حقوق

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

استاد مشاور

دکتر منوچهرتوسلی  نایینی

شهریور  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‌کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرایند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و … کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد…

کلید واژه: 1- قاچاق انسان.2- حقوق بشر.3- اسناد فراملی.4- بردگی.5-جرم سازمان یافته

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

1 . بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… 1

2 . سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 2

3 . ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

4 . سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

5 . فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

6 . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 4

7 . روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

8 . ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری ……………………………………………………………. 6

بخش اول : تعریف قاچاق انسان…………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان…………………………………………………………………………. 12

1.رکن قانونی…………………………………………………………………………………………………….. 13

2.رکن مادی………………………………………………………………………………………………………. 14

3.رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 14

4.موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………… 15

5.وسیله مجرمانه…………………………………………………………………………………………………. 15

6.تأثیر زمان و مکان ……………………………………………………………………………………………. 16

7.شخصیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 16

8.نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 18

9.رکن روانی……………………………………………………………………………………………………… 19

10.سوء نیت عام………………………………………………………………………………………………… 20

11.سوءنیت خاص……………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم : مجازات…………………………………………………………………………………………….. 22

فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ………………………………………… 24

بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان…………………………………………………………………… 25

بخش دوم : در آمد……………………………………………………………………………………………. 25

گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان……………………………………………………. 26

گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت………………………………………………………………….. 27

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری)………………………………………………………… 29

گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق…………………………………………………………………… 31

گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان…. 32

فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ……………………………………………. 34

بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق…………………………………….. 35

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی……………………………….. 36

گفتار اول : حق حمایت………………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم : حق عدم تبعیض………………………………………………………………………………….. 37

گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار……………………………………………… 37

فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان …………………………………………………………….. 43

بخش اول : حقوق بشر ………………………………………………………………………………………… 44

گفتار اول : نقص حقوق بشر …………………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : حق زندگی ……………………………………………………………………………………….. 46

گفتار سوم : آزادی بیان…………………………………………………………………………………………. 47

بخش دوم : قاچاق زنان………………………………………………………………………………………… 47

بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی……………………………………. 48

بخش چهارم : طرح مساله……………………………………………………………………………………… 49

بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان……………………………………………………………………. 50

گفتار اول : مفهوم قاچاق……………………………………………………………………………………….. 51

گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان……………………………………………………… 52

گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان……………………………………………………………………………….. 53

بخش ششم : پیشینه شناسی……………………………………………………………………………………. 54

بخش هفتم : قاچاق فریبنده……………………………………………………………………………………. 55

بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………….. 56

بخش نهم : قوانین پس از انقلاب……………………………………………………………………………. 59

بخش دهم : سوداگری زنان……………………………………………………………………………………. 60

بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………………………………………… 60

بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان………………………………………………………………….. 62

گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری…………………………………………………………………… 62

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری…………………………………………………………………….. 63

گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری……………………………………………………………………….. 63

گفتار چهارم : پیگرد داخلی……………………………………………………………………………………. 64

گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی………………………………………………………………………………… 67

بخش سیزدهم : دستاورد……………………………………………………………………………………….. 69

بخش چهاردهم : عوامل و زمینه ‏های قاچاق زنان و دختران……………………………………………. 70

گفتار اول : علل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم :  عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………….. 71

گفتار سوم :   عامل خانوادگی…………………………………………………………………………………. 72

فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ………………………… 74

بخش اول : مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………. 75

بخش دوم : انواع برده داری…………………………………………………………………………………… 76

گفتار اول : برده به عنوان دارای………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم : بیگاری کشیدن…………………………………………………………………………………….. 76

گفتار سوم : نیروی کار اجباری……………………………………………………………………………….. 76

گفتار چهارم : ازدواج اجباری…………………………………………………………………………………. 76

بخش سوم : برده‌داری در ادیان………………………………………………………………………………. 76

بخش چهارم : منع برده‌داری………………………………………………………………………………….. 77

بخش پنجم : جرائم سازمان یافته…………………………………………………………………………….. 77

بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن……………………………………… 78

بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی…………………………………………………….. 79

بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی………………………………………….. 79

بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی………………………………………………………. 81

بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی…………………………………………………. 82

گفتار اول : عامل فرهنگی……………………………………………………………………………………. 82

گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها…………………………………………………………. 83

گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد……………………………………………………… 83

گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل……………………………………… 84

گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی…………………………………………………………………………… 84

گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی………………………………………………………………. 85

گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته…………………………………….. 85

بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته……………………………………………… 85

بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته……………………………………………………. 87

بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی………………………………….. .87

بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی…………………………………….. .88

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی……………………………….. ..88

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته……………………………………………………………….. …91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 93

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 93

منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 98

چکیده به لاتین…………………………………………………………………………………………………. 103

1 . بیان مساله   

به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده ­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده ­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­ شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده ­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­ گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و…. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه  در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

3 . ضرورت تحقیق

آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­ گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده ­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده ­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده ­اند.

نمی­ توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

4 . سوال های تحقیق

1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از  وقوع ویا  گسترش آن موثر باشند؟

3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟

5 . فرضیات تحقیق

فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.

فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش  و توسعه جرم مذکور گردند.

فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.

6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و  کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی  محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی  این تحقیق قابلیت استفاده  وبهره برداری در مراکز  علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.

7 . روش و نحوه انجام تحقیق

– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)

– جامعه آماری (در صورت لزوم)

– روش و طرح نمونه‌برداری

-‌ حجم نمونه و روش محاسبه آن

– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و….)

8 . ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر 5  فصل می باشد. که در فصل اول به موضوع قاچاق  انسان از دیدگاه حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در فصل دوم به اسناد بین المللی مربوط به قاچاق انسان پرداخته شده و به دلیل اینکه کودکان و زنان از مهمترین عناصر در قاچاق انسان می باشد فصل سوم و چهارم به ترتیب به کودکان و زنان پرداخته شده.و هچنین در فصل پنجم به مقایسه بردگی (قاچاق انسان کهن)و قاچاق انسان مدرن در مقررات کشور عزیزمان  مورد بررسی قرار گرفته شده است . و  آخر مبحث به نتیجه و پیشنهاد ها مربوط می باشد.

تعداد صفحه :121

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.