مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الكترونیك

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

 

پایان نامه

ارائه شده به تحصیلات تكمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی

از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

 

در رشته ی :

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الكترونیك)

 

از دانشگاه شیراز

شیراز

جمهوری اسلامی ایران

دی ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجارت الکترونیک تحول چشمگیری را در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات موجب شده است و به کارگیری آن در فعالیتهای کسب و کار مدیران واحدهای کوچک و متوسط، موجب تغییر در شیوه انجام کسب و کار می شود. بررسی پذیرش تکنولوژی های نوین در میان اندازه های مختلف سازمان های اقتصادی نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط این تکنولوژی ها را کند تر می پذیرند.

این تحقیق بدنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در میان بنگاه های کوچک و متوسط ایران می باشد. لذا در این پژوهش با طرح یک مدل 5 بعدی شامل عوامل دانش، فرهنگی، امنیتی، زیرساختی و اقتصادی، سعی شده است مهمترین موانع شناسایی شود. تحقیق حاضر از نظرپژوهش کاربردی وکمی است و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می شود. داده ها از پرسشنامه محقق شده به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد از واحدهای صنعتی مستقر در خوشه نساجی یزد تشکیل داده اند و با تحلیل نظرات این افراد، عامل دانش و عامل فرهنگی از اهم موانع توسعه تجارت الکترونیک شناخته شده است.

 

 

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 • عنوان تحقیق 1
 • مقدمه 1
 • ضرورت تحقیق 2
 • تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق 6
 • سئوالات تحقیق 7
 • اهداف تحقیق 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

 • مقدمه 9
 • تجارت الکترونیک 10
  • تاریخچه تجارت الکترونیک 10
  • تعاریف و مفاهیم تجارت الکترونیک 11
  • برتری تجارت الکترونیک به تجارت سنتی 13
  • انواع تجارت الکترونیک 14
  • مزایای تجارت الکترونیک 16
  • محدودیتهای تجارت الکترونیک 18
 • صنایع کوچک و متوسط 19
  • مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی                                                                   20

2-3-2- اهمیت راهبردی بنگاه های كوچك ومتوسط در کشورهای در حال توسعه 21

2-3-3- نقش بنگاه های كوچك و متوسط درتجارت بین الملل                      22

2-3-4- تعریف بنگاه های كوچك و متوسط (SMEs)                               22

2-3-5- تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط                                           25

2-3-5-1- شهرک های صنعتی                                                         25

2-3-5-2- مناطق ویژه اقتصادی                                                        26

عنوان                                                                                     صفحه

2-3-5-3- پارک های علمی تحقیقاتی و فناوری                                      26

2-3-5-4- خوشه های صنعتی                                                         27

2-3-5-4-1- مشخصه های خوشه های صنعتی                                      27

2-3-5-4-2-زیر مجموعه یک خوشه صنعتی                                         28

2-3-5-4-3- مزایای توسعه خوشه صنعتی                                           28

 • تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 29
  • مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 30
 • جمع بندی و نتیجه گیری 31

فصل سوم: مرور تحقیقات پیشین

 

3-1- مقدمه                                                                                 33

3-2-  بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران                                  34

3-3- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 40

3-3-1- سایر کشورها                                                                      40

3-3-2- ایران                                                                                47

3-4-  بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط        49

3-4-1- سایر کشورها                                                                      49

3-4-2- ایران                                                                                54

3-5- جمع بندی و نتیجه گیری                                                          57

فصل چهارم: روش تحقیق

 

4-1- مقدمه                                                                                 59

4-2- نوع روش تحقیق                                                                     59

4-3- جامعه و نمونه آماری                                                                 60

4-3-1- جامعه                                                                              60

عنوان                                                                                       صفحه

4-3-2-جامعه هدف                                                                        60

4-3-3- عضوجامعه آماری                                                                 61

4-3-4- نمونه                                                                               61

4-4- روش گرداوری داده ها                                                               62

4-5- شرح مراحل تحقیق                                                                  63

4-5-1- بررسی پیشینه موضوع                                                           65

4-5-2- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط   65

4-5-3- جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این موانع                  65

4-5-4- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک  در SMEs ایرانی                 65

4-5-5- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC  در شرکتهای کوچک و متوسط ایران 74

4-5-6-تهیه پرسشنامه                                                                     75

4-5-7- توزیع و تکمیل پرسشنامه                                                        75

4-5-7-1- روایی                                                                           76

4-5-7-2- پایایی                                                                           76

4-5-8- تجزیه وتحلیل داده ها                                                            77

4-5-8-1- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه                              77

4-5-8-1-1- فرضیه اول                                                                  77

4-5-8-1-2- فرضیه دوم                                                                  78

4-5-8-1-3- فرضیه سوم                                                                 79

4-5-8-1-4- فرضیه چهارم                                                               79

4-5-8-1-5- فرضیه پنجم                                                                80

4-5-8-1-6- فرضیه ششم                                                                80

4-5-8-1-7- فرضیه هفتم                                                                81

4-5-8-1-8- فرضیه هشتم                                                               81

4 -5-8-1-9- فرضیه نهم                                                                 82

عنوان                                                                                       صفحه

4-5-8-2- تحلیل عاملی                                                                   83

4-5-8-2-1 – مفاهیم کلیدی                                                            84

4-5-8-2-2- مراحل اجرای تحلیل عاملی                                               85

4 -5-9-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد         87

4-5-10- ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد          88

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

5-1- مقدمه                                                                                 89

5-2- آمار توصیفی وضعیت پاسخگویان                                                   90

 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر جنسیت                                                                             90
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سن                                                                                       91
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات                                                                            92
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی                                                                                93
 • بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر تجربه استفاده از اینترنت                                                                  94
 • آمار توصیفی وضعیت شرکتهای مورد بررسی 95
  • بررسی وضعیت سنی شرکتها        95
  • بررسی وضعیت تعداد پرسنل شرکتها                                                                                        96
  • بررسی نوع فعالیت شرکتها 97
  • بررسی سطح تحصیلات مدیران شرکتها                                                                                       99
  • بررسی تعداد کامپیوتر و کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکتها                                                            100
 • بررسی میزان به کارگیری تجارت الکترونیک در شرکتها 102
 • بررسی نرمال بودن داد ها 104
 • بررسی میزان تاثیر موانع توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان 105

 

 

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن از دیدگاه پاسخگویان 105

5-6-1-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل اول                             105

5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول      106

 • بررسی میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان 107

5-6-2-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوم                             107

5-6-2-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم      109

 • بررسی میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 110

5-6-3-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سوم                            110

5-6-3-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم     111

 • بررسی میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 112

5-6-4-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهارم                          112

5-6-4-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم   114

 • بررسی میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 117

5-6-5-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پنجم                           117

5-6-5-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم    119

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 120

5-6-6-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل ششم                           120

5-6-6-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم    122

 • بررسی میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط   123

5-6-7-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هفتم                           123

5-6-7-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم    124

 • بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 125

5-6-8-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هشتم                          125

5-6-8-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم   126

 • بررسی میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط    127

5-6-9-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل نهم                             127

5-6-9-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم      129

 • بررسی میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 130

5-6-10-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دهم                          130

5-6-10-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم   131

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط      132

5-6-11-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل یازدهم                       132

5-6-11-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم          134

 • بررسی میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 135

5-6-12-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوازدهم                     135

5-6-12-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم        136

 • بررسی میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 140

5-6-13-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سیزدهم                     140

5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم 142

 • بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط        143

5-6-14-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهاردهم                    143

5-6-14-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم       144

 • بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 146

5-6-15-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پانزدهم                      146

5-6-15-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم         147

عنوان                                                                                       صفحه

 • بررسی میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط 148

5-6-16-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم                     148

5-6-16-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم        149

5-7- اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط  151

5-8- آزمون تایید مدل مفهومی پیشنهادی                                               153

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات

 

6-1- مقدمه                                                                                 165

6-2- جمع بندی نتایج                                                                     165

3-6-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک                                       167

6-4- ارائه راهکار اجرایی                                                                   167

فهرست منابع                                                                               172

پیوست اول                                                                                 176

چکیده به زبان انگلیسی                                                                   183

 

 

 

 

 

 

فهرست جدولها

 

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 2-1- منافع استفاده از تجارت الکترونیک در سازمانها                             16

جدول 2-2-طبقه‌بندی سازمان های كوچك، متوسط و خرد در صنایع شمال آمریکا     23

جدول 2-3- طبقه‌بندی سازمان های كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا         23

جدول 3-1- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی                  57

جدول 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت                                     90

جدول5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن                                           91

جدول 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات                                 92

جدول 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی                                        93

جدول 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت                  94

جدول 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن                                                   95

جدول 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل                                         96

جدول 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت                                           97

جدول 5-9- سطح  تحصیلات مدیران شرکت                                              99

جدول 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت                                         100

جدول 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت                     101

جدول 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک                             102

جدول5-13- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها                                         104

جدول 5-14- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک  105

جدول 5-15- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی 106

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 5-16- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول        106

جدول 5-17- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک 108

جدول5-18 – نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs         108

جدول 5-19 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم       109

جدول 5-20- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک  110

جدول 5-21- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs        111

جدول 5-22- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم       111

جدول 5-23- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک        113

جدول 5-24- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs      113

جدول 5-25- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم     114

جدول 5-26- آمار توصیفی پاسخ گروه های سنی مختلف به عامل چهارم            114

جدول 5-27- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل چهارم       115

جدول5-28 – آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم                       115

جدول 5-29- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم 115

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 5-30- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم          116

جدول 5-31 – نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح مختلف تحصیلی در عامل چهارم 116

جدول 5-32- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم                  116

جدول 5-33- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم117

جدول 5-34- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 118

جدول 5-35- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs       118

جدول 5-36- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم      119

جدول 5-37- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم 120

جدول 5-38- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم    120

جدول 5-39- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک 121

جدول 5-40- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs       121

جدول 5-41- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم      122

جدول 5-42- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک    123

جدول 5-43- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs       124

جدول 5-44- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم      124

جدول 5-45- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                125

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 5-46- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs      126

جدول5-47- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم      126

جدول 5-48- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک                                                                                                128

جدول 5-49- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs         128

جدول5-50- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم         129

جدول 5-51- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک        130

جدول 5-52- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs        131

جدول5-53- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم        131

جدول 5-54- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن  133

جدول 5-55- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل یازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs     133

جدول 5-56- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم    134

جدول 5-57- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک 135

جدول 5-58- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs    136

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 5-59 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم  136

جدول 5-60- آمار توصیفی پاسخ گروه های سنی مختلف به عامل دوازدهم          137

جدول 5-61- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل دوازدهم     137

جدول 5-62- آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل دوازدهم                    137

جدول 5-63- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل دوازدهم 138

جدول 5-64- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل دوازدهم       138

جدول 5-65- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات سطوح مختلف تحصیلات در عامل دوازدهم  138

جدول 5-66- آمار توصیفی پاسخ سطوح تحصیلات به عامل دوازدهم                139

جدول 5-67- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سطح تحصیلات در عامل دوازدهم 139

جدول 5-68- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل دوازدهم  140

جدول 5-69- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل دوازدهم          140

جدول 5-70- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک 141

جدول 5-71- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سیزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs    141

جدول 5-72- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم  142

جدول 5-73- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع  و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک 143

 

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 5-74- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs   144

جدول5-75- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم   144

جدول 5-76- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهاردهم      145

جدول5-77- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروه های سنی مختلف در عامل چهاردهم     145

جدول 5-78- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                146

جدول 5-79- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs     147

جدول 5-80- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم   147

جدول 5-81- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک       148

جدول 5-82- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs   149

جدول 5-83- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم  149

جدول 5-84- آمار توصیفی نظر رده های مختلف شغلی پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم 150

جدول 5-85- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات رده های شغلی مختلف در عامل شانزدهم    150

جدول 5-86- آمار توصیفی نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم   150

 

عنوان و شماره                                                                            صفحه

جدول 5-87- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم     151

جدول 5-88- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16                               151

جدول 5-88- آمار توصیفی آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16                      152

جدول 5-90- نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دو عوامل                   152

جدول 5-91- ماتریس همبستگی بین سئوالات                                         154

جدول 5-92- نتایج آزمون کرویت بارتلت و اندازه کایزر – مایر- الکین (KMO)   156

جدول 5-93- میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عامل ها برای سئوالات         157

جدول 5-94- ارزش ویژه مولفه ها                                                        158

جدول 5-95 – ماتریس عاملی دوران نیافته                                              160

جدول 5-96- بارگذاری عاملی متغیرها                                                   161

جدول 5-97- ماتریس همبستگی مولفه ها                                              162

جدول 5-98- بارگذاری عاملی متغیرها                                                   163

جدول 5-99- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل                                   164

جدول 5-100- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل                                 164

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                        صفحه

شکل3-1- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا       43

شکل3-2- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا      44

شکل 3-3- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام     45

شکل3-4- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند    46

شکل3-5- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط 52

شکل3-6- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا      53

شکل 3-7- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا          56

شکل 4-1- مراحل انجام پروژه                                                               64

شکل4-2- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران         74

شکل 5-1- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی      153

شکل 6-1- مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد    168

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت                                     90

نمودار 5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن                                          91

نمودار 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات                                 92

نمودار 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی                                        93

نمودار 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت                  94

نمودار 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن                                                   95

نمودار 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل                                         96

نمودار 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت                                           97

نمودار 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت                                               99

نمودار 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت                                         100

نمودار 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت                     101

نمودار 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک                             102

نمودار 5-13- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک  105

نمودار 5-14- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک 107

نمودار 5-15- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک  110

نمودار 5-16- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک        112

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 5-17- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک 117

نمودار 5-18- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک 120

نمودار5-19 – میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک    123

نمودار 5-20- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                125

نمودار5-21- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک                                                                                                127

نمودار 5-22- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک        130

نمودار 5-23- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن  132

نمودار 5-24- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک 135

نمودار 5-25- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک 140

نمودار 5-26- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع  و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک 143

نمودار 5-27- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک                                                                                                146

نمودار 5-28- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک       148

نمودار 5-29- نمودار اسکری برای تعیین تعداد مولفه ها                               159

فهرست نشانه های اختصاری

 

 

EC = تجارت الکترونیک

SME= شرکتهای کوچک و متوسط

کلیات تحقیق

 

 

 • عنوان تحقیق

 

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی : خوشه نساجی استان یزد

 

 

 • مقدمه

 

امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،72).

یكی از راهكارهایی كه در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاه ها و ساماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است و در راستای توسعه این خوشه ها بحث ICT و تجارت الكترونیک از جمله مواردی است كه به آن توجه زیادی شده است.

 

 

 • ضرورت تحقیق

شركتهای كوچك و متوسط (SMEs) در اكثر كشورهای جهان بیشترین سهم بنگاه ها را به خود اختصاص می دهند،  بنابراین نقش آنها در رشد ملی از لحاظ اقتصادی و استخدامی و تولید ناخالص ملی (GDP) كم نیست.

امتیازهای عمده صنایع كوچك عبارتند از :

 • پتانسیل اشتغال زایی بالا
 • نیاز كمتر به واردات
 • توزیع منابع درآمد و كاهش شكاف درآمدی
 • جمع آوری و استفاده از كارآفرینان و نوآوران پراكنده و پس اندازهای كوچك جهت سرمایه گذاری و استفاده كامل از منابع و مواد خام محلی

امروزه با سازماندهی درست صنایع كوچك و متوسط می توان به سطوحی از هم افزایی دست یافت كه حتی با انجام سرمایه گذاری های سنگین برای احداث یک واحد در مقیاس بزرگ نیز قابل تردید بوده و ممكن نمی باشد. از میان الگوهای مختلف سازماندهی تولید ، خوشه های صنعتی نقش قابل توجهی در سازماندهی زنجیره تولید صنایع كوچك و متوسط ، شكل بازار و توزیع درآمد و ایجاد ثروت در مناطق متعددی در جهان داشته است.

خوشه مجموعه ای از شركتها، سازمانها، تشكل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است كه از طریق روابط متراكم شبكه ای قادر به هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود(مهرپویا و مجیدی، 82). خوشه های صنعتی به واسطه تقسیم كار تخصصی، همكاری بین صنایع ، یادگیری تعاملی و سایر اموری كه برای رقابت مند شدن صنایع لازم است می توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند(مهرپویا و مجیدی، 82).

در ایران حدود 7/99 درصد كارگاه های صنعتی كشور ، سازمان هایی هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند. این سازمان های كوچك و متوسط 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی كشور را تشكیل می دهند. در دیگر كشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می شوند.

در راستای توسعه خوشه های صنعتی بحث تجارت الكترونیک به عنوان یک ابزار مهم مورد توجه است. قابلیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادی و ارتقاء زندگی مردم و پافشاری جوامع بین المللی بر اهمیت بهبود دسترسی به فناوری های مذكور به خصوص در كشورهای در حال توسعه، در سالهای اخیر قابل ملاحظه بوده است. تجارت الكترونیک نیز حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است كه در دنیای كسب و كار بسیار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 86).

تعداد صفحه : 213

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.