رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر بازخورد سیستم و زمینه‌ی تصمیم بر رفتار تصمیم‌گیری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه مدیریت اجرایی

 

پایان‎نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (EMBA)

 

عنوان:

بررسی تأثیر بازخورد سیستم و زمینه‌ی تصمیم بر رفتار تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزش  (مورد مطالعه: ستاد کل نیروهای مسلح)

 

بهار 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- سؤال‎های تحقیق. 5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-5- فرضیه‎های تحقیق. 7

1-6- اهداف تحقیق. 7

1-7- روش تحقیق. 8

1-8- قلمرو تحقیق. 8

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 8

1-8-2- قلمرو مکانی.. 9

1-8-3- قلمرو زمانی.. 9

1-9- واژه‎های تخصصی تحقیق. 9

 

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه‎ی تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: مبانی نظری.. 12

2-2-1- تصمیم‎گیری.. 12

2-2-2- تعریف تصمیم‎گیری.. 13

2-2-3- عوامل متأثرکننده‎ی تصمیم‎گیری.. 13

2-2-4- درجه سختی تصمیمگیری.. 14

2-2-5- زمان و تصمیم‎‎‎‌گیری.. 15

2-2-6- تصمیم‎گیری به عنوان یک فرایند. 15

2-2-7- سطوح تصمیمگیری.. 16

2-2-8- انواع تصمیمگیری.. 16

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

2-2-9- فرایندهای تصمیمگیری.. 18

2-2-10- مراحل تصمیمگیری.. 22

2-2-11- فرایند متعارف تصمیم‎گیری.. 23

2-2-12- مهارتهای لازم برای اجرای مراحل الگوی عقلایی تصمیم‎‎‎‌گیری.. 24

2-2-13- استفاده از مدل در تصمیمگیری.. 25

2-2-14- انواع مدلها 25

2-2-15- انتخاب مدل مناسب.. 26

2-2-16- انتخاب معیار یا ملاک درتصمیمگیری.. 26

2-2-17- طبقهبندی تصمیمها 27

2-2-18- مدل مطلوبیت مورد انتظار. 28

2-2-19- عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 28

2-2-20- رویکردهای تصمیمگیری.. 29

2-2-21- تصمیمگیری عقلایی.. 30

2-2-22- کاستی‎های مدل عقلایی.. 31

2-2-23- تصمیمگیری رفتاری.. 32

2-2-24- تصمیم‎گیری باز. 33

2-2-25- تصمیمگیری گروهی.. 34

2-2-26- تصمیمگیری مبتنی‎بر ارزش… 35

2-2-27- انواع ارزش‎های مطرح در رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 39

2-2-28- آفات تصمیمگیری.. 40

2-2-29- سیستم پشتیبان تصمیم‎گیری.. 42

2-2-30- کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیم‎گیری.. 44

2-2-31- گامهای اصلی در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیمگیری.. 44

2-2-32- مشکلات به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی در سازمان های دولتی ایران. 45

2-2-33- مشکلات تصمیمگیری در سازمان‎ها 46

2-2-34- زمینه‎ی تصمیم. 48

2-2-35- ابعاد زمینه‎ی تصمیم. 48

2-2-36- بازخورد سیستم در تصمیمگیری.. 49

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

2-2-37- بازخورد مثبت.. 51

2-2-38- بازخورد منفی.. 51

2-2-39- توسعه‎ی شناخت بیشتر سیستم. 51

2-3- بخش دوم: سوابق تحقیق. 52

2-3-1- تحقیقات داخلی.. 52

2-3-2- تحقیقات خارجی.. 54

2-4- مدل مفهومی تحقیق. 56

 

فصل سوم: روش‎شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 59

3-2- نوع پژوهش… 59

3-3- مراحل انجام پژوهش… 60

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 60

3-5- بررسی اعتبار ابزار. 61

3-5-1- روایی ابزار. 61

3-5-2- پایایی ابزار. 61

3-6- جامعه آماری پژوهش… 62

3-7- شیوه نمونه‎گیری و حجم نمونه‎ی آماری.. 62

3-8- تکنیک تجزیه‎وتحلیل داده‎ها 63

3-8-1- همبستگی کای دو. 64

3-8-2- روش آماری همبستگی کای دو. 64

3-9- معرفیِ مختصری از محل انجام کار. 65

 

فصل چهارم: تجزیه‎وتحلیل داده‎ها

4-1- مقدمه. 67

4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 67

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

4-2-1- نرخ بازگشت بسته‎های پرسشنامه. 67

4-2-2- توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر جنسیت.. 68

4-2-3- توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی.. 70

4-2-4- توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل. 72

4-2-5- تحلیل توصیفی مربوط به داده‎های پرسشنامه‎ها 74

4-3- بخش دوم: آمار استنباطی.. 76

3-4-1- آزمون نرمالیتی داده‎ها 76

4-3-2- آزمون فرضیه‎ی اول. 78

4-3-3- آزمون فرضیه‎ی دوم. 79

4-3-4- آزمون فرضیه‎ی سوم. 80

4-3-5- آزمون فرضیه‎ی چهارم. 82

4-3-6- آزمون فرضیه‎ی پنجم. 83

4-3-7- آزمون فرضیه‎ی ششم. 84

4-3-8- آزمون فرضیه‎ی هفتم. 85

4-3-9- آزمون فرضیه‎ی هشتم. 87

4-3-10- آزمون فرضیه‎ی نهم. 88

4-3-11- آزمون فرضیه‎ی دهم. 89

4-3-12- آزمون فرضیه‎ی یازدهم. 90

4-3-13- آزمون فرضیه‎ی دوازدهم. 92

4-4- نتایج آزمون فرضیه‎های تحقیق در یک نگاه 93

 

فصل پنجم: نتیجه‎گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 96

5-2- روند کلی تحقیق. 96

5-3- نتایج آزمون فرضیه‎ها و پاسخ‎گویی به سؤال‎های تحقیق. 97

5-4- بحث.. 100

5-5- محدودیت‎های تحقیق. 101

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

5-6- پیشنهادهای اجرایی تحقیق. 102

5-7- پیشنهادهایی به محققین آتی.. 102

 

منابع

فارسی.. 105

انگلیسی.. 108

 

پیوست‎ها

پیوست الف: پرسشنامه‎های پژوهش… 112

پیوست الف- 1: پرسشنامه‎ی زمینه‎ی تصمیم. 113

پیوست الف- 2: پرسشنامه‎ی بازخورد. 116

پیوست الف- 3: پرسشنامه‎ی رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 117

پیوست ب: محاسبه‎ی پایایی پرسشنامه‎ها 119

پیوست ب- 1: محاسبه پایایی پرسشنامه‎ی زمینه‎ی تصمیم. 119

پیوست ب- 2: محاسبه پایایی پرسشنامه‎ی بازخورد. 120

پیوست ب- 3: محاسبه پایایی پرسشنامه‎ی رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 121

پیوست ج: آمار توصیفی داده‎ها 122

پیوست ج- 1: توصیف پاسخ‎دهندگان بر حسب جنسیت.. 122

پیوست ج- 2: توصیف پاسخ‎دهندگان بر حسب طبقه‎ی سنی.. 123

پیوست ج- 3: توصیف پاسخ‎دهندگان بر حسب وضعیت تأهل. 124

پیوست ج- 4: توصیف داده‎های پرسشنامه‎ی زمینه‎ی تصمیم‎گیری.. 125

پیوست ج- 5: توصیف داده‎های پرسشنامه‎ی بازخورد. 126

پیوست ج- 6: توصیف داده‎های پرسشنامه‎ی رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 127

پیوست د: آمار استنباطی داده‎ها 128

پیوست د- 1: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 128

پیوست د- 2: بررسی همبستگی میان متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 130

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

پیوست د- 3: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 132

پیوست د- 4: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 134

پیوست د- 5: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 136

پیوست د- 6: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 138

پیوست د- 7: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 140

پیوست د- 8: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 142

پیوست د- 9: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 144

پیوست د- 10: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 146

پیوست د- 11: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 148

پیوست د- 12: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 150

پیوست د – 13: آزمون نرمالیتی داده‎ها 152

 

 

فهرست شکل‎ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

شکل (2-1): مدل مفهومی پژوهش… 56

شکل (4-1): نرخ بازگشت و عدم بازگشت بسته‎‎های پرسشنامه. 68

شکل (4-2): توصیف جنسیت پاسخ‎دهندگان برحسب تعداد. 69

شکل (4-3): توصیف جنسیت پاسخ‎دهندگان برحسب درصد. 70

شکل (4-4): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی برحسب تعداد. 71

شکل (4-5): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی برحسب درصد. 72

شکل (4-6): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل برحسب تعداد. 73

شکل (4-7): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل برحسب درصد. 73

شکل (4-8): مقایسه میانگین پاسخ‎گویی به متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و بازخورد. 75

شکل (4-9): مقایسه مُدِ متغیرهای زمینه‎ی تصمیم، بازخورد و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 75

شکل (4-10): نقشه نرمال بودن داده‎های زمینه‎ی تصمیم. 77

شکل (4-11): نقشه نرمال بودن داده‎های بازخورد سیستم. 78

 

 

فهرست جدول‎ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

جدول (2-1): مهارت‎های لازم برای اجرای الگوی عقلایی تصمیم‎گیری.. 24

جدول (3-1): ضریب پایایی پرسشنامه‎ها 61

جدول (4-1): نرخ بازگشت بسته ‎های پرسشنامه. 67

جدول (4-2): توصیف پاسخ‎دهندگان برحسب جنسیت.. 68

جدول (4-3): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی.. 70

جدول (4-4): توصیف وضعیت پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل. 72

جدول (4-5): تحلیل توصیفی داده‎های پرسشنامه‎ها 74

جدول (4-6): آزمون نرمالیتی داده‎ها 76

جدول (4-7): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 78

جدول (4-8): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 78

جدول (4-9): آزمون کای دو برای متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 79

جدول (4-10): مقادیر متقارن متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 80

جدول (4-11): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 81

جدول (4-12): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 81

جدول (4-13): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 82

جدول (4-14): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 82

جدول (4-15): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 83

جدول (4-16): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 83

جدول (4-17): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 84

جدول (4-18): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 85

جدول (4-19): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 86

جدول (4-20): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 86

جدول (4-21): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 87

جدول (4-22): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 87

جدول (4-23): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 88

جدول (4-24): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 88

جدول (4-25): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 89

جدول (4-26): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 90

فهرست جدول‎ها (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

جدول (4-27): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 91

جدول (4-28): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 91

جدول (4-29): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 92

جدول (4-30): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 92

جدول (4-31): نتایج آزمون فرضیه‎های تحقیق در یک نگاه 93

 

 

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زمینه‎ی تصمیم و بازخورد سیستم بر رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش صورت گرفته است. در این پژوهش بعد از مطالعه جامع ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، متغیرهای پژوهش به‎طورکامل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و در ادامه، تحقیقات پیشین مرور شد. سپس با تدوین پرسشنامه‎های زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش و همچنین استفاده از پرسشنامه استاندارد بازخورد، ابزار تحقیق آماده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان حوزه معاونت طرح و برنامه‎ و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح بوده که تعداد آن ها 72 تن بوده است. از این میان برای تعداد 25 تن (نمونه آماری) که به صورت قضاوتی (شیوه نمونه‎گیری) انتخاب شده بودند، پرسشنامه‎ها ارسال شدند و از این میان تعداد 23 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه با کمک نرم‎افزار SPSS، آمار توصیفی برای وصف داده‎ها و پاسخ‎دهندگان از نظر متغیرهای جمعیت‎شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه‎ها به‎کار گرفته شد. تکنیک آمار استنباطی به‎کار گرفته‎شده در این تحقیق، همبستگی کای دو بوده است. در نهایت مشخص شد که در این جامعه آماری (معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح) زمینه‎ی تصمیم و بازخورد سیستم تأثیری بر رفتار تصمیم‎گیری مبتنی بر ارزش کارکنان نمی‎گذارند و در نتیجه، 12 فرضیه‎ی پژوهش رد شدند.

 

کلیدواژه‎ها: زمینه‎ی تصمیم؛ بازخورد سیستم؛ رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش؛ ستاد کل نیروهای مسلح.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

امروزه توجه روزافزون به مباحثِ با مضمون تصمیم‎گیری بیش از پیش مورد توجه صاحبان صنایع و به‎ویژه، مدیران در تمامی نهادها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، صنایع و خدمات و نیز پژوهش‎گران قرار گرفته است. این امر در دنیای مغلوب شده‎ی امروزی بسیار حائز اهمیت بوده و می‎تواند دو قطب توسعه و موفقیت سازمانی یا نابودی آن را در پی داشته باشد.

در این فصل، کلیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته و به مباحث اصلی تحقیق با نگاه اجمالی نگریسته می‎شود. در این فصل پس از بیان مسأله، سؤال‎های تحقیق پدیدار می‎شوند و بعد از بیان اهیمت و ضرورت تحقیق، فرضیه‎های مناسب نگارش و در نتیجه، اهداف موردنظر تحقیق بیان می‎شوند. سپس در ادامه با بیان مباحثی نظیر روش تحقیق و قلمرو تحقیق این فصل بسته می‎شود.

 

1-2- بیان مسأله

امروزه سازمان‎ها –اعم از کوچک و بزرگ- درگیر موقعیت‎ها و شرایط به مراتب پیچیده‎تر نسبت به گذشته‎اند. موضوعاتی مانند رقابت فشرده در بازار، نوسان‎های اقتصادی، بحران‎های روزمره در روابط بین‎المللی، پیشرفت سریع فناوری در اغلب زمینه‎ها، حساسیت بیش‎ازپیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، مدیریت سازمان را بسیار از گذشته، دشوار کرده است (فرساد و تیرانداز، 1390، 61).

در گذشته هرگز کلماتی مانند هرج ‎و مرج و عدم قطعیت در سرلوحه فعالیت‎های تجاری قرار نداشت، اما امروزه بسیاری از سازمان‎ها تحت تأثیر آشوب‎های محیطی هستند. در مداوای یک سازمان بیمار حتماً باید به شرایط محیطی، اقتضائات و کارکنان توجه کافی داشت (طبری و قربانی، 1388، 31). تصمیم‎گیری اولین وظیفه هر مدیر است. تصمیم‎گیری زیربنای اساسی مدیریت است و اگر مدیران تصمیم گیر نباشند، مدیر نخواهند بود و می‎توان گفت، بیشتر وقت مدیران به تصمیم‎گیری اختصاص یافته است (حمید نجف آقایی و همکاران[1]، 1381، 94). عمل تصمیم‎گیری در اداره امور سازمان‎ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم‎گیری تعریف کرده‎اند (طبری و قربانی، 1388، 34).

همان‎طور که اشاره شد، در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازمان‎دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم‎گیری (برادران حسن‎زاده و همکاران[2]، 1388، 186). هربرت سیمون[3] تصمیم‎گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می‎کند به گمان وی مدیریت، چیزی جز تصمیم‎گیری نیست و مدیر موفق را می‎توان تصمیم‎گیرنده‎ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم‎گیری است (رمضانی، 1386، 136).

مدل‎های تصمیم گیری هر کدام از این طبقه‎بندی‎ها با توجه به این که کدام دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی را بر نحوه واکنش و رفتار افراد در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم‎گیری دخیل می‎دانند با یکدیگر متفاوت می‎باشند. بنابراین تصمیم‎گیری هسته مرکزی برنامه‎ ریزی را تشکیل می‎دهد. یک برنامه نمی‎تواند وجود داشته باشد مگر اینکه تصمیم ایجاد شده باشد (وینز و کنتز[4]، 1993، 199). همچنین از طرفی، مدلی برای دخیل دانستن ارزش‎ها در تصمیم‎گیری در داخل کشور وجود ندارد.

تصمیم‎های دنیای واقعی معمولاً با محیط‎های لبریز از فشار، درون دادهای ناکافی، اطلاعات ضد و نقیض، فشارهای بودجه، ضیق وقت، منابع نادر و بسیاری عوامل دیگر روبه‎روست که بر مسائل سایه می‎افکنند و کیفیت تصمیم‎ها را تهدید می‎کنند (نجف آقایی و همکاران، 1381، 94). عدم کیفیت در تصمیم‎گیری باعث بروز خسارت‎هایی به سازمان و کارکنان آن می‎شود زیرا در برخی موارد، نتیجه‎گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند (برادران حسن‎زاده و همکاران، 1388، 188). از این‎رو، عدم تصمیم‎گیری صحیح را می‎توان دلیلی بر بهره‎وری پایین شرکت‎ها و سازمان های ایرانی دانست.

امروزه همگان براین باورند که سازمان چیزی بیش از دوایر، سلسله مراتب و اختیارات است. یک سازمان مانند فرد دارای شخصیت است. شخصیتی که از ویژگی‎های انعطاف‎پذیری، خلاقیت و مانند آن‎ها برخوردار است (حمدی و همکاران[5]، 1388، 18). از این‎رو، سازمان می‎تواند با بازخوردهایی که به عنوان یک شخصیت به کارکنان و مدیران ‎می دهد، نحوه‎ی عملکرد آن‎ها به خصوص تصمیم‎گیری آن‎ها را تحت تأثیر قرار دهد. بازخوردهایی که به پرسنل ارائه می‎شود عامل مهمی است که در این پایان‎نامه مورد سنجش قرار می‎گیرد. براساس نظریه‎های ناچیزی که در این زمینه موجود است، فرض بر آن است که بازخورد می‎تواند باعث تصمیم‎گیری صحیح و به‎موقع شود.

بحث دیگری که در این پژوهش مطرح است، بحث ارزش‎ها و اثرگذاری آن‎ها در تصمیم‎گیری است. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم‎گیری معنی پیدا می‎کند. تصمیم‎گیری و خط‎مشی‎گذاری یکی از عناصر سیستم است که تحت تأثیر ارزش‎ها قرار دارند و این ارزش‎ها به‎طور مدام بر تصمیم‎های مدیران و کارکنان تأثیر می‎گذارد (باقریان، 1379، 15). برطبق شواهد ناچیزی که وجود دارند، ارزش‎ها زمینه‎ی تصمیم افراد را دربرگرفته و برتصمیم‎گیری آن‎ها تأثیرگذار است زیرا افراد در سازمان‎ها با پیروی از نظام ارزشی حاکم بین ارزش‎ها، تصمیمات و اقدامات خود؛ رابطه‎ای مستقیم برقرار می‎کنند (معمارزاده و جهانگیرفرد، 1389، 4).

در آخر این پرسش ذهن پژوهش‎گر را مشغول کرده است که چگونه بازخورد و زمینه‎ی تصمیم، رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش را تحت تأثیر قرار می‎دهد؟

 

1-3- سؤال‎های تحقیق

 1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 2. آیا بین بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 3. آیا بین زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 4. آیا بین زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 5. آیا بین زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 6. آیا بین زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 7. آیا بین زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 8. آیا بین زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 9. آیا بین زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 10. آیا بین زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 11. آیا بین زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 12. آیا بین زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق

در عصر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، سازمان‎های مختلف به شدت متحول شده‎اند (اجتهادی و شاه‎طالبی، 1387، 2). بحث تصمیم‎گیری امروزه بیش از پیش مورد توجه تمامی جامعه آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است زیرا تصمیم‎گیری یکی از محوری‎ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه‎ی اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح می‎باشد (هاراکلئوس[6]، 1996، 16). به نحوی که برخی صاحبنظران معتقدند که “تمام مدیریت، تصمیم‎گیری است” (کریسپین[7]، 1996، 43).

عدم توجه به بحث تصمیم‎گیری موجب خسارت‎هایی به سازمان می‎شود زیرا گریفت[8]، تصمیم‎گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی می‎کند. نیومن[9] کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم‎گیر ی می‎داند و مدعی است که تصمیم‎گیری به تنهایی مهم‎ترین وظیفه مدیر است (طبری و قربانی، 1388، 34).

مدیران همواره در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می‎شوند که لزوم تصمیم‎گیری از جانب آن‎ها را می‎طلبد. همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم‎گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرایند‎های سازمانی نیز نشان می دهد (هادی‎زاده مقدم و طهرانی، 1387، 125) و نگریستن از بُعدی جدید به این مقوله را تشویق می‎کند.

تجربه نشان داده است، در زمانی که تصمیم‌گیری با پیچیدگی فزاینده مواجه می‎شود، تکیه تصمیم‌گیرندگان بر ارزش‌های شخصی نیز بیشتر می‌شود. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت می‌باشد این است که ارزش‌های شخصی بر تصمیم‌گیرندگان مؤثر می‎باشد.

دغدغه‎ای که پژوهش‎گر در این موضوع پژوهش دارد آن است که مسائل و مشکلات حوزه تصمیم‎گیری به‎خصوص در شرایط ناپایدار را کاهش دهد تا بستری آماده کند که با راه‎کار‎های علمی بتوان به تصمیمات معقول‎تر و مطلوب‎تر دست یافت.

در مجموع، پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت دارد که اجرای وظایف دشواری که بر عهده مدیران است، مستلزم تحمل مخارج سنگینی است که برای تأمین آن‎ها می بایست منابع کافی در اختیار باشد. و چون تصمیمات مدیریت نقش به‎سزایی در این راستا دارد و منابع محدود هستند، از این رو، شناخت و پیش بینی دیدگاهی که در تصمیم‎گیری دارند و نیز منجر به تصمیم آن‎ها می‎شود می‎تواند ضرورت یابد و با توجه به گفته‎های بالا توجیه‎پذیر باشد.

[1]نجف آقایی، حمید؛ کوزه‎چیان،‎هاشم؛ آذر، عادل و احسانی، محمد

[2] برادران حسن‎زاده، حسن؛ نژاد ایرانی، فرهاد و لطف‎الهی حقی، ماهرخ

[3] Herbert Simon

[4] Weinz, H and Koontz, H

[5] حمدی، کریم؛ کاوسی، اسماعیل و صهری، حمیدرضا

[6] Haracleous, L. Th

[7] Chrispin, P

[8] Gryft

[9] Newman

تعداد صفحه:169

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.