] بعد از المپیک 1992 بارسلونا عمومیت پیدا کرد. به طوری که در چند سال اخیر در میان ورزشکاران رقابتی در اکثر رشته های ورزشی متداول شده است. از هر چهار ورزش کار صاحب مدال در بازی های المپیک 1996 آتلانتا، سه نفر از مکمل کراتین استفاده کرده بودند. کراتین ازجمله مکملی است که سازمان های بین المللی ورزشی، تا کنون آن را به عنوان یک ماده شیمیایی غیر قانونی معرفی نکرده اند [31 ، 32] .

مطالعات انجام شده بر روی تمریناتِ کمتر از دو هفته همراه با مصرف مکمل کراتین، هیچ ضرری را گزارش نکرده اند [30]. بدون ضرر بودن استفاده از آن به اضافه، ارزان بودن قیمت این مکمل باعث شده است که تقاضای استفاده از آن روز به روز بیشتر گردد [30] . نکته قابل توجه، این است که غلظت پایه کراتین عضلانی در افراد متفاوت است و دلیل آن هنوز مشخص نشده است. ممکن است بخشی از آن مربوط به عادت غذایی باشد. بررسی ها نشان می­دهد، بیشترین تغییر در غلظت کراتین عضلانی در افرادی است که غلظت پایه کراتین عضلانی پایین تری دارند. در صورتی که افراد با غلظت پایه بالا، به شکل جزئی از باردهی کراتین سود می­برند [30] .

کراتین در یک مرد معمولی حدود 120-150 گرم است. تقریباً 95 درصد کل کراتین بدن در عضلات اسکلتی ذخیره شده است و حدود 66 درصد آن به شکل فسفو کراتین است [30] . در اوایل سال 1900 کشف شد که افزایش کراتین مصرفی، به افزایش ذخایر کراتین عضله و فسفوکراتین (pcr) عضلانی، بویژه در تارهای عضلانی نوع II منجر می­ شود [30] . همچنین در مطالعاتی، نشان داده شد که مصرف 20 گرم در روز به مدت 4 تا 6 روز، 20 گرم فسفوکراتین عضله را افزایش می­دهد [30] .

عملکرد مهم فسفو کراتین در عضله فراهم آوردن فسفات پرانرژی برای تولید 3ATP  (آدنوزین تری فسفات) درطول ثانیه های اول تمرین با شدت زیاد است. و یکی دیگر از نقش های کراتین، ظرفیت تامپونی برای یونهای هیدروژن می­باشد [30] . از طرفی دیگر مصرف مکمل کراتین باعث افزایش بازسازی فسفوکراتین در بازیافت کوتاه مدت در حین تمرینات تکراری می­ شود [30] . وظایفی که برای کراتین ذکر شده است، پیشنهاد می­ کند که مکمل کراتین سطح کراتین عضله را افزایش می­دهد و به طور منطقی در مراحل بعد به بهبود عملکرد ورزشکار منجرمی­ شود [30] . با توجه به یافته های پیشین، تحقیق حاضر قصد دارد تا تأثیر دو روش بارگیری مصرف مکمل کراتین را همراه با 6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتریک ورزشکاران تمرین کرده مقاومتی تعیین کند.

 

1 ـ 2 . بیان مسأله

اطلاعات ضد و نقیض بسیاری در باره تأثیر مصرف مکمل کراتین بر عملکرد ورزشکاران ( و همین طور تأثیر آن بر افزایش حجم و ترکیب بدن) وجود دارد. استفاده گسترده و روز افزون این ماده به خصوص توسط جوانان و نوجوانانی که اخیراً گرایش فزاینده ای به ورزش ، به خصوص ورزش بدنسازی پیدا کردند ، با باور تأثیر بسیار مثبت این ماده بالاخص در ایجاد هایپرتروفی عضلانی که ناشی از حجم بسیار زیاد است، تبلیغ شد. با این حال هنوز هم سؤالات زیادی در خصوص تأثیرات کراتین و شیوه مصرف آن وجود دارد که جواب به آن ها، ورزشکاران را در رسیدن به حداکثر اجرای ورزشی و همچنین صرف جویی در هزینه اقتصادی کمک کند.

ورزش علمی در عصر حاضر، به بهره گیری از همه علوم از جمله تغذیه و مکمل های غذایی نیاز دارد. بدین منظور، تمام ورزشکاران حرفه ای نیز برای به حداکثر رساندن اجراهای خود از این مواد استفاده می کنند. در این میان بیشتر افراد به بی ضرر بودن کراتین و فایده های گوناگون آن صحه می گذارند و پژوهش های متعددی نیز در این بین انجام گرفته اند که تقریباً تمام آنها هیچگونه عوارض جانبی خاصی را برای کراتین ذکر نکرده اند [33 ، 34] .

آگاهی از علم تغذیه و استفاده صحیح از مواد غذایی نقش بسزایی در موفقیت ورزشکاران دارد. در میان مکمل های موجود، مکمل کراتین توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرد و ذهن جستجوگر آن ها را به سمت بررسی آثار این مکمل بر ترکیب بدن، قدرت عضلانی و ساز و کار های فیزیولوژیک سوق داده است [35] .

در دهه های اخیرموفقیت های سطح بالا  توسط برخی از ورزشکاران به استفاده از مصرف مکمل کراتین ربط داده شده و به درک این باور رایج منجر شده است که مصرف کراتین برای اجرای ورزشی می ­تواند سودمند باشد [36] .

با توجه به اینکه به لحاظ فیزیولوژیکی در بدن انسان سه سیستم اصلی برای بازسازی ذخایرATP وجود دارد (فسفوکراتین یا سیستم ATP-PC ، سیستم اسید لاکتیک و سیستم هوازی) در این پژوهش ما بدنبال تأثیر کراتین بر سیستم فسفاژن هستیم.

سیستم کراتین فسفات نقش مهمی را در تهیه سوخت، برای عضله در حال تمرین، به عهده دارد. این ماده گروه فسفات خود را اهدا می­ کند تا ذخایر ATP سلولی سریعاً بازسازی و استفاده شوند، در حالی که فسفو کراتین هنگام بازیافت پس از ورزش مجدداً ذخیره و بازسازی می شود. این مهم ترین منبع انرژی برای کار شدید 1 تا 10 ثانیه است [1] .

بنابراین مهم ترین عملکرد کراتین حمایت از بازسازی ATP و افزایش مقادیر فسفوکراتین عضله است، با این حال همه افراد از آن سود نمی­برند [30] .

اما با این وجود نظرات متفاوتی در زمینه بارگیری کراتین وجود دارد برخی از پژوهش گران در هنگام مصرف مکمل کراتین اصراری در نحوه بارگیری آن ندارند. به عبارت دیگر مرحله بارگیری را ضروری نمی­دانند و مصرف کراتین را اختیاری می­دانند، چرا که مقدار کراتین فسفات عضله بعد از 3 هفته یکسان می­ شود، بدون توجه به اینکه دوره بارگیری انجام شده و یا نشده باشد. در حالی که برخی دیگر از پژوهش گران مصرف مکمل کراتین، بدون انجام دوره  بارگیری را امری بی فایده می دانند و حتی بر این باورند که در دوره حفظ و نگهداری اگر به هر دلیلی مصرف کراتین در یک روز قطع شود برای استفاده بهینه از مصرف کراتین مجدداً باید دوره بارگیری انجام شود [2 ، 3] . بنابراین با توجه به نتایج متفاوت موجود در پژوهش های ذکر شده، در پژوهش حاضر سعی شده تأثیردو روش بارگیری کراتین به همراه 6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از شاخص های آنتروپومتریک ورزشکاران تمرین کرده مقاومتی را بررسی و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا درشروع مصرف مکمل کراتین انجام دوره  بارگیری ضروری است؟

 

1 ـ 3 . ضرورت واهمیت تحقیق

امروزه کراتین یکی از رایج ترین و پرمصرف ترین مکمل های غذایی در بین ورزشکاران است [37] .

به دلیل گرایش فراوان ورزشکاران پرورش اندام و همچنین برخی از رشته های دیگر ورزشی مانند:کشتی گیران، رزمی کاران و دوندگان جهت دست یابی به افزایش حجم ، قدرت و بهبودی برخی از عملکردهای ورزشی خود به مصرف مکمل کراتین رو می ­آورند.

به هر حال پس از تهیه کراتین، مهم ترین سؤالی که پیش می آید چگونگی مصرف آن است. در مورد بارگیری مکمل کراتین محققان پیشنهادات متفاوتی داشته اند. در برخی منابع هیچ تأکیدی به بارگیری کراتین نشده است در صورتی که در برخی منابع دیگر تأکید فراوان بر مصرف مکمل کراتین به شیوه بارگیری آن دارند و بدون انجام دوره بارگیری حتی مصرف آن را بی تأثیر می دانند [2 ، 3] .

بنابراین به نظر می رسد، شیوه صحیح مصرف مکمل کراتین نزد پژوهش گران هنوز مورد سؤال است. با توجه به پیشینه تحقیق در زمینه مصرف مکمل کراتین تا کنون تحقیقات محدودی انجام شده است که آن هم تأثیر بارگیری کراتین در 5 یا 6 روز بر روی شاخص های آسیب سلولی بوده است [4] . بنابراین ورزش کارانی که گرایش به مصرف کراتین دارند اگر از روش صحیح استفاده نکنند ممکن است از لحاظ سلامتی به خطر بیفتند، به علاوه از لحاظ اقتصادی متحمّل هزینه بیهوده شوند و مهمتر از همه اینکه ممکن است بهبودی در عملکرد ورزشی آنها بوجود نیاید.

با توجه به موارد فوق، انجام پژوهش کاربردی در زمینه بارگیری مصرف مکمل کراتین برای به حداکثر رساندن سازگاری های عضلانی مانند افزایش قدرت، توده بدون چربی، ضروری به نظر می رسد.

همچنین مصرف مکمل کراتین در بین ورزشکاران اکثر رشته های ورزشی مانند پرورش اندام، وزنه برداری، و کشتی گیران رواج دارد و همه اقشار جامعه بویژه جوانان گرایش به مصرف آن دارند لذا ضروری به نظر می­رسد که چنین تحقیقاتی انجام گیرد.

 

1 ـ 4 . اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق

هدف کلی از این تحقیق بررسی تأثیر دو روش بارگیری کراتین همراه با 6 هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت و برخی از خصوصیات آنتروپومتریکی ورزشکاران تمرین کرده مقاومتی می‌باشد.

اهداف اختصاصی

1ـ بررسی تأثیر دو روش بارگیری کراتین پس از 6 هفته تمرینات مقاومتی بر « قدرت » عضلات ورزشکاران  تمرین کرده مقاومتی .

2 ـ  بررسی تأثیر دو روش بارگیری کراتین پس از 6 هفته تمرینات مقاومتی بر «اندازه » دور عضلات ورزشکاران  تمرین کرده مقاومتی .

3 ـ بررسی تأثیر دو روش بارگیری کراتین پس از 6 هفته تمرینات مقاومتی بر « درصد چربی »  ورزشکاران  تمرین کرده مقاومتی .

4 ـ بررسی تأثیر دو روش بارگیری کراتین پس از 6 هفته تمرینات مقاومتی بر « توده خالص بدن » ورزشکاران  تمرین کرده مقاومتی .

 

[1] – Ergogcnic aidis

[2] – Creatine

3- Adnosin tri phosphate (ATP)

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.