عمران

پایان نامه بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشگاه آزاد

واحد علوم و تحقیقات (یزد)

پایان‏ نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته عمران(M.SG)

گرایش: مدیریت ساخت

عنوان :

بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

با بهره گرفتن از تحلیل (Swot)

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

از این پایان نامه در تاریخ 23/12/1393 با حضور استاد رهنما، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات یزد با موفقیت دفاع بعمل آمد و مورد تائید قرار گرفت.

 

فهرست مطالب

عنوان ‍‍‍‍ صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

مقدمه …. ۲

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۳- سؤال تحقیق ۴

۱-۴- علت انتخاب موضوع ۴

۱-۵- اهداف تحقیق ۴

۱-۶- فرضیه‌ها ۵

۱-۷- استفاده کنندگان ۵

۱-۸- تعریف ۵

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله ۶

پیشینه تحقیق ۶

2 -1- طبقه‌بندی قراردادها ۷

2-1-1- روش اعطایی ۷

2-1-2- روش قیمت ‌گذاری ۸

2-2- بررسی روش‌های اجرای پروژه‌ها و یا روش‌های مختلف در مرحله ساخت ۹

2-2-1- روش امانی ۱۰

2-2-2- روش پیمانکاری (سه عاملی) یا روش معروف مثلثی ۱۱

2-2-3- روش کلید در دست ۱۲

2-2-4- روش طرح و ساخت توأم ۱۴

2-2-5- روش طراحی، تهیه، تأمین و ساخت (ای. پی. سی) ۱۵

2-3- قراردادهای نوین مهندسی . ۱۶

2-3-1- روش ساخت – بهره‌برداری – انتقال ۱۷

2-3-2- قراداد احداث، تملک، بهره‌برداری ۲۰

2-3-3- قرداد ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال ۲۱

۲-3-4- قرارداد احداث، انتقال، بهره‌برداری ۲۱

2-3-5- قراداد احداث، اجاره، انتقال ۲۱

2-3-6- قراداد ساخت و انتقال ۲۲

2-3-7- قرارداد بیع متقابل ۲۲

2-3-8- قراردادهای تأمین مالی (فاینانس) ۲۶

2-4- پیمان‎های تیپ (معمول) مدیریت (پیمان‎های مدیریت ساخت) ۲۷

۲-۴-۱- روش مدیریت ساخت (سی.ام) ۲۸

2-4-2. روش پیمانکاری طراحی و مدیریت ۳۴

2-4-3. روش پیمانکاری عمومی (جی. سی) ۳۴

2-4-4. مقایسه‌ی روش‌های مدیریت ساخت (سی. ام) و پیمانکاری مدیریت (آم. سی) . ۳۵

2-4-5. تفاوت‌های روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت (MC و CM) ۳۶

2-4-6. تشابهات روش‌های پیمانکاری مدیریت و مدیریت ساخت ۳۷

2-4-7- مقایسه‌ی روش‌های طرح و ساخت توأم و پیمانکاری مدیریت ۳۷

2-4-8- مقایسه‌ی روش‌های پیمانکاری عمومی و پیمانکاری مدیریت ۳۷

2-5- انواع قراردادها از دیدگاه‌های مختلف ۳۸

2-5-1. انواع روش‌های قرارداد از نظر پروفسور میلر ۳۸

2-5-2- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه جوزف و هاوس ۳۹

2-5-3- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پروفسور مارش ۳۹

2-5-4- انواع روش‌های قراردادی از دیدگاه پری ۴۲

۲-۶- فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه ۴۲

۲-۶-1- فرایند انتخاب روش قراردادی پروژه از دیدگاه ام. گوردن ۴۳

۲-۷- دعاوی ۴۶

۲-۷-۱- مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی ۴۶

۲-۷-۲. مدیریت دعاوی ۴۷

۲-۷-۳- پیشگیری از بروز دعاوی ۴۸

۲-۷-۴- شناسایی و پیگیری موارد دعاوی ۴۹

۲-۸- آشنایی کامل با متن پیمان مبادله شده ۵۰

۲-۹- تعیین و ارزیابی دعاوی ۵۱

۲-۱۰- نقش پیمانکاری در دعاوی ۵۱

۲-۱۱- قراردادهای عمرانی ۵۲

۲-۱۱-۱- تعریف قرارداد ۵۳

۲-۱۱-۲- روش‌های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی): ۵۳

الف-۲-۱۱-۲- روش طرح، مناقصه، ساخت ۵۵

۲-۱۱-۳- انواع قرارداد پیمانکاری ۶۰

الف-۲-۱۱-۳- قرارداد برمبنای قیمت واحد ۶۰

ب-۲-۱۱-۳- قرارداد با مبلغ مقطوع ۶۱

ج-۲-۱۱-۳- قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا .در دانشگاه آزاد اسلامی یزد ۶۱

د-۲-۱۱-۳- قرارداد هزینه به اضافه سود ۶۵

هـ-۲-۱۱-۳- مدیریت پیمان ۶۶

ب-۲-۱۱-۲- روش طرح و ساخت ۶۶

ج-۲-۱۱-۲- روش ساخت ، بهره برداری ، انتقال (B.O.T) ۷۴

د-۲-۱۱-۲- روش ساخت ، بهره برداری ، تملک ، انتقال (B.O.O.T) ۷۵

هـ-۲-۱۱-۲- روش ساخت ، تملک، بهره برداری ۷۵

۲-۱۲- مدل تحلیل SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد و کلان ۷۵

۲-۱۲-۱- مراحل پیاده سازی آنالیز SWOT ۷۸

۲-۱۲-۲- نکات تکمیلی و بهبود در SWOT ۷۹

۲-۱۳- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ۸۱

۲-۱۴- پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ۸۱

۲-۱۵- بررسی عوامل خارجی شرکت نمونه ۸۲

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مواد و روش ها

3-2-جامعه آماری

3-3-نمونه آماری

3-4-ابزار گردآوری

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری

3-6-روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه

3-7-خلاصه فصل

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-یافته های عمومی

4-2-یافته های اختصاصی تحقیق

4-2-1- پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با قرارداد متر مربع زیربنا

4-2-2-بررسی عوامل عدم تحقق قرارداد های موردی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

4-2-2-1-پروژه ساختمان مسجد و حسینیه

4-2-2-2-پروژه ساختمان 1001

4-2-2-3-پروژه ساختمان 1123

4-2-2-4-پروژه ساختمان افشاریان و طاهری

4-2-2-5-پروژه ساختمان آموزشی ولی عصر عج

4-2-2-6-پروژه ساختمان خوابگاه حضرت رقیه س

4-2-2-7-پروژه ساختمان ورزشی سما

4-2-2-8-پروژه ساختمان سوله متالورژی

4-2-2-9-پروژه ساختمان سلف آزاد

4-3-تحلیل جداول و یافته ها

4-4-خلاصه فصل

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-راهبردهای SO,ST,WT,WO

5-2-راهبردهای ترکیبی

5-2-پیشنهادات

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول لیست پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که با قرارداد متر مربع زیر بنا اجرا شده است

جدول فراوانی ودر صد تاثیر عوامل

جدول فراوانی و درصد مشخصات افراد جامعه

جدول فراوانی و درصد سطح تحصیلات افراد جامعه

جدول فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد جامعه

جدول نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای ا اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول وزنهای اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به فرصتهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول فراوانی امتیاز اختصاص یافته از طرف افراد جامعه به تهدید های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

فهرست شکل ها

شکل نمودار فراوانی و درصد مشخصات افراد جامعه

شکل نمودار فراوانی ودرصد تحصیلات افرا جامعه

شکل نمودار فراوانی ودرصد رشته تحصیلی افرا جامعه

شکل نمودار ارزیابی SWOT

چکیده

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می باشد با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، مدیریت پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما وپیمانکار می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر مربع زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی وخصوصی پیمان قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید.و این سوال پیش می آید که نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد چیست. به این منظورپژوهش حاضربااستفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی وتعیین نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد به روش swot نسبت به تعیین راهبردهای مختلف so ,st ,wt ,wo اقدام می نماید. تجزیه وتحلیل‌ها نشان داد با اتخاذ این راهبردها می توان نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، قراردادعمرانی، تحلیل swot، دانشگاه آزاد اسلامی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور به صورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.

از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم .

۱-۱– بیان مسئله

با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد

ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

۱-۲– اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.

۱-۳– سؤال تحقیق

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

    نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

    نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟

۱-۴– علت انتخاب موضوع

با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.

۱-۵– اهداف تحقیق

این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت .

۱-۶– فرضیه‌ها

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.

تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.

بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.

۱-۷– استفاده کنندگان

با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا به صورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.

۱-۸– جنبه نوع آوری تحقیق

با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بهره گرفتن از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.

۱-۹– روش تحقیق:

تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 157

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.