مهندسی برق

پایان نامه بررسی مزایا و معایب نظریه نیروگاه­های سلول خورشیدی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده مهندسی برق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی برق قدرت -گرایش الکترونیک قدرت

عنوان

بررسی مزایا و معایب نظریه نیروگاه­های سلول خورشیدی

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- مفهوم حالت شارژ ……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- برسی روش های تخمین حالت شارژ باتری………………………………………………………………………. 4

1-3-1- اندازه‌گیری حالت شارژ از طریق ویژگیهای فیزیکی الکترولیت………………………………… 4

1-3-2- ولتاژ مدار باز…………………………………………………………………………………………………… 5

1-3-3- شمارش آمپر ساعت………………………………………………………………………………………… 6

1-3-4- تخمین با بهره گرفتن از منطق فازی…………………………………………………………………………… 7

1-3-5- شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………… 8

1-3-6- تخمین با بهره گرفتن از فیلتر کالمن …………………………………………………………………………. 9

1-4 –کنترل حالت شارژ………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: منابع تولید پراکنده……………………………………………………………………………….. 11

2-1- بحران انرژی در جهان……………………. ……………………………………………………………………….. 11

2-2- منابع تولید پراکنده…………………… ………………………………………………………………………………. 12

2-3- فناوریهای تولید پراکنده………………….. ………………………………………………………………………… 13

2-4- انرژی باد و نیروگاه بادی- سلول های خورشیدی و بررسی سیستم های فتوولتائیک(PV) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-4-1- انرژی باد و نیروگاه بادی………. ………………………………………………………………………. 14

2-4-2- تار یخچه استفاده از انرژی باد….. ……………………………………………………………………… 15

2-4-3- مزایای نیروگاه های بادی………….. ……………………………………………………………………. 16

2-5- توربین بادی…………………… ……………………………………………………………………………………… 19

2-5-1- کاربرد توربینهای بادی………………. ………………………………………………………………….. 19

الف- کاربردهای غیرنیروگاهی …………………….. ……………………………………………………………… 19

ب – کاربردهای نیروگاهی…………………. ………………………………………………………………………… 19

2-5-2- انواع توربینهای بادی………………………………………………………………………………………. 20

2-5-2-1- تقسیم بندی از حیث اندازه…………………………………………………………………………… 20

  1. توربین های کوچک (small)………………….. ……………………………………………………………. 20
  2. توربین های متوسط (medium)……….. ………………………………………………………………….. 20
  3. توربین های بزرگ (large) ……. ………………………………………………………………………………20

2-5-3- بادها و توربینهای بادی………. …………………………………………………………………………. 21

2-5-4 – انرژی دریافتی از توربین…………… …………………………………………………………………… 23

2-2-5- توان پتانسیل توربین………………… …………………………………………………………………….. 23

2-5-6- ضریب یکپارچگی……………………….. ………………………………………………………………. 25

2-5-7- برآورد پتانسیل باد……………………… …………………………………………………………………. 26

2-5-8 – ارزیابی آماری داده های باد.. …………………………………………………………………………… 27

2-5-9- محاسبه انرژی سالانه خروجی یک توربین بادی…………………………………………………. 29

2-6- ژنراتور سنکرون  (Synchronous Generator)………………………………………………… 32

2-6-1 رتور در ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………. 33

2-6-2 ساختمان و اساس کار………………………………………………………………………………………… 34

2-7- ژنراتورهای القایی یا آسنکرون……………………………………………………………………………. 35

2-7-1 مشخصه‌ های الکتریکی……………………………………………………………………………………….. 36

2-7-2 مزایای ژنراتور القایی…………………………………………………………………………………………. 37

2-7-3 معایب ژنراتور القایی…………………………………………………………………………………………. 38

2-7-4 جریان هجومی در بهره‌برداری موازی…………………………………………………………………… 39

2-7-4 اتصال کوتاه سه‌فاز ناگهانی…………………………………………………………………………………. 40

2-7-5 اتصال کوتاه تک‌فاز……………………………………………………………………………………………. 40

2-7-6 پدیده خود تحریکی…………………………………………………………………………………………… 40

2-7-7 سیستم بهره‌برداری و کنترل………………………………………………………………………………… 41

2-7-8 راه‌اندازی………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-7-9 بهره‌برداری موازی……………………………………………………………………………………………… 42

2-7-10 بارگذاری……………………………………………………………………………………………………….. 42

2-7-11 توقف آهسته…………………………………………………………………………………………………… 42

2-7-12 از کار افتادن (SHUT DOWN) ………………………………………………………………….. 42

2-7-13 توان اکتیو……………………………………………………………………………………………………….. 43

2-7-14 نیاز به بانک خازنی………………………………………………………………………………………….. 44

2-7-15 اتصال به شبکه و یا منفرد…………………………………………………………………………………. 44

2-8- سلول های خورشیدی و بررسی سیستم های فتوولتائیک(PV)…. ……………………………. 46

2-9- سلول خورشیدی……………………… …………………………………………………………………………….. 48

2-9-1- انواع سلول­های خورشیدی………………. ……………………………………………………………. 48

2-9-2- ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی……………………………………………………………… 49

2-10- پنل خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………… 54

2-11- نحوه ساخت پنل خورشیدی211 واتی………………………………………………………………………. 55

2-12- روش­های تولید انرژی خورشیدی …………….. …………………………………………………………… 56

2-13- سیستم فتوولتائیک (Photovoltaic)………………………………………………………………………. 57

2-13-1- مزایای نظریه نیروگاه های سلول خورشیدی………… ………………………………………….. 65

2-13-2- معایب نظریه نیروگاه های سلول خورشیدی…… ……………………………………………….. 65

فصل سوم: باتری شارژرها…………………….. …………………………………………………………………. 66

3-1- مبانی سیستم باتری……………. ……………………………………………………………………………………. 66

3-1-1- سیستم های باتری………………… ………………………………………………………………………. 66

3-1-2- سلول سرب- اسیدی………. ……………………………………………………………………………. 66

3-1-3- مشخصه ی تخلیه………………. ………………………………………………………………………… 67

3-1-4- ملزومات شارژر………………. …………………………………………………………………………… 68

3-2- باتری شارژرها…………. ……………………………………………………………………………………………… 69

3-2-1- حالت زیرشارژ…………………….. ……………………………………………………………………….. 71

3-2-2- حالت فوق شارژ………. …………………………………………………………………………………… 72

3-2-3- شارژ سریع…………. ……………………………………………………………………………………….. 72

3-3- ایمنی……………………………… ……………………………………………………………………………………… 73

3-3-1- روش زمین کردن باتریهای 110 ولتی…………. ……………………………………………………. 73

3-3-2- زمین کردن سیستم باتری 48ولت………………. ……………………………………………………. 74

3-3-3- سیستم نشان دهنده آلارم باتری…… …………………………………………………………………… 74

3-4- سلولهای ترکیب مجدد……………………… ……………………………………………………………………… 75

3-5- راه اندازی باتریها ……………………. …………………………………………………………………………..…. 77

3-5-1- راه اندازی باتریهای پلانته (سرب- اسیدی)….. …………………………………………………… 77

3-5-1-1- آزمایشهای باتری شارژر…………….. ……………………………………………………………… 77

3-5-1-2- آزمایش های تخلیه (دشارژ) باتری.. ……………………………………………………………… 79

3-5-1-3- رله اتصال زمین…………… ……………………………………………………………………………. 79

3-5-2- راه اندازی باتریهای آب بندی شده……….. ………………………………………………………….. 80

3-6- نقش شارژرها در پست­های برق…………………………………………………………………………………. 80

3-7- اصول کار شارژر………….. …………………………………………………………………………………………. 82

3-7-1- حالت شارژ نگهداری ……… ……………………………………………………….……………………. 85

3-7-2- حالت شارژ سریع……………. ………………………………………………………….………………… 85

3-7-3- حالت شارژ اولیه…….……………………………………………………………..……………………….. 86

فصل چهارم: مدل­سازی دینامیکی سلول خورشیدی و توربین بادی…………………… 88

4-1 – سلول فتوولتاییک …….. ……………………………………………………………………………………………. 88

4-2 – مدل توربین بادی …….. ……………………………………………………………………………………………. 93

4-3 مدل باد و مدل شبکه مصرفی…………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: نتایج شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی متصل به باتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 108

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 129

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………….133

فهرست جدول ها

جدول 2-1 میزان تغییرت دانسیته انرژی دریافتی با تغییر ارتفاع………………………………………………..22

جدول 2-2 نسبت انرژی تولیدی به سرعت باد در شرایط استاندارد. …………………………………………23

جدول 2-3 منحنی توان توربین مدل NORDEX N-62…. ………………………………………………. 31

جدول 3-1 آماری هزینه تولید 1 کیلووات ساعت از انواع انرژی در سال 2008 در آمریکا……………53

جدول 5-1 ویژگی­های الکتریکی سلول خورشیدی مدل BP340… ………………………………………..80

فهرست شکل ها

شکل1-1 تفسیر تصویری از ظرفیت و حالت شارژ باتری….. ……………………………………………………. 4

شکل 2-1 عامل بوجود آمدن باد…………………………………………………………………………………………. 16

شکل2-2 مقایسه قیمت تمام شده تولید انرژی توسط تکنولوژی های مختلف …………………………… 17

شکل 2-3 توربین بادی……. ……………………………………………………………………………………………….. 20

شکل 2-4 تاثیر ارتفاع در سرعت و انرژی دریافتی از باد.. ………………………………………………………. 22

شکل 2-5 نمایی از نمودار گلباد……………. …………………………………………………………………………… 29

شکل 2-6 جدول منحنی سرعت- تناوب بعد اعمال ضرایب ویبول.. ……………………………………… 30

شکل2-7 مدار معادل یک ژنراتور القایی……………………………………………………………………………….. 36

شکل 2-9 سلول­های الف) پولی­کریستال، ب) مونوکریستال ج) پنل حاوی سلول های Amorphous………………………………………………………………………………………………………………….. 49

شکل 2-10 ساختار اساسی سلول PV………………………………………………………………………………….. 51

شکل 2-11 یک نمونه مدل سلول خورشیدی………………………………………………………………………… 51 شکل 2-12 مشخصه الکتریکی ولتاژ جریان یک سلول خورشیدی………………………………………. 52 شکل 2-13 مدل الکترونیکی سلول خورشیدی…………………………………………………………………….. 52 شکل 2-14 تاثیر تغییرات روشنایی بر روی نمودار ولتاژ-جریان در سلول خورشیدی………………… 53 شکل 2-15 یک نمونه مدل پنل خورشیدی………………………………………………………………………….. 55 شکل 2-16 مشخصه ولتاژ-جریان یک باتری خورشیدی در یک سطح تابش نور خورشید و در تاریکی………………………………………………………………………………………………………………………………..61

شکل 2-17 جریان الکتریکی تولید شده در سلول خورشیدی….. …………………………………………… 62 شکل 3-1 مقدار ولتاژ باتری شارژرهای مورد استفاده برای شارژ باتری های پلانته در پست فشار قوی……………………………………………………………………………………………………………………………………70

شکل3-2 نمونه از یک شارژر مورد استفاده در پست برق…. …………………………………………….. 80 شکل 4-1 مدل مداری سلول خورشیدی……………. ……………………………………………………………….. 88

شکل 4-2 دیاگرام I-V ویژگی الکتریکی ماژول PV در شرایط نامی…….. ……………………………….. 91

شکل 4-3 دیاگرام P-V ویژگی الکتریکی ماژول PV در شرایط نامی…. …………………………………. 92

شکل 4-4 زاویه چرخش تیغه………………………………………………………………………………………… 94

 

شکل 4-5 ضرایب توان در برابر زاویه چرخش تیغه…… …………………………………………………………. 94

شکل 4-6- شکل موج توان توربین بادی برحسب سرعت آن…………………………………………………. 95

شکل 4-7- مدل سیمولینکی توان تولیدی توربین بادی…………………………………………………………… 97

شکل 4-8- بلوک دیاگرام کنترل توان توربین و کنترل زاویه گام……………………………………………… 98

شکل 4-9- صفحه اصلی مدل سازی سیستم……………………………………………………………………….. 100

شکل 4-10- مدل باد به کار گرفته شده در شبیه سازی………………………………………………………… 102

شکل 4-11- مدل شبکه برق مصرفی برای اتصال به واحد تولیدی………………………………………… 102

شکل 4-12- نتایج مدل سازی به روش اول (π)………………………………………………………………… 104

شکل 4-13 ترکیب تولیدکننده انرژی بادی و سلول خورشیدی…….. ……………………………………… 106

شکل 5-1 بلوک دیاگرام مدل شبیه سازی شده…………………………………………………………………….. 109

شکل 5-2 بلوک جریان خروجی فتولتائیک………………………………………………………………………….. 110

شکل 5-3 مدل شبیه سازی شده پنل خورشیدی 67 آرایه ای…………………………………………………. 111

شکل 5-4 مدل شبیه سازی شده باتری……………………………………………………………………………….. 112

شکل 5-5 مدل شبیه سازی شده اینورتر………………………………………………………………………………..113

شکل 5-6 مدل شبیه سازی منبع سه فاز ac……………………………………………………………………….. 114

شکل5-7 نمودار توان تولیدی سلول خورشیدی، توربین بادی و توان عبوری از خط انتقال سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

شکل 5-8 نمودار duty cycle مبدل boost به کار رفته در سیستم.. ………………………………….. 115

شکل 5-9 ولتاژ خروجی اینورتر متصل شده به خروجی سیستم فتوولتائیک…………………………….. 116

شکل 5-10 نمودار فرکانس کاری سیستم……. ……………………………………………………………………. 116

شکل 5-11 نمودار سرعت روتور ژنراتور بر حسب پریونیت…………………………………………………. 117

شکل 5-12 نمودارهای توان (الکتریکی و مکانیکی)مربوط به توربین بادی، سلول خورشیدی و کل سیستم تولید انرژی به همراه نمودار زاویه پره توربین بادی (بر حسب درجه)…………………………… 117

شکل 5-13 نمودار aprespont ولتاژ دو سر یکسوساز پل دیودی متصل شده به شده به منبع ولتاژ AC باتری شارژر…………………………………………………………………………………………… 118

شکل 5-14 نمودارهای توان خروجی باتری شارژر……………………………………………………………… 119

شکل 5-15 نمودارهای ولتاژ reelle باتری شارژر………………………………………………………………. 119

شکل 5-16 نمودار secteur ولتاژ ورودی دوسر منبع AC تامین کننده توان و ولتاژ اولیه باتری شارژر…… …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

شکل 5-71 نمودار ولتاژ ورودی باتری شارژر……….. …………………………………………………………. 120

شکل 5-18 نمودار جریان خروجی سیستم فتوولتاییک……… ……………………………………………….. 121

شکل 5-19 نمودار توان اکتیو خروجی سیستم فتوولتاییک…… ………………………………………………. 122

شکل5-20 نمودار خطای توان اکتیو تولیدی سیستم توربین بادی………………………………………….. 123

شکل 5-21 نمودار انحراف توان مکانیکی بین شفت توربین بادی و روتور ژنراتور القایی………… 124

شکل 5-22 نمودار تغییرات جریان سیم پیچی استاتور ژنراتور القایی…………………………………….. 125

شکل 5-23 نمودار ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور القایی…. ……………………………………………….. 126

شکل 5-24 نمودار توان اکتیو خروجی سیستم سه فاز………. ……………………………………………….. 127

شکل 5-25 نمودار توان اکتیو بار متصل شده به خروجی سیستم سه فاز………………………………… 128

چکیده:

در این پایان نامه، در فایل شبیه سازی از مدل­های واقعی سیستم فتوولتاییک، توربین بادی و ژنراتور سنکرون که از طریق یک خط انتقال 63 کیلو ولت و یک ترانسفورماتور کاهنده 20/63 کیلو ولت و یک بریکیر سه فاز به بار متصل شده استفاده شد. و به منظور ذخیره بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده در سیستم فتوولتاییک از یک باتری شارژر نیز استفاده شد. این باتری شارژر در شرایطی که تولید توان الکتریکی از طریق سایر منابع تولید توان الکتریکی با کاهش مواجه شود می تواند با تزریق توان ذخیره شده به شبکه انرژی الکتریکی مورد نیاز بار سیستم را تامین نماید. سلول فتوولتاییک استفاده شده سیستمی غیرخطی می­باشد که به صورت یک منبع جریان موازی با دیود مدل می­ شود. با توجه به پایین بودن ولتاژ خروجی سیستم فتوولتاییک، جهت کاربرد در سیستم توزیع الکتریکی لازم است از یک مبدل boost (افزاینده ولتاژ) در خروجی این سیستم استفاده شود تا ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب برسد. الگوریتم استفاده شده در سیستم سلول خورشیدی الگوریتم P&Oمی باشد.

در این پروژه سرعت ثابت توربین بادی بر روی ژنراتور القایی مورد بررسی قرار گرفته است. سرعت توربین بادی پس از عبور از یک بهره تناسبی وارد تابع محاسبه کننده سرعت توربین بادی می شود. این تابع یک تابع غیر خطی است که سیگنال خروجی این تابع، به عنوان توان خروجی توربین بادی در نظر گرفته می شود. در ضمن توان مکانیکی ورودی توربین بادی پس از مقایسه با مقدار مرجع سیگنال کنترل تیغه پره توربین را تولید می کند که وارد کنترل کننده PI می شود. سیگنال خروجی کنترل کننده وارد بلوک محاسبه گر ضریب قدرت شده و پس از ضرب شدن در سیگنال توان مکانیکی، سیگنال توان خروجی توربین بادی را تولید می کند که به همراه توان خروجی سیستم فتوولتاییک جهت تامین بار سیستم توزیع تولید می شود.

کلمات کلیدی: سیستم فتوولتاییک، باتری شارژر، توربین بادی، کنترل کننده

فصل اول

مقدمه

کنترل شارژر دستگاهی است که مابین پنل خورشیدی و باتری قرار می گیرد. وظیفه آن در سیستم های خورشیدی بسیار حیاتی و مهم است زیرا طول عمر باتری سیستم که تقریبا 30 درصد از کل هزینه را به خود اختصاص می دهد، بطور مستقیم به آن وابسته می باشد. چنانچه باتری بیش از حد شارژ گردد و یا اینکه بیشتر از حد ممکن تخلیه شود، آسیب جدی خواهد دید از این جهت دستگاه کنترل شارژر در مدار قرار داده می شود که در صورت شارژ یا دشارژ بیش از حد، باتری را محافظت نماید. شارژ کنترلرها بر مبنای این‌که تحمل چند آمپر جریان را دارند دسته بندی می‌شوند. استانداردهای بین‌المللی شارژ کنترلرها را ملزم به تحمل ۲۵% جریان اضافی در زمان محدود می نمایند. این موضوع باعث می-شود که در زمان افزایش بیش از حد تابش به کنترلر آسیبی نرسد. جریان بیش از حد می تواند به کنترلر آسیب برساند. انتخاب کنترلر شارژر با جریان بزرگ تر از حد مورد نیاز، امکان توسعه سیستم را در آینده فراهم می آورد بدون اینکه هزینه زیادی را تحمیل نماید. کنترلر همچنین از جریان معکوس در هنگام شب جلوگیری می نماید. جریان معکوس، مقدار جریانی است که هنگام شب در جهت معکوس از پانل می گذرد و باتری را تخلیه می کند.

همچنین امروزه نیاز به بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون به‌وجود آوردن مشکلات جدید برای مصرف کنندگان امریست ضروری، که در عین حال باید قابلیت اطمینان بالایی هم داشته باشد. بنابراین امروزه استفاده از سیستم هیبرید گریزناپذیر است، که منجر به استفاده از مصرف کننده های الکتریکی بیشتر و قوی‌تر می‌گردد و در نتیجه انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده افزایش می‌یابد.

ازاین روی، صنایع باتری‌سازی در صدد عرضه باتری‌های نو هستند، که همگام با تغییر تدریجی ساختار الکتریکی منابع تجدیدپذیر باشد. این درحالی است که نقش باتری به عنوان یک وسیله محوری برای حفظ عملکرد مطلوب و افزایش قابلیت اطمینان منابع تجدیدپذیر و مصرف کنندگان، که قابل نظارت و مدیریت نیز باشد، ارتقا یافته است[1].

از طرفی اغلب باتری‌ها نسبت به فراشارژ (overcharge) و فرودشارژ (over discharge) شدن حساسیت دارند و موجب تخریب باتری و صدمه زدن به آن می‌گردد. علاوه بر آن در فرایندهای شارژ سریع، مطلوب است که باتری با بهره گرفتن از روش های شارژ معمول که عمدتاً با بهره گرفتن از جریانهای بالا انجام می‌گیرد، در کوتاهترین زمان ممکن به حالت شارژ کامل برسد در عین حال که از ورود به ناحیه فراشارژ، جلوگیری گردد[3,2].

بنابراین عملکرد مطلوب باتری به تخمین حالت شارژ(‌‌SOC) و کنترل مناسب آن بستگی دارد. لذا ضروری است که با اندازه‌گیری و تخمین آن، شرایط را برای عملکرد مناسب باتری و نیز دستگاه‌های الکتریکی، از طریق مدیریت باتری در فراهم آورد. نظارت بر باتری سبب می‌‌‌گردد که بتوان از تمام توانایی باتری به بهترین شکل برای تأمین انرژی وسایلی که وابستگی بالایی به انرژی الکتریکی دارند استفاده کرد‌[3,1]. از آنجا که موضوع اصلی پایان‌نامه درباره شارژ باتری و کنترل آن در سطح مشخصی است، در ادامه به ارائه تعریفی از حالت شارژ می‌پردازیم.

1-2 مفهوم حالت شارژ

حال که ضرورت آگاهی از حالت شارژ (SOC[1]) باتری بیان گردید باید تعریف دقیقی از آن بیان نمود. در نظر نخست می‌توان گفت که حالت شارژ به‌طور ساده، درصد بار الکتریکی ذخیره شده حقیقی به کل باری است که می توان در باتری ذخیره نمود. فرض کنید یک باتری در اختیار داریم که از قبل دارای مقداری انرژی  است و اکنون آن را با جریان شارژ(وارد به باتری)  ، شارژ می‌کنیم. در این صورت مقدار بار تحویل داده شده به باتری برابر است با  و از طرفی اگر باتری کاملاً خالی از انرژی باشد در نتیجه  برابر کل باری است که می توان در باتری ذخیره نمود.  در روابط فوق، راندمان باتری را نشان می‌دهد که وابسته به جریان باتری است، زیرا در هنگام شارژ مقداری از توان الکتریکی در باتری تلف می‌شود. برای جریان شارژ  و برای جریان دشارژ  است. با بهره گرفتن از تعریف بالا، حالت شارژ با رابطه زیر تعریف می گردد:

(1-1 ) 

که در آن  حالت شارژ اولیه باتری،  بار الکتریکی در لحظه  و  کل بار الکتریکی است که می‌توان در باتری ذخیره نمود. اما نکته قابل توجه، در دسترس نبودن حالت شارژ اولیه باتری در اغلب کاربردهایی است که به‌طور پیوسته از آن بهره می‌گیرند. لازم به ذکر است که رابطه(1-1) یکی از روش های مستقیم اندازه‌گیری حالت شارژ باتری در آزمایشگاه است که در ادامه بررسی روش های تخمین حالت شارژ به‌طور اجمالی معرفی خواهد شد. شکل1-1 تفسیر تصویری از حالت شارژ باتری را به‌عنوان یک تابع حالت یکنواخت، با چشم‌پوشی از اثر دما، دشارژ درونی و انتشار جریان الکتریکی، ارائه می‌دهد. همان‌گونه که در ادامه بیان می‌گردد، روش های بسیاری برای بدست آوردن حالت شارژ باتری، چه با بهره گرفتن از حسگرهای ویژه و چه با بهره گرفتن از الگوریتمهای کلاسیک و هوشمند، بکار رفته است، که هرکدام دارای مزایا و معایبی است که به آن اشاره خواهد شد[1,2,3,4].

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  75

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.