رشته حسابداری

پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

مرکز بهشهر

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی

 

فروردین ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

 تصمیم ­گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل­ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی­ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایش­های مرکزی متغیرها پرداختیم و با بهره گرفتن از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده ­ها را بررسی، با انجام سایرآزمون­های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده داراییهای، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکت­های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.

واژه­ های کلیدی: ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 2

1-1-مقدمه……………………………. 3

1-2-بیان مسئله………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع……………………… 5

1-4-اهداف تحقیق………………………. 7

1-4-1-هدف کلی…………………….. 7

1-4-2-اهداف جزئی………………….. 7

1-6-فرضیه های تحقیق……………………. 8

1-6-روش تحقیق………………………… 9

1-7-قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)……. 9

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق……………. 9

1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق…………….. 9

1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق…………….. 9

1-8-جامعه آماری………………………. 9

1-8-1-روش نمونه گیری……………….. 10

1-9-روش های گردآوری داده ها(اطلاعات) و کاربرد آنها 10

1-10-ابزارهای گردآوری داده هاو موارد استفاده آنها 11

1-11-روش تجزیه و تحلیل دادها…………… 11

1-12-محدودیت های تحقیق………………… 11

1-13-تعاریف متغیرها و مدل های تحقیق……. 12

1-13-1- متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق 12

1-13-2- مدل عملیاتی تحقیق………….. 12

1-13-3-مدل تحلیلی تحقیق…………….. 13

1-14-ساختار تحقیق…………………….. 14

1-15-خلاصه فصل ……………………….. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……….. 16

2-1-مقدمه…………………………… 17

2-2-ساختار سرمایه……………………. 17

2-2-1-تعریف ساختار سرمایه ………….  17

2-2-2-مفهوم ساختار سرمایه ………….  20

2-2-3-هزینه سرمایه ………………..  22

2-2-4- عوامل موثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی……………………………….. 23

2-2-4-1-اثر اهرم بر هزینه بدهی ….  24

2-2-5- نسبتهای ساختار سرمایه……….. 24

2-2-5-1- نسبتهای ساختاری……….. 25

2-2-5-2- نسبتهای پوششی…………. 26

2-2-6- دلایل استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه  27

2-2-7- شیوه های تامین مالی…………. 27

2-2-7-1- تامین مالی کوتاه مدت…… 27

2-2-7-2- تامین مالی میان مدت……. 28

2-2-7-3- تامین مالی بلند مدت…….. 28

2-2-8-تئوری های ساختار سرمایه………. 30

2-2-8-1-نظریه درآمد خالص……….. 30

2-2-8-2-نظریه درآمد عملیاتی خالص… 31

2-2-8-3-نظریه سنتی…………….. 31

2-2-8-4-نظریه مودیلیانی و میلر….. 32

2-2-8-5-الگوی داد و ستد………… 36

2-2-8-6-تئوری مصالحه (توازی ایستا). 37

2-2-8-7-فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشداردهنده 37

2-2-8-8-تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه های تامین مالی)…………………………….. 39

2-2-8-9-فرضیه جریان نقدی آزاد…… 40

2-2-8-10-تئوری ساختار محصول سرمایه. 40

2-2-9-عوامل موثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل 41

2-2-10-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق……………………………….. 45

2-3- سودآوری………………………… 46

2-3-1-نسبت های سودآوری…………….. 47

2-4-ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت 48

2-5-پیشینه تحقیق …………………….  51

2-5-1-تحقیقات داخلی………………… 51

2-5-2-تحقیقات خارجی……………….. 58

فصل سوم: روش تحقیق……………………… 64

3-1-مقدمه…………………………… 65

3-2-روش کلی تحقیق……………………. 65

3-2-1-روش تحقیق از لحاظ هدف………… 65

3-2-2-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج… 66

3-2-3-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق…… 66

3-3-قلمرو تحقیق……………………… 66

3-4-تعریف جامعه آماری………………… 67

3-5-نمونه آماری و کفایت آن……………. 68

3-6-روش نمونه گیری…………………… 68

3-7-فرضیه های تحقیق………………….. 69

3-8-روش گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 70

3-9- ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها   70

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 71

3-10-1-روش های آماری……………….. 71

3-10-1-1روش های توصیفی………….. 71

3-10-1-2-آزمون های پیش فرض……… 71

3-10-1-3-تعیین روابط بین متغیرها… 71

3-10-1-4-تعمیم یافته ها………… 71

3-10-2-مدل تحقیق و اجزای آن………… 72

3-10-3-ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری 73

3-11- خلاصه فصل………………………. 73

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………. 75

4-1- مقدمه………………………….. 76

4-2-توصیف نمونه……………………… 76

4-3-توصیف یافته ها…………………… 78

4-4-آزمون پیش فرضها………………….. 79

4-4-1-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 79

4-4-2-تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد  81

4-4-3-فرض ثابت بودن واریانس………… 81

4-4-4-بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 82

4-4-5-آماره دوربین واتسون………….. 83

4-4-6-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها 84

4-5-تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق……… 85

4-5-1-آزمون فرضیات………………… 86

4-5-2-آزمون برازش رگرسیون باقیمانده های آزمون 91

4-6-خلاصه فصل…………………………. 92

فصل پنجم:جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات…. 93

5-1-مقدمه…………………………… 94

5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………… 94

5-3-نتیجه گیری……………………….. 93

5-4-پیشنهادهای تحقیق………………… 101

5-4-1-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق  101

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی…… 101

5-5-محدودیتهای تحقیق………………… 102

پیوستها……………………………….. 104

منابع و مآخذ…………………………… 114

منابع و ماخذ فارسی…………………… 115

منابع و مآخذ انگلیسی…………………. 118

چکیده انگلیسی(Abstract)……………………. 121

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

3-1-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری………….. 69

4-1-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه………….. 77

4-2- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق  79

4-3-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق 80

4-4- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی   81

4-5-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance…….. 83

4-6- جدول آزمون آماره دوربین واتسون………… 84

4-7- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری    86

4-8- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها 87

4-9- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………. 88

4-10- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش……………………………………….. 89

4-11- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه……… 90

5-1- جدول فرضیات تحقیق……………………. 96

4-13- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………. 100

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

1-1-نمودار مدل تحلیلی تحقیق……………….. 13

2-1-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز 1389)…. 29

4-1- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده…………………………………….. 82

4-2-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون………… 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاه ها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.

بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.

یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.

نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟

برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با بهره گرفتن از روش های آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه:   

  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركتها به شمار می­رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم ­گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح­های سرمایه­ گذاری شركت­ها دارد. به دلیل كمتر بودن ریسك اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر می­ شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می­یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­كنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می­یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(كردستانی و نجفی، 1387).

تئوری­هایی از قبیل تئوری موازنه ایستا و دیدگاه سنتی بر موجودیت ساختار بهینه سرمایه صحه می­گذارند. شواهد تجربی نیز وجود دارد مبنی بر این كه شركت­ها در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه­ای از ساختار سرمایه عمل كنند و اگر به دلایل شرایط تجاری مجبور به خروج از این دامنه بهینه باشند، در اولین فرصت ممكن به آن دامنه بر می­گردند(هانک و سونگ[1]،2006). مطالعه اسكات و جانسون (1982) نیز در مورد شركت­های بزرگ آمریكایی بیانگر این است كه در تصمیمات تأمین مالی از یک نسبت اهرم مالی (بدهی) هدف استفاده می شود(اسکات و جانسون[2]،1982). تحقیقات انجام شده در ایران نیز حاكی از وجود ساختار بهینه سرمایه در برخی از صنایع است. با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تأثیر آن بر ارزش و سودآوری شركت، تعیین ساختار بهینه سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است(نمازی و شیرزاده ،1384).در این پژوهش نیز به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می باشیم.

 

1-2-بیان مسئله:

      یكی از چالش­های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می­باشد كه به بررسی تاثیر تركیب ساختار سرمایه شركتها بر ارزش شركت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می ­پردازد. اهرم مالی به كاربرد منابع و وجوهی كه برای شركت هزینه ثابت مالی ایجاد می­كند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی­ها و سهام ممتازی كه برای شركت هزینه ثابت ایجاد می­كند بیشتر باشد؛ ریسك مالی بیشتر می­ شود. ریسك ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در كنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شركت، یک مدیر باید اطلاعات كافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد(بیدگلی و جولا، 1388). بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه­ گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه­ گذاری می­نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می­یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می­ دهند. شناخت کلی از بازار و بازار بورس اوراق بهادار از جنبه­ ها و زوایای مختلف می ­تواند ضمن پیش ­بینی بهتر آینده  این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه­ گذاری را کاهش داده و یا بازده بیشتر به دست آورد.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم­ گیری­های تأمین مالی شرکت­های سهامی ارائه می­دهد، مدل توازنی و مدل ترجیحی. در مدل توازنی، شرکت­ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه­ های بدهی­ها شناسایی می­ کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکتها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی­ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می­ دهند(رودپشتی و همکاران، 1385).

پژوهشات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت­ها ارائه می­دهد. در این راستا این پژوهش در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­ها می­باشد.

یافته­ های پژوهش­های داخلی و خارجی ما را به این سؤال هدایت کرد که؛ چه عوامل مهمی در ساختار سرمایه  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر هستند و آیا رابطه­ای بین اطلاعات یک شرکت با تعیین ساختار سرمایه آن وجود دارد؟ در این پژوهش، با توجه به این که در پی بررسی سازه­ های مؤثر و تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه می­باشیم، برای انتخاب متغیرهای پژوهش جهت ایجاد فرضیه ها، عوامل تأثیرگذار را از دو بعد بررسی می­کنیم.

  • عوامل نشأت گرفته از خود شرکت
  • عوامل نشأت گرفته از بازار.

 تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می­ کند، در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما این که چه عواملی باعث انحراف از این هدف می­ شود را نمی­ توان در حوزه تئوری دستوری پاسخ داد، چون این عوامل از دنیای واقعی نشأت می­ گیرند. پاسخ این نوع سؤالات در حوزه  تئوری اثباتی قرار می­گیرد که رفتار دنیای واقعی را بررسی می­ کند(آلن برگر،2002). این پژوهش با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیرگذار و متغیرهای مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش را می­توان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.

1-3-اهمیت موضوع:

      اكثر مدیران مالی براین امر توافق دارند كه مفهوم اهرم از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای جایگاه ویژه­ای در ساختار سرمایه می­باشد. همچنین در بازار سهام یكی از مهمترین مباحث، رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها است. یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می­توان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت )ولی­پور و همکاران،1390، موزیر، 2011؛ سلیم و یادو،2012).

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­ شود در حالی که سرمایه، انعطاف­پذیری و توان تصمیم ­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران می­ شود اما این امر می ­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می ­تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، 1390). محیطی که شرکت­ها در آن فعالیت می­ کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­ها نشان داده که ساختار بهینه سرمایه می ­تواند منجر به افزایش توان رقابتی آنها گردد. همچنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می­یابد. بنابراین ساختار سرمایه و عملكرد مالی شرکت برهم تاثیر متقابل دارند)انتونیو و دیگران، 2002). از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروز درجه­بندی شرکت­ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می­ شود. به طورکلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را تبیین می­ کنند. یكی از عواملی که بر اساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکت­ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی­دار را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، هزینه­ های ورشكستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت )بدهی­دار) را کاهش می­دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه­ های ورشكستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود . از این رو، این دو عامل خنثی کننده یكدیگر )توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی( به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می­ شود. تئوری سلسله مراتبی بیان می­ کند که شرکت­ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می­ کنند. شكل­گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه­ گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع؛ خارج از شرکت ترجیح می­ دهند. بر اساس این تئوری شرکت­های سودآور کمتر استقراض می­ کنند )باقرزاده، 1382؛ نمازی و حشمتی، 1386). مدیران مالی شرکت­ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، در صدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می­باشند)احمدزاده و همكاران،1384).

 

 

1-4- اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف كلی:

هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد.

1-4-2- اهداف جزئی:

  1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  2. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  3. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  4. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.

[1] -Huang G, and Song

[2] -Scott D. F, and Johnson D. J.

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.