رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی مودیان صنف داروخانه‌های تبریز

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان‌نامه­ برای دریافت درجه ­کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی مودیان صنف داروخانه‌های تبریز

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

زمستان 1392

چکیده

با توجه به جایگاه و نقش مالیات در امور اقتصادی و اجتماعی کشور و ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، بعنوان تامین منابع مالی دولت، شناخت راهکارهایی برای وصول مالیات از ضروریات است تا بتوان سیستم مالیاتی موجود را بهبود بخشید. به خاطر همین در این تحقیق هدف ما این است که موثرترین عواملی که بر مالیات و فرهنگ مالیاتی تاثیرمی­گذارد بررسی کنیم. عنوان تحقیق ما، بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی مودیان صنف داروخانه­های تبریز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از مؤدیان صنف داروخانه­های تبریز که در اداره کل امور مالیاتی تبریز دارای پرونده مالیاتی می­باشند و تعداد 310 داروخانه را شامل می­ شود و هدف اصلی تحقیق این است عواملی را که می­توانند بر افزایش فرهنگ مالیاتی تاثیر گذار باشند شناسایی کنیم. روش نمونه‌گیری در این تحقیق تصادفی ساده می­باشد. استخراج نتایج با بهره گرفتن از نرم افزار کامپیوتری SPSS صورت گرفته است. که در مرحله اول از طریق آمار توصیفی نظیر ایجاد جداول توزیع فراوانی و میانگین، انحراف معیار، و نمودارها نمونه مورد بررسی از نظر ویژگی‌های جمعیت­شناختی و متغیرهای تحقیق مورد توصیف قرار گرفت. سپس در ادامه از طریق آزمون t تک نمونه‌­ای و آزمون فریدمن به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه ­ها نشان می­دهد که بین عوامل اجتماعی، عوامل برون سازمانی، عوامل درون سازمانی و عوامل فردی با فرهنگ مالیاتی رابطه معنی‌­داری وجود دارد. نتایج کلی نشان می­دهد که عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی به ترتیب از زیاد به کم بصورت زیر می­‌باشد: عوامل درون سازمانی، عوامل فردی، عوامل برون سازمانی، عوامل اجتماعی.

 

کلیدواژه: فرهنگ مالیاتی، عوامل اجتماعی شدن، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، عوامل فردی، مالیات بردرآمد مشاغل، مودی مالیاتی

 

بنام خدایی که هر چه دارم از اوست و متعلق به خود  اوست

منت خدای را  عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت… هر نفسی که فرو میرود  ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات… پس در هر نفس دو نعمت موجود است  و بر هر نعمتی شکری واجب. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دریغش همه جا کشیده. پرده‌ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.

شکر شایان نثار وجود بی نقص تو که توفیق را   رفیق  راهم ساختی تا این  پایان نامه را به  پایان برسانم، بامهربانی چگونه زیستن چگونه عشق ورزیدن چگونه کسب دانش  را به من آموختی چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف تو را که سرشار از عشق و یقین است. چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی تو را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته ای. آری در مقابل این  همه عظمت و شکوه  تو مرا   نه توان سپاس است   و  نه کلام وصف.

تقدیم   به مهربان   فرشتگانی که  لحظات   ناب  باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت  خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه‌ها ی  یکتا و زیبای زندگی مدیون حضور همیشگی آنهاست.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………. 2

1-2- بیان مسئله……………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………. 7

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………. 8

1-5- سوالات تحقیق……………………………………………. 8

1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………. 8

1-7- تعاریف متغیرها……………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………. 13

2-2- مالیات……………………………………………. 13

2-3- مالیه قبل از ظهوراسلام……………………………………………. 14

2-3-1- مالیات در دوره کیانیان……………………………………………. 14

2-3-2- مالیات در دوره هخامنشی……………………………………………. 15

2-3-3- مالیات از دوره سلوکیان تا ساسانیان……………………………………………. 16

2-3-4- مالیات در دوره ساسانیان……………………………………………. 17

2-4-  مالیات بعد از ظهوراسلام……………………………………………. 19

2-4-1- مالیات قبل از دوره قاجار……………………………………………. 19

2-4-2- مالیات در دوره قاجار……………………………………………. 20

2-5- مالیات پس از انقلاب……………………………………………. 22

2-6- فرهنگ……………………………………………. 23

2-7- تعاریف مالیات از دیدگاه‌های مختلف……………………………………………. 24

2-8- فرهنگ مالیاتی، مدیریت و تغییر فرهنگی و خرده فرهنگ……………………………………………. 26

2-9- عوامل اجتماعی شدن……………………………………………. 28

2-10- عوامل درون سازمانی ……………………………………………. 29

2-11- عوامل برون سازمانی ……………………………………………. 29

2-12- مالیات بر درآمد مشاغل……………………………………………. 29

2-13- مالیات بر مشاغل……………………………………………. 29

2-14- مودی مالیاتی……………………………………………. 30

2-15- نظرجامعه شناسان درباره فرهنگ……………………………………………. 30

2-16- فرایند اجتماعی شدن و فرهنگ مالیاتی……………………………………………. 30

2-17- عوامل موثر در اجتماعی شدن افراد……………………………………………. 31

2-18- عوامل تضعیف کننده فرهنگ مالیاتی……………………………………………. 35

2-19- مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………. 36

2-20- مدل تحلیلی فرهنگ مالیاتی……………………………………………. 41

2-21- تاریخچه مالیات در ایران در یک نگاه……………………………………………. 41

2-22- وضع مالیه کشور پیش از مشروطیت……………………………………………. 42

2-23- فرهنگ مالیاتی……………………………………………. 43

2-24- فرهنگ مالیاتی و سیاستهای اقتصادی دولت……………………………………………. 45

2-25- مالیات گریزی و علل و انگیزه آن……………………………………………. 46

فصل سوم: روش‌ها و تئوری تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………. 48

3-2- نوع تحقیق……………………………………………. 49

3-3- جامعه آماری تحقیق……………………………………………. 49

3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………. 49

3-5- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………. 50

3-6- ابزار اندازه گیری……………………………………………. 50

3-7- پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………. 51

3-8- روایی پرسشنامه……………………………………………. 51

3-9- روش اجرای تحقیق……………………………………………. 51

3-10- روش تحلیل داده‌ها……………………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه……………………………………………. 54

4-2- توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………. 54

4-3- شاخص‌های توصیفی سن……………………………………………. 56

4-4- شاخص‌های توصیفی سابقه فعالیت……………………………………………. 57

4-5- شاخص‌های توصیفی عوامل اجتماعی……………………………………………. 74

4-6- شاخص‌های توصیفی عوامل برون سازمانی……………………………………………. 75

4-7- شاخص‌های توصیفی عوامل درون سازمانی……………………………………………. 76

4-8- شاخص‌های توصیفی عوامل فردی……………………………………………. 77

4-9- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها……………………………………………. 78

4-10- اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ……………………………………………. 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………. 85

5-2- نتایج توصیفی……………………………………………. 85

5-3- نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه ها……………………………………………. 86

5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………. 87

5-5- پیشنهادات……………………………………………. 88

5-5-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………. 88

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………. 89

5-5-3- پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده……………………………………………. 89

منابع و ماخذ……………………………………………. 90

ضمیمه……………………………………………. 93

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                           صفحه

جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………. 54

جدول (4-2): جدول شاخص‌های توصیفی سن……………………………………………. 56

جدول (4-3): جدول شاخص‌های توصیفی سابقه فعالیت……………………………………………. 57

جدول (4-4): توزیع فراوانی سوال 1……………………………………………. 58

جدول (4-5): توزیع فراوانی سوال 2……………………………………………. 58

جدول (4-6): توزیع فراوانی سوال 3……………………………………………. 59

جدول (4-7): توزیع فراوانی سوال 4……………………………………………. 59

جدول (4-8): توزیع فراوانی سوال 5……………………………………………. 60

جدول (4-9): توزیع فراوانی سوال 6……………………………………………. 60

جدول (4-10): توزیع فراوانی سوال 7……………………………………………. 61

جدول (4-11): توزیع فراوانی سوال 8……………………………………………. 61

جدول (4-12): توزیع فراوانی سوال 9……………………………………………. 62

جدول (4-13): توزیع فراوانی سوال 10……………………………………………. 62

جدول (4-14): توزیع فراوانی سوال 11……………………………………………. 63

جدول (4-15): توزیع فراوانی سوال 12……………………………………………. 63

جدول (4-16): توزیع فراوانی سوال 13……………………………………………. 64

جدول (4-17): توزیع فراوانی سوال 14……………………………………………. 64

جدول (4-18): توزیع فراوانی سوال 15……………………………………………. 65

جدول (4-19): توزیع فراوانی سوال 16……………………………………………. 65

جدول (4-20): توزیع فراوانی سوال 17……………………………………………. 66

جدول (4-21): توزیع فراوانی سوال 18……………………………………………. 66

جدول (4-22): توزیع فراوانی سوال 19……………………………………………. 67

جدول (4-23): توزیع فراوانی سوال 20……………………………………………. 67

جدول (4-24): توزیع فراوانی سوال 21……………………………………………. 68

جدول (4-25): توزیع فراوانی سوال 22……………………………………………. 68

جدول (4-26): توزیع فراوانی سوال 23……………………………………………. 69

جدول (4-27): توزیع فراوانی سوال 24……………………………………………. 69

جدول (4-28): توزیع فراوانی سوال 25……………………………………………. 70

جدول (4-29): توزیع فراوانی سوال 26……………………………………………. 70

جدول (4-30): توزیع فراوانی سوال 27……………………………………………. 71

جدول (4-31): توزیع فراوانی سوال 28……………………………………………. 71

جدول (4-32): توزیع فراوانی سوال 29……………………………………………. 72

جدول (4-33): توزیع فراوانی سوال 30……………………………………………. 72

جدول (4-34): توزیع فراوانی سوال 31……………………………………………. 73

جدول (4-35): جدول شاخص‌های توصیفی عوامل اجتماعی……………………………………………. 74

جدول (4-36): جدول شاخص‌های توصیفی عوامل برون سازمانی……………………………………………. 75

جدول (4-37): جدول شاخص‌های توصیفی عوامل درون سازمانی……………………………………………. 76

جدول (4-38): جدول شاخص‌های توصیفی عوامل فردی……………………………………………. 77

جدول (4-39): نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات……………………………………………. 78

جدول (4-40): نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای بررسی میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر فرهنگ مالیاتی…………………………………………………. 79

جدول (4-41): نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای بررسی میزان تاثیر عوامل برون سازمانی بر فرهنگ مالیاتی………………………………………………………. 80

جدول (4-42): نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای بررسی میزان تاثیر عوامل درون سازمانی بر فرهنگ مالیاتی………………………………………………………. 81

جدول (4-43): نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای بررسی میزان تاثیر عوامل فردی بر فرهنگ مالیاتی……………………………………………. 82

جدول (4-44): نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی……………………………………………. 83

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                           صفحه

نمودار (4-1) جنسیت افراد پاسخگو……………………………………………. 55

نمودار (4-2) سن افراد پاسخگو ……………………………………………. 56

نمودار (4-3) سابقه افراد پاسخگو……………………………………………. 57

نمودار (4-4) عوامل اجتماعی……………………………………………. 74

نمودار (4-5) عوامل برون سازمانی……………………………………………. 75

نمودار (4-6) عوامل درون سازمانی ……………………………………………. 76

نمودار (4-7) عوامل فردی……………………………………………. 77

                      

 

 

1-1- مقدمه

         مالیات یکی از مسایل مهم اقتصادی هر جامعه است، قوانین مالیاتی از جمله قوانین مادر در زمینه‌های اقتصادی محسوب شده و شاید مهمترین رکن اعمال سیاستهای اقتصادی دولت است. اعمال سیاستهای صحیح مالیاتی باعث خواهد شد تا منابع محدود جامعه در جهت افزایش درآمد ملی و هدفهای توسعه اقتصادی قرار گیرد. یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات می‌باشد، دولتها عموما”مالیات را برای رسیدن به اهداف مختلفی وضع می‌کنند که از جمله آنها کسب درآمد، توزیع بهینه درآمد و ثروت در جامعه، کنترل و هدایت مخارج و هزینه‌ها در اقتصاد، کنترل حجم واردات و صادرات، محدود نمودن مصرف خصوصی و انتقال منابع از مصرف به سرمایه گذاری، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، اصلاح روند سرمایه‌گذاری، کاهش نابرابریهای اقتصادی در میان توده‌های مردم، تخصیص بهینه منابع و ثبات قیمتها می‌باشد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به منظور اصلاح نظام مالیاتی خویش و حمایت از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تولیدی و نیز ایجاد انگیزه لازم برای رشد فعالیتها، مبنای مالیات را از درآمد به مصرف انتقال داده و بیشترین درآمد مالیاتی را از طریق مالیات بر مصرف کسب می‌کنند، لذا تدوین قوانین منسجم، شفاف و عادلانه، ارتقای فرهنگ مالیاتی، برقراری نظام اجرایی پویا و مجهز به نیروی انسانی کار آزموده و ابزارهای مدرن می‌تواند دولت را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه مالیاتی، یاری دهد (سلمانی و دیگران، 1377).

به هرحال افزایش فرهنگ مالیاتی یکی از بهترین راه ‌حل ‌های وصول مالیات در جامعه است بطوریکه با شناخت کامل و بررسی عوامل موثر در آن مشکلات ناشی از عدم آشنایی مودیان بر قوانین مالیاتی تا حدودی کاسته می­ شود.

1-2- بیان مسئله

 اصولاً برای هر نظام اقتصادی و برای هر سیستم اقتصادی عوامل مهم و حیاتی، جهت ادامه روند رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، بگونه‌ای که حتی جزئی‌ترین مسائل در حیات اقتصادی یک کشور اگر لحاظ نشود پیامدهای سخت و ناگواری را بهمراه خواهد داشت. مالیات که بعنوان یکی از مهمترین منابع درآمد دولت بشمار می‌آید و هدف دولت سوق دادن درآمدهای خود بالاخص در کشور ما، بسوی مالیات و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی است و تلاش می‌کند که بیشترین درآمد خود را از طریق مالیات بحیطه وصول درآورد و به همین خاطرسیاستهای جدید مالیاتی را در پیش گرفته که مهمترین آنها، تبیین طرح جامع مالیاتی و نظام جدید مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس قانون اساسی سرفصلهای درآمدی دولت از چند موضوع زیر تشکیل می‌شود:

  • انفال

2- سود شرکتهای دولتی

3- مالیات

4- فروش اوراق قرضه

5- درآمد موسسات و وزارتخانه‌های دولتی (انبارلویی1390)

با توجه به اینکه سال 1392برای نظام مالیاتی کشور سالی پر از تحولات و تغییرات زیربنایی با اجرای طرحهای مهمی می‌باشد که چهره نظام مالیاتی را بکلی دگرگون می‌کند. نظام مالیاتی ایران در طراحی و تدوین یک نقشه راه جامع در خصوص فرهنگسازی مالیاتی در سالهای 1390 و 1391 که با عنوان ((بایستدزمالیات ، وطن به پای خویشتن)) عملیاتی گردید و حال نظام مالیاتی ایران در راستای تداوم برنامه‌های فرهنگسازی ، در اندیشه طرحی نو برآمده و سال 1392 را بعنوان سال ((مالیات زندگی است)) نامگذاری کرده است. بر این اساس برنامه ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور، ((سازماندهی روش اجرایی))، ((اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی)) و ((توسعه فرهنگ مالیاتی)) سه حوزه اساسی برنامه تحول نظام مالیاتی کشور بشمار می‌روند. سازمان امورمالیاتی بعنوان سازمانی که تحول فرهنگ مالیاتی یکی از مهمترین اهداف و سیاستهای آن بشمار می‌رود، همواره به برنامه‌های مدون، اثربخش درحوزه فرهنگسازی مالیاتی و به تبع آن، چشم‌اندازی روشن و مطمئن برای تحقق اهداف سازمانی نیازمند است. از طرف دیگر تدوین قانون مالیاتها که هم نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و هم در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است و در این راستا نه تنها بایستی قوانین مالیاتی، متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید بنحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز دربرگیرند. با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی کشور ما در مقایسه با سایر درآمدهای دولت، از جمله درآمدهای نفتی در سطح پایین قرار گرفته است و رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام، تامین منابع مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می‌باشد و بر این اساس سازمان امورمالیاتی کشور برای انجام ماموریت خطیر خود و تخصیص منابع محدود سازمانی برای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات به تصویر روشنی از توان بالقوه اقتصادی کشور در زمینه مالیات نیاز دارد. (فصلنامه تخصصی.1387.ص6)

به منظور برنامه‌ریزی هرچه بهتر، جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه کشور در این زمینه ضرورتی اجتناب ناپذیراست. از طرف دیگر میزان درآمدهای مالیاتی به نسبت تولید ناخالص داخلی نیز در سطح پایینی قرار گرفته است بهمین خاطر در ماده 2 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه چهارم، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده را از محل درآمدهای غیرنفتی دولت بگونه‌ای افزایش دهد که تاپایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت بطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد. و برای تحقق این امر، باید درآمدهای مالیاتی در برنامه چهارم افزایش یابد.

از آنجا که مالیات‌ها ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاستهای اقتصادی شناخته شده و از عمده متغیرهایی است که دولت از طریق استفاده از آن نه تنها در متغیرهای کلان اقتصادی، تورم، بیکاری و… اثر می‌گذارد بلکه در تخصیص منابع و توزیع درآمد نیز اثرات بسیار عمده و ماندگاری را بهمراه دارد. سهم مالیاتها از تولید ناخالص ملی نیز می‌تواند یکی از نشانه‌های اثربخشی سیاستهای مالیاتی در اقتصاد باشد. (پژویان. 1390. ص86)

در زندگی اجتماعی، برخورداری از مزایای جامعه مستلزم یکسری قوانین و مقرراتی است و مالیات و همچنین آگاهی از فرهنگ مالیاتی نیز از جمله این مقررات می‌باشد که افراد هر جامعه بایستی به آن پایبند باشند و مالیات را بعنوان یک اهرم موثر در سیاستهای مالی دولت، که تامین بخشی از هزینه‌های عمومی و جاری نقش ایفاء می‌کند، بیپذیرند. توسعه بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، سبب تقویت ساختاری جامعه می‌گردد و در جامعه مبتنی بر مالیات، کارآیی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد و منابع تولید و عموم کمترین اتلاف را دارند و در این حالت برای گسترش و رفاه چاره‌ای جز مشارکت عمومی نیست زیرا چنانکه قبلاً نیز اشاره شده، در دنیای امروزی درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه دولتها را تشکیل می‌دهد در این میان جامعه را می‌توان دخیل دانست که می‌تواند از طریق فرایند جامعه‌پذیری سعی کند تا الگوهای صحیح رفتاری و به تعبیری دقیق‌تر هنجارهای اجتماعی و فرهنگ مالیاتی را به اعضایش بیاموزد. در واقع آنچه که ما رفتار می‌کنیم ماحصل آن چیزی است که به ما یاد داده شده است و اگر خلاءای در رفتار ما وجود دارد بدان معناست که یا به ما آموزش نداده‌اند و یا اینکه ما آنرا به فراموشی سپرده‌ایم.

عملکرد نظام مالیاتی کشور ما از بعد فرهنگی بیش از هر چیز به میزان قدرت آن در نظام اقتصادی  کشور را در بر میگیرد و مالیات از جمله حلقه‌های زنجیر اقتصادی است که فاقد اثرگذاری قابل ملاحظه‌ای است با این حال مهمترین دلیل بروز این وضع، چسبیدگی اقتصاد کشور ما به به درآمدهای حاصل از نفت است که هم بدلیل خاصیت جانشینی با درآمدهای مالیاتی، آن را در موضع ضعف قرارداده است و هم موجب تولید رانت در اقتصاد شده است. بنابراین عوامل موثری که سبب کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی جدید بجای درآمدهای نفتی را منجر می‌شود، می‌توان به تدوین قوانین منسجم فرهنگ مالیاتی، بهبود تمکین مالیات، افزایش عدالت مالیاتی و کاهش تعداد نرخهای مالیاتی اشاره کرد. در فرایند وصول مالیات، همواره مالیات دهنده‌گان بعنوان یکی از ارکان تاثیرگذار بر نظام مالیاتی کشور مطرح هستند با این حال جلب همکاری و مشارکت و تشویق آنان به تمکین داوطلبانه، مستلزم وجود و برقراری فرهنگ مالیاتی مناسب است و از یک فرهنگ مالیاتی مطلوب است که مودیان مالیاتی با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات خواهندکرد. بنابراین با توجه به اینکه معضلات موجود نظام مالیاتی در ایران و بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی که یکی از مشکلات جامعه محسوب می‌شود، می‌تواند بعنوان یک راه حل برای رفع معضلات موجود مد نظر قرار گیرد.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همان‌طور که اشاره شد، یکی از دلایل گسترش فرهنگ مالیات در کشورهای پیشرفته، ایمان و اعتقاد قلبی مردم به مصرف درست و بهینه مالیاتی است که به دولت خود می‌پردازند. یعنی مردم به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه‌های زندگی اعم از آموزش، درمان و بهداشت، توسعه و عمران شهری، راه‌های ارتباطی، توسعه شبکه‌های مخابراتی و در نهایت تقویت بنیه دفاعی کشورهای خود لمس و مشاهده می‌کنند و نهادهای انتخابی هم به نمایندگی از سوی مالیات‌دهندگان بر کار مصرف‌کنندگان درآمدهای مالیاتی نظارت دقیق و همه‌جانبه دارند. بنابراین برای ایجاد فرهنگ مالیاتی مطلوب، باید در مردم باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات ایجاد شود و مردم نسبت به دولت و پرداخت هزینه‌های آن نگاهی مثبت داشته باشند. برای ایجاد یک باور دوطرفه بین دولت و مردم، دولت باید با دادن آگاهی‌های لازم درخصوص میزان هزینه‌های جامعه و مسائلی که با آن سروکار دارد و با هزینه‌کردن مالیات دریافتی برای رفاه عمومی مردم، در باور آنها نسبت به عملکرد خود دیدگاه مثبتی ایجاد کند و مردم نیز به این باور برسند که پولی را که بابت مالیات به دولت می‌دهند، صرف رفاه و خدمات اجتماعی به آنان می‌شود. زدودن ذهنیات منفی مردم درباره مالیات ازطریق افزایش فرهنگ مالیاتی در اذهان مالیات دهندگان میسر می‌شود. در این راستا دفتر توسعه فرهنگ مالیاتی و روابط عمومی سازمان، مبادرت به تدوین ((سندجامع فرهنگ سازی مالیاتی در سال 1392)) نموده که در آن سیاستهای کلی و مسیر حرکت نظام مالیاتی در حوزه فرهنگسازی ترسیم شده است. لذا با توجه به بیانیه ماموریت سازمان امورمالیاتی کشور در سال 1392 که شامل: ((سازماندهی روش اجرایی))، ((اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی)) و ((توسعه فرهنگ مالیاتی)) سه حوزه اساسی برنامه تحول نظام مالیاتی کشور بشمار می‌روند. اهمیت موضوع و ارتباط آن با نظام مالیاتی کشورمان انجام یک چنین تحقیقی ضروری بنظر می‌رسد. از طرف دیگر ترویج فرهنگ مالیاتی، به احتمال زیاد، موجب گسترش و بهبود نگرش مودیان به مالیات و افزایش چشمگیر مشارکت و اطمینان مودیان به اداره امور مالیاتی را در پی خواهد داشت. زیرا اهداف اساسی سازمان امور مالیاتی در سال 1392حول سه محور اساسی می‌چرخد که یکی از مهمترین این محورها، توسعه فرهنگ مالیاتی است.

1-4- اهداف تحقیق

  • تبیین ارتباط بین عوامل اجتماعی شدن و افزایش فرهنگ مالیاتی
  • تبیین ارتباط بین عوامل درون سازمانی و افزایش فرهنگ مالیاتی
  • تبیین ارتباط بین عوامل برون سازمانی و افزایش فرهنگ مالیاتی
  • تبیین ارتباط بین عوامل فردی و افزایش فرهنگ مالیاتی

1-5- سوالات تحقیق

  • بین عوامل اجتماعی و فرهنگ مالیاتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟
  • بین عوامل درون سازمانی و فرهنگ مالیاتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟
  • بین عوامل برون سازمانی و فرهنگ مالیاتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟
  • بین عوامل فردی و فرهنگ مالیاتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی شماره (1)

بین عوامل اجتماعی شدن و افزایش فرهنگ مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

– رسانه‌ها می‌توانند بعنوان عامل مؤثر در افزایش فرهنگ مالیاتی باشند.

– پایبندی به قانون می‌تواند عامل مؤثری در افزایش فرهنگ مالیاتی باشد.

فرضیه اصلی شماره (2)

بین عوامل برون سازمانی و افزایش فرهنگ مالیاتی رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

– ازجمله عوامل برون سازمانی، می‌توان به مجامع امور صنفی اشاره کرد که می‌تواند عامل مؤثری در افزایش فرهنگ مالیاتی بشمار آیند.

– آشنایی مودیان به قوانین مالیاتی عامل مؤثری در افزایش فرهنگ مالیاتی محسوب می‌شود.

فرضیه اصلی شماره (3)

بین عوامل درون سازمانی و افزایش فرهنگ مالیاتی رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

– مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی افزایش فرهنگ مالیاتی تاثیر مثبتی بر مودیان مالیاتی بدنبال خواهد داشت.

– اطلاع رسانی سازمان امورمالیاتی در خصوص تکالیف مودیان و شفاف بودن قوانین مالیاتی عامل مؤثری در افزایش فرهنگ مالیاتی محسوب می‌شود.

فرضیه اصلی شماره (4)

بین عوامل فردی و افزایش فرهنگ مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

– میزان تحصیلات مؤدیان می‌تواند عامل مؤثری در افزایش فرهنگ مالیاتی محسوب ‌شود.

– آگاهی و آشنایی با قوانین مالیاتی عامل مؤثری در افزایش فرهنگ مالیاتی محسوب می‌شود.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 113

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.