رشته مدیریت

پایان نامه بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

                                                      واحد بویین زهرا

                           پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

                                           مدیریت بازرگانی

                                          گرایش مدیریت مالی

بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان و   تئوری خاکستری

                                                    

                                                           اسفند 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمای سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد. در این پژوهش جهت انتخاب سبد بهینه سهام از الگوریتم مورچگان و تئوری خاکستری استفاده شده است و نیز مقایسه ای بین آن ها صورت گرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی آن مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.

به همین منظور، مروری بر ادبیات و پژوهش های مختلف صورت پذیرفت و مجموعه ای از شاخص ها و معیارها با توجه به هدف تحقیق گردآوری شده است. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 105 شرکت که بیشترین بازده دارایی در خلال سال های 1384 الی 1390را داشتند به عنوان حجم نمونه آمار در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید. با بهره گرفتن از آنالیز رابطه خاکستری، شرکت های منتخب اولویت بندی شده و در نهایت این مدل ها (خاکستری و مورچگان) با مدل مارکویتز با بهره گرفتن از آزمون آماری مقایسه گردیده است.

در ادامه جهت انتخاب پرتفوی بهینه از الگوریتم مورچگان، مدلی استخراج گردید که بسیار کاربردی بوده و کمترین ریسک و بیشترین بازده از ویژگی های آن می باشد. همچنین نتایج پژوهشی در ارتباط با مقایسه مدل ها حاکی از آن است که مدل خاکستری و مدل مورچگان در مقایسه با مدل مارکویتز دارای خطای کمتری در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذار می باشد.       مهم ترین پیشنهاد برای تحقیقات آتی مقایسه الگوریتم خاکستری و مورچه با سایر مدل هاست.

 

واژگان کلیدی :  بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم مورچه‌،  تئوری خاکستری،  مدل مارکویتز

 

                                             فهرست مطالب

 عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………..5

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………6

1-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….8

1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………………………………………………………………………….8

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-8- روش گرداوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………9

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………9

1-11- روش  نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..10

1-12- روش های موردنظربرای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها……………………….10

1-13- پرتفولیو………………………………………………………………………………………………………………………10

1-14- شاخص………………………………………………………………………………………………………………………11

1-15- نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)……………………………………………………………………11

1-16- تئوری خاکستری……………………………………………………………………………………………………….12

1-17- الگوریتم مورچگان …………………………………………………………………………………………………….13

1-18- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………16

بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری

2-1- 1- تاریخچه بورس……………………………………………………………………………………………….18

2-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان…………………………………………………………………………….18

2-1-1-2- تاریخچه بورس درایران……………………………………………………………………………….18

2-1-2- بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………19

2-1-2-1- انواع بازارهای مالی………………………………………………………………………………………21

2-1-2-1-1- براساس سر رسید………………………………………………………………………………….21

2-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه…………………………………………………………………………….22

2-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس………………………………………………………………..23

2-1-3- سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………24

2-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری……………………………………………………………..25

2-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری……………………………………………………………26

2-1-3-2-1- مرزکارا………………………………………………………………………………………………………26

2-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری…………………………………………………………………..27

2-1-3-2-3- اجزای بازده……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-2-4- محاسبه بازده…………………………………………………………………………………………….29

2-1-3-2-5- ریسک ………………………………………………………………………………………………………31

2-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک…………………………………………………………………………..32

2-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک………………………………………………………………………………….33

2-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک………………………………………………………………………………… 33

2-1-3-2-9- محاسبه بتا…………………………………………………………………………………………………34

2-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده………………………………………………………………………..35

2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک………………….36

بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری

2-2-1- تئوری پرتفولیو…………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-1- فرایند مدیریت پرتفولیو…………………………………………………………………………………41

2-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه……………………………………………………………………………………..41

2-2-2-1- آزمونCAPM ……………………………………………………………………………………………….42

2-2-2-2- مدل شارپ………………………………………………………………………………………………………43

2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT……………………………………………………………………………….45

2-2-3-1- مدل مارکویتز………………………………………………………………………………………………….47

2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان………………………………………………………………………………..50

2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه………………………………………………………………….52

2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه………………………………………………………………………………52

2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها……………………………………………………..53

2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه……………………………………………………54

2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد………………………………………….55

2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان……………………………………………………………………………..55

2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان………………………………………………………………56

2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان……………………………………………………………….61

2-2-3-3-1- انتخاب بهترین پرتفوی سهام…………………………………………………………………….61

2-2-3-3-2- کاربردهای الگوریتم مورچگان درپیش بینی درماندگی مالی……………………62

2-2-3-4- تئوری سیستم خاکستری………………………………………………………………………………63

2-2-3-4-1- اعداد خاکستری…………………………………………………………………………………………64

2-2-3-4-2- نتیجه پژوهش خاکستری……………………………………………………………………………65

2-2-3-5- آنتروپی شانون………………………………………………………………………………………………….65

بخش سوم؛ پیشینه تحقیق

2-3-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………………67

بخش چهارم؛ جمع بندی

2-4-1- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….73

3-2- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..74

3-3- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..74

3-4- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………74

3-4-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………75

3-4-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….75

3-4-3- متغیر تعدیل گر………………………………………………………………………………………………..75

3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….76

3-6- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………77

3-7- روش های نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………….79

3-8- تکنیک های آزمون داده ها…………………………………………………………………………………80

3-8-1- الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………………….80

3-8-2- الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه……………………………………………………………..83

3-9- تئوری خاکستری……………………………………………………………………………………………….91

3-9-1- فضای تولید خاکستری………………………………………………………………………………….91

3-9-2- پیش بینی خاکستری……………………………………………………………………………………91

3-9-3- تصمیم گیری خاکستری………………………………………………………………………………92

3-9-4- کنترل خاکستری………………………………………………………………………………………….92

3-9-5- اعداد خاکستری……………………………………………………………………………………………92

3-9-6- تحلیل رابطه خاکستری………………………………………………………………………………..93

3-9-7- رویکرد رابطه خاکستری……………………………………………………………………………….93

3-9-8- اقسام تئوری خاکستری………………………………………………………………………………..93

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

41- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..…..98

4-1-1- آزمون نرمال بودن سری زمانی داده ها…………………………………………………………98

4-1-2- آزمون بازخورد………………………………………………………………………………………………..99

4-1-3- بررسی همگرایی الگوریتم…………………………………………………………………………….101

4-1-4- بررسی ثبات جواب های الگوریتم………………………………………………………………..102

4-2- نتایج حاصل از بهینه سازی سبد سهام……………………………………………………………104

4-3- مقایسه عملکرد مدل های سه گانه………………………………………………………………….108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه و خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….112

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….114

5-1-1- نتیجه آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………….114

5-1-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………115

5-2- نتایج……………………………………………………………………………………………………………….115

5-3- پیشنهادات برای محققان آتی…………………………………………………………………………116

مراجع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….118

مراجع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….123

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….126

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                           صفحه

2-1- E(R) بر حسب δ…………………………………………………………………………………………………….27

2-2- خط سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………36

2-3- حالات مختلف بی تفاوتی…………………………………………………………………………………………..37

2-4- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………59

2-5- فلوچارت کلی الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………60

2-6- نمایش مفهومی سیستم خاکستری……………………………………………………………………………64

3-1- مدل کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………………………….76

3-2- فلوچارت الگورتم مورچگان………………………………………………………………………………………..87

3-3- ساختار الگوریتم مورچگان…………………………………………………………………………………………88

4-1- بررسی همگرایی الگوریتم……………………………………………………………………………………….102

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

3-1- حجم نمونه و عوامل لحاظ شده برای غربال………………………………………………………………….78

4-1- آزمون کولموگراف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..98

4-2- نتایج آزمون بازخورد……………………………………………………………………………………………………100

4-3- بررسی ثبات جواب های الگوریتم……………………………………………………………………………….103

4-4- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس مدل مارکویتز………………………………………105

4-5- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری مورچگان………………………………….106

4-6- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری خاکستری………………………………..107

4-7- نتایج حاصل از آزمون نسبت شکست های کوپیک……………………………………………………109

4-8- مقایسه توانایی مدل ها……………………………………………………………………………………………….110

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

  مقدمه

به طور معمول مشکلات انتخاب پرتفوی از طریق مدل های خطی و معادله ای حل شده اند، زیرا مدل های غیر خطی، در دنیای واقعی که صدها دارایی وجود دارد و بازده و ریسک آن ها از سری های زمانی به دست می آید را غیر ممکن می کند. هرچند که راه حل های بدست آمده از طریق مدل های خطی، که به صورت اعداد واقعی هستند و هر دارایی حداقل هزینه معامله را دارد با مشکل اجرایی همراه است. روش هایی که حداقل هزینه های معامله را در نظر می گیرند، براساس مدل های بهینه سازی پرتفوی خطی توسعه یافته اند.

براساس مدل مارکویتز، پرتفوی به دست آمده از طریق الگوریتم آن کارا است که در این راستا با الهام از کلونی مورچگان به مدل سازی غیر خطی، برای به دست آوردن پرتفوی مناسب تر و بهینه پرداخته ایم.

 

 

1-1- بیان مسئله

افراد در زندگی خود تصمیمات گوناگونی اتخاذ می کنند، تصمیم به انتخاب شغل خاص، تصمیم به نحوه رفتار با دیگران و البته تصمیم های مالی و سرمایه گذاری؛ تصمیمات سرمایه گذاری جزء آن دسته از انتخاب هایی هستند که تاثیر بسزایی در زندگی افراد دارند. تصمیم بهینه     سرمایه گذاری میزان مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذار را از مصرف آتی را بیشینه می سازد. مجموعه دارایی هر سرمایه گذار با توجه به شرایط، افق زمانی، ریسک و میزان جریان نقدینگی مورد نظر متفاوت است. هدف از مدیریت مجموعه دارایی تعیین این متغیرها به گونه ای است که    ریسک حداقل و بازده حداکثر شود که در انتخاب مجموعه دارایی بهینه معمولا تعامل بین ریسک   و بازده مطرح می شود و چون در دنیای واقعی درجات ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است و همین طور بازده دارایی ها به دلیل وجود عوامل متعدد موثر بر آن غیر قابل پیش بینی است و       به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان و ریسک موجود در بازار، مسئله تنوع بخشی مجموعه       دارایی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می شود. بورس اوراق بهادار این امکان را برای تمامی        افراد جامعه ایجاد می کند که با روی هم گذاشتن سرمایه ها و پس اندازهای اندک و پراکنده       تک تک افراد جامعه و ایجاد یک شرکت، برای خود ایجاد یک هم افزایی نموده است.

تاکنون الگوهای زیادی برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه و ترسیم مرز کارا ارائه شده است که هر یک با توجه به شرایط و محدودیت هایی مطرح گردیده اند. گرچه این الگوها از لحاظ نظری با روش های برنامه ریزی ریاضی قابل حل هستند، اما در عمل مشکلاتی دراین زمینه وجود دارد که مهمترین مشکل آن، این است که مسئله انتخاب مجموعه دارایی در دنیای واقعی شامل صدها نوع دارایی می باشد که بازده و ریسک این دارایی ها با بهره گرفتن از سری های زمانی به دست می آید. بدین ترتیب باتوجه به ابعاد بزرگ مسئله، حل بهینه آن با بسته های نرم افزاری رایج در حل مسائل برنامه ریزی امکان پذیر نمی باشد. مدیران سرمایه گذاری نیز در عمل محدودیت هایی را بر مجموعه دارایی بهینه خود اعمال می کنند که این امر نیز موجب پیچیده تر شدن مسئله      می گردد. بنابراین، به دلیل مشکلات موجود در زمینه حل الگوی برنامه ریزی غیر خطی مسئله مجموعه دارایی، انتخاب پرتفوی مناسب با بهره گرفتن از مدل های خطی و برنامه ریزی ریاضی برای حل مسئله  مجموعه دارایی ها مناسب تر است.

جهت تصمیم گیری درباره خرید سهم، در سال 1952 مارکویتز[1] تئوری سرمایه گذاری خویش را تحت شرایط عدم اطمینان بر مبنای میانگین و ریسک عایدات بیان نمود. روش تئوری مدرن پرتفوی[2](MPT) ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت علمی بیان شد. مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است، به همین منظور سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک نوع دارایی سرمایه گذاری کند، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا     دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به سبد سهام، پرتفوی و یا بدره معروف است. البته بعضی از سرمایه گذاران بر خرید سهام یک صنعت تاکید دارند. حال آنکه برخی دیگر بر سهام صنایع گوناگون توجه می کنند (مهرگان،1383). امروزه با دامنه وسیعی از روش ها و مدل های انتخاب سهام چون تکنیکال[3]، فاندمنتال[4] و تئوری مدرن پرتفوی و… مواجه ایم که بسته به مفروضات تحلیلگر به شکل خاصی توسعه داده شده اند. در اغلب مدل های پیشنهادی برای مدیریت پرتفوی، با در نظر گرفتن مفروضاتی مدل ساده شده ای از جهان، جایگزین جهان واقعی می گردد      (اسلامی بیدگلی، 1374).

تحقیق ما نیز در راستای تشکیل پرتفوی بهینه، به بررسی امکان شناسایی و تشکیل پرتفوی بهینه توسط الگوریتم مورچگان و خاکستری می پردازد.

1-2- تشریح و بیان موضوع

تخمین مناسب منابع مالی در بازار سرمایه از جمله بازار بورس، یکی از مهمترین مسائل روز است که نیازمند زمینه های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و ابزارها و تکنیک های تحلیل درخور است، که می تواند اطمینان خاطر سرمایه گذار را به دنبال داشته باشد و کارائی بازار را افزایش دهد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازار های مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده       و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. توجه نمایید که واژه (بازارها) به صورت جمع به کار برده شده است، و این بدان معنی است که بازارهای مالیِ بسیار متنوع و متعددی وجود دارد که هر کدام       در برگیرنده موسسات و افراد بسیاری است (عالم تبریز، 1389).

اصولا یکی از اهداف اساسی تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح متغیرهای اقتصادی و در نتیجه کمک رسانی به سیاست گذاران در جهت اخذ تصمیات صحیح و متناسب با مقادیر پیش بینی شده است (طیبی و دیگران،1387). اساسا، بازارهای مالی یک محیط نامطمئنی هستند که افرد به مبادله و تجارت ریسک مشغول می باشند و اگر بتوانند آینده را پیش بینی کنند دیگر ریسکی در کار نخواهد بود یا بسیار کاهش می یابد. در حقیقت در بازارهای مالی ما به دنبال آینده می گردیم که چه اتفاقی خواهد افتاد (Tang ET AL,2002).

مارکویتز در تئوری خود نشان داد که چگونه می توان مجموعه ای از سبد سهام را ایجاد نمود به نحوی که هر یک از آن مجموعه ها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار ممکن را با توجه به ریسک مشخص داشته باشند. رفتار سهام در بازار، مانند بسیاری از پدیده های طبیعی، رفتاری غیر خطی دارند. مدل های خطی از تشخیص صحیح رفتار غیر خطی عاجز هستند و تنها می توانند بخش خطی رفتار را خوب تشخیص دهند. بنابراین نیاز به الگوها و مدل های غیر خطی برای شناسایی رفتار سهام تاثیر بسزایی در پیش بینی آتی سهام و اتخاذ تصمیم مناسب دارد.

پژوهش حاضر ترکیبی از تئوری خاکستری و الگوریتم مورچگان است، که در تحقیقات گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، و یک مدل جامعی را برای انتخاب بهینه سهام معرفی  می کند، سپس با بهره گرفتن از یک برنامه ریزی خطی، محدودیت صف خرید و بودجه را نیز لحاظ   می کند و مدل مارکویتز را توسعه می دهد. سپس با بهره گرفتن از الگوریتم های فرا ابتکاری، مانند مورچگان مدل را حل، و با روش های دیگر مانند لکسیکوگراف، و روش های حل مسائل چند هدفه مقایسه می کند و در نهایت، شاخص های مورد نظر با بهره گرفتن از روش کوکران برای انتخاب       سبد پرتفوی، استخراج می گردد. ساختار تحقیق بدین ترتیب قرار دارد که ابتدا چارچوب نظری تحقیق بررسی و سپس به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

تخصیص منابع یکی از مهمترین مسائل روز در جامعه ماست. در اغلب موارد، پروژه های سرمایه گذاری بسیار مفیدی وجود دارند ولی امکان دسترسی به منابع مالی برای آن ها وجود ندارد.

در یک بازار سرمایه کارا از بعد عملیاتی، سرمایه ها در اختیار بهترین گزینه های        سرمایه گذاری قرار می گیرند و اولویت های بعدی، سایر منابع را به خود اختصاص می دهند. ورود  به بازار سرمایه و استفاده از بازارهای جدید جهت کسب بازدهی بیشتر، گامی در راستای کاراتر شدن بازار است که این امر حائز اهمیت بسیار است زیرا، استفاده از بازارها و تکنیک های هوشمند جدید در بازار سرمایه می تواند بازدهی سرمایه گذار را افزایش دهد. استفاده از ابزار مناسب و بازدهی بیشتر برای سرمایه گذار، تخصیص بهتر منابع را در پی خواهد داشت.

باید اذعان کرد در حال حاضر، روش شناسی و فلسفه زیر ساختی پژوهش حسابداری عمیقا دگرگون شده است. این دگرگونی تا اندازه زیادی بازتابی از نظریه اقتصاد مالی است. روندهای  کنونی پژوهش حسابداری در بطن رویکرد عمده به پژوهش و نظریه حسابداری پرورش یافته اند.

این سه رویکرد به طور مختصر عبارتند از: 1.رویکرد کلاسیک.2.رویکرد پژوهش های مبتنی          بر بازار.3.رویکرد اثباتی. رویکرد نخست، تا پیش از نیمه اول دهه 1960رایج بوده و هنوز            هم چارچوب زیر ساختی اکثر مقررات از واقعیت حقیقی را شرح داده است. رویکرد دوم،       کاتالیزور اصلی تغییر در پژوهش حسابداری بود. فرضیه های بازار کارا و تئوری مدرن پرتفوی که    در پیشرفت عمده در فنون مالی محسوب می شوند، در طول این دوره تاثیر عمیقی بر          پژوهش های حسابداری گذارده اند. رویکرد سوم، در پی استیلای مکتب اقتصاد اثباتی پایدار       شده است، به رویکرد نظریه حسابداری اثباتی موسوم است.

با توجه به محدودیت هایی که در زمینه یافتن مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه وجود دارد، هدف کلی این تحقیق عبارت است از:

“تشکیل سبد سهامی که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را حداقل نماید.”

[1] Markowitz

[2] Modern Portfolio Theory

[3] Technical

[4] Fundamental

تعداد صفحه:150

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.