حقوق فرمت ورد

پایان نامه بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان ‌نامه کارشناسی ‌ارشد

رشته حقوق عمومی

عنوان

بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر

 

تابستان 92

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده : 1

مقدمه. 3

بیان مسأله : 6

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق: 6

پیشینه تحقیق. 6

هدف تحقیق. 7

سوالات تحقیق. 7

   طرح فرضیه‏. 7

تعریف واژه های کلیدی.. 8

بخش اول

فصل اول مقدمه و کلیات انجام تحقیق. 9

ساختار رکن اصلی (معرفی ساختاری مجمع عمومی) 10

مبحث نخست: ارکان و ترکیب اعضای مجمع عمومی. 10

کمیته های وابسته به مجمع عمومی. 10

مبحث دوم: نحوه رای گیری در مجمع عمومی. 11

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مجمع عمومی. 12

صلاحیت های انحصاری و صلاحیت های غیر انحصاری.. 13

الف- صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی. 13

فصل دوم: معرفی ساختاری ارکان فرعی. 16

نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی. 16

نخست: کمیته اصلی. 16

مبحث نخست: کمیته سوم مجمع عمومی. 16

ارگان فرعی. 18

مبحث نخست: صندوق ها و برنامه ها 18

گفتار نخست: صندوق توسعه ی ملل متحد برای زنان. 18

سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه ی همکاری های توسعه. 19

گفتار دوم:صندوق بین المللی کودکان(به صورت رسمی نامیده می شود تحت عنوان، صندوق بین المللی اضطراری کودکان) 19

گفتار سوم: برنامه توسعه ای سازمان ملل. 20

گفتار چهارم: برنامه جهانی غذا 21

مبحث دوم: کمیسیون ها 22

گفتار نخست: کمیسیون حقوق بین الملل. 22

ملیت و بی وطنی. 23

تابعیت زنان متأهل. 24

حق پناهندگی. 25

اخراج بیگانگان. 26

حمایت از افراد در معرض حوادث و بلایا 27

مبحث سوم: شورای حقوق بشر. 28

گفتار نخست:وظایف و ترکیب و جلسات شورای حقوق بشر. 28

1- ماموریت شورای حقوق بشر. 28

2- عضویت در شورا 29

3- جلسات شورای حقوق بشر. 31

گفتار دوم: بررسی عملکرد شورای حقوق بشر. 32

مبحث پنجم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. 36

گفتار نخست: تاسیس و ترکیب و جلسات کمیسیاریا 36

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان. 37

گفتار دوم: بررسی عملکرد کمیساریا 38

فصل سوم 39

نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی. 39

مبحث نخست: کلیات.. 39

مبحث دوم 41

نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور 41

مبحث سوم:بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی. 46

نخست: عهدنامه ها 46

1- کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی. 46

گفتار نخست: پروسه تدوین. 46

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 46

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 48

2- کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی. 49

گفتار نخست: پروسه تدوین. 49

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 51

گفتار سوم: آثار کنوانسیون مربوط به وضع کنوانسیون و بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 54

گفتار چهارم: پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 59

3- کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری.. 62

گفتار نخست: پروسه تدوین. 62

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 63

گفتار سوم: گزارشگران ویژه 65

فعالیت های گزارشگران ویژه در اجرای  وظایف خود: 65

دوم: سایر اسناد بین المللی. 66

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 66

گفتار نخست: پروسه تدوین. 66

گفتار دوم:اهمیت اعلامیه. 68

گفتار سوم:بررسی مفاد اعلامیه. 69

گفتارچهارم:آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی. 73

2- اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات.. 77

گفتار نخست: پروسه تدوین. 78

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 82

گفتار سوم:اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات بر اسناد واقدامات بعدی بین المللی  83

3- اعلامیه حق بر توسعه. 86

گفتار نخست:پروسه تدوین. 86

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 88

گفتار سوم:آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 90

گفتار چهارم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

گفتار پنجم:حق به صلح مبنای حق توسعه. 95

4- اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری.. 98

گفتار نخست: بررسی اسناد حقوق بشری مربوطه. 99

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 99

2- کنوانسیون حقوق کودک.. 99

3- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی. 100

4- اعلامیه جهانی حقوق زبانی. 100

5- منشور زبان مادری.. 100

5- حقوق خاص متهم در اسناد بین الملللی حقوق. 101

گفتار نخست: حقوق عام متهم. 101

1- حق برخورداری از خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی. 101

2- حق مصونیت از اجبار به اقرار و شهادت علیه خود 103

3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم. 103

4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده 104

5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز 105

6- حق ملاقات ماموان کنسولی با زندانی تبعه بیگانه. 105

گفتار دوم: حقوق متهم قبل از محاکمه. 106

1- حق اطلاع از نوع اتهام و علت آن. 106

2- استفاده از روش های جایگزین بازداشت به عنوان حق متهم. 107

4- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 109

گفتار  سوم: حقوق متهم در زمان بازداشت.. 109

تفکیک متهمان از مجرمین و طبقه بندی آنها 110

2- حق استفاده از البسه و غذای شخصی. 111

3- حق متهم بر تهیه و استفاده از محصولات فرهنگی. 111

گفتار چهارم: حقوق متهم در زمان محاکمه. 112

1- حق حضور در جلسه محاکمه. 112

2- حق متهم برای پرسش از شهود 113

3-  حق معرفی و احضار شهود 114

6- حقوق بیوتکنولوژی.. 114

گفتار نخست.. 114

کلیات.. 114

مشکلات در قوانین بین المللی. 115

گفتار دوم: سوء استفاده از علم. 116

گفتار سوم: واکنش سازمان ملل متحد. 118

بدن انسان. 121

بخش دوم: شورای اقتصادی و اجتماعی. 126

مقدمه بخش دوم 127

فصل اول:معرفی ساختاری  شورای اقتصادی و اجتماعی. 128

مبحث اول:ارکان و ترکیب اعضا 128

مبحث دوم: نحوه رای گیری.. 128

مبحث سوم: وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی. 129

انجام مطالعات: 130

صدور توصیه نامه. 131

تهیه پیش نویس کنوانسیون ها: 131

تشکیل کنفرانس های بین المللی: 132

مساعدت به سازمان های تخصصی و برقراری و هماهنگی میان آنها 132

فصل دوم: معرفی ساختاری و اجمالی ارکان فرعی. 135

نهادهای حقوق بشری شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 135

مبحث نخست: 135

کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از حقوق بشر. 135

گفتار نخست: ترکیب کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی و تحولات آنان. 136

گفتار دوم: جلسات و نشستهای کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر. 138

گفتار چهارم: وظایف و عملکرد کمیسیون حقوق بشر و کمیسون فرعی حقوق بشر. 143

گفتار پنجم: قطعنامه های1503 و1235. 148

گزارشگران ویژه: 157

سازوکارهای ویژه کشوری: 157

سازوکار ویژه موضوعی: 157

مبحث دوم: کمیسیون مقام زن. 160

گفتار نخست: ترکیب  اعضا وجلسات کمیسیون مقام زن. 161

گفتار دوم: وظایف و عملکرد کمیسیون مقام زن. 162

گفتار سوم: بخش پیشرفت زنان. 162

مبحث سوم:کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. 163

گفتار نخست: ترکیب اعضا و جلسات کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 164

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت های کمیته. 164

گفتار سوم: شیوه های کار کمیته. 165

مبحث چهارم: موسسه ی بین المللی آموزش و پژوهش برای پیشرفت زنان. 166

گفتار نخست: ترکیب اعضای موسسه. 166

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت موسسه. 166

مبحث پنجم: کمیته جلوگیری و کنترل جنایت.. 167

فصل سوم: 168

بررسی نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی  اجتماعی (اکوسوک) 168

نقش تدوینی شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درمسائل حقوق بشری.. 169

مبحث نخست: کلیات.. 169

مبحث دوم: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منشور 169

مبحث سوم: بررسی اسناد حقوق بشری مصوب شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 170

1- میثاقین. 170

گفتار نخست:پروسه تدوین. 170

گفتار دوم:موارد مشابهت در هر دو میثاق. 171

گفتار سوم: موارد متفاوت در هر دو میثاق. 174

گفتار چهارم: بررسی مفاد میثاقین. 175

2- استیفای حقوق بشر. 177

گفتار پنجم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 179

گفتار ششم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

گفتار هفتم: پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

گفتار هشتم:قوت قانونی یافتن میثاقین و پروتکل اختیاری.. 182

2- کنوانسیون بین المللی امحاء تمامی صور تبعیض نژادی.. 183

گفتار نخست: پروسه تدوین. 184

گفتار دوم: بررسی مفاد مقاوله نامه. 184

گفتار سوم:آثار کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 188

3- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات علیه جنایت آپارتاید. 190

گفتار نخست: پروسه تدوین. 191

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 192

گفتار سوم: آثار معاهده بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 195

3- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار و مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. 195

گفتار نخست: پروسه ی تدوین. 196

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 198

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 200

گفتار چهارم:پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه. 202

4- کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه زنان. 204

گفتار نخست: پروسه تدوین. 205

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 206

گفتار سوم: آثار کنوانسیون اما کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 209

2- اسنادی که بخشی از مواد خود را به زنان اختصاص داده اند: 210

گفتار چهارم: پروتکل اختیاری  کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه زنان. 212

گفتار پنجم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان. 213

گفتار ششم: سایر اسناد بین المللی حقوق زنان. 215

5- کنوانسیون حقوق کودک.. 216

گفتار نخست: پروسه تدوین. 216

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 217

گفتار سوم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 219

6- کنوانسیون حقوق معلولین. 220

گفتار نخست: پروسه تدوین. 220

گفتمان دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 224

گفتار سوم: حقوق کارگان معلول. 226

1)پیشینه تاریخی و مقررات بین المللی راجع به کار معلولان. 226

2) حمایت از حقوق کارگران معلول در سازمان بین المللی کار 228

نتیجه گیری بخش دوم 230

نتیجه گیری کلی: 231

فهرست منابع و مأخذ. 232

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….237

صفحه انگلیسی مشابه روی جلد……………………………………………………………………..238

 

 

چکیده :

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر متشکل از یک مقدمه دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است.

در مقدمه به طور خلاصه از کلیات انجام تحقیق و مفاهیم کلیدی و سپس در یک گفتار ضرورت حمایت بین المللی از حقوق بشر و نقش تدوینی ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع و شورای اقتصادی اجتماعی در حمایت از حقوق بشر سخن به میان امده است.

متن کامل پایان نامه شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول به معرفی ساختاری مجمع عمومی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال2017 تبدیل به یک رکن اصلی گردد.

 

 

کلمات کلیدی :

حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اکوسوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(

 

 

مقدمه

از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم[1]. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب[2]»بوده است.

کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه[3] هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)

در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.[4]

نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.

در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.

از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.[5]

دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.

در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور[6]   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن

ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور[7]»  در نهادهای فرامعاهده ای [8] و یا «مأموریت های ویژه ی»[9] اطلاق می شود .

که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.

(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)

(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)

امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.

موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.

 

 

بیان مسأله :

یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا جایی که به ادعای محققین چندصد سند حقوق بشر تهیه شده است اما به زبان فارسی کاری که این مهم را مورد مطالعه و بررسی قرارد داده باشد صورت نپذیرفته است، اهمیت مسئله آنجایی است که کشور ما به اغلب این اسناد گرویده اما تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است در این تحقیق ما بر آنیم تا این خلاء را در ادبیات حقوق بین المللی به زبان فارسی جبران نماییم.

 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

همان طوری که فوقا اشاره شد اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست زیرا کشور ما به اغلب اسناد بین المللی حقوق بشر پیوسته اما درباره چگونگی تنظیم و تهیه اسناد و همچنین پیوستن کشور به آنها و سپس علی الخصوص آثار آنها بر قوانین داخلی جزء به صورت پراکنده تحقیق جامعی صورت نگرفته و از این حیث خلاء بزرگی احساس می شود و بالنتیجه ضرورت حیاتی انجام چنین تحقیقی به چشم می آید ، بعلاوه در خصوص پیوستن به اینگونه اسناد اختلاف نظرهای چشمگیری هم وجود دارد . لذا ، این تحقیق در مقام پر کردن اینگونه خلاء ها بوده و به نظر اینجانب سؤالات تحقیق:

[1] مقدمه منشور ملل متحد

[2]  بند 3 ماده یک منشور

 ماده 7 منشور 3

4 میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.1390 صفحه2

N.valticos:International mechahisms for the protection of human rights, in:intertional law-achievements and propects,edited bym.Bedjaoul,paris,unesco1,,1,chapter52,pp,1149,1164,p.1149.

 

 

 

[5] . میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.1390 صفحه2

ماده 22 و 68 منشور [6]

[7] charter-basedbodies

[8] .extra-conventional machamisms

[9] special procedures

 

 

  

 

تعداد صفحه:255

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.