جغرافیا

پایان نامه : برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده

دانلود متن کامل پایان نامه : برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

          دانشكده علوم انسانی

 

پایان نامه كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A)

 

عنوان:

برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابراهیم مقیمی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن لشکری

  

 

نیمسال دوم سال تحصیلی: 91- 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

1-بیان مسئله 5

2-اهمیت مسئله وضرورت انجام تحقیق 7

3-سؤالات تحقیق 9

4-فرضیات تحقیق 9

5-اهداف تحقیق 9

6-روش تحقیق 10

7-محدودیت های تحقیق 10

8-پیشینه تحقیق 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 14

1- تعاریف 15

2-1- توریسم (گردش گری) 15

1-2- توریست (گردش گر) 15

1-3- توریسم روستایی 15

1-4- توسعه روستایی 15

2-اهمیت گردش گری 16

3-توریسم درجهان 17

4-توریسم درایران 20

5-توریسم روستایی 22

5-1-انواع توریسم روستایی 22

5-1-1-توریسم طبیعی/روستایی 22

5-1-2-توریسم فرهنگی/ روستایی 23

5-1-3-توریسم دهکده ای 23

5-1-4-توریسم کشاورزی 23

5-1-5-توریسم مزرعه 23

5-1-6-توریسم سبز 23

6-ابعاد و اثرات گردش گری روستایی 23

7-جایگاه توریسم درتوسعه روستایی 24

8-مشکلات گردش گری روستایی 26

8-1-فقدان مهارتهای مدیریتی 26

8-2- بازاریابی 26

9-فصول محدود گردش گری روستایی 26

10-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران 27

11- انواع گردش گری 27

11-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی 27

11-2- گردش گری ماجراجویانه 28

11-3- گردش گری ورزشی 29

11- 4-گردش گری درمانی 29

11- 5-گردش گری انبوه یا تفریحی 29

11- 6-گردش گری نوستالژیک 30

11- 7-گردش گری روستایی 30

11- 8-گردش گری قومی 31

11-9- گردش گری شهری 32

11- 10-گردش گری مذهبی 32

11- 11-طبیعت گردی 33

فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه 35

1 – موقعیت جغرافیایی استان گلستان 36

1 -1 – موقعیت جغرافیایی استان گلستان 36

1- 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان بندر تركمن 37

1- 2 – 1 – موقعیت ریاضی ، حدود ، وسعت شهرستان : 37

1 – 2 – 2 – موقعیت نسبی شهرستان 37

1 – 2 – 2 – 1 – موقعیت‌ حاشیه‌ ای 37

1 – 2 – 2 – 2 – موقعیت‌ مرزی 38

1 – 2 – 2 – 3 – موقعیت‌ دریایی و ساحلی (موقعیت صیدگاهی) 38

1 – 2 – 2 – 4 – موقعیت‌ گردش گاهی و توریستی 38

1 – 2 – 2 – 5 – موقعیت‌ استراتژیكی 38

1 – 3 – موقعیت طبیعی آشوراده 38

1 – 4 – اقلیم 40

1 – 4 – 1 – اقلیم شهرستان تركمن 40

1 – 4 – 2 – اقلیم آشوراده 42

5-1-شرایط زیست- اقلیمی منطقه مورد مطالعه 43

1-5-1-ویژگی های شاخص ارائه شده در روش ماهانی 48

6-1 – ناهمواری 58

1 – 6 – 1- ناهمواری های استان گلستان 58

1 – 6 – 2 – ناهمواری های شهرستان تركمن : 59

1 – 6 – 2 – 1 – توان طبیعی و سكونت گزینی در منطقه 60

1 – 6 – 2 – 2 – محیط طبیعی و نحوه توزیع جمعیت و پراكندگی مراكز جمعیتی در بندر تركمن : 61

1- 6 – 3 –  ناهمواری های آشوراده 62

1 – 6 – 3 – 1 –  پوشش گیاهی آشوراده 62

2 – خصوصیات انسانی 62

2- 1 – جمعیت استان گلستان 62

2 – 1- 1- جمعیت جزیره آشوراده 65

2- 2 – ساختار سنی و جنسی جمعیت 65

2 – 3 – آموزش 65

2- 4 – بهداشت 66

2- 5 – مهاجرت 68

3 – خصوصیات زیربنایی 69

3 – 1 – محیط طبیعی و شبكه ارتباطی 69

3 – 1 – 1 – راه های جاده‌ای 69

3 – 1 – 2 – راه آهن 69

3 – 1 – 3 – راه آبی 70

3 – 2 –  اكوسیستم آب 70

3 – 2 – 1- آبهای راكد 70

3 – 2 – 2 – آبهای زیرزمینی 71

3 – 2 – 3 – آبهای جاری 71

4 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان 72

4 – 1 – كشاورزی 72

4- 1- 1- کشاورزی در استان گلستان 72

4 – 1 – 2 – كشاورزی در بندر تركمن 74

4 – 2 – صنعت استان گلستان 76

4 – 3 – معادن استان گلستان 77

4 – 4 – صنایع دستی استان گلستان 78

فصل چهارم: یافته های تحقیق 80

1 – جاذبه های گردشگری 81

بخش اول : معرفی جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه 81

1 – جاذبه های گردش گری استان گلستان 81

2 – جاذبه های گردشگری شهرستان بندر تركمن 84

3 – جاذبه های گردشگری جزیره آشوراده 85

4 – گونه های گیاهی و جانوری جزیره آشوراده 87

بخش دوم:یافته های آماری تحقیق 88

الف) آمار توصیفی 88

1- ویژگی های پاسخ گو 88

1-1- جنسیت 88

2-1- سن 89

3-1- رشته تحصیلی 90

4-1- وضعیت اشتغال 90

5-1- محل خدمت 91

6- 1-وضعیت تأهل 92

7- 1-محل زندگی 92

ب)آزمون فرضیه ها 93

1-1-تجزیه و تحلیل مربوط به اولین فرضیه 93

1-2-تجزیه و تحلیل مربوط به دومین فرضیه 94

1-3-تجزیه و تحلیل مربوط به سومین فرضیه 94

1-4-تجزیه و تحلیل مربوط به چهارمین فرضیه 95

5-آزمون فریدمن 96

5-1-عامل تعداد مراکز تصمیم گیری 97

5-2- عامل فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر 98

5-3- عامل وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری 99

5-4- عامل بازاریابی 100

6-مقایسه نظرات دو گروه 101

6-1- تعدد مراکز تصمیم گیری 101

6-2- بازاریابی 101

6-3- وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری 102

6-4- فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر 103

فصل پنجم : استنتاج نهائی وآزمون فرضیات 104

بحث ونتیجه گیری 105

آزمون فرضیات 107

پیشنهادات 108

منابع و مأخذ 111

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                         صفحه

شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرایند توریسم پذیری در مناطق روستایی 16

شکل شماره 4-1:جزیره آشوراده 86

شکل شماره 4-2 :مسجد جامع جزیره آشوراده 86

شکل شماره 4-3: نمایی از ساحل جزیره آشوراده 87

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                         صفحه

نقشه شماره ی 3-1 : نقشه تقسیمات سیاسی كشور به تفكیک استان 36

نقشه شماره 3-2 : موقعیت منطقه آشوراده در شهرستان بندر تركمن 39

نقشه شماره 3-3 : نقشه ی اقلیم استان گلستان 40

نقشه شماره ی 3-4 : منحنی دما در استان گلستان 41

نقشه شماره ی 3-5 : منحنی بارش در استان گلستان 42

نقشه شماره ی 3-6 : نقشه ی توپوگرافی استان گلستان 58

نقشه شماره ی 3-7 : طبقه بندی جمعیتی شهرستان های استان گلستان 64

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

نمودارشماره 4-1: جنسیت افراد مورد مطالعه 89

نمودارشماره 4-2 :وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه 91

نمودارشماره 4-3 : محل زندگی افرادمورد مطالعه 92

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

جدول شماره2-1 . جایگاه توریسم در توسعه روستایی 25

جدول شماره 3-1 : جدول چند قسمتی ماهانی 45

جدول شماره ی 3-2 : جدول شاخص گروه رطوبتی 46

جدول شماره 3-3 :ماهانی  قسمت اول (جدول تشخیص) 46

جدول شماره 3-4 :ماهانی قسمت دوم (جدول شاخص ها) 47

جدول شماره 3-5: (جدول مفهوم شاخص ها) 48

جدول شماره 3-7: جدول ماهانی – منطقه آسایش شب و روز 50

جدول شماره 3-8 :ارزیابی ماهانی 50

جدول شماره 3-9: وضعیت شاخص های گرمایی 52

جدول شماره 3-10: پیشنهادات مقدماتی ماهانی 53

جدول شماره 3-11:شاخص ماهانی شهرستان بندرترکمن 57

جدول شماره 3-12: جمعیت شهرهای استان گلستان 63

جدول شماره 3-13 شاخص های انسانی استان گلستان 66

جدول شماره 3-14: وضعیت خانه های بهداشت در استان گلستان 67

جدول شماره 3-15: تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان بر حسب وضعیت جغرافیایی 67

جدول شماره 3-16 :  مهاجران وارد شده به استان گلستان طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت (نفر) 68

جدول شماره 3-17 : تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزی در تالاب های استان گلستان در سال 1387 75

جدول شماره 4-1 : جاذبه های گردش گری استان گلستان 81

جدول شماره 4-2 : موقعیت جاذبه های شهرستان بندر ترکمن 85

جدول شماره  4-1 : توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه 89

جدول شماره   4-2 : توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 89

جدول شماره   4-3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه 90

جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه 90

جدول شماره4-5:توزیع فراوانی محل خدمت افراد مورد مطالعه 91

جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه 92

جدول شماره 4-7 : توزیع فراوانی محل زندگی افراد مورد مطالعه 92

جدول  4-8 :وضعیت نرمال بودن متغیرهای تعداد مراکزتصمیم گیری، بازاریابی، وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری 93

جدول  4-9 : آزمون فرضیه اول 93

جدول 4-10: آزمون فرضیه دوم 94

جدول 4-11 : آزمون فرضیه سوم 95

جدول  4-12 : آزمون فرضیه چهارم 96

جدول  4-13 : میانگین رتبه ها 96

جدول  4-14 : نتایج آزمون فریدمن 97

جدول 4-15 : میانگین رتبه ها 97

جدول  4-16 : آزمون فریدمن 98

جدول 4-17 : میانگین رتبه ها 98

جدول 4-18 : آزمون فریدمن 98

جدول  4-19 : میانگین رتبه ها 99

جدول 4-20 : آزمون فریدمن 99

جدول  4-21 : میانگین رتبه ها 100

جدول 4-22 : آزمون فریدمن 100

جدول 4-23: میانگین رتبه ها 101

جدول 4-24: آزمون فریدمن 101

جدول 4-25: میانگین رتبه ها 102

جدول 4-26 : آزمون فریدمن 102

جدول 4-27: میانگین رتبه ها 103

جدول 4-28 : آزمون فریدمن 103

 

چکیده

هدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .

دراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است.از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .

فرضیه های تحقیق عبارتند از: رابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.

رابطه معناداری بین بازاریابی  و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.

رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.

رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.

درپایان به این نتیجه رسیدیم که بین بازاریابی ، امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری با توسعه صنعت گردش گری درجزیره آشوراده رابطه معنادار ومستقیمی وجود دارد.

بین تعداد مراکز تصمیم گیری و فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر با توسعه صنعت گردش گری در جزیره آشوراده رابطه معنادارو معکوسی وجود دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی- توسعه گردش گری- بندر ترکمن-آشوراده


 

مقدمه

رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .

گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .

گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .

گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .

ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند نقش مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .

پژوهش حاضر با عنوان مدیریت وبرنامه ریزی توسعه ی گردش گری روستایی دربندر ترکمن با تأکید برروستای نمونه گردش گری آشوراده ، درهمین راستا تنظیم گردیده است . به امید اینکه نتایج آن مورد استفاده مسئولان ودست اندرکاران مسائل گردش گری وتوریسم قرار گیرد .

 

 

فصل اول

1-بیان مسئله

با گسترش روز افزون مهارت های روستایی ؛ كاهش در آمد خانوارهای روستایی و افول كشاورزی روستایی نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مكمل برای كشاورزی در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی ، امكان بهره مندی روستائیان از معیشت پایدار فراهم آید كه این خود بهبود زندگی روستایی و رضایت مندی روستایی را به همراه دارد معمولاً توریسم بازدیدهای روزانه و اقامت های طولانی مدت دور از محل زندگی و كار را شامل میشود . در حالی كه دیدارهایی مورد توجه هستند كه گردش گران  حد اقل به مدت یک شبانه روز در روستا بمانند . كسانی كه یک روز از روستا بازدید می كنند در مقایسه با كسانی كه مدت بیشتری در روستا می مانند ؛ به دلیل اینكه تعدادشان بیشتر است تاثیر بیشتر هم بر محیط زیست دارند پس باید در برنامه ریزی و مدیریت موثر در گردش گری روستایی هم تاثیر بازدید های تفریحی روزانه و هم تاثیر اقامت های بلند مدت را در نظر گرفت زیرا محدوده ی فعّالیّت های گردش گری در دامنه این دو دسته قرار می گیرد . در نهایت بخش گسترده ای از بازدیدها از جانب قشر كوچكی صورت می گیرد اما تعداد بازدید كنندگان داخلی كه روزانه گردش گری روستایی را مورد توجه قرار می دهند بسیار زیاد است . انگیزه بسیاری از گردش گران  از دیدن روستا علاقه مندی به تجربه ی محیط روستاست تا شركت در فعالیت های مشخص . بنا براین مهم ترین تجربه ای كه گردش گران  از گردش گران  روستایی كسب می كنند ؛ این است كه روستا با زندگی نوین شهری تقابل دارد .اما فواید گردش گری روستایی محدودیت هایی دارد كه نشان می دهد گردش گری روستایی نمی تواند یک شیوه موفق جهانی برای اقتصاد باشد در حالیكه علاقه مندی به این پدیده نشانگر این است كه برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای برای گردش گری روستایی لازم است . بنابراین موفقیت گردش گری روستایی به صورت جدایی ناپذیر با توسعه و محافظت بیشتر منابع روستایی در ارتباط است . (جولیا شارپلی ، 1380 ، صص 45 ، 50 ، 65 ) البته توریسم به تنهایی منتهی به توسعه نمی شود بلكه توسعه عمومی باعث بهره دهی توریسم میشود .و در نهایت توریسم از دید اقتصادی ؛ یكی از سریع ترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضریب انباشت را دارد . زیرا سرمایه به صورت ارز وارد كشور میشود (سرلك ، 1380 ، ص241) . امروزه در قلمرو جغرافیا ؛مطالعات در بخش های مختلف روستا با تكیه بر تئوری سیستم ها و با تاكید بر نگرش سیستمی ؛ بررسی و تحقیق می شود . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداری كامل از آن را نا ممكن می سازد و تدوین برنامه های مربوط به توسعه روستایی را با مشكل مواجه می سازد(بدری فر ، 1376 ، ص 71) . بنابراین می توان اذعان نمود كه روستاشناسی مقدم بر برنامه ریزی روستایی است . زیرا لازم است كه بر اساس دریافت استعدادهای موجود روستا ، برنامه ریزی نمود .(منشی زاده و همكار ، 1380 ، ص5) شرایط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهای در حال توسعه (و نوعاً در كشور ایران ) می طلبد كه هدف برنامه ریزی روستایی در جهت رفاه بیشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بین سطح زندگی روستایی و شهری ؛افزایش درآمد روستائیان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محیط طبیعی وجلوگیری از تخریب و آلودگی های آن و جهت دادن فرهنگ روستایی به سوی تفكر و اندیشه ی خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهایت باز خورد آن توسعه است .

روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران  افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388 ، ص36)

روستاهایی كه در حاشیه كویر و مناطق خشك قرار دارند . با معماری خاصی كه مختص مناطق خشك است و ساكنین آنها كه دارای روحیه قناعت و ساده زیستی كه حاكی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهان گردان جالب توجه باشند و یا اینكه این روستاها می توانند برای مطالعه كنندگان و بازدیدكنندگان و ورزشكاران خدماتی ارائه دهند .

روستاهای مناطق كوهستانی كه بعضاً دارای چشم اندازهای زیبائی هستند كه به عنوان مكان های ییلاقی نیز مورد استفاده توریست ها بویژه در فصل تابستان قرار می گیرند (رضوانی ، 1377 ، ص15) . نواحی كوهستانی همچنین به علت اینكه آب و هوای معتدل دارند محل زندگی و معیشت كوچ نشینان هستند، ایلات و عشایر ایران با بافت اجتماعی پیچیده و منسجمی كه دارند می توانند برای توریست های علمی فرهنگی بسیار جاذب و جالب توجه باشند (همان منبع) .

روستاهایی كه در مسیر جاده ابریشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و یا روستاهایی كه چشمه های آب گرم معدنی فراوانی دارند مثل سرعین در اردبیل هم می توانند نقش مهمی در جذب توریست ایفا نمایند . در داخل و بطن هركدام از روستاهای مناطق مختلف كشور ، آثار و ابنیه هایی وجود دارند كه بر اساس تاریخ و موقعیت جغرافیایی شان بوجود آمده اند . در طرح های هادی روستایی یكی از مواردی كه تأكید زیادی بر روی آنها می شود توجه ویژه به این آثار و ابنیه هاست كه باید مورد توجه قرار بگیرند و در جذب توریست نقش فعالی داشته باشند (ابری ، 1378 ، ص45) .

لذا این تحقیق می کوشد تابا بررسی همه جانبه ، به رویکردی مدیریتی در زمینه ی گردش گری روستایی در منطقه بندر ترکمن به ویژه روستای آشوراده که از حیث طبیعت بکر وآب وهوای مطبوع و جاذبه های متعدد گردش گری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد ، دست یابند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.