رشته مدیریت

پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس مدل دنیسون

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی                            

علوم تحقیقات واحد یزد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)

 

 

عنوان:

بررسی فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس مدل دنیسون  

 

سال تحصیلی 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2موضوع تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 5

1-6 فرضیه های تحقیق.. 5

1-7 فرضیات روایی و پایایی.. 5

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات… 5

1-9 محدودیت های تحقیق.. 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1مقدمه. 8

2-2 تعریف فرهنگ… 8

2-3 ویژگیهای فرهنگ… 11

2-4 انواع فرهنگ… 12

2-5 تعریف فرهنگ سازمانی.. 13

2-6 منشأ فرهنگ سازمانی.. 17

2-7 دستاوردهای فرهنگ سازمانی.. 19

2-8 سطوح فرهنگ سازمانی.. 19

2-9 عوامل نگهدارنده فرهنگ سازمانی.. 21

2-10 اجزاء فرهنگ سازمانی.. 22

2-11 خرده فرهنگ… 25

2-12 قدرت فرهنگ سازمانی.. 26

2-13 فرهنگ سازمانی و رسمیت… 27

2-14 روش های تشخیص جنبه های فرهنگ… 27

2-14-1 تجزیه و تحلیل مفروض…. 27

2-14-2  بررسی شکاف فرهنگی.. 28

شیوه رفتار مدیریتی.. 28

2-15 مدیریت فرهنگ سازمانی.. 29

2-16 شرایط لازم برای تغییر فرهنگ سازمانی.. 32

2-17 تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی.. 33

2-18 رابطه فرهنگ با عملکرد و اثر بخشی.. 34

2-19 مبانی تاریخی مطالعه فرهنگ سازمانی.. 35

2-20 الگوها و مدلهای فرهنگ سازمانی.. 41

2-20-1  الگوی هاریسون وهندی (Harrison &Handy Model) 41

2-20-2  الگوی جفری سانن فلد (Jeffry sannen fild Model) 42

2-20-3  الگوی کتزدو وریس و میلر (Ketes Dovries and Miller) 42

2-20-4  الگوی کامرون و اتینگتون (Cameron & Etington Model) 43

2-20-5 الگوی قبیله های سازمانی (Clans Organiztion Culture) 43

2-20-6  الگوی دیل و کندی (Deal & kennedy Model) 43

2-20-7  مدل دشپند( Deshpande Model ) 45

2-20-8  مدل ساکس بی(Saxby Model) 46

2-20-9  مدل براون(Brown Model) 47

2-20-10  مدل کوئین(Quinn Model) 47

2-20-11  مدل هافستد(Hofsted Model) 48

2-20-12  مدل شاین(Schein Model) 50

2-20-13  الگوی کرت لوین ( Kurt Lewin Model) 51

2-20-14  الگوی لیت وین و استرینگر(Litwin & Stringer Model) 51

2-20-15  الگوی پیترز و واترمن ( Peters T.J &  R.H.waterman Model) 51

2-20-16 الگوی کارآفرینی کانتر (Rasabeth Mass Kanter’s post Enterpreneual Model) 52

2-20-17  الگوی 5 عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا 52

2-20-18 الگوی فرهنگ سازمانی مارشال ساشکین(Marshal Sazhkin Model) 53

2-20-19  مدل AGiL (پارسونز) (Parsons Model) 53

2-20-20  مدل ویلیام اوچی(William Auchi Model) 54

2-20-21  الگوی رابینز(Robbins Model) 54

2-20-22  الگوی حسن زارعی متین.. 55

2-20-23 مدل پویای فرهنگی مری جو هچ (Merry Joe Hatch Model) 55

2-20-24  مدل دنیسون( Denison Model) 56

2-21 ویژگیها، شاخصها و ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون. 57

2-22 دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل مفهومی و نظری تحقیق.. 62

فصل سوم: روش تحقیق

3-1  مقدمه. 65

3-2 معرفی شرکت فراورده های نسوز پارس… 65

3-3 متغیرهای پژوهش…. 69

3-4 طرح تحقیق.. 70

3-5 گردآوری داده‌ها 71

3-5-1 جامعه تحقیق.. 71

3-5-2 شیوه نمونه‌گیری.. 71

3-5-3 حجم نمونه. 71

3-5-4 شیوه‌های گرد‌آوری داده‌ها 72

3-5-5 پرسشنامه. 72

3-5-6 توزیع و گردآوری پرسشنامه. 73

3-6آزمون‌ ابزار اندازه‌گیری.. 73

3-6-1روایی.. 74

3-6-2 روایی محتوایی.. 74

3-6-3 پایایی.. 74

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

3-8 نحوه تهیه شمای سازمانی.. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه. 79

4-2 آمار توصیفی.. 79

4-2-1 جنسیت نمونه ها 79

4-2-2 سن نمونه ها 80

4-2-3 سطح تحصیلات… 80

4-2-4 سابقه کار پاسخگویان. 81

4-2-5 وضعیت تأهل پاسخگویان. 82

4-2-6 وضعیت استخدام پاسخگویان. 82

4-3 بررسی ضریب پایایی پرسشنامه و اجزای آن. 83

4-4 گزارش مورد خطی از سوالات پرسشنامه دنیسون. 83

4-4-1 ماموریت… 86

4-4-2 سازگاری.. 86

4-4-3 درگیر شدن در کار. 87

4-4-4 یکپارچگی.. 87

4-5 بررسی وضعیت شاخص های فرهنگ… 88

4-6 تجزیه و تحلیل ویژگی های فرهنگ سازمان مورد مطالعه. 90

4-6-1 تفسیر ویژگی ماموریت… 90

4-6-2 تفسیر ویژگی درگیر شدن در کار. 91

4-6-3 تفسیر ویژگی سازگاری.. 91

4-6-4 تفسیر ویژگی یکپارچگی.. 91

4-6-5 بررسی وضعیت تمرکز و انعطاف پذیری سازمان. 91

4-7 بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک کارکنان و ویژگی های فرهنگ سازمان. 92

4-7-1 رابطه سطح تحصیلات با فرهنگ سازمان. 92

4-7-2 رابطه سن و سابقه کاری کارکنان با ویژگی های فرهنگ سازمان. 94

4-7-3 رابطه جنسیت و وضعیت تاهل کارکنان بر ویژگی های فرهنگ سازمان. 94

4-7-4 رابطه نوع استخدام کارکنان و ویژگی های فرهنگ سازمان. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه. 98

5-2 نتیجه گیری.. 98

5-3-پیشنهادات… 100

5-3-1 راهکارهای بهبود ویژگی درگیر کار شدن. 100

5-3-2 راهکارهای بهبود ویژگی سازگاری.. 101

5-3-3 راهکارهای بهبود ویژگی ماموریت… 102

5-3-4 راهکارهای بهبود ویژگی یکپارچگی.. 102

فهرست منابع فارسی.. 104

فهرست منابع غیرفارسی.. 107

ضمائم و پیوستها 108

چکیده انگلیسی (Abstract) 113

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول  2-1: برخی از مهمترین تعاریف فرهنگ سازمانی.. 14

جدول 2-2  چارچوب فرهنگ سازمانی.. 18

جدول2-3: ویژگی های فرهنگ سازمانی به عقیده تریس و بیر. 23

جدول2-4: انواع فرهنگ سازمانی.. 26

جدول2-5: مقایسه شیوه های تشخیص فرهنگ… 29

جدول 2-6: خلاصه ای از مقالات منتشر شده در مورد فرهنگ سازمانی.. 39

جدول 2- 7 : فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت… 42

جدول2- 8: مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی.. 44

جدول 2-9: مدل دشپند. 45

جدول  2-10: مدل ساکس بی.. 46

جدول 2-11: انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه براون. 47

جدول 2-12: مشخصات فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کوئین.. 48

جدول2-13: مدل پارسونز. 53

جدول  2-14: تفاوت مدل و پیمایش فرهنگ سازمانی دنیسون با سایر مدلها و پیمایش های فرهنگ سازمانی.. 63

جدول 3-1: تفکیک نیروی انسانی شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس جنسیت: 66

جدول 3-2: تفکیک نیروی انسانی شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس سابقه خدمت: 66

جدول 3-3: تفکیک نیروی انسانی شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس مدرک تحصیلی : 67

جدول 3-4: تفکیک نیروی انسانی شرکت بر اساس وضعیت استخدامی: 68

جدول3-5: متغیرهای پژوهش…. 70

جدول 4-1: ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ.. 83

جدول 4-2: محاسبه درصد میانگین موارد فرهنگ… 85

جدول 4-3: درصد میانگین شاخص های فرهنگ… 88

جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس در بررسی تاثیر سطح  تحصیلات کارکنان بر ویژگی های فرهنگ… 93

جدول 4-5: نتایجt-test در بررسی رابطه نوع استخدام با فرهنگ سازمانی.. 95

فهرست شکل ها

شکل2-1  کوه یخ سازمانی.. 16

شکل 2-2 کارکردهای فرهنگ سازمانی.. 19

شکل 2-3: سطوح فرهنگ سازمانی.. 20

شکل  2-4 : دو سطح فرهنگ از دیدگاه کاتر و هسکت… 21

شکل 2-5: عناصر اصلی فرهنگ سازمان. 24

شکل 2- 6: فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی.. 30

شکل 2-7 : شیوه شکل گیری و نگهداری فرهنگ سازمان. 31

شکل2-8  ارتباط بین فرهنگ و اثر بخشی.. 35

شکل  2-9: مدل فرهنگ سازمانی شاین.. 50

شکل 2-10: مدل 5 عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا 52

شکل 2-11: فهرست ویژگیهای فرهنگ سازمانی مدل رابینز. 54

شکل2-12: مدل پویای فرهنگ… 56

شکل 2-13 : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. 58

شکل 3-1: مراحل تحقیق ترسیم ابعاد فرهنگ سازمانی شرکت فراورده های نسوز پارس… 70

شکل 4-1: تصویر کلی فرهنگ سازمانی شرکت فراورده های نسوز بر اساس مدل دنیسون. 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: نیروی انسانی شرکت بر اساس جنسیت… 66

نمودار3-2: نمودار نیروی انسانی شرکت بر اساس سابقه خدمت… 67

نمودار3-3:  نمودار نیروی انسانی براساس مدرک تحصیلی در شرکت فرآورده های نسوز پارس… 68

نمودار3-4: نیروی انسانی شرکت براساس وضعیت استخدامی.. 69

نمودار3-5: شمای سازمانی.. 76

نمودار 4-1: درصد فراوانی نمونه ها بر حسب جنس…. 79

نمودار 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 80

نمودار 4-3:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات… 81

نمودار 4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری.. 81

نمودار 4-5: درصد فراوانی نمونه ها برحسب وضعیت تأهل.. 82

نمودار 4-6: درصدفراوانی نمونه ها برحسب وضعیت استخدام. 82

نمودار 4-7: گزارش مورد خطی سوالات ماموریت… 86

نمودار 4-8: گزارش مورد خطی سوالات سازگاری.. 86

نمودار 4-9: گزارش مورد خطی سوالات درگیر کار شدن. 87

نمودار 4-10: گزارش مورد خطی سوالات یکپارچگی.. 87

نمودار 4-11: مقایسه شاخص های فرهنگ بر اساس درصد میانگین.. 89

نمودار 4-12: نمودار راداری فرهنگ سازمان مورد مطالعه. 92

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. از دیرباز، فرهنگ برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار می رفته است، لیکن درباره فرهنگ سازمانی و آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر صحبت شده است. بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع ­آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نموده و مسائل را اولویت بندی نمایند تا در نهایت شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند.

بر این اساس در این مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی شرکت فرآورده های نسوز پارس یزد با بهره گرفتن از مدل دنیسون مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون که دارای 60 سوال بوده و در مجموع 4 ویژگی ماموریت، درگیر کار شدن، سازگاری و انطباق پذیری را مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 93 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد ماموریت سازمانی برای کارکنان به اندازه کافی قابل درک نبوده و آنها به خوبی از آن آگاهی ندارند. از طرفی سازگاری شرکت در مقابل تغییرات داخلی و خارجی بالاست، همچنین درگیر شدن در کار؛ دومین ویژگی قوی فرهنگ سازمان مورد مطالعه می باشد. در این بین، ضعیفترین مشخصه فرهنگ سازمان مورد مطالعه؛ یکپارچگی می باشد. همچنین آشکار شد که تمرکز سازمان بر روی ارتباط با محیط خارجی است. این ویژگی نمایانگر افزایش مداوم رشد فروش و سهم بازار برای سازمان است. همچنین سازمان دارای قابلیت های انعطاف پذیری و تغییر بالایی است.

 

 

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمان، مدل دنیسون، تمرکز سازمان، ویژگی های فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

بی تردید ما در دنیایی زندگی می­کنیم که به سرعت در حال تغییر است. دگرگونی های عمیق در بنیادهای جامعه و تحولات سریع اجتماعی و توسعه روز افزون علوم و فناوری، آدمی را با وضعیتی جدید مواجه ساخته است.

یکی از تحولات بنیادی که در مدیریت شکل گرفته است، تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا قبل از سه دهه پیش چنین تصور می­شد که سازمان­ها ابزار های عقلایی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده و دارای سطوح عمودی از بخش­ها، قسمت ها و واحدها می باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. ولی امروزه اذعان می شود که سازمان ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده و توجه به فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعات سازمان و مدیریت شکل گرفته است.

فهم فرهنگ سازمان می تواند زمینه ای را برای درک تاریخ سازمان و نیز حوادث و رویدادهای مهم آن که احتمالا به آن ها در شکل گیری نهاد سازمان کمک می کند فراهم کند (تریس و بیر[1]، 1993). از این گذشته، رشد دانسته ها درباره فرهنگ سازمانی میتواند موجب پیدایش رهبران، مدیران و محققانی با درک ویژه از مشخصات بنیادین سازمان شود که به نوبه خود به مدیریت یا تغییر فرهنگ کمک می کند  (شاین[2] ، 1985)

به عقیده دانشمندان مدیریت، فرهنگ سازمانی به مثابه شخصیت سازمانی معرف جایگاه و هویت سازمانی است و در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح اثر بخشی سازمانی نقشی انکار ناپذیر دارد و بر تمام جنبه های سازمان تاثیر می گذارد. بنابراین برای اینکه بتوان شخصیت و هویت سازمانی را ارتقاء داد، اثر بخشی و کارایی سازمان را بهبود بخشید و انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان را افزایش داد، باید فرهنگ سازمانی را شناخت. در تحقیقات انجام گرفته، ارتباط قوی بین فرهنگ سازمانی، اثربخشی شخصی و اثربخشی رهبری مشاهده شده است (کیوانتس و بوگلارسکی[3]،2007). فرهنگ سازمانی نقش غیر قابل انکاری در موفقیت تغییرات کسب و کارها ایفا می کند(فیلیپ و مکوون[4]،2004).

1-2موضوع تحقیق

عنوان تحقیق: بررسی فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس براساس مدل دنیسون[5] می باشد.

سؤال کلی تحقیق عبارت است از شناسایی ابعاد و شیوه مناسب بهبود فرهنگ سازمانی درشرکت فراورده های نسوز پارس.

قلمرو تحقیق را در 3 بعد قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می توان تفکیک کرد.

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق مؤلفه های مربوط به فرهنگ سازمانی است. با توجه به الگوی مورد استفاده، چهار بعد فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار دارد که هر بعد توسط سه شاخص، بررسی می شود.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق، شرکت فراورده های نسوز پارس است .

قلمرو زمانی: محدوده زمانی تحقیق سال1393 است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

نیروی انسانی به عنوان عاملی استراتژیک در هر سازمان به شمار می آید و ارزشمندترین دارایی هر سازمان می باشد. استفاده از منابع انسانی برتر به عنوان یک اسلحه رقابتی در بهبود عملکرد سازمانی، بعد جدیدی در مدیریت رفتار سازمانی است و سازمانها با داشتن کارکنانی که مهارتهای مناسبی را دارا هستند و به طور مناسب برانگیخته می شوند میتوانند به یک برتری رقابتی دست یابند(هرسی و بلانچارد[6] ، 1989) . لذا توجه مدیریت هر سازمان باید به این معطوف باشد که چگونه این استراتژیک ترین منبع سازمان کارآیی خود را از دست نداده و بتواند سازمان را در جهت نیل به ماموریت و اهدافش یاری دهد.

در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد میتواند سرچشمه ای بر حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید.

فرهنگ مهم است، زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی (که همیشه در کارند) ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد نظر، ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیریهای جدید را در سازمان پایدار کرد. (شاین، 1985 )

نتایج بسیاری از تحقیق هایی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان می دهد شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیتهای مدیران سازمان ها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق فرهنگ و آشنایی با ویژگیهای آن، مدیریت می تواند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با محیط سرشار از تحول و رقابت آماده کند.

بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخشها، واحدها و یا گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه کنند. ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند، ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی کرده تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. (منوریان، 1386).

1-4 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق عبارتند از:

1- شناسایی ابعاد فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس

2- ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود مشخصه ها و ابعاد فرهنگ سازمانی .

1-5 سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق عبارتند از:

1- ابعاد فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس کدامند؟

2- شیوه های مناسب برای بهبود وضعیت موجود مشخصه های فرهنگ سازمانی در سازمان مذکور کدامند؟

1-6 فرضیه های تحقیق

با توجه به نوع موضوع و مدل مورد بررسی(دنیسون) این تحقیق فاقد فرضیه می باشد.

1-7 فرضیات روایی و پایایی

مقیاس سنجش فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس از روایی ساختاری لازم برخوردار است.

مقیاس سنجش فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس  از پایایی لازم برخوردار است .

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات

فرهنگ سازمانی[7]:

فرهنگ سازمانی در پژوهش حاضر عبارتست از چهار ویژگی اصلی[8] سازمان یعنی، درگیر شدن[9] ، سازگاری[10] ، یکپارچگی[11] و مأموریت[12]و 12 شاخص شکل دهنده این ابعاد که مدل قیاسی تحقیق را تشکیل می دهند.

1-9 محدودیت های تحقیق

فقدان منابع غنی و محتوایی مربوط به مدل سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون در متون فارسی.

عدم وجود پیشینه تحقیق در باب موضوع تحقیق.

پایین بودن سطح تحصیلات در شرکت فراورده های نسوز پارس  که این مساله، تفهیم بسیاری از مولفه ها ی فرهنگی مدل را با دشواری مواجه می کرد.

مشکل جلب اعتماد کارکنان در زمینه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تنظیمی و از بین بردن حساسیت و مقاومت کارکنان در پاسخگویی به سوالات.

 

 

 

 

[1] – Trice And Beyer

[2] – Schein,Edgar

[3] – Kwantes, C.T. and Boglarsky

[4] – Philip, G. and McKeown

[5] – Denison

[6] – Hersey& Blanchard

[7] – Organizational Culture

[8] – Trait

[9] – Involvement

[10] – Adaptability

[11] – Consistency

[12] – Mission

تعداد صفحه :127

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.