رشته حسابداری

پایان نامه تأثیر ترکیب هیأت­ مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم انسانی، گروه  حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

 

عنوان:

بررسی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

پاییز 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

1-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… 5

1-5) فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها……………………………………………………………… 6

1-6) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6-1) قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………. 9

1-6-2) قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………… 9

1-6-3) قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………… 9

1-7) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………….. 9

1-8) تعریف واژه ­ها و­­ اصطلاحات………………………………………………………………………………. 10

1-9) ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………. 14

2-2-1) حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-1) اندازه هیأت­مدیره……………………………………………………………………… 16

2-2-1-2) نسبت اعضای غیرموظف……………………………………………………………. 17

2-2-1-3) نفوذ مدیرعامل………………………………………………………………………… 18

2-2-1-4) دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس هیأت­مدیره…………………………………. 18

2-2-2) کیفیت و ویژگی­های هیأت مدیره…………………………………………………………….. 19

2-2-2-1) اندازه هیأت­مدیره……………………………………………………………………. 19

2-2-2-2) ترکیب و ساختار هیأت­مدیره……………………………………………………… 19

2-2-2-3) جلسات هیأت­مدیره………………………………………………………………… 20

2-2-2-4) دانش مالی هیأت­مدیره…………………………………………………………….. 20

2-2-2-5) جدایی نقش هیأت­مدیره و مدیرعامل…………………………………………… 21

2-2-2-6) استقلال هیأت­مدیره…………………………………………………………………. 21

2-2-2-7) اعتبار هیأت­مدیره……………………………………………………………………. 21

2-2-2-8) موارد مستخرجه از قانون تجارت در خصوص وظایف هیأت­مدیره……… 24

2-2-3) کیفیت سود………………………………………………………………………………………… 30

2-2-3-1) اهمیت ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………… 31

2-2-4) مدیریت سود………………………………………………………………………………………. 31

2-2-4-1) مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………….. 33

2-2-4-2) شیوه ­های مدیریت سود……………………………………………………………… 35

2-2-4-3) مدیریت واقعی سود…………………………………………………………………. 36

2-2-4-4) پیامدهای دستکاری فعالیت­های واقعی………………………………………….. 36

2-2-4-5) ابزارهای مدیریت سود………………………………………………………………. 38

2-2-4-6) انگیزه­ های مدیریت سود…………………………………………………………….. 39

2-2-4-7) مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد…………………………………. 40

2-2-5) سودآوری…………………………………………………………………………………………… 41

2-2-5-1) تعریف سودآوری…………………………………………………………………… 42

2-2-5-2) نسبت­های سودآوری……………………………………………………………….. 42

2-2-5-2-1) نسبت سود ناخالص به فروش……………………………………….. 42

2-2-5-2-2) نسبت سود عملیاتی به فروش……………………………………….. 43

2-2-5-2-3) نسبت سود خالص به فروش…………………………………………. 43

2-2-5-2-4) بازده کل دارایی­ ها………………………………………………………. 44

2-2-5-2-5) خالص بازده دارایی­ ها………………………………………………….. 44

2-2-5-2-6) بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………………. 45

2-2-5-2-7) بازده سرمایه­ گذاری……………………………………………………… 45

2-2-5-2-8) سود هر سهم…………………………………………………………….. 46

2-2-6) محتوای اطلاعاتی سود………………………………………………………………………….. 48

2-2-7) مطالعه اخبار خوب و بد بر ضریب واکنش سود………………………………………….. 48

2-2-7-1) تئوری­های مرتبط با واکنش بازار نسبت به اخبار………………………………. 49

2-2-7-2) تأثیر واژگان در اخبار بازار سرمایه……………………………………………….. 50

2-2-8) محتوای اطلاعاتی سود و ساختار هیأت­مدیره………………………………………………. 51

2-2-9) کیفیت سود و اعضای مستقل هیأت­مدیره…………………………………………………… 54

2-3) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 55

2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………………………………………… 55

2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق……………………………………………………………………………. 58

2-4) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 61

3-3) فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 62

3-5) مدل­های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 63

3-6) متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها………………………………………………………………. 65

3-7) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 67

3-8) نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………… 67

3-9) روش جمع ­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 69

3-9) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………… 69

3-10) روش­های تجزیه­وتحلیل داده ­ها………………………………………………………………………….. 70

3-10-1) روش آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………. 70

3-10-2) رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………………………… 71

3-10-3) تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………… 71

3-10-3-1) ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………. 71

3-10-3-2) ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده…………………………………….. 73

3-10-4) آزمون معنادار بودن R…………………………………………………………………………. 73

3-10-5) آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………………………………………….. 74

3-10-6) آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………….. 75

3-10-7) آزمون مؤثر بودن مدل رگرسیون…………………………………………………………….. 75

3-10-8) آماره دوربین واتسون………………………………………………………………………….. 75

3-11) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………… 76

فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده ­ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 77

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………… 78

4-3) نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………. 79

4-3-1) آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………… 79

4-3-1-1) آزمون F لیمر………………………………………………………………………….. 80

4-3-1-2) آزمون F………………………………………………………………………………… 80

4-3-1-3) آزمون t…………………………………………………………………………………. 81

4-3-1-4) نتیجه آزمون فرضیه­ اول…………………………………………………………….. 82

4-3-2) آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………… 83

4-3-2-1) آزمون F لیمر………………………………………………………………………….. 83

4-3-2-2) آزمون F………………………………………………………………………………… 84

4-3-2-3) آزمون t…………………………………………………………………………………. 85

4-3-2-4) نتیجه آزمون فرضیه­ دوم…………………………………………………………….. 86

4-3-3) آزمون فرضیه­ سوم و چهارم……………………………………………………………………. 86

4-3-3-1) آزمون F لیمر………………………………………………………………………….. 86

4-3-3-2) آزمون F………………………………………………………………………………… 87

4-3-3-3) آزمون t…………………………………………………………………………………. 88

4-3-3-4) نتیجه آزمون فرضیه­ سوم …………………………………………………………… 89

4-3-3-5) نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم…………………………………………………………. 89

4-3-4) آزمون فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………. 90

4-3-4-1) آزمون F لیمر………………………………………………………………………….. 90

4-3-4-2) آزمون F………………………………………………………………………………… 91

4-3-4-3) آزمون t…………………………………………………………………………………. 91

4-3-4-4) نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………… 92

4-4) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….. 93

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 94

5-2) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….. 95

5-3) نتیجه ­گیری در مورد فرضیه اول……………………………………………………………………………. 95

5-4) نتیجه ­گیری در مورد فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 96

5-5) نتیجه ­گیری در مورد فرضیه سوم و چهارم………………………………………………………………. 97

5-6) نتیجه ­گیری در مورد فرضیه پنجم………………………………………………………………………….. 97

5-7) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 98

5-8) پیشنهادها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………. 98

5-9) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….. 99

منابع

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 100

الف) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………. 103

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 118

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                 صفحه

جدول 3-1) متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها……………………………………………………… 64

جدول 3-2) روش حذف سیستماتیک………………………………………………………………………….. 68

جدول 4-1) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………. 78

جدول 4-2) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-3) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-1………………………………………………………………… 81

جدول 4-4) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-1………………………………………………………….. 82

جدول 4-5) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-6) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-2………………………………………………………………… 84

جدول 4-7) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-2………………………………………………………….. 85

جدول 4-8) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………… 87

جدول 4-9) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-3………………………………………………………………… 87

جدول 4-10) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-3………………………………………………………… 88

جدول 4-11) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-12) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-4………………………………………………………………. 92

جدول 4-13) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-4………………………………………………………… 93

جدول 5-1) خلاصه نتایج فرضیه ­ها……………………………………………………………………………… 99

 

چکیده

هیأت­مدیره نقش مهمی را در راهبری شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می­ کند. هیأت­مدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورت­های مالی پاسخگو است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران می­باشند که با توجه به شرایط انتخاب نمونه، تعداد 67 شرکت طی سال­های 1385 تا 1391 به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که اطلاعات آن­ها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews نسخه 7 مورد تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ­ها، روش داده ­های مقطعی (ترکیبی) است. نتایج تحقیق نشان داد  که افزایش اندازه­ هیأت­مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش می­دهد. اما افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش می­دهد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزایش می­دهد. اما افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش می­دهد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، کیفیت سود را افزایش می­دهد.

کلید واژه ­ها: اندازه هیأت­مدیره، نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره، محتوای اطلاعاتی سود، بموقع بودن سود و کیفیت سود.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت­ها، باعث بوجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان شده است. از رابطه­ میان مدیران ومالکان به عنوان رابطه­ نمایندگی یاد می­ شود. هیات­مدیره واحدی مهم در ساختار سازمانی هر شرکت می­­باشد که محور ارتباطی میان سهامداران و مدیران تلقی می­ شود و به واسطه همین موضوع، ایفا کننده نقش مهمی در حاکمیت شرکتی در سطح شرکت­ها است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387).

مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی را می­توان به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. مکانیزم­ های داخلی مبنی بر اقدامات اتخاذ شده توسط شرکت­ها به منظور اجرایی کردن کنترل و پاسخگویی است. یکی از مهمترین مکانیزم­ های داخلی حاکمیت شرکتی، توجه به هیأت مدیره به عنوان نهاد هدایت­کننده ­ای است که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد. بخش عمده­ی این سازوکارها به این موضوع تأکید دارند که داشتن ویژگی­های خاص توسط هیأت مدیره، از جمله اندازه و تعداد اعضای غیرموظف، رفتار فرصت­طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می­ کند، بنابراین، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی (بویژه سود حسابداری) بهبود خواهد یافت (گیلان[1]، 2006).

 

  • بیان مسأله

با گسترش شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت­ها، همواره این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت می­باشد. به این دلیل که برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی وجود دارد و سهامداران نمی ­توانند اعمال و فعالیت­های مدیران را بطور مستمر مشاهده و کنترل نمایند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطلاعات حسابداری ناراضی بوده ­اند و همواره به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیم­ گیری­های منطقی از آن استفاده نمایند. در صورتی که، اطلاعاتی قابل اتکا وجود داشته باشد که بتوان از آن­ها در فرایند تصمیم ­گیری استفاده نمود، آنگاه اطلاعات مذکور، مربوط تلقی خواهند شد. بنابراین، شناسایی ساز و کارهایی که بتواند به ایجاد معیارهای با قابلیت اتکا و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان کمک نماید، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این امر منجر به بحث­های متعددی شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی­ترین آن­هاست. حاکمیت شرکتی راهکاری جهت از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سهامداران، از طریق تعدیل تضاد منافع، می­باشد و یکی از مهمترین مکانیزم­ های آن، بهبود ساختار هیأت­مدیره می­باشد (صدیقی، 1392).

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک می­ کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف، در میان اعضای هیأت­مدیره، ایفا می­ کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیأت مدیره کارآ و مؤثر محسوب می­ شود. زیرا در حالی­که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه می­ کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی غیرحرفه­ای و بی­طرفانه، در مورد تصمیم ­گیری مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند. بدین ترتیب هیأت­مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می ­آید (طالب نیا و تفتیان، 1388).

هیأت­مدیره نقش مهمی را در راهبری (حاکمیت) شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می­ کند. هیأت­مدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورت­های مالی پاسخگو است، بنابراین، رفتار آن­ها، رفتار مدیران ارشد را به منظور تضمین اینکه اقدامات آن­ها مطابق با منافع سهامداران، سرمایه­ گذاران، بدهکاران و سایر اشخاص ثالثی که با شرکت در ارتباطند، کنترل می­ کند. برخی از محققان استدلال می­ کنند که هیأت مدیره کوچک در مقایسه با هیأت­مدیره بزرگ کارآتر است و همچنین هیأت­مدیره مستقل از کیفیت بالاتری برخوردار است زیرا آن­ها در برابر تأثیر نادرست مدیران از آسیب پذیری کمتری برخوردارند، در واقع هرچه ترکیب هیأت­مدیره از اعضای برون سازمانی بیشتری تشکیل شده باشد، اطلاعات بهتری را ارائه خواهند داد، که ممکن است، این عمل بر کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه سود گزارش شده تأثیرگذار باشد (دیمیتروپولس و آستریو[2]، 2013).

با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسش­های اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شوند:

1- آیا بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟

2- آیا بین کیفیت اطلاعات مالی (به موقع بودن اخبار خوب و بد) و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟

3- آیا بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟

 

  • اهداف تحقیق

اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم­ گیری­های اقتصادی است. این اطلاعات عمدتاً در سه گروه صورت­های مالی، گزارش­های کمی و تجزیه­وتحلیل­های خاص طبقه­­بندی می­شوند. در تصمیم­ گیری­های اقتصادی هر یک از اطلاعات می ­تواند به تنهایی یا تواماً و یا حتی همراه با اطلاعات خارج از سیستم­های حسابداری بکار گرفته شود. بیشتر سرمایه­ گذاران و تدوین­کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی­های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن­ها و مدیریت را کاهش می­ دهند. بهبود ساختار هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی، از طریق همسو نمودن منافع مدیران و سهامداران، به سرمایه­ گذاران کمک می­ نماید و قابلیت اتکای اطلاعات مالی و همگرایی فرایند گزارشگری مالی را تقویت می­ کند. بر اساس مطالعات اکتشافی و بررسی وضعیت موجود در بازار سرمایه ایران، چگونگی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از اهمیت فراوانی برخوردار است، بنابراین، اولین هدف ما در این تحقیق به صورت زیر می­باشد:

1- بررسی رابطه­ بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه­های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت­های ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورت­های مالی منطبق با سود واقعی نباشد برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است. مطالعات محققان نشان داد که مدیران جهت گزارش اخبار بد بر مبنای به موقع بودن، انگیزه­ های قابل توجهی دارند زیرا آن­ها می­خواهند خود را در برابر مسئولیت ­های قانونی ممکن حفاظت نمایند. لذا هدف بعدی ما دراین تحقیق بدین صورت مطرح می­ شود:

  • بررسی رابطه­ بین به موقع بودن اخبار خوب و بد در سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

اگر مدیریت سود فرصت­طلبانه با بهره گرفتن از سیستم­های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. پیسنل و دیگران[3](2000)، نشان می­ دهند که نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می­دهد. نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد، بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می­بخشد. حاکمیت شرکتی همچنین از طریق هم راستا کردن منافع مدیران و سهامداران و افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و درستی فرایند گزارشگری مالی به سهامداران کمک می­ کند. هدف آخر ما در این تحقیق به صورت زیر مطرح می­ شود:

  • بررسی رابطه­ بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نقش هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی، در ادبیات مرتبط با آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حاکمیت شرکتی، هدف، برخورداری از یک هیأت­مدیره مؤثر و کارآ است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیأت­مدیره است. اثربخشی هیأت مدیره در شرایط مختلف از قبیل اندازه و ترکیب آن بیان شده است. ارزیابی کارآیی هیأت­مدیره می ­تواند به سرمایه­ گذاران فعلی و بالقوه، تحلیل­گران و تدوین­کنندگان مقررات کمک بیشتری نماید. تحلیل­گران روی ارائه­ اطلاعات قابل اتکا به سرمایه­ گذاران و همین طور دستیابی به تصمیمات سرمایه­ گذاری سودآور متمرکز شده­ اند. بنابراین، ارزیابی کیفیت هیأت­مدیره می ­تواند عملکرد قابل توجهی را با در نظر گرفتن کیفیت صورت­های مالی و ارزش شرکت استنتاج نماید. علاوه بر این، تدوین­کنندگان مقررات در برابر امنیت عملکرد درست بازار از طریق انتشار اطلاعات با ارزش به تمام اشخاص علاقه­مند، پاسخگو هستند. در نتیجه، اطلاعات ناشی از حاکمیت شرکتی می ­تواند برای فعالان بازار و اعضای نظارتی سودمند باشد. هدف از ارائه­ این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه کیفیت محتوای اطلاعاتی سود حسابداری سالانه بر اساس اندازه و ترکیب هیأت­مدیره، در بازار سهام تهران متفاوت است. که بر اساس رابطه­ بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن حسابداری، دو دلیل اصلی برای انگیزه­ تحقیق پیرامون این رابطه وجود دارد: انگیزه­ نخست ما به این دلیل است که این تحقیق از طریق بررسی ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری می ­تواند بینش بیشتری را در رابطه با موضوع شفافیت شرکت ارائه دهد. دومین دلیل برای تحقیق در این زمینه، افزایش اهمیت حاکمیت شرکتی دریافت شده از سوی سرمایه­ گذاران و تدوین­کنندگان مقررات است. در نتیجه یافته­ های این تحقیق می ­تواند برای فعالان بازار سرمایه با ارزش باشد چرا که آن­ها بینش اضافی و سودمندی را در رابطه با کیفیت مدیریتی شرکت­ها و تأثیر آن­ها روی مربوط بودن سود ارائه دهد. این تحقیق نخستین تحقیقی است که در بازار بورس تهران به بررسی ترکیبی ساختار هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود می ­پردازد که می ­تواند به رشد تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی اضافه شود.

 

[1]– Gillan

[2]– Dimitropoulos and Asteriou

[3]– Pisnel and etal

تعداد صفحه:130

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.