رشته مدیریت

پایان نامه بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید

عنوان پایان‌نامه:

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید

(مورد مطالعاتی – شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

آذرماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (NPD) راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آنها در بازار رقابتی است. بسیاری از صاحب‌نظران، دانش و نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده و معتقدند که مدیریت دانش و نوآوری بویژه نوآوری موجب مزیت رقابتی بنگاه در بازارهای داخلی و خارجی شده و می‌شود. اگرچه در بسیاری از مطالعات صورت گرفته به طور جداگانه به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری فرایند، رابطه بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید و همچنین رابطه بین نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید در سازمان پرداخته شده، اما متونی که به طور مشخص ارتباط این سه متغیر توسعه محصول جدید، مدیریت دانش و نوآوری فرایند با یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دهند نسبتاً محدود می‌باشد. این تحقیق به‌دنبال بررسی و پاسخ به سوال نحوه ارتباط این سه متغیر با یکدیگر است. لازم به‌ذکر است که دامنه بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری فرایند و توسعه محصولات جدید شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران می‌باشد.

برای دستیابی به این مهم ابتدا با مطالعات عمیق ادبیات موضوع و نظر خبرگان، ابعاد و شاخص‌های سنجش متغیرهای تحقیق مشخص گردید. پس از آن با بهره گرفتن از تکنیک رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه، معادلات ساختاری و آزمون آنووا دو طرفه به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شد. مطابق با نتایج تحقیق حاضر از اصلی‌ترین عوامل موفقیت توسعه محصول جدید مدیریت دانش و نوآوری فرایند است. همچنین یکی از کارکردهای مهم مدیریت دانش علاوه بر تاثیر بر توسعه محصول جدید تاثیر مثبت بر انواع نوآوری‌ها به‌ویژه نوآوری فرایند می‌باشد. البته مطابق با نتایج تحقیق بر میزان تاثیر این روابط، ویژگی‌های شرکت از جمله سن استقرار شرکت، تعداد پرسنل تحقیق‌وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت نیز تاثیرگذار می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: توسعه محصول جدید، مدیریت دانش، نوآوری، نوآوری فرایند.

 

                                             فهرست مطالب

                            عنوان                                                                                                                               صفحه

1-1-            مقدمه  1

1-2-            بیان مسئله  1

1-3-           اهمیت و ضرورت پژوهش     4

1-4-            فرضیه‌های پژوهش     5

1-5-           تعاریف عملیاتی متغیرها 6

   6

   6

     7

   7

   7

1-6-            قلمرو تحقیق   8

   8

   8

   8

1-7-           چارچوب مفهومی تحقیق   8

1-8-           ساختار مطالب    10

2-1-            مقدمه  11

2-2-           مفاهیم و مبانی نظری تحقیق   12

)  12

    12

   15

   17

    17

   19

     22

    22

   25

     27

   36

    36

   38

   43

   47

2-3-           پژوهش‌های مشابه انجام شده در خارج و داخل کشور  53

2-3-1.         پژوهش‌های مشابه انجام شده در خارج کشور  54

2-3-2.        پژوهش‌های مشابه انجام شده در داخل کشور  56

2-3-3.        مقایسه مطالعات انجام شده با تحقیق حاضر  59

2-4-           جمع‌بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق   62

3-1-           مقدمه  64

3-2-           روش پژوهش     64

3-3-           جامعه و نمونه آماری پژوهش     66

3-4-           روش جمع‌ آوری داده‌ها 67

3-5-           طراحی ابزار پژوهش(پرسشنامه)  68

3-6-           روایی و پایایی تحقیق   70

3-7-           متغیرهای تحقیق   71

3-8-           فرضیه‌های تحقیق   71

3-9-           معیارها و شاخص‌های تحقیق   73

3-10-          روش‌های آماری   79

  79

3   79

   79

   80

   80

  81

3-11-          جمع‌بندی   81

4-1-            مقدمه  83

4-2-           بررسی روایی پرسشنامه تحقیق   84

86

87

4-3-           آمار توصیفی نمونه آماری   93

   93

   96

4-4-           بررسی پایایی داده‌های حاصل   98

4-5-           نتایج آمار توصیفی داده‌ها 99

4-6-           آمار استنباطی نمونه آماری   101

   101

   102

   102

   103

   104

   105

   106

4-7-           بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک معادلات ساختاری   107

   107

  108

111

  114

114

     125

        منابع و ماخذ

       پیوست‌ها

                                         

فهرست جدول‌ها و شکل‌ها:

                عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1: مقایسه شرکت‌های  در برابر شرکت‌های بزرگ    13

جدول 2-2- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME  ها) در کشورهای منتخب    13

جدول 2-3- عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید  20

جدول 2-4- هفت سطح دانش در سازمان   24

جدول 2-5- انواع فرایندهای مدیریت دانش     28

شکل 2-1: مارپیچ ارزش‌آفرینی یادگیری – دانش     53

جدول 2-6- خلاصه از مطالعات پیشین   59

شکل 2-2- چارچوب مفهومی پژوهش     64

جدول 3-1: مقیاس لیکرت پرسشنامه  69

شکل 3-1: چارچوب مفهومی تحقیق   73

شکل 3-2: توزیع تخصص خبرگان   74

شکل 3-3: توزیع مقطع تحصیلی خبرگان   74

شکل 3-4: توزیع سابقه کار خبرگان   75

شکل 3-5: گام‌های انجام تحقیق   82

جدول 4-1: نتایج آزمون T دو جمله‌ای ابعاد متغیرهای تحقیق   86

جدول 4-2: نتایج آزمون Tدو جمله‌ای شاخص‌های ابعاد متغیرهای تحقیق   87

نمودار 4-1- توزیع جنسیت پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  94

نمودار 4-2: توزیع سنی پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  94

نمودار4-3- توزیع تحصیلی پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  95

نمودار4-4- توزیع تجربه‌کاری پاسخ‌دهندگان (نمونه آماری)  95

نمودار4-5- توزیع نوع صنعت شرکت‌های مورد بررسی   96

نمودار4-6- توزیع سن شرکت‌های مورد بررسی   97

نمودار4-7- توزیع تعداد پرسنل شرکت‌های مورد بررسی   97

نمودار4-8- توزیع تعداد پرسنل تحقیق و توسعه شرکت‌های مورد بررسی   98

جدول 4-3: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق   99

جدول4-4: نتایج توصیفی داده‌های پژوهش (پرسشنامه ب)  99

جدول 4-5: نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای متغیرهای مستقل و وابسته  102

جدول 4-6: نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت دانش و نوآوری فرایند  103

جدول 4-7: نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید  104

جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیون بین نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید  104

جدول 4-9: نتایج آزمون رگرسیون بین مدیریت دانش، نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید  105

جدول 4-10: نتایج آزمون آنووا دو طرفه جهت بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر متغیرها 106

شکل 4-9: مدل تحقیق   109

جدول 4-11: شاخص‌های برازش مدل تحقیق   110

جدول 4-12: نتایج آزمون فرضیه یک تا چهار تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک معادلات ساختاری   110

جدول 1-5: مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات    119

شکل 5-1- مدل نهایی تحقیق   120

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-      مقدمه

امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. واضح است که شرکت‌ها و سازمان‌ها مایل به حفظ سودآوری خود در مرحله بلوغ هستند. اما آنچه که همواره برای شرکت‌ها سؤال برانگیز است نحوه بقاء در این وضعیت است. توسعه محصول جدید راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آنها در بازار رقابتی است.

توسعه محصولات جدید کمک خواهد کرد موقعیت رقابتی و انحصاری حفظ شود، به استفاده بهتر از منابع کمک می‌کند و ظرفیت تولید و سود شرکت را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر، پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید و ماهیت میان رشته‌ای و رقابتی شدن هر چه بیشتر سازمان‌ها به همراه پیدایش علوم و تجهیزات جدید تولیدی، تولید محصولات جدید را با چالش‌های جدید روبه‌رو کرده است و باعث شده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد‌های متفاوتی را به کار گرفته، به یافته‌های مفیدی دست یابند.

لذا در مطالعه پیش‌رو مقوله توسعه محصول جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با عنایت به گستردگی مطالب پیرامون آن، صرفاً به بررسی و مداقه بر روی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند در جامعه هدف (شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد) خواهد پرداخت.

1-2-      بیان مسئله

رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، رشد چشم‌گیر محصولات و خدمات، افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها از جمله عواملی است که سازمان‌ها را به دستیابی به محصول و کالایی جدیدتر ترغیب می‌کند. در چرخه‌ی عمر محصول سود حاصل از ارائه محصول به بازار در دروه‌ی بلوغ به حداکثر مقدار خود می‌رسد. واضح است که شرکت‌ها و سازمان‌ها مایل به حفظ سودآوری خود در مرحله بلوغ هستند. اما آنچه که همواره برای شرکت‌ها سوال برانگیز است نحوه بقاء در این وضعیت است. توسعه محصول جدید[1] راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آنها در بازار رقابتی است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری تکنولوژی در جهت توسعه محصولات جدید و حفظ مزیت رقابتی در محیط بشدت پیچیده و پویای امروزی حرکت می‌کنند. در واقع بسیاری از صاحب‌نظران، نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده (لای و همکاران[2]،1998، ص 15) و معتقدند که نوآوری موجب مزیت رقابتی بنگاه در بازارهای داخلی و خارجی شده و می‌شود (دیکسون[3]، 1996 ، ص 103). و یک عنصر ضروری به منظور بقای سازمان در بلندمدت (کوپر[4]، 2000، ص 31) و بخش مکمل راهبرد سازمان می‌باشد ( گالر و همکاران[5]، 1992، ص 18).

از طرف دیگر، امواج متحرک تغییرات در محیط سازمان‌های امروزی که در آن بازار به مکانی جهت رقابت فزاینده تبدیل شده سازمان‌ها را واداشته تا به این نتیجه برسند که دانش، دارایی کلیدی و ارزشمندی برای آنان محسوب می‌شود. هر چند دانش به‌عنوان سرمایه‌ای گرانبها در جوامع پیشرفته و به‌عنوان یک منبع در موسسات مطرح است طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر کیفیت خدماتی که می‌تواند از هر یک از منابع متعلق به موسسه عاید گردد، مؤثر است. بنابراین مدیریت دانش نقش حمایتی مهمی در موسسه و توسعه محصول جدید ایفا می کند (داروچ[6] ، 2005، ص 105).

اما مدیریت دانش پیش از آن که یک حوزه جدید مدیریتی با قوانین خاص خود باشد این ذهنیت بوجود می‌آید که چه چیزی مشوق تغییر و برانگیزاننده نوآوری می‌باشد.

اگرچه در بسیاری از مطالعات صورت گرفته به طور جداگانه به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری فرایند، رابطه بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید و همچنین رابطه بین نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید در سازمان پرداخته شده، اما متونی که به طور مشخص ارتباط این سه متغیر توسعه محصول جدید، مدیریت دانش و نوآوری فرایند با یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دهند نسبتاً محدود می‌باشد. این تحقیق به‌دنبال بررسی و پاسخ به سوال نحوه ارتباط این سه متغیر با یکدیگر است. از آنجا که سازمان‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع و سرمایه به‌شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار می‌گیرند، به‌علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است. بنابراین به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان‌ها باید سازو‌کارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره‌برداری سریع از فرصت‌ها را فراهم سازند. دامنه بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری فرایند و توسعه محصولات جدید شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران می‌باشد.

 

 

1-3-      اهمیت و ضرورت پژوهش

سیرپیسکی[7] نرخ تقریبی شکست محصولات تجاری معرفی شده به بازار در اقتصاد غرب را واقعاً تکان‌دهنده و بین 35 تا 45 درصد عنوان می‌کند. بالاچاندرا[8] (1997، ص 89) اشاره می‌کند که در سال 1991 دسترسی به اهداف معرفی بیش از 90% از محصولات میسر نشده است. رودلف (1995، ص 33) معتقد است که هزینه شکست در ارائه محصول جدید می‌تواند از اهداف فروش از دست‌رفته، درآمد کسب نشده، سودهای به تعویق افتاده بعلاوه هدر رفتن منابع توسعه، منتج شده باشد. همچنین به نقل از موریس هزینه شکست در صنعت غذایی آمریکا به علت توسعه نامناسب محصول جدید تا 20 میلیارد تخمین زده می‌شود. اوربان و هاسر[9] ( 1993، ص 32) نیز نرخ شکست محصولات جدید را اساسی و حایز اهمیت می‌دانند و معتقدند که نتیجه شکست می‌تواند برای شرکت‌ها بسیار پرهزینه و گزاف باشد. همچنین بوز، آلن و همیلتون[10] (1982، ص 21). بیان می‌کنند که برای هر 7 ایده، تقریباً 4 ایده وارد مرحله توسعه می‌شود و تنها یک ایده در انتها به شکل محصول روانه بازار می‌شود.

با توجه به موارد مذکور بررسی ویژگی‌های چالش برانگیز و عوامل موثر بر توسعه محصول جدید گستره بزرگی از تحقیقات محققان و آکادمی‌ها را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش و نوآوری فرایند دو عامل مهم شناسایی شده در موفقیت توسعه محصول جدید می‌باشد.

از طرف دیگر باید اذعان کرد که در ارتباط با بررسی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید مطالعات کمی، شرکت‌های کوچک و متوسط را مورد بررسی و مداقه قرار داده‌اند. لذا هدف مطالعه پیش‌رو، بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران) و ارائه راهکارهایی کاربردی در جهت بهبود فرایند توسعه محصول جدید در این بنگاه‌ها است.

1-4-      فرضیه‌های پژوهش

هدف مطالعه پیش‌رو، بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد. از طرف دیگر این مطالعه به‌دنبال آن است که علاوه بر تاثیر مستقیم این دو متغیر بر توسعه محصول جدید به تاثیر واسطه‌ای که مدیریت دانش بر نوآوری فرایند هم دارد بپردازد. البته به نظر می‌رسد که رابطه مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت تاثیر ویژگی‌های دیگر شرکت مانند سن استقرار شرکت، مقیاس شرکت، تعداد پرسنل تحقیق و توسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت می‌باشد. بنابراین فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

مدیریت دانش بر نوآوری فرایند تاثیر دارد.

مدیریت دانش بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.

نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.

مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارند.

ویژگی شرکت‌های مختلف (نظیر: سن استقرار شرکت، مقیاس شرکت، تعداد پرسنل تحقیق‌وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معنی‌داری را در ارتباط بین متغیرها (مدیریت دانش، نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید) ایجاد می‌کند.

[1] New Product Development

[2] Li T, Calantone R.J.,

[3] Dickson

[4] Cooper

[5] Galer&  vander

[6] Darroch

[7] Cierpicki

[8] Balachandra

[9] Urban&  Hauser

[10] Booz., Allen & Hamilton

تعداد صفحه :184

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.