روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه ­سازان صدا و سیما

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: تحقیقات آموزشی

 

 

عنوان

بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه ­سازان صدا و سیمای مرکز مازندران در سال92-91

 

تابستان 1392

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 6

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 7

اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………… 8

تعاریف نظری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

بخش اول : مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 11

آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

اهمیت آموزش در سازمان…………………………………………………………………………………………………………….. 13

آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………………………………………………………….. 14

نیاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

منابع نیازهای آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………. 16

طبقه ­بندی نیازهای آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 17

نیازسنجی آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………. 17

تاریخچه مختصر نیازسنجی آموزشی در دنیا………………………………………………………………………………….. 18

اهداف نیازسنجی ………………………………………………………………………………………………………………………… 19

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

ضرورت نیازسنجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 20

فنون و ابزارهای نیازسنجی ………………………………………………………………………………………………………….. 21

تاریخچه تکنیک دلفی …………………………………………………………………………………………………………………. 22

روش دلفی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

مراحل انجام روش دلفی ……………………………………………………………………………………………………………… 25

موارد استفاده روش دلفی …………………………………………………………………………………………………………….. 27

فوائدو نقاط قوت روش دلفی ………………………………………………………………………………………………………. 27

خروجی روش دلفی ……………………………………………………………………………………………………………………. 27

محدودیت های روش دلفی …………………………………………………………………………………………………………. 28

موانع نیازسنجی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

مراحل نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

اصول نیازسنجی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

طبقه بندی انواع نیازسنجی ………………………………………………………………………………………………………….. 34

تعریف برنامه و برنامه­سازی در صداوسیما …………………………………………………………………………………… 36

برنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

هدف  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

مخاطب برنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

موضوع برنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

ساختار برنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

طبقه برنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

تجهیزات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

ایده برنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

برنامه­سازان صدا …………………………………………………………………………………………………………………………. 38

تهیه کننده رادیو…………………………………………………………………………………………………………………………… 38

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

گزارشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

برنامه­سازان سیما …………………………………………………………………………………………………………………………. 39

تهیه کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

کارگردان­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

کارگردان هنری…………………………………………………………………………………………………………………………… 40

برنامه سازان خبر …………………………………………………………………………………………………………………………. 41

خبرنگار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

دبیر خبر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

تهیه کننده گفتگوی ویژه خبری……………………………………………………………………………………………………. 42

بخش دوم : پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 43

الف)تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………….. 43

ب)تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………………………………… 48

بخش سوم:نتیجه ­گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 50

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 55

روایی وپایایی ابزار……………………………………………………………………………………………………………………….. 55

تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ­ها …………………………………………………………………………………………………… 58

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها  ………………………………………………………………………………………………… 63

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

بحث و تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………….. 78

محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 80

الف) محدودیت­ها در کنترل محقق………………………………………………………………………………………………. 80

ب) محدودیت­های خارج از کنترل محقق…………………………………………………………………………………….. 80

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

الف) پیشنهادها مبنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………… 81

ب) پیشنهادها مبنی بر تجارب محقق…………………………………………………………………………………….. 83

ج) پیشنهاد برای محققان دیگر……………………………………………………………………………………………….. 84

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

فرم اصالت پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 100

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 101

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول(3-1): توزیع فراوانی جامعه آماری به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………… 54

جدول شماره (3-2 ): حجم نمونه را براساس جدول مورگان بر حسب جنسیت……………………………………… 55

جدول شماره (3-3): جدول تناظر سوالات…………………………………………………………………………………………… 56

جدول شماره(4-1): توزیع فراوانی برنامه­سازان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………. 58

جدول شماره(4-2): توزیع فراوانی برنامه­سازان برحسب تحصیلات……………………………………………………….. 59

جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برنامه­سازان برحسب سابقه کار………………………………. 60

جدول شماره(4-4):توزیع فراوانی برنامه­سازان برحسب وضعیت استخدامی……………………………………………. 61

جدول شماره(4-5):توزیع فراوانی برنامه­سازان برحسب گذراندن دوره آموزشی……………………………………… 62

جدول شماره (4-6): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی تهیه کنندگان رادیو و رتبه ­بندی نیازها

بر اساس  آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول شماره(4- 7): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی گزارشگران رادیو و رتبه ­بندی نیازها

بر اساس آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول شماره(4-8 ): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی تهیه­کنندگان سیما و رتبه ­بندی نیازها

بر اساس آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………. 65

جدول شماره (4-9): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی کارگردان سیما و رتبه ­بندی نیازها

بر اساس  آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول شماره (4-10): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی کارگردان نقاشی متحرک و رتبه ­بندی

نیازها بر اساس آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….. 68

جدول شماره (4-11): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی کارگردان ویدئویی و رتبه ­بندی نیازها

بر اساس آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول شماره(4- 12): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی تهیه کنندگان گفتگوی ویژه خبری و

رتبه ­بندی نیازها بر اساس  آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………… 70

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار شماره (4-1): توزیع فراوانی برنامه­سازان برحسب جنسیت……………………………………………………… 58

نمودار شماره(4-2): توزیع  درصد فراوانی برنامه­سازان بر حسب تحصیلات………………………………………. 59

نمودار شماره(4-3): توزیع فراوانی برنامه­سازان برحسب سابقه کار…………………………………………………….. 60

نمودار شماره (4-4): توزیع فراوانی برنامه سازان برحسب وضعیت استخدامی……………………………………. 61

نمودار شماره(4-5): توزیع فراوانی برنامه­سازان برحسب گذراندن دوره آموزشی………………………………… 62

نمودار شماره (4-6):نمایش میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی تهیه کنندگان رادیو……………………………… 63

نمودار شماره(4- 7): نمایش میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی گزارشگران رادیو………………………………. 64

نمودار شماره(4- 8): نمایش میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی تهیه کنندگان سیما……………………………… 66

نمودار شماره(4-9): نمایش میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی کارگردان فیلم…………………………………….. 67

نمودار شماره(4-10): نمایش میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی کارگردان نقاشی متحرک………………….. 68

نمودار شماره(4-11): نمایش  میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی کارگردان ویدئویی…………………………… 69

نمودار شماره(4- 12): نمایش  میانگین رتبه ­های نیازهای آموزشی تهیه کنندگی ویژه خبری………………… 70

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه نیازسنجی آموزشی  برنامه­سازان صداوسیمای مرکز مازندران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 75نفر از برنامه سازان صدا وسیمای مرکز مازندران که 60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.،روش پژوهش توصیفی کتابخانه ­ای و پیمایشی و ابزار جمع ­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته که شامل 6 سوال  می­باشد. در بخش آماری از جداول و نمودارها جهت توصیف، در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم­افزارspss  استفاده شده است پایایی پرسشنامه با انتخاب 30 پرسشنامه و با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرانباخ محاسبه و ضریب آلفا084/0 تعیین شد.روایی پرسشنامه با بررسی که استاد راهنما و مشاور و کارشناسان تحقیق کردند مورد تایید قرارگرفت نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بیشترین  نیاز آموزشی برنامه­سازان صدا، آموزش تکنیک­های جدید برنامه سازی رادیویی و شناخت نرم افزارهای آن است. گزارشگران رادیو هم نحوه برقراری ارتباط با مردم را اصلی­ترین نیاز آموزشی خود دانسته ­اند. در بخش سیما نیز به تفکیک، تهیه­کنندگان، یادگیری تکنیک­های ساخت مستند، کارگردانی ویدئو، برنامه­ ریزی و دوره­ های استودیو مجازی، کارگردانها، تمام دوره­ های معرفی شده در تحقیق و کارگردانهای نقاشی متحرک، دوره­ های انیمه استودیو و   تردی مکس را به عنوان مهمترین نیازهای آموزشی خود مطرح کردند. در بخش خبر هم به ترتیب، تحلیل اخبار، کار با رایانه و خبرشناسی و شناخت ارزش خبری از نیازهای آموزشی کارکنان این بخش عنوان شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کـلیـــات پـــژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در دنیایی که مدیران وکارکنان شاهد تغییرات زودگذر هستند کاراصلی به گونه ای اجرا در
می آید که کارکنان همواره باید نوآوری های روزمره داشته باشند. بنابراین کارکنان واعضای سازمان باید پیوسته چیزهای تازه ای فراگیرند، مهارتهای جدید بیاموزند وپیوسته بازآموزی شوند. امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی بعنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی وسازگاری مثبت با شرایط تغییر بعنوان دو مزیت رقابتی سازمانها قلمداد می شوند و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء وتوسعه سازمان نمایان شده است. ارائه آموزش اثر بخش دریک سازمان مدرن مستلزم تفکر جدید ، مدلهای جدید، رویکرد جدید وابزار ومکانیزم های جدید است. از اینرو شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است.

تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزشی کارکنان ودر واقع نخستین عامل ایجاد تضمین اثر بخش کارکرد آموزش وبهسازی است. که اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزان بعنوان نقشه اثر بخشی وطبعاً سایر فعالیتها ، فراهم خواهد شد واحتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ، حوزه های شغلی وکارکنان ودر نهایت اثر بخشی آن افزایش خواهد یافت.

نیازسنجی با شناسایی نیازهای مهم، مبنایی برای تعیین اهداف و طبعاً بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. بنابراین کلیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص ، محتوی آموزشی مناسب واستفاده موثر ومناسب از سایر منابع و امکانات محدود (انسانی، مالی، مادی) تابعی از مطالعات نیازسنجی است .پس تشخیص نیاز اولین قدم در آموزش است. تشخیص نیاز باید متکی بر اصول صحیح وعلمی باشد تا برنامه ریزان با اطمینان کامل نسبت به تامین نیاز اقدام نمایند .نیاز آموزشی پدیده ای است مربوط به تحولات بنیانی جامعه ودر ارتباط با مسائل اقتصادی آن ونیازی که هر جامعه به تعداد معینی افراد تحصیل کرده با معلومات تخصصی ویژه وبه میزان های مختلف ودر سطح مختلف وبه مقیاس آرمانهای آینده دارد. آنچه در آموزش مدیران مهم است در نظر گرفتن نیازهای آموزشی است که مطابق آن نیازها ، برنامه ریزان آموزشی باید جهت رفع آن نیازها اقدام به تهیه وتدوین برنامه های آموزشی مطلوب کنند. نیازسنجی آموزشی فعالیتی حیاتی ومهم برای آموزش وبهسازی عملکرد مدیران وکارکنان است. نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است ، که نقش وتاثیر فراوان در اثر بخشی ونیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی وتصمیم گیری در زمینه های آموزشی دارد(عباس زادگان و ترک زاده ،1381، ص،56).

بیان مساله

اولین و اساسی ترین گام درتدوین و اجرای برنامه آموزشی ،اجرای صحیح و مبتنی برواقعیت فرایند نیازسنجـی است  .نیازسنجی درحقیقت،  سنگ زیرین ساختمان آموزش است و هر قدر این سنگ زیرین، بنیانی تر و مستحکم تر باشد بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیر خواهد بود.نیازسنجی عبارت است از شناسایی نیازها (فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد) و      درجه بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یافته و حذف شود (مشایخ و بازرگان، 1383، ص 163).

تعاریف مختلفی از نیازسنجی ارائه شده است که نقش این مهم را در فرایند بهسازی و بالابردن مهارتها وبهروه وری بیشتر برای حصول به اهداف سازمانی نشان می دهد: با این تعریف در سازمانی مانند سازمان صدا و سیما، نیاز سنجی آموزشی  مهمترین و بنیادی ترین اصل در حصول به اهداف تعیین شده رسانه ایست با توجه به اینکه هر نظام آموزشی در صورتی در انجام رسالت خود موفق خواهد شد که عوامل آموزشی آن برخوردار از صلاحیت های علمی و آشنا به روش های آموزشی و مجهز به مهارت های آموزشی و شغلی و حرفه ای باشند. نظام آموزش رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون در زمینه کاری خود مسئولیتی خطیر دارد، زیرا که از یک سو فن‌آوری رسانه پیوسته در حال تغییر و تحول است و از سوی دیگر ماهیت کار سازمان علی‌الخصوص برنامه سازی و مشاغل مربوط به آن با بهره گرفتن از فن‌آوری های جدید باید همگام با تحولات دیگر با موضوعات و مسائل جدید مواجه شده و مأموریت‌های رسانه را در مسیر تحول و پیشرفت به انجام برساند. بنابراین آموزش باید همواره همگام با تحولات پاسخگوی نیازهایی که مدام در حال  تغییر و تحول است باشد. (پاپیان، 1384، ص15)

آموزش حرفه که به طور عمده باید توسط حرفه­ای­ها صورت بگیرد از یک­سو خود نیازمند به­روز کردن مهارت­ های آموزشی خود می­باشد و از سوی دیگر همواره نیروهای حرفه­ای سازمان را برای عرضه آموزش مورد لزوم سازمان به نیازمندان آماده سازد. با توجه به اینکه صدا و سیمای مرکز مازندران از اولویت­های تولیدی به سزایی در سازمان صدا و سیما جهت انعکاس وقایع و تاثیر روی افکار عمومی برخوردار است نیازسنجی آموزشی ضروری به نظر می­رسد در حالی­که تاکنون با توجه به واکاوی­های انجام شده، این مهم در صدا و سیمای مرکز محقق نشده و با توجه به تغییر ذائقه مخاطبان مازنی، نیازسنجی آموزشی هم ضروری به نظر می­رسد بنابراین در این پژوهش به شناسایی نیازهای آموزشی برنامه­سازان تولید سیما، صدا و خبر می­پردازیم تا راهگشایی برای کیفیت
برنامه­سازی برنامه سازان وبرنامه ریزان سازمان قرار گیرد .

با توجه به مطالب فوق این تحقیق با هدف بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه­سازان صداوسیمای مرکز مازندران انجام می­گیرد.

 

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 با توجه به اینکه دوره­ های مختلف آموزشی در صدا و سیمای مرکز مازندران انجام می­ شود اما در نظر سنجی­های انجام شده این سازمان در تاریخ بهمن ماه سال 91  میزان مخاطبان آن کاهش نسبی را نشان می­دهد. پرداختن به آموزش نیروهای انسانی برای نتایج بهتر در امر اهداف و برنامه این رسانه ضروری به نظر می­رسد.

مخاطب و افزایش بیننده برای رسانه ­ها امری حیاتی به شمار می­روند. با توجه به نقشی که       صدا و سیمای مازندران در انعکاس فرهنگ بومی و محلی برعهده دارد، مخاطب­شناسی و از سویی شناخت نیازها و گنجاندن آن در آموزش­هایی که برای کارکنان، اعم از تهیه کنندگان و تولیدکنندگان صدا وسیما و خبر ضرورت پیدا می­ کند.

طراحی برنامه­ ها برای آموزش و بهسازی عملکرد کارکنان سازمان صداوسیما مرکز مازندران                    می ­تواند منجر به گام­های موثری برای بالا رفتن میزان تولیدات کیفی و افزایش مخاطبان مازندرانی  شود.

ضرورت دارد پیش از هرگونه برنامه­ ریزی، به طور عمقی، نوعی نیازسنجی انجام شود و آموزش کارکنان صدا و سیما مرکز مازندران از قبل نیازسنجی شده باشد و پس از بررسی آن به ایجاد
دوره­ های کارآمدتر و عمیق­تری که بتواند واقعاً اثربخشی باشد اقدام کرد.

میزان کاهش مخاطبان شبکه استانی این هشدار را به ما می­دهد که کارکنان صدا و سیمای مازندران در شناخت نیازهای آموزشی خود موفق نبوده و باید در این خصوص واکاوی­های لازم صورت پذیرد.

تعداد صفحه:113

قیمت 70 هزار تومان

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.