روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه رشته مدیریت آموزشی با عنوان : بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی  دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و  پژوهشی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه  شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 89-90

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

امروزه بدون وجود یک نظام ارتباطی و اطلاعاتی گسترده و فعال هیچ تلاشی جهت تولید و پیشرفت جامعه به موفقیت نمی رسد . دولت برای هماهنگی نیروی انسانی سازمانها با این پیشرفتها و ارئه خدمات به روز و با حداکثر اثر بخشی به ارباب رجوع ، بر آموزش دوره های فن آوری اطلاعات به نیروی انسانی سازمانها تأکید ورزد حال که چند سالی از برگزاری دوره های فن آوری اطلاعات می گذرد و ضروری خواهد بود که قابلیت ها و اثرات این دوره ها بر کارکنان سازمان های دولتی مورد ارزشیابی قرار گیرد یکی از عوامل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به خصوص در سازمان آموزش و پرورش می باشد . از دهه 1960 میلادی به بعد به سبب تحول در مفهوم و توسعه ، جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متحول شده است و تربیت نیروی انسانی جایگاه ویژه ای یافته است و اگر جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را با مقتضیات و نیازمندیهای جدید همساز نماید ناچار است که سیاست جامعه ای در توسعه نیروی انسانی داشته باشد ، و این میسر نیست مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود .

الگوی آموزش ضمن خدمت می تواند هم در نظام آموزشی متمرکز عملی شود و هم در نظام غیر متمرکز ، و اداره آن هم می تواند توسط یک یا چند مؤسسه از انواع مؤسسه های عمومی فنی و تخصصی انجام گیرد و هم زیر نظر نمایندگان آموزش عمومی یک کشور ( جلالی ، 1384 : ص 23 )

 

بیان مسئله :

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و روبه رشد کانالهای ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است . در چنین شرایطی سازمان موفق سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند ( تقوی ، 1382 ، ص78 )

تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص در سازمان های بزرگ صنعتی تأثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط صحیح سازمان می شود سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت شکل یافته است . که به زغم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارایی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است از آنجایی که حدود 70 درصد منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تأمین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دروه های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند آموزشها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذشاته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را بر طرف سازد در غیر اینصورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است ؟ جواب این سؤال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند . ( یک ارزشیابی جامعه و کامل می تواند ما را از اثر بخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاب می کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشها داده شده در رسیدن به ادهف مورد نظر اثر بخش بوده اند یا خیر ) . ( فخرایی ، 82 : 34 )

لذا ما در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که میزان اثربخشی  دوره های آموزشی بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تا چه حدودی است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :

مدیران امروزی ، دوره ای را تجربه می کنند که در آن سرمایه واقعی سازمان های دانایی و هوشمندی است در عصر ما دیگر سازمانها به انبوهی تولید ، ذخایر مالی و فزونی انسانی خود نمی بالند ، بلکه بالندگی سازمانها در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنها است . امروزه به گفته آن اندیشمند مدیریت پیتر دارکر کاردستی جای خود را به کار دانشی داده است و دانشگران به جای کارگران نشسته اند . در چنین شرایطی نمی توان موفق بود ، مگر آنکه برای سرمایه هوشمندی و دانشی سازمان ارزشی بالا قائل شد و در توسعه و تحکیم آن در سازمان ها اهتمام ورزید .

به بیان دیگر ، منابع انسانی به اندازه کافی از دانش شناختی ( دانش چه ) مهارتهای پیشرفته (دانش چگونه ؟ ) فهم سیستمی ( دانش چرا ؟ ) و خلاقیت خودانگیخته در راستای رویاروی با چالشها و موانع عصر دانش و دانایی برخوردار هستند ، مهمترین مؤلفه سازمان در سازگاری ، ماندگاری و توسعه بنگاه های اقتصادی با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی هستند در حقیقت پیام رسا و صریح این تغییرات در شرایط نوین جهانی برای بنگاه های اقتصادی ، پیام تولید ، انتقال ، کاربرد و ذخیره دانش و مهارت از راه رویکردها و مکانیزمهای اثر بخشی ، مانند : مدیریت دانش ، سازمان های یادگیرنده و خاص آموزش و بهسازی منابع انسانی است . ( مجله رشد ، تألیفی تکنولوژی آموزشی – شماره 2 ابان 82 ، ص 43 )

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثر بخشی بیشتر و بهتر ایت بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموز کارکنان ، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزش تکمیل می شود در حقیقت ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی از یک سو ، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشنتر از چگونگی کم و کیف فعالیتهای آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگهی پیدا کند و از این راه بر اثربخش کردن برنامه ها و فعالیتهای نیروی انسانی یاری برسانند در این بررسی تلاش می شود تا ابتدا چرخه تصمیم گیری در فعالیتهای آموزش تشریح شده ، و سپس از راه معرفی گام به گام روش ارزیابی ، زمینه آشنایی عملیاتی مدیران و کارشناسان آموزش با این مهم فراهم شود ( عطاران ، 1383 : 16 )

سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL به مدیران این امکان را می دهد تا بتواند مشکلات و کاستی های که این دوره ها دارد را رمرتفع نمایند و این دوره ها را با اهداف آموزشی و پژوهشی خویش همسو نمایند و از رف دیگر به معلمین این امکان را می دهد تا بتوانند نظرات خویش را نسبت به این دوره در قالب پرنمودن یک پرسشنامه اظهار نمایند و در صورت لزوم اظهار نظر نمایند و از طرف دیگر چون سنجش میزان اثر بخشی دوره های آموزشی مختلف برگزار شده در سازمان ها دارای ملاک و استاندارد مشخص نمی باشد لذا اظهار نظر دقیق در مورد این اثر بخش بودن این دوره ها قدری دشوار خواهد بود ( همان منبع ، ص 25 )

 

اهداف تحقیق :

هدف کلی : بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 89-90

اهداف جزئی :

 • بررسی دوره های آموزشی صفحه گسترده در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از نگاه دبیران
 • بررسی دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی سیستم عامل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مقایسه میزان اثر بخشی دوره های مختلف ICDL  بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

سؤالات تحقیق :

 • آیا دوره های آموزشی صفحه گسترده بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
 • آیا دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
 • آیا دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
 • آیا دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
 • آیا دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
 • آیا دوره های آموزشی سیستم عامل در فراگیری علم رایانه دبیران مؤثر است ؟
 • آیا میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL در مردان و زنان متفاوت است ؟
 • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی صفحه گسترده از پاورپوینت بیشتر است ؟
 • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی اکسل از اکسس بیشتر است ؟
 • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی اینترنت از سیستم عامل بیشتر است ؟
 • میزان اثربخشی کدام دوره از کل دوره ها بیشتر است ؟

 

فرضیات تحقیق :

 • بین دوره های آموزشی صفحه گسترده بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین دوره های آموزشی سیستم عامل در فراگیری علم رایانه دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
 • میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL در مردان بیشتر از زنان است .
 • میزان اثربخشی دوره آموزشی صفحه گسترده از پاورپوینت بیشتر است .
 • میزان اثربخشی دوره آموزشی اکسل از اکسس بیشتر است .
 • میزان اثربخشی دوره آموزشی اینترنت از سیستم عامل بیشتر است .
 • میزان اثربخشی کدام دوره از کل دوره ها بیشتر است.

 

متغیرهای تحقیق :

تعریف متغیر : متغیر مشخصه یک عنصر پدیده و یا هر چیز است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد . آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد .

متغیر مستقل:آن متغیری است که محقق تأثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.( ساروخانی ، 1373 ، 12 )

متغیر وابسته : آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر دارد .  ( همان منبع )

متغیر مداخله گر : آن متغیری است که بر روی رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر تأثیر می گذارد و باعث قوی یا ضعیف شدن رابطه بین متغیرها از حد واقعی آنها می شود اما شکل دیگر بر اساس خصوصیات متغیر تقسیم بندی صورت بگیرد :

متغیر کمی : و آن متغیری است که با عدد  نمایش داده می شود بدیهی است این متغیر همچون تقسیم بندی معمول در اعداد به دو دسته متغیر گسسته و پیوسته تقسیم خواهد شد که متغیر پیوسته مقادیرکسری را هم می پذیرد ولی گسسته این امکان را ندارد .

متغیر مستقل : ( دوره های آموزشی ICDL )

متغیر وابسته :  فعالیتهای آموزشی ( تدریس ) – فعالیتهای پژوهشی ( تولیدات علمی )

 

تعاریف نظری واژگان :

آموزش کارکنان : عبارتست از کلیه مساعی و کوششهای که در جهت رفع ارتقاء سطح دانش آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید ( حدادی ، 85 ، 32 )

اثر بخشی : میزان تناسب با مقصود ؛ میزان تأمین مقاصد تعریف شده توسط یک چیز مشخص ، محصول یا برنامه یا میزان پاسخگویی به نیازهای آنهایی که از آن تأثیر می پذیرند ( کرم سیجانی ، 86 : 76 )

اثر بخشی آموزشی : اثر بخشی آموزشی یعنی تأثیر مستقیم آموزش در افزایش دانش و مهارت لازم برای کارکنان در انجام صحیح و درست و کامل وظایف ( تأثیر مثبت آموزش در بهره وری و کارایی و کارآمدی کارکنان ) ( احدی نیا ، 84 : 65 )

فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش ، نگهداری ، جمع آوری ، ذخیره ، توزیع ، انتقال و امنیت است که برروی اطلاعات اعمال می شود ( علی زاده ، 87 : 33 )

بهره وری : مقدار کالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت ، به دیگر سخن بهره وری عبارت است از بدست آوردن حداکثر سود ممکن یا بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار ، توان ، استعداد و مهارت نیروی انسانی ، زمین ماشین ، پول ، تجهزیات ، زمان ، مکان و … به منظور ارتقاء رفاه جامعه ، بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می شده اطلاق می شود ( سیجانی ، 1386 : 54 )

 

تعاریف عملیاتی :

دوره های آموزشی ICDL : مجموعه دوره های بازآموزی می باشد که سازمان آموزش و پرورش استان جهت ارتقاء سواد رایانه ای پرسنل خود را به اجرا در می آورد . این دوره ها شامل کلیات و مبانی سیستم عامل ویندوز ، دوره های صحه گسترده سایر نرم افزارهای موجود در آفیس ، اینترنت و کاربرد آن در آموزش و پرورش و … می باشد که توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی و سنجیده می شود .

فعالیتهای آموزشی : فعالیتهای آموزشی دبیران بر مجموع اقدامات آنها در جهت آموزش و تدریس به دانش آموزان است که توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی و سنجیده می شود .

فعالیتهای پژوهشی : فعالیتهای پژوهشی دبیران شامل تمامی تولیدات علمی اعم از تألیفات ، ترجمه ها و سایر مقالات چاپ شده در همایش ها و کنفرانس های محلی و بین المللی و منطقه ای و داخلی می باشد که توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی و سنجیده می شود .

اثر بخشی : اثر بخشی در این مطالعه از میزان پاسخ مثبت دبیران به سؤالاتی است که راجع به فرضیات از آن پرسیده می شود که توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی و سنجیده می شود .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :107
قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.