رشته مدیریت

پایان نامه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: مدیریت دولتی

 

 

عنوان :

 تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش با مطالعه نقش میانجی عملکرد شغلی (با مطالعه موردی در دادگستری استان گیلان)

 

خردادلغایت بهمن 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………   3

 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………….. 6
 • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7
 • چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………7
 • فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 9
 • تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………….. 10
 • قلمروتحقیق ………………………………………………………………………………………………………..11

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول : تسیهم دانش ………………………………………………………………………………………..13

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1- تاریخچه دانش …………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2- مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………..15

2-1-3- چرخه مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………….16

2-1-4- عوامل موثر بر تسهیم دانش………………………………………………………………………………….21

2-1-5- ابعادتسهیم دانش ……………………………………………………………………………………………… 23

 

بخش دوم : رفتارشهرندی سازمانی

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………..27

فهرست

عنوان                                                                                                      صفحه

2-2-1-مفهوم رفتارشهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………..28

2-2-2-رویکردهای اصلی رفتارشهروندی سازمانی ……………………………………………………………. 29

2-2-3-مدلهای رفتارشهروندی سازمانی …………………………………………………………………………… 30

2-2-3-1-مدل رفتارشهروندی سازمانی گراهام ……………………………………………………………………30

2-2-3-2-مدل سه بعدی رفتارشهروندی سازمانی بورمن و همکارانش …………………………………..31

2-2-3-3-مدل بولینو وهمکارانش ……………………………………………………………………………………..31

2-2-3-4-مدل اسپکتور و فوکس …………………………………………………………………………………. …31

2-2-3-5-مدل فارح و همکارانش ……………………………………………………………………………………..32

2-2-3-6-مدل پادساکوف ………………………………………………………………………………………………..32

2-2-3-7-مدل اورگان ……………………………………………………………………………………………………..34

2-2-4-مفهوم تسهیم دانش از دیدگاه رفتارشهروندی سازمانی ……………………………………………….36

 

بخش سوم : عملکردشغلی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-1- مفهوم عملکردشغلی ……………………………………………………………………………………………..40

2-3-2-شاخصهای عملکردشغلی …………………………………………………………………………………….. 41

2-3-3-مفهوم رفتارشهروندی سازمانی از دیدگاه عملکردشغلی …………………………………………… 44

2-3-4-مفهوم تسهیم دانش از دیدگاه عملکرد شغلی …………………………………………………………….46

بخش چهارم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….48

 

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………   56

 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 56

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

 • جامعه اماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 56
 • روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………57
 • روائی و پایائی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………58
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………. 59

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..   61

4-2- آمارهای توصیفی …………………………………………………………………………………………………..  62

4-2-1- توصیف سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………. 62

4-2-2- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………. 63

4-2-3- سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. 64

4-3- توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. 65

4-4- نرمال بودن متغیر وابسته تسهیم دانش ……………………………………………………………………….. 68

4-5- آزمون فرضیه ها  ……………………………………………………………………………………………………. 69

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..   75

5-1-1- نتایج حاصله از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………75

5-1-2- نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………75

5-3- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..78

5-4- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….78

5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی …………………………………………………………………………………79

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………80

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

3-1- تعدادسوالات هر متغیر  ………………………………………………………………………………………….  57

 • ارزشهای عددی طیف لیکرت ………………………………………………………………………………. 59
 • جدول نتایج محاسبه آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………. 59

4-1- جدول توصیف سن پاسخ  دهندگان ………………………………………………………………………… 62

4-2- جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….. 63

4-3- سابقه کارپاسخ د هندگان ……………………………………………………………………………………….. 64

4-4- جدول توصیف متغیر رفتارشهروندی سازمانی  …………………………………………………………. 65

4-5- توصیف متغیر تسهیم دانش   ………………………………………………………………………………….. 66

4-6- توصیف متغیر عملکردشغلی …………………………………………………………………………………… 66

4-7- مقایسه میانگین آمارهای توصیفی متغیرها …………………………………………………………………. 68

4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنف ………………………………………………………………………………… 68

4-9 جدول ارتباط معناداری بین ابعادرفتارشهروندی سازمانی با عملکردشغلی………………………….69

4-10- جدول ارتباط معناداری بین عملکردشغلی باتسهیم دانش……………………………………………..70

4-11-جدول ارتباط معناداری بین ابعادرفتارشهروندی سازمانی با تسهیم دانش …………………….. 71

4-12- خلاصه شده شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته بدون متغیر میانجی……………………….. 72

4-13- خلاصه شده شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته باورود متغیر میانجی………………………. 72

4-14  ضرایب مدلهای رگرسیون بین متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی،عملکردشغلی و تسهیم دانش.. 73

4-15- تحلیل رگرسیون بین متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی،عملکردشغلی و تسهیم دانش  ……73

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………..9

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………..56

نمودار4-2-نمودار هیستوگرام جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………57

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام سابقه کارپاسخ دهندگان  ………………………………………………….58

نمودار4-4- نمودار هیستوگرام متغیر رفتارشهروندی سازمانی  …………………………………………..59

نمودار4-5- نمودارهیستوگرام متغیر وابسته تسهیم دانش …………………………………………………..60

نمودار4-6- نمودار هیستوگرام متغیر میانجی عملکردشغلی ……………………………………………….61

 

 

 

چکیده :

 

دانش در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏ها می‏باشد. روند اوج یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری‏های نوین در ایجاد مزیت‏های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. درچنین شرایطی نیاز سازمانها به نسل ارزشمندی از کارکنان پیش از بیش آشکارشده است .در این شرایط اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند . آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارت می روند و به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف شغلیشان نیست .

هدف این تحقیق بررسی تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش با مطالعه نقش میانجی عملکردشغلی در سازمان دادگستری استان گیلان است . روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است . ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است . سه نوع پرسشنامه برای ارزیابی تسهیم دانش،عملکردشغلی و رفتارشهروندی سازمانی در بین 294 نفر از کارمندان دادگستری استان گیلان توزیع گردید و در نهایت تعداد 253 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و مهمترین ابعاد تأثیرگذار رفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در دادگستری های استان گیلان، به ترتیب شامل وجدان کاری،آداب اجتماعی،و نوع دوستی است . و با ورود متغیر میانجی عملکردشغلی به مدل ، میزان و شدت همبستگی بین رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش افزایش می یابد و نتایج میزان این تأثیر را  42.2% افزایش در ضریب تعیین نشان می دهد، که نشان دهنده اهمیت بالای این متغیر در این رابطه است.

 

 

کلمات کلیدی : مدیریت دانش – تسهیم دانش- رفتارشهروندی سازمانی- عملکردشغلی

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه :

سازمان‌های دولتی و خصوصی و محیطی که این سازمان‌ها در آن به فعالیت مشغولند، شدیدا تغییر یافته‌اند . سازمان‌ها ناگزیرند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدید نظر کرده و بدین منظور بایستی در مقابل تغییرات محیط انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند . هم اکنون بزرگترین شرکتهای دنیا، برتری اصلی خود را نه در دارائی های انباشته شده از کارخانجات و حتی بازار بزرگ ، بلکه در دانش در جریان فرایندهای خود کسب نموده اند . (طبرسا و رامین فر،1389،ص109)

در مدیریت دانش ، مفهوم اساسی بحث تسهیم دانش می باشد. زمانی که افراد اطلاعات ،فعالیتهای موثر، دیدگاه ها ، تجربیات ، مزیتها،درسهای آموخته شده عملی یا غیرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک می گذارند، بهره وری در قسمتهای مختلف سازمان ارتقاء می یابد. نوناکا معتقد است سازمان های موفق قرن بیست و یکم آنهائی هستند که بطورمداوم دانش جدیدی تولید می کنند و به صورت گسترده آن را درکل سازمان منتشر می کنند . هنگامی که دانش خلق شد،باید بین اعضای سازمان تسهیم شود تا بتواند به عنوان مبنائی برای نوآوری و خلق دانش در آینده عمل کند.(هادیزاده و همکاران،1390،ص188)

تسهیم دانش هنگامی رخ می دهد که یک فرد مایل به کمک و یادگیری به دیگران در توسعه شایستگی های جدید است . از این رو ،امروزه بحث جدیدی مطرح می شود بدین گونه که باید بجای تمرکز بر روی سیستم پاداش در تقویت تمایل افراد به تسهیم دانش ، از دیگر روشها نظیررفتارشهروندی سازمانی که تسهیم دانش را تقویت یا محدود می کند استفاده شود .(یوسفی و همکاران،1389،ص26)

در این فصل به موضاعاتی همچون بیان مسئله، ضرورت و اهمیت ، اهداف، چارچوب نظری ، فرضیات ، تعاریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده است .

 

 

 

 • بیان مسئله :

در حال حاضر مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عاملی برای دستیابی به قدرت و توسعه شده است .  مدیریت دانش به دنبال ایجاد و توسعه دارائی های دانشی سازمان است و به دنبال خلق،کاربرد، و تسهیم دانش مرتبط است . تأکید بر تسهیم دانش میان فردی به این دلیل اهمیت دارد که دانش سازمان در طی زمان در ذهن افراد ،گروه ها و واحدهای سازمانی جاگرفته و در واقع بخش اصلی فرایندهای اجرائی ، عرفها و قوانین و مقررات آن محسوب شود .(درویشی و دولت آبادی ،1391)ص36) و تأکید بر اهمیت اشتراک گذاری دانش بر عملکرد سازمانی و اثربخشی در دو بخش خصوصی و عمومی از لحاظ جهانی شدن در حال افزایش است .به اشتراک گذاری فعالیت دانش  فرصتی برای کسب و کار و سازمان برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار در بازار ایجاد می کند. ( Top ,2012,p807)

سازمان با موفقیت بیشتر در تسهیم دانش بهتر به تغییرات محیطی پاسخ می دهد . اگرچه موفقیت در تسهم دانش تا حد زیادی به قابلیت کارکنان ، منابع دانشی که آنها از طریق شبکه ارتباطی بدست می اورند می باشد .    (Abdul-Jalal & Tweed,2013,p151). O’Neill and Adya, 2007 بیان می کنند که هر سازمانی که سیستم تسهیم دانش را در سازمان و کسب و کار خود اجرا نکند ، رشد طبیعی این سازمان کاهش می یابد و در رقابت شرکت ،ریسک افزایش می یابد .    ( Top ,2012,p807)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق :

سازمان های آگاه می دانند که دانش ، سرمایه ای فکری است که با گذشت زمان تغییر می کند و اگر به طور

موثری بکار گرفته شود، می تواند وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید .استفاده از کل منابع فکری سازمان ، میتواند مزایای مالی قابل توجه در پی داشته باشد.(دانشگرزاده و همکاران،1390،ص133)

تسهیم دانش، انتشار داوطلبانه مهارتها و تجارب اکتسابی به سایر بخشهای سازمان است . با اینکه دانش در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی موجود است، تسهیم دانش در سطح فردی برای سازمان مهمتر است چرا که دانش سازمانی بر پایه دانش افراد شکل میگیرد.  دانش فردی اگر قابل دسترس و استفاده توسط افراد دیگر نباشد تأثیری بر سازمان نخواهد داشت (C.H.Law, and W.T.Ngai, 2008: p23-24)  (نقل از حسینی و دانائی فرد،1390،ص114)  بدین لحاظ اکثر سازمانها برای دست یابی به دانش فردی و ارائه آن بین افراد ، به دنبال راهکارهای متنوعی هستند .

اخیراً بسیاری از تئوریها مانند تئوری مبادله اجتماعی، تئوری شناخت اجتماعی، تئوری قدرت سیاسی، تئوری تبادل اقتصادی، تئوری هزینه تراکنش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری اقدام اجتماعی توسط محققان برای پیش بینی فاکتورهای تأثیرگذار بر رفتار تسهیم دانش مورد استفاده قرار گرفته اند . به عنوان مثال باک و کیم 2002 تئوری تبادل اجتماعی و تئوری اقدام منطقی را برای بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر تسهیم دانش در بستر سازمانی بکار گرفته اند، لین و لی،( 2006 )  درویشی و دولت آبادی 1391، تئوری رفتار برنامه ریزی شده را برای ارزیابی فاکتورهایی برای تشویق تمایل به تسهیم دانش و رفتار آن توسط مدیران ارشد بررسی کرده اند . باک و همکاران 2002 ، ،نیز تئوری اقدام منطقی را برای قصد و میل به تسهیم دانش افراد ارائه کرده اند ، و نیز رهنورد و صدر،1389 ، صادقی وهمکاران،1389، گودرزی و همکاران،1388، رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش را مورد بررسی قرار داده اند .

با توجه به اهمیت جایگاه تسهیم دانش در سازمانها ، محققان همواره به دنبال افزایش این نقش در سازمان های خود هستند، با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر رفتارشهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی (فارح و همکاران،2004، ارگان 1988،، بریک، مانت و جاج،2001، بیرن و همکاران، 2005 ،دانائی فرد و همکاران1391،) که نتایج تحقیقات آنها وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر را نشان داده است ، و تأثیر رفتارشهروندی بر تسهیم دانش توسط دیگر محققان، براتی و همکاران1389، دانش فرد و شیدائی1391،سلطانی و همکاران، 1392،موسی خانی و همکاران،1391،  که نشان دهنده پیش بینی کننده مناسب رفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش است ، برای افزایش این تأثیر و جایگاه تسهیم دانش در سازمانها، لازم است متغیرهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد  . از این رو در ادامه تحقیقات محققان قبلی ، و پژوهشهای مربوط به این دو مفهوم که به ندرت با یک متغیر میانجی و تأثیرگذار همراه بوده است ، متغیر عملکرد شغلی که یک متغیر نقش و وظیفه ای است ،در کنار یک متغیر فرانقشی (رفتارشهروندی سازمانی) و تأثیر آنها بر تسهیم دانش نیازمند بررسی می باشد .

 

1-3-اهداف تحقیق :

اهداف این تحقیق بطورخلاصه شامل موارد زیر است :

 • سنجش میزان تسهیم دانش در دادگستری استان گیلان
 • سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در دادگستری استان گیلان
 • سنجش عملکرد شغلی در دادگستری استان گیلان
 • سنجش رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی در دادگستری و بررسی نقش میانجی عملکرد شغلی در رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش

 

1-4-چارچوب نظری تحقیق :

امروزه یکی از چالشهای پیش روی موسسات و سازمانها این است که چگونه می توانند از ظرفیتهای فکری افراد جهت رویارویی با فرایندهای حل مسئله،ارتقای دانش، بهبود یافتن مهارتهای فردی و افزایش کیفیت در انجام وظایف استفاده کنند . به این دلیل که اغلب افراد دانش شخصی خود را به عنوان منبعی قدرتمند،اهرمی با نفوذ و یا به عنوان ضمانتی جهت استمرار شغل خود می پندارند و تمایلی ندارند که آن را با دیگران تسهیم کنند . (خدابخش  همکاران ،1390 ،ص135 )

ادبیات موضوعی گذشته عمدتا عوامل سازمانی و محیطی را که برانتقال دانش ،اثر می گذارند را مورد بررسی قرارداده اند ، اما درحال حاضر ، ویژگیهای شخصیتی نیز از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر تسهیم دانش مورد شناسائی قرار گرفته است . از جمله این موارد (نزاکت،جوانمردی،نوع دوستی،وظیفه شناسی،آداب اجتماعی و .. . ) است که به عنوان پیش بینی کننده تعهدات فردی در فعالیتهای تسهیم دانش در نظرگرفته می شود . (Matzter&Kurt,2011)  از این رو تحقیقات زیادی در خصوص عوامل فردی شخصیتی که در افراد وجود دارد و  باعث بروز رفتارهای مثبت و فرانقشی در سازمان می شود نظر محققان زیادی را به خود جلب نموده است . در این خصوص می توانیم از رفتارهای شهروندی سازمانی نام ببریم . مفهوم رفتارشهروندی سازمانی از جمله موضوعات اساسی در حوزه ی رفتارسازمانی است که تلاش می کند با ارائه راه کارهائی در جهت افزایش مواردی همچون تعهدسازمانی،بهبودعملکرد،رضایت مشتریان ،رضایت شغلی گامهای موثری بردارد. براین اساس توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی رو به افزایش است و از آن به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان توجه می شود .(حسینی و دانائی فرد،1390،ص111)

مفهوم رفتارشهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان  و اورگان در اوایل دهه ی 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد . به نقل از Hossam,2008 برای اولین بار باتمن و ارگان ( 1983 ) بودند که در خلال بررسی رابطه  بین رضایت شغلی و عملکرد آن را بررسی نموده و از اصطلاح ((رفتار شهروندی سازمانی )) استفاده نمودند .(جهانگیری و همکاران،1391،ص 84) رفتارشهروندی سازمانی ، مفهوم سازی متداول از عملکرد فرانقشی است.   (Beteman & Organ, 1983; organ, 1988)

ارگان معتقداست یکی از متداولترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتارهای فرانقشی،رفتارشهروندی سازمانی می باشد . (organ,1988,p38)

رفتارشهروندی سازمانی عبارت است از مجموعه رفتارهائی که جزء الزمات رسمی سازمان وانجام شغل نیستند، اما به اثربخشی کار و سازمان کمک می کنند . این تعریف رفتارشهروندی سازمانی بیان کننده این مطلب است که این رفتارها از طریق اضافه کردن چارچوب اجتماعی به محیط کاری تأثیرخاص بر روی اثربخشی دارد .(دانش فرد و شیدائی،1391،ص130)

تعداد صفحه:118

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.