رشته مدیریت

پایان نامه بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت ­های بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت

 

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 گرایش بازاریابی

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به

 قابلیت ­های بازاریابی

 

شهریور1390

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چکیده:

امروزه بدلیل افزایش رقابت و پیچیده شدن فعالیتهای رقبا، شرکت­ها بایستی بیشتر از قبل به بررسی همه جانبه سازمان خود بپردازند. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت ­های بازاریابی در شرکت­های شهرک­های صنعتی کرمان می
­باشد. هوش سازمانی از دو بعد هوش رقابتی و هوش عاطفی مورد بررسی قرار گرفته شده است و قابلیت ­های سازمانی در این تحقیق شامل بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی می­باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه با طیف لیکرت می باشد. جامعه آماری شامل شرکت­های شهرک­های صنعتی می­باشد و در این تحقیق 100پرسشنامه در دو مرحله بین مدیران شرکت­ها توزیع و 80 پرسشنامه بازگردانده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی تست، همبستگی و  آزمون H  استفاده شده است.  برآورد و ارزیابی مدل با  استفاده از Amos Graphics 18 استفاده شده است. آلفای کرنباخ پرسشنامه این تحقیق   94% به دست آمد که نشان دهنده پایایی خوب و عالی می باشد.  نتایج حاصله نشان می دهد که فرضیه ­های تحقیق (1،2،3،5،6)که از آزمون همبستگی برای  بررسی نوع رابطه آن­ها استفاده شده مورد تایید واقع شدند و فرضیه ­هایی(4،7)که رابطه عملکرد و هوش سازمانی(هوش عاطفی و هوش رقابتی) با نوع استراتژی رقابتی سازمان از طریق آزمون H  مورد آزمون قرار گرفتند نوع استراتژی مرتبط با این متغیرها را از نوع استراتژی تحلیلگر برآورد نمود. شرکت توان
­مهر و حروف باران به عنوان مطالعات موردی از بین شرکت­ها با توافق مدیران این شرکت­ها به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاداتی به مدیران به صورت کلی و پیشنهاداتی به مدیران شرکت­های توان مهر و حروف باران و پیشنهاداتی به محققان آینده ارائه شده است.

واژگان کلیدی:

هوش سازمانی، هوش رقابتی، هوش عاطفی، بازارگرایی، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

2-1 تعریف و تبیین مسأله تحقیق. 3

3-1 ضرورت انجام تحقیق. 5

4-1مشکلات شرکت­های کوچک و متوسط.. 7

5-1 اهداف تحقیق. 9

6-1نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 10

7-1 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 10

8-1جنبه نوآوری طرح. 11

9-1 تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق. 12

10-1 خلاصه فصل1. 13

11-1مباحث فصل آینده. 13

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق

 

2-1 مقدمه. 15

2-2 مفهوم و تعریف هوش. 15

1-2-2هوش سازمانی. 16

2-2-2 تعریف هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان. 17

3-2-2 سطوح هوش سازمانی از دیدگاه لیانگ… 18

3-2 هوش عاطفی. 21

1-3-2 تعریف هوش عاطفی. 21

2-3-2 توسعه مفهومی هوش عاطفی. 23

3-3-2 ویژگی­های افراد با هوش عاطفی بالا. 26

4-3-2 ویژگی­های افراد با هوش عاطفی پایین. 26

5-3-2 نحوه شکل­ گیری هوش عاطفی. 26

6-3-2 نقش هوش عاطفی در سازمان. 27

7-3-2 هوش عاطفی و رهبری. 28

8-3-2 هوش عاطفی و عملکرد. 29

9-3-2 هوش عاطفی و منابع انسانی. 29

4-2 هوش رقابتی. 31

1-4-2 اهداف هوش رقابتی. 32

2-4-2 منافع و ارزش هوش رقابتی. 33

3-4-2 داده ­های استراتژیک هوش رقابتی. 36

1-3-4-2 فرصت­های موقعیت بازار. 36

2-3-4-2 تهدیدات رقیب. 37

3-3-4-2 ریسک­های رقابتی. 38

4-3-4-2 مفروضات و آسیب­های کلیدی. 38

5-2 مزیت رقابتی. 39

1-5-2 منشا مزیت رقابتی. 40

2-5-2ایجاد و حفظ مزیت رقابتی. 40

3-5-2 رویکرد مبتنی بر منابع شرکت. 42

4-5-2- رویکرد بازار محور. 43

6-2 بازارگرایی. 45

1-6-2 مشتری گرایی. 48

2-6-2 رقیب­گرایی. 49

3-6-2 همکاری بین­وظیفه ­ای. 49

7-2 استراتژی رقابتی. 53

1-7-2 سازمان هایی که استراتژی تدافعی دارند. 55

2-7-2 سازمان هایی که استراتژی آینده­نگر دارند. 55

3-7-2 سازمان هایی که استراتژی تحلیلگر دارند. 56

4-7-2 سازمان هایی که استراتژی انفعالی دارند. 59

8-2 عملکرد. 60

1-8-2 ارتقا عملکرد سازمانی. 61

2-8-2 مدل ارزیابی عملکرد سینک و تاتل. 63

3-8-2 مدیریت عملکرد. 63

9-2 پیشینه تحقیق. 66

10-2 خلاصه فصل2. 72

11-2 مباحث فصل آینده. 73

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 75

2-3 چارچوب نظری تحقیق. 75

3-3 نوع متغیرها. 76

4-3 فرضیات تحقیق. 76

5-3 روش تحقیق. 76

6-3 روش جمع ­آوری اطلاعات و ابزار سنجش سازه­ های تحقیق. 76

7-3 منبع سولات. 78

8-3 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش تحقیق. 79

9-3 قلمرو تحقیق. 79

1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 79

2-9-3  قلمرو زمانی تحقیق. 79

3-9-3 قلمرو مکانی تحقیق. 80

10-3  جامعه و نمونه آماری. 80

11-3 روش­های تحلیل و آزمون­های آماری.. 80

1-11-3 مدل معادله ساختاری در Amos Graphic. 81

1-1-11-3 برآورد و آزمون مدل: رویکرد دو مرحله­ ای.. 81

1-1-1-11-3 برآورد و آزمون مدل­های اندازه ­گیری. 82

2-1-1-11-3 برآورد و آزمون مدل کلی   82

12-3خلاصه فصل3. 82

13-3مباحث فصل آینده. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 

1-4 مقدمه. 84

2-4 آمارتوصیفی. 84

1-2-4 آمار توصیفی کارکنان پاسخ­دهنده به پرسشنامه­ ها 84

2-2-4 آمار توصیفی شرکت­های نمونه آماری.. 86

3-4 آماره توصیفی سازه­ های تحقیق، آزمون میانگین

 تک نمونه ­ای به منظور سنجش و اندازه ­گیری جامعه آماری

از لحاظ سازه­ های تحقیق. 86

4-4 آزمون فرضیه ها. 87

1-4-4آزمون فرضیه های 1و2و3 و5و6 از طریق ضریب همبستگی پیرسون. 88

2-4-4 بررسی رابطه بین سازه­ های فرضیه ­های  4 و 7 با بهره گرفتن از آزمون H. 88

5-4 بررسی مقایسه­ ای متغیرهای مدل بین صنایع شرکت کننده در تحقیق. 89

1-5-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع با بهره گرفتن از آزمون H. 89

2-5-4  بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع بر اساس  عامل بومی

بودن موسسین شرکت­ها با بهره گرفتن از آزمون H. 90

3-5-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع

 بر اساس سن وتاریخچه شرکت­ها با بهره گرفتن از آزمون H. 90

4-5-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع

براساس تعداد کارکنان شرکت با بهره گرفتن از آزمون H. 91

6-4 تبیین مدل ارائه شده در تحقیق با توجه به روش­های مدل­سازیAmos 91

1-6-4 برآورد و آزمون مدل به روش Amos Graphic : رویکرد دو مرحله­ ای.. 91

1-1-6-4 مرحله اول: برآورد مدل­های اندازه ­گیری.. 91

2-1-6-4 مرحله دوم: برآورد مدل­کلی. 94

7-4 تحلیل داده های مربوط به شرکت­ حروف باران. 95

8-4 تحلیل داده های مربوط به شرکت­ توان مهر. 96

9-4 خلاصه فصل4. 97

9-4 مباحث فصل آینده. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5  مقدمه. 99

2-5 نتایج توصیفی تحقیق. 99

1-2-5 مشخصات کارکنان. 99

2-2-5مشخصات شرکت­ها. 100

3-5 نتایج حاصل از برآورد  و ارزیابی مدل با بهره گرفتن از   Amos Graphics 100

1-3-5 نتایج آزمون مدل با شاخصهای تطبیقی. 100

1-1-3-5 شاخص برازش هنجار شده بنتلر- بونت یا NFI 100

2-1-3-5 شاخص برازش نسبی یا RFI 101

3-1-3-5 شاخص برازش تطبیقی یا CFI 101

2-3-5 نتایج آزمون مدل با شاخصهای برازش مقتصد. 101

1-2-3-5 شاخص CMIN/DF. 101

2-2-3-5 شاخص نسبت اقتصاد یا PRATIO. 101

3-2-3-5 شاخص برازش هنجار شده مقتصد یاPNFI 102

4-2-3-5 شاخص برازش تطبیقی مقتصد یا PCFI 102

3-3-5 شاخص هلتر. 102

1-2-3-5 شاخص CMIN/DF. 102

4-5  نتایج حاصل از میانگین متغیرهای تحقیق. 102

5-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ­ها 103

6-5 نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف… 105

1-6-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی در بین صنایع مختلف… 105

2-6-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی در بین صنایع مختلف… 105

3-6-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی در بین صنایع مختلف… 105

4-6-5 نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی در بین صنایع مختلف. 105

 5-6-5 نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی در بین صنایع مختلف… 105

6-6-5 نتایج حاصل از مقایسه عملکرد  در بین صنایع مختلف… 106

7-5 نتایج حاصل از مقایسه متغیرها بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 106

1-7-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 106

2-7-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 106

3-7-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 106

4-7-5 نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 107

5-7-5 نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 107

6-7-5 نتایج حاصل از مقایسه عملکرد بر اساس عامل بومی بودن موسسین. 107

8-5 نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت 107

1-8-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت.. 108

2-8-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت 108

3-8-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت 108

4-8-5 نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت 108

5-8-5 نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت 108

6-8-5 نتایج حاصل از مقایسه عملکرد در بین صنایع مختلف براساس سن شرکت 109

9-5 نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 109

1-9-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش سازمانی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 110

2-9-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش عاطفی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 110

3-9-5 نتایج حاصل از مقایسه هوش رقابتی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 110

4-9-5 نتایج حاصل از مقایسه بازارگرایی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 110

5-9-5 نتایج حاصل از مقایسه مزیت رقابتی در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 110

6-9-5 نتایج حاصل از مقایسه عملکرد در بین صنایع مختلف بر اساس تعداد کارکنان 111

10-5  نتایج حاصل از اجرای مدل در شرکت توان مهر  111

11-5 نتایج حاصل از اجرای مدل در شرکت حروف باران: 111

12-5 پیشنهادات. 113

4-12-5 پیشنهاد حاصل از نتایج تحقیق. 113

1-12-5 پیشنهادات به شرکت توان مهر. 115

2-12-5 پیشنهاداتی به شرکت حروف باران. 115

3-12-5 پیشنهادات کلی تحقیق.. 117

4-12-5 پیشنهاد به محققان آینده 119

13-5 محدودیتهای تحقیق. 119

14-5 خلاصه فصل5. 120

منابع و مآخذ: 121

فهرست نگاره ها

نگاره1-2 فرایند هوش رقابتی. 32

نگاه 2-2 فرایند هوش رقابتی از دیدگاه میشل کوک و کورتیس… 33

نگاره 3-2 رابطه بین استراتژی­ های رقابتی و ساختار سازمانی.. 56

نگاره 1-3- مدل مفهومی تحقیق. 74

نگاره1-1-3 مدل مفهومی توسعه یافته.. 75

نگاره2-3 منبع سوالات تحقیق.. 78

نگاره 1-4 آمار توصیفی کارکنان پاسخ­دهنده     . 84

نگاره 2-4 آمار توصیفی شرکت­های نمونه آماری 85

نگاره 3-4 نتایج حاصل از میانگین، انحراف معیار، آلفای کرونباخ و آزمونT. 86

نگاره 4-4 نتایج حاصل از همبستگی سازه­ های تحقیق. 87

نگاره 5-4 بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه ­ها 88

نگاره 6-4 رابطه بین استراتژی رقابتی و هوش عاطفی، هوش رقابتی و هوش سازمانی   89

نگاره 7-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع 89

نگاره 8-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع بر اساس

عامل بومی بودن موسسین شرکت­ها 90

نگاره 9-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق در بین صنایع

بر اساس سن وتاریخچه شرکت­ها 90

 نگاره 10-4 بررسی مقایسه­ ای سازه­ های تحقیق

در بین صنایع براساس تعداد کارکنان شرکت.. 91

نگاره 11-4 مدل اندازه ­گیری مزیت رقابتی به روش Amos Graphic 91

نگاره 12-4 مدل اندازه ­گیری بازارگرایی به روش Amos Graphic. 92

نگاره 13-4 مدل اندازه ­گیری عملکرد به روش Amos Graphic. 92

نگاره 14-4  مدل اندازه ­گیری هوش عاطفی به روش Amos Graphic. 92

نگاره 15-4 مدل اندازه ­گیری هوش رقابتی به روش Amos Graphic. 93

نگاره 16-4مقادیر حاصل از مدل­های متغیرهایی به روش Graphic  Amos  93

نگاره 17-4 برآورد و ارزیابی مدل کلی به روش Amos Graphic. 94

نگاره18-4 نتایج حاصل مدل از بررسی مدل کلی به روش Amos Graphic. 94

نگاره19-4 نتایج حاصل از داده ­های جمع ­آوری شده از شرکت حروف باران. 95

نگاره20 -4 نتایج حاصل از داده ­های جمع ­آوری شده از شرکت توان مهر. 96

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 

هوشمندی سازمانی، یکی از مهمترین قابلیت ­های سازمان است که ظرفیت تغییرپذیری سازمان را بالا می­برد. برای مثال شرکت موتورولا در طی چهار سال، 24 بار ساختار سازمانی خود را تغییر داد. نکته بسیارمهم در این مورد این است که سازمان­ها باید ظرفیت جدا شدن از فرایندها، سیستم
­ها و تکنولوژی­های کهنه و از رده خارج شده را داشته باشند. تا زمانی که نظام کهنه وجود دارد و افراد به این نظام به شدت وابسته باشند، نمیتوانند نظم نوین را منطبق با تغییرات و تحولات جایگزین کنند. آلبرچت[1] (2003) بیان می­دارد که علی­رغم انجام کارها بوسیله کامپیوترها و نرم
­افزارها، هنوز به سازمان ­ها و ساختارها و فرایندها نیاز می­باشد، و علی­رغم انجام کارها بدون وجود انسان، کارکرد سازمان­ها به قدرت تفکر افراد، انگیزش و احساس تعهد آن­ها بستگی دارد.
آلبرچت هوش سازمانی را استعداد و ظرفیت سازمان در انتقال قدرت ذهنی­اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می­ کند. وی هوشمندی سازمانی را در یک جمله کوتاه خلاصه می­ کند:” هوشمندی سازمانی عبارتست از موفق شدن سازمان در محیطش”.                                         امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مختلف اجتماعی، تولیدی، صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش­آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوریهای جدید هستند. این صنایع با صادرات قابل توجه نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورهای خود ایفاء می کنند. از آنجایی که یک شرکت هرچقدر هم خوب کار کند باز هم باید از فعالیت های مقاصد رقیبان خود آگاه شود و لذا با توجه به این شرایط کسب هوش رقابتی یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب شرکت‌هاست تا بتواند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همین طور افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر  قابلیت ­های خود بیفزایند و در پرتو این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در پیش روی مدیران نقش می گیرد تا بتواند با  تصمیم­ گیری­های سریع و به موقع موجبات رشد و توسعه سازمان خود را فراهم سازند. با توجه به اینکه هم اکنون موضوع هوش رقابتی و توسعه صنایع کوچک به عنوان یک نیاز شناخته می شود و موضوع جدیدی می باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش­های صورت گرفته در رابطه با موضوع هوش رقابتی در صنایع کوچک کرمان، این موضوع نیازمند بحث بیشتری می­باشد. هوش عاطفی عاملی است که با منابع انسانی سازمان در ارتباط می­باشد و موفقیت سازمان را در زمینه عملکرد نهایی در مقیاس وسیعی تحت تاثیر قرار می­دهد. بازارگرایی و مزیت رقابتی نیز  دو عامل مهم و اثرگذار در سطح سازمان می­باشد. استراتژی رقابتی سازمان نوع جهت گیری سازمان در هر یک از چهار نوع استراتژی تدافعی، آینده­نگر، تحلیلگر و انفعالی با توجه به نوع صنعتی که در آن فعالیت می­ کنند و  نشان­دهنده عملکرد مناسب یا نامناسب سازمان می­باشد و پیش ­بینی عملکرد آینده سازمان را نیز را امکان­ پذیر می­ کند.

 

در ادامه، در  فصل1،  تعریف و تبیین مساله تحقیق،  ضرورت انجام تحقیق و سوابق تحقیق ارائه خواهد شد.

 

2-1تعریف و تبیین مساله تحقیق

کارل آلبرچت (2002) هوش سازمانی را توانایی و قابلیت یک سازمان در سازماندهی کردن همه قدرت هوشی سازمان و تمرکز بر اینکه، قدرت هوشی کسب فلسفه وجودی و هدف سازمان را امکان پذیر کند، تعریف می­ کند.از ویژگی­های کسب­وکار امروز تغییر و تحولات پیچیده و سریع و رقابت فزاینده می­باشد، سازمان­ها برای رقابت با رقبا و بقا در چنین محیطی ناچارند از منابع خود به بهترین نحو بهره بگیرند از جمله اهم این منابع هوش سازمانی می­باشد.
فقط با استخدام افراد زبده و متخصص و هوشمند نمی­ توان هوشمندی سازمان را تضمین کرد زیرا این گونه افراد معمولا تک رو هستند و کمتر با اعضای دیگر سازمان به تبادل نظر می­پردازند و به همین دلیل ممکن است که اگر اشتباهی در عملکرد آنان رخ دهد پی به اشتباه خود نبرند و آن را بارها تکرار کنند بدون اینکه چیزی یاد بگیرند. عدم موفقیت یک سازمان دلیل کم هوشی افراد آن سازمان نیست بلکه ممکن است ریشه در ساختار و فرهنگ آن سازمان داشته باشد و در این گونه سازمانها افراد هوشمند بی انگیزه هستند و احساس رضایتمندی نمی­ کنند چرا که با وجود آگاهی افراد سازمان از تغییرات، سازمان به آن تغییرات بی­توجه است. در سازمان برای جلوگیری از چنین حالتی باید هوش سازمانی در همه ابعاد مورد توجه همه افراد سازمان به خصوص مدیران سازمان که تصمیماتشان نقش تعیین ­کننده ­ای در این زمینه دارد، قرار گیرد و سعی کنند که طبق برنامه­ای منظم از وضعیت و میزان هوش سازمانی خود اطلاع کسب کنند و با بازخوردی که از محیط می­ گیرند تصمیمات مقتضی را در این زمینه اتخاذ کنند. بررسی­ها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خودارتباط برقرارکنند. دراین زمینه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی یکی ازمؤلفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند. امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که شامل درک دقیق هیجانات خود شخص و تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش عاطفی ،فرد را از نظرهیجانی ارزیابی می­ کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانات واحساسات خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه در راستای هوش عاطفی این است که “توانایی های هوش عاطفی  ذاتی نیستند،بلکه می توانند آموخته شوند. ” در این تحقیق هوش سازمانی از دو بعد هوش عاطفی و رقابتی بررسی می­ شود.هوش عاطفی مدیریت عواطف خود و دیگران است که برای موفقیت فرد در موقعیت کاری  و دیگر جنبه­ های اجتماعی نظیر هوش شناختی یا مهات­های فنی ضروری می
­باشد.

تا سال 1995 میزان فروش شرکت­ها به عواملی از قبیل قیمت، کیفیت، محصول، خدمات، تبلیغات، گستردگی بازار و … مرتبط می­گردید، عامل هوش عاطفی عامل جدیدی است که در سال­های اخیر تحت عناوین مختلفی همچون امید و خوشتختی به دیگر عناصر تأثیرگذار بر میزان فروش شرکت­ها اضافه شده است و تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده نشان داده شده است که نوع فعالیت و فروش محصول آنها به صورت فرد فرد انجام می­گیرد، اهمیت مضاعف می­یابد، اکثریت بخش­های خدماتی از قبیل بانکداری، شرکت­های مشاوره­ای، سرمایه­ گذاری و از جمله شرکت های بیمه مشمول این گروه از فعالیت­ها هستند.                                                               ­

هوش رقابتی فرایندی است که از طریق جمع ­آوری اطلاعات در رابطه با رقبا و به کارگیری آن در برنامه­ ریزی استراتژیک کوتاه­مدت و بلندمدت به آگاهی درمورد وضعیت رقابت و اینکه چگونه می ­توان یک قدم از رقبا جلوتر بود، منجر می­ شود. بازارگرایی کسب­وکارها را ترغیب می­ کندتا نیازهای بلندمدت و میان­مدت مشتریان را مورد توجه قرار دهند که این امر نوآوری و موفقیت بلندمدت را تحت­تاثیر قرار می­دهد. مزیت رقابتی توانایی منحصربه فرد شرکت در ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری می­باشد.

بازاریابی و نوآوری به عنوان محرک رشد اقتصادی و اجزای اصلی مزیت رقابتی نگریسته می­
شوند(لوکاس و فرل[2]، 2000). کالی و جاورسکی[3](1993) توانایی درک و پاسخ به بازارها را به عنوان عناصر کلیدی بازارگرایی مدنظر قرار می­ دهند، در مفهوم­سازی آن­ها سازمان­ هایی که بازارگرا می­باشند  قادرند تا بهتر به دست­اندازهای محیطی پاسخ دهند و احتمالا عملکرد مالی بهتری را تجربه می­ کنند(سینکولا،بیکرونوردیر[4]،1997).

استراتژی رقابتی به این موضوع می ­پردازد که سازمان­ها در صنایع مرتبط چگونه به رقابت بپردازند و چه موضعی در برابر رقبایشان برای خود ایجاد کنند. که در این تحقیق از طرحی که مایلز و اسنو در زمینه استراتژی رقابتی که شامل استراتژی آینده­نگر، تحلیلی، تدافعی و واکنشی می­باشد، استفاده می­ شود.

سطحی که اهداف کسب شده­ اند به عنوان یک معیار مفهومی عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. معیار عملکرد در این تحقیق در دو بعد کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار می
­گیرد.

با توجه به مطالبی که در این قسمت مطرح کردیم در این تحقیق به دنبال بررسی میزان تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت ­های بازاریابی( بازارگرایی، مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی) می­باشیم.

بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان تاثیر هوش سازمانی(هوش عاطفی، هوش رقابتی) بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت ­های بازاریابی در شرکت­های شهرک­های صنعتی کرمان را مورد آزمون قرار دهیم . بنابراین سوالاتی که در این مطالعه پیگیری می‌شود به قرار زیر می‌باشند:

 

سوال اصلی:آیاهوش سازمانی بر عملکرد سازمان اثر می گذارد؟

سوالات فرعی:

1-آیا هوش سازمانی بر بازارگرایی اثر دارد؟

2-آیا هوش سازمانی بر مزیت رقابتی اثر دارد؟

3- آیا هوش سازمانی با استراتژی های رقابتی ارتباط معنی دار دارد؟

4- آیا بازارگرایی بر عملکرد سازمان اثر دارد؟

5- آیا مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان اثر دارد؟

6- آیا استراتژی های رقابتی با عملکرد سازمان ارتباط معنی دار دارد؟

 

3-1ضرورت انجام تحقیق:

توسعه ­های تکنولوژیکی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی به طور قطع در حال تغییر دادن جهان هستند. تغییر در زمینه­ های علم و فناری، جهانی­سازی اقتصاد، نرخ و حالت تولید دانش و شیوه­ای که سازمان­ها در حال رشد و تکامل هستند، در حال وقوع می­باشد. این تغییر ، تأثیر عمیق و بی
­سابقه­ای بر شیوه­ رقابتی شرکت­ها دارد. قوانین جدید بازی در حال پدیدار شدن هستند که رویکردهای جدیدی را برای شیوه­ای که شرکت­ها توانمندی­های استراتژیک و نوآوریشان را مدیریت می­ کنند، می­طلبد.همانطور که فرصت­های جدید بازار پدیدار می­شوند شرکت­ها یاد می
­گیرند تا توانمندی­هایشان را سریعتر و به شیوه ­های نوآورتر به کار گیرند و در کسب­ فرصت­های جدید و پیشروی رقابتی موفق باشند(بیرچال و تاویستیگا[5]، 2005).

       نگاهی کوتاه به ساختار اقتصادی کشورهای مختلف ما را با اهمیت و جایگاه شرکت­ها  کوچک و متوسط بیشتر آشنا می­ کند. اخیراٌ بسیاری از کشورها دریافته­اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده­ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها این­چنین به نظر می­رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می­گردد.تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی،1372). در ایران حدود 7/99 درصد کارگاه ­های صنعتی کشور، سازمان­ هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می­ دهند در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمان­ها تامین می­­گردد(فتحی،1385).        

در خصوص اهمیت این شرکت­ها، همین بس که حداقل 3/2 میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود  دارد که تعداد کارکنان آن­ها 20 میلیون نفر است و 70 درصدکل شاغلان این کشور را در خود جای داده ­اند. در ایالات متحده نیز 25 میلیون شرکت کوچک وجود دارد که بیش­از 50 درصدنیروی کار بخش خصوصی را در اختیار دارد. این شرکت­ها به تنهایی نیمی­از تولید ناخالص داخلی ایالات­متحده را تامین کرده و 96 درصد کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکت­ها تولید می­شوند(ابراهیمی و همکاران، 1381).

این شرکت­ها به دلیل ویژگی­های خاصی که دارند، کارکردهای موثر و مفیدی را موجب می    ­شوند. درزیر برخی از این خصوصیات آورده می­ شود:

شرکت­ها کوچک و متوسط از انعطاف­پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن­ها صورت می­پذیرد. این­ شرکت­ها  راحت­تر می­توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریع­تر واکنش نشان دهند(غفاری و پورمحمدی،1387).

شرکت­های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، 80 درصد نیروی کار، ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می­شوند و آموزش­های لازم و مهارت­ های حرفه­ای موردنیاز را کسب می­ کنند، به گونه ­ای که این صنایع برای دانش ­آموزان و دانشجویان به کارگاهی برای کسب مهارت­ های فنی و حرفه­ای تبدیل شده­ اند(کیم وهمکاران[6]، 2006).

جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این شرکت­ها با سهولت بیشتری صورت می
­گیرد. این شرکت­ها توانسته ­اند امکان اشتغال افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره­وقت و حتی افراد معلول را نیز فراهم کنند. هزینه بیرون آمدن از صنعت برای اینگونه شرکت­ها در مقایسه با شرکت ­های بزرگ کمتر است. از این رو بسیاری از کشورهای جهان توجه خاصی به این گروه از شرکت­ها دارند وبت مطالعه و بررسی درمورد مسائل و مشکلات آن­ها، سعی در استفاده از مزیت ­های گوناگونی دارند که این شرکت­ها ایجاد می­ کنند(سیسمون و تویارد[7]،2002).

[1] – karl Alberchet

[2] -Lukas & Ferrel

[3] -Kohli & Jaworski

[4] -Sinkula, Baker & Noordeweir

[5] – Birchall & Tavistga

[6] – kim, et .,al

[7] -Sismon & toteyard

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.