رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشكده ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی كارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان :

«بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

        

سال تحصیلی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف اصلی.. 7

1-1-4-1- هدف فرعی اول: 7

1-1-4-2- هدف فرعی دوم. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-5-1- سوال اصلی.. 8

1-5-1-1- سوال اصلی اول. 8

1-5-1-2- سوال اصلی دوم. 8

1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول. 8

1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم. 8

1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اول. 8

1-6-2- فرضیه دوم. 8

1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول. 8

1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم. 8

1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم. 9

1-7-روش کلی تحقیق.. 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1-قلمرو زمانی.. 9

1-8-2- قلمرو مکانی.. 9

1-8-3- قلمرو موضوعی.. 10

1-9-تعریف عملیاتی متغیرها 10

1-9-1- متغیر وابسته. 10

1-9-1-1- مدیریت موجودی کالا. 10

1-9-2-1- مالکیت نهادی.. 10

1-9-2-2- تمرکز مالکیت… 11

1-9-2-3-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 11

1-9-2-4-اندازه هیئت مدیره 12

1-9-3-1- نرخ رشد دارایی ها 13

1-9-3-2-اندازه شرکت… 13

1-9-3-3-اهرم مالی.. 13

1-9-3-4- میزان سرمایه بر بودن. 13

1-9-3-5-سودآوری.. 14

1-9-3-6- عمر شرکت… 14

1-10-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… 14

1-11- ساختار تحقیق.. 14

1-12-خلاصه فصل.. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2-موجودی مواد و كالا. 19

2-2-1- خالص ارزش فروش… 19

2-2-2- بهای جایگزینی.. 19

2-3- اندازه گیری موجودی مواد و كالا. 20

2-3-1- بهای تمام شده موجودی مواد و كالا. 20

2-3-1-1-مخارج خرید. 20

2-3-1-2-مخارج تبدیل.. 20

2-3-1-3-سایر مخارج.. 22

2-4-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده 23

2-5- خالص ارزش فروش… 23

2-5-2- موارد كاربرد خالص ارزش فروش… 25

2-6- انواع سیستم كنترل موجودی و برنامه ریزی.. 26

2-6-2- مدیریت موجودی.. 26

2-7-تعریف موجودی.. 26

2-7-1- انواع موجودى کالا. 27

2-8-مالكیت و انتقال مالكیت موجودی های مواد و کالا. 28

2-8-1- فوب (Freight On Board) 28

2-8-2-سی اند اف (Cost & Freight) 29

2-8-3-سیف  (Cost. Insurance. Freight) 29

2-8-4-تحویل در محل کارخانه (EX-Work) 29

2-9-ارزیابی موجودی كالای پایان دوره 29

2-9-2- تعیین بهای تمام شده موجودی ها 30

2-10-ارزشیابی بهای تمام شده یک واحد موجودی.. 30

2-10-1- ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروش رفته یا جریان موجودی ها 31

2-11- روش های محاسبه بهای تمام شده 31

2-11-1- اولین صادره از اولین وارده 31

2-11-2-میانگین موزون. 31

2-11-3- شناسایی ویژه 32

2-11-4- اولین صادره از آخرین وارده 32

2-11-5- موجودی پایه. 32

2-11-6-مزیت ها و معایب شناسایی ویژه 33

2-11-7- مزیت و معایب روش FIFO.. 34

2-11-8- مزایا و معایب LIFO.. 34

2-11-9- مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک.. 35

2-12-مقایسه روش های ارزشیابی موجودی های كالا. 35

2-13-اهمیت موجودی ها 36

2-14-1مواضع مختلف بخش ها و گروه های درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها 36

2-15-هزینه های نگهداری و انبار كردن موجودی ها 37

2-16-کنترل میزان موجودی ها 39

2-16-1-مدل های كنترل موجودی.. 40

2-16-1-1-ذخیرة ایمنی یا حداقل موجودی.. 40

2-16-1-2-حداكثر موجودی.. 41

2-16-1-3–نقطة سفارش… 42

2-16-2-تأثیر كنترل موجودی كالا بر سودآوری شركت ها 42

2-16-3- گردش موجودی كالا. 43

2-17- حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا. 46

2-17-1-تجزیه و تحلیل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 46

2-17-1-1-نقاط قوت نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47

2-17-1-2-نقاط ضعف نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47

2-17-1-3-تشریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48

2-17-1-3-1- نسبت دوره گردش موجودی.. 48

2-17-1-3-2- میانگین سنی موجودی کالا. 48

2-17-1-3-3- حرفه عملیاتی.. 48

2-17-1-3-4-نسبت ذخیره کاهش موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48

2-17-1-3-5- معیارهای کلیدی در رابطه با تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان. 49

2-17-1-3-6-معیارهای کلیدی در ارتباط با بازار. 49

2-17-2-1-وجوهی که در حوزه موجودی خرج شده و غیرقابل برگشت است… 49

2-17-2-2-پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب موجودی رسوب کرده و با اقداماتی خاص قابل برگشت هستند. 50

2-17-2-3-تعهدات پنهان در حوزه موجودی کالا. 50

2-17-3- معیارهای کیفی عمومی.. 50

2-17-3-1-تجزیه و تحیل مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای.. 51

2-17-3-2-استفاده از استانداردهای جایگزین.. 51

2-17-3-3-آزمون منطقی بودن. 51

2-17-4- الزامات تخصصی در حوزه مدیریت موجودی.. 52

2-17-4-1- حوزه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی.. 52

2-17-4-2-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید. 52

2-17-4-3-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید. 52

2-17-4-4-حوزه انبارداری.. 53

2-18-شناخت موجودی مواد و كالا به عنوان هزینه. 53

2-19-حاکمیت شرکتی.. 53

2-19-1-تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. 57

2-19-2-طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی.. 58

2-19-3- وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و جهان. 60

2-19-3-1-تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 60

2-19-3-2-تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 60

2-19-3-2-1-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 61

2-19-4- ساختار مالکیت… 62

2-19-4-1-انواع ساختار مالکیت… 62

2-19-4-1-1-ساختار مالکیت مستقیم. 63

2-19-4-1-2-ساختار مالکیت پیچیده 63

2-19-4-2-تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت… 63

2-19-4-2-1-تئوری نمایندگی.. 63

2-19-4-2-2- فرضیه همگرایی منافع. 65

2-19-4-2-3- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران. 65

2-19-4-3-ترکیب های مختلف مالکیت… 66

2-19-4-3-1-مالکیت نهادی.. 66

2-19-4-3-2-مالکیت مدیریتی.. 66

2-19-4-3-3-مالکیت خانوادگی.. 67

2-19-4-3-4-مالکیت خارجی.. 68

2-19-5- تمرکز مالکیت… 69

2-19-6- ترکیب هیئت مدیره 69

2-19-6-1-درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره 70

2-19-6-2-دوگانگی وظیفه ی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 71

2-19-6-3-نفوذ هیئت مدیره 73

2-19-6-4- اندازه هیئت مدیره 74

2-20- سایر متغیر های تحقیق.. 75

2-20-1-اندازه شركت(size) 75

2-20-2- نسبت های اهرم مالی.. 75

2-20-2-1-نسبت بدهی.. 76

2-20-2-2-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 76

2-20-2-3-نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام. 76

2-20-2-4- نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها 76

2-20-2-5- نسبت توان پرداخت بهره 77

2-20-3-نسبت های سود آوری.. 77

2-20-3-1- نسبت سود ناخالص…. 78

2-20-3-2-نسبت سود عملیاتی.. 78

2-20-3-3-نسبت سود خالص یا بازده فروش… 78

2-20-3-4-نسبت بازده دارایی.. 79

2-20-3-5-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. 80

2-20-3-6-سود هر سهم(EPS) 80

2-20-3-7-سود تقسیمی هر سهم. 80

2-20-3-8-نسبت سود پرداختی.. 80

2-21-پیشینه پژوهش… 82

2-21-1-پیشینه داخلی.. 82

2-21-2-تحقیقات خارجی.. 84

2-22- خلاصه فصل.. 95

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 97

3-2- جامعه آماری.. 98

3-3- نمونه آماری.. 98

3-4 – قلمرو تحقیق.. 100

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 100

3-4-2 – قلمرو زمانی تحقیق.. 100

3 -4-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 100

3-5 – نوع تحقیق.. 100

3-5-1- نوع تحقیق بر مبنای هدف… 100

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 101

3-6- جمع‌ آوری و طبقه بندی داده‌ها 101

3-7 – روش تحقیق.. 102

3-8- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن ها 103

3-8-1 – متغیر وابسته. 103

3-8-2-متغیرهای مستقل و کنترلی.. 104

3-8-2-1-متغیرمستقل.. 104

3-8-2-1-1-مالکیت نهادی.. 104

3-8-2-1-2-تمرکز مالکیت… 104

3-8-2-1-3-اندازه هیئت مدیره 105

3-8-2-1-4-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 106

3-8-2-2-متغیر های کنترلی.. 107

3-8-2-2-1-اندازه شرکت… 107

3-8-2-2-2-اهرم مالی.. 107

3-8-2-2-3-سودآوری.. 107

3-8-2-2-4-نرخ رشد داراییها 108

3-8-2-2-5- میزان سرمایه بر بودن. 108

3-8-2-2-6-عمر شرکت… 108

3-9-مدل رگرسیونی پژوهش… 110

فرضیه اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است: 110

3-9-1-فرضیه اصلی. 110

3-9-1-1-فرضیه اول. 110

3-9-1-2-فرضیه دوم. 110

3-9-1-2-1-فرضیه فرعی اول. 110

3-9-1-2-2-فرضیه فرعی دوم. 110

3-9-1-2-3-فرضیه فرعی سوم. 111

3-10 – مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 112

3-10-1- نرمال بودن. 112

3-10-2- ناهمسانی واریانس… 113

3-10-3 – خود همبستگی.. 114

3-10-4- هم‌خطی.. 114

3-10-5 – مانایی متغیرها 115

3- 11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 116

3-12- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 117

3-13 – تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 118

3-13-1- نحوه عملکرد جمله AR.. 119

3-13-2- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی: 120

3- 14- خلاصه فصل.. 123

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1-مقدمه. 125

4-2- آمار توصیفی داده های تحقیق.. 125

4-2-1-جدول آمار توصیفی.. 125

4-2-2-آزمون مانایی.. 127

4-3- آمار استنباطی( inferential) و روش های اندازه گیری.. 128

4-3-1- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 128

4-3-2- آزمون چاو (Chow) 129

4-3-3- آزمون هاسمن.. 132

4-4-آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 134

4-4-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 135

4-4-2- آزمون فرضیه دوم- فرعی اول. 138

4-4-3- آزمون فرضیه دوم– فرعی دوم. 140

4-4-3- آزمون فرضیه دوم- فرعی سوم تحقیق.. 143

4-5-خلاصه فصل.. 147

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 149

5-2-نتیجه گیری تحقیق.. 150

5-2-1- فرضیه اول تحقیق.. 150

5-2-2- فرضیه دوم. 151

5-2-2-1- فرضیه دوم –فرعی اول. 152

5-2-2-2- فرضیه دوم –فرعی دوم. 153

5-2-2-3- فرضیه دوم –فرعی سوم. 154

5-3-نتایج کلی تحقیق.. 155

5-4-محدودیت ها و مشكلات تحقیق.. 156

5-5-پیشنهادها در ارتباط با نتایج تحقیق.. 157

5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 158

پیوست الف. شرکت های نمونه تحقیق.. 160

پیوست ب. گزارش های آماری.. 161

چکیده انگلیسی.. 183

 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و تأثیر متغیر مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تعدیلی سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 83 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هریک از عوامل یاد شده فوق بر مدیریت موجودی کالا از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی خطی و معنادار بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا بوده است. همچنین حضور هر سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر این ارتباط تاثیر داشته است. با وارد کردن متغیر تمرکز مالکیت در مدل اصلی ارتباط معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا از بین رفت اما با وارد کردن دو متغیر مذکور ارتباط منفی و معنادار بین دو متغیر مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا حفظ شد و ضریب تعیین تعدیل شده رقم بالاتری را نشان داد که حاکی از قوی تر شدن ارتباط این دو متغیر می باشد.

واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، مدیریت موجودی کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده ی محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه ی بنگاه ها در این موارد می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن ها محسوب شود. شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از موجودی ها را دارا باشند که باعث بیشینه شدن ارزش آن ها می شود. به عبارتی می توان گفت میزان نگهداری موجودی ها در ارزش آفرینی شرکت ها موثر است(کاکاعلی و همکاران، 1390).

موجودی مواد و کالا بخش مهمی از دارایی های بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین نحوه ارزشیابی و ارائه آن در صورت های مالی تاثیر با اهمیتی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیاتی واحد تجاری دارد. به عبارتی موجودی های کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاری ها و مصارف منابع شرکت ها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت می باشد. (نمازی و همکاران، 1391). در همین راستا حسابداری موجودی مواد و کالا دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از:

1-کمک به محاسبه سود خالص از طریق تطابق هزینه های مربوط با درآمدها

2-محاسبه موجودی های مواد و کالا به عنوان یکی از منابع اقتصادی برای انعکاس در ترازنامه

برای حصول این اهداف، شناسایی و اندازه گیری صحیح موجودی مواد و کالا از ضروریات یک سازمان است، چون مهمترین دارایی های یک واحد تجاری می باشد.

چنانچه کالای سفارشی مشتریان به همان شکل و با همان کیفیت درخواست شده موجود نباشد، فروش و مشتری ممکن است از بین برود. از این رو یکی از مسئولیت های مدیریت واحدهای تولیدی و تجاری برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح نسبت به موجودی مواد و کالا است و یکی از پیش نیاز های کنترل موجودی مواد و کالا، وجود یک سیستم حسابداری دقیق و مطمئن برای بهنگام کردن اطلاعات و مدارک مربوط به موجودی های مواد و کالا و تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت است(عظیمی، 1388).

 برخی ازمحققان، معتقدند دارایی های جاری که از مجموع حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت(وجه نقد و معادل جه نقد)، موجودی مواد و کالا و اقلام تعهدی کوتاه مدت تشکیل شده است، برای شرکت همچون سپری در مقابل ریسک و عدم اطمینان هستند(گربر[1]،1948; ماینز[2]،1996; خوئری[3]، 1999 و کات[4]، 1999 ).

بلیندر و مکینی[5](1991)، معتقدند که مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگون، بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار است. آنان همچنین، بیان کردند که از طریق نگهداری موجودی کالا، شرکت ها       می توانند برنامه ریزی تولید را بهبود بخشیده، هزینه های کمبود و یا موجودی کالا را به حداقل برسانند و هزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده و سوداگری در قیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آن ها بیان می کنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری از قبیل هزینه های فرصت، هزینه های مکان، هزینه های جابجایی، منسوخ شدن، بیمه، ضایعات و هزینه هایی از این دست را نادیده گرفت.

حاکمیت شرکتی[6] مبحثی است که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران تأکید داشته و نقش آن کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به موجودی و نحوه ی مدیریت آن ها تاثیر داشته باشد و ابزاری را برای پیش بینی حركت و مسیر آتی شرکت برای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه فراهم کند.

 

نقش شرکت های بزرگ امروزی در ساختار اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. امروزه این شرکت ها به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی(نظیر نیروی کار، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی، سرمایه و …) را به مصرف می رسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقشی بسیار مهم را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظریه شرکتی، عملکرد شرکت ها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخه های علوم کاربردی قرار گرفته، تحقیقات فراوانی در این راستا انجام گرفته است، به ویژه در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی چون نظریه نمایندگی ارائه شده است(تقی خواه، 1392).

در این میان، سهامداران نهادی به عنوان گروهی كه ابزارهای نظارتی موثری در دست دارند؛       می توانند بطور بالقوه بر راهبردهای شركت ها تاثیرگذار باشند. از آنجایی که سهامداران نهادی، دارای یک دید بلندمدت در سرمایه گذاری هستند؛ ممکن است خود را درگیر فعالیت های اصلاحی در راستای بازدهی های کوتاه مدت نکنند. از طرفی، وجود سهامداران نهادی، بدلیل نقشی که در کاهش تقارن اطلاعاتی دارند؛ ضروری است و از طرف دیگر، هزینه های بالای نظارت و مداخله در امور شرکت، باعث می شود که این گروه از سهامداران، انگیزه زیادی برای درگیر شدن در مسایل عملیاتی و روزمره شرکت را نداشته باشند. در عوض، سهامداران نهادی سعی می کنند که در مسائل بلندمدت و مدیریت بحران شرکت ها، مداخله کنند(باینبریدگ، 2008). چنین مداخله ای مبتنی بر نقش فعال سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، قابل توجه می باشد. زیراکه مدیران کنترل موثری بر دارایی های شرکت ها دارند و از این رو، نظارت بر تصمیمات مالی آن ها و تعیین برخی از راهبرد های اساسی در شرکت از جانب هیات حاکمه، امری است که بطور بالقوه به حفظ منافع سهامداران کمک می کند.

 

1-2- بیان مسئله

در اواخر دهه ی 40 و ابتدای دهه 50، همچنان که اقتصاد در حال بازگشت به وضعیت عادی خود پس از جنگ جهانی دوم بود، یک کاهش سریع در ذخایر موجودی سازمان ها در حال پدید آمدن شد، از آن زمان تاکنون همواره یک کاهش آرام که ما از آن به عنوان مشخصه ی بهبود مدیریت موجودی نام می بریم، در ذخایر موجودی مشهود بوده است البته استثنائاتی نیز وجود داشته که از جمله می توان به تغییر ناگهانی در اوایل دهه 70 که ناشی از افزایش سریع قیمت نفت و بحرانی که به تبع آن در اقتصاد پدید آمده بود اشاره کرد. این موضوع به عنوان یک نوسان کوتاه مدت در این روند کاهش تلقی می گردد. این کاهش یکنواخت به طور واضح تداعی کننده بهبود در مدیریت موجودی بود، اما عوامل مهم دیگری هم در این موضوع دخیل بودند از جمله، تغییر در ساختار صنعت، حرکت به سمت خدمت دهی، رقابت بین المللی، دوره های اقتصاد، تورم و تغییر در تولید ناخالص داخلی. اما سوالی که در میان به ذهن خطور می کند این است که دلایل نگهداری موجودی در شرکت ها چیست؟(عظیمی، 1388).

 

         تحقیقات گذشته دلایل مختلفی را عنوان نموده اند که عبارتند از:

1-نگهداری موجودی در شرکت سازمان را قادر می سازد تا به مقیاس اقتصادی دست یابد.

2-عرضه و تقاضا را متعادل می سازد.

3-امکان محافظت از سازمان در برابر عدم قطعیت در تقاضا و چرخه سفارش را فراهم می آورد.

4- در زنجیره تامین، به عنوان یک محافظ در مقابل موارد بحرانی عمل می کند.

5- به عنوان یک ضربه گیر مابین بخش های مختلف زنجیره تامین عمل می کند.

6-تقاضاهای بیشتر از انتظار یا در زمان های ناخواسته را مجاز می داند.

7-تحویل هایی را که با تاخیر مواجه شده اند را پوشش می دهد.

8-مزیت تخفیف روی سفارشات زیاد را به همراه دارد.

9- امکان خرید اقلام در زمانی که قیمت پایین دارند و انتظار می رود با افزایش قیمت مواجه شوند را فراهم می آورد.

10-امکان عملیات فصلی را فراهم می آورد.

11-هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.

12-شرایط اضطراری را پوشش می دهد.

13-در زمانی که تورم بالاست می تواند برای شرکت ها سودمند واقع شود.

با توجه به دلایلی که ذکر نمودیم هر سازمان و شرکتی خواستار نگهداری سطح مناسبی از موجودی در شرکت خود است. اما باید متذکر شد که مدیریت بهینه ی این موجود ها خود مسئله ای مهم و در خور توجه است، بنابراین هر شرکتی که موجودی نگهداری می کند به فکر مدیریت آن نیز می افتد.

 اهداف شرکت ها از مدیریت موجودی را می توان به صورت زیر برشمرد:

  • ایجاد تعادل مابین موجودی در دسترس و هزینه نگهداری موجودی.
  • تعیین سطح موجودی به گونه ای که فقط با یک احتمال از پیش تعیین شده دچار کمبود موجودی شویم.
  • ایجاد تعادل میان هزینه ها به منظور یافتن اقتصادی ترین زمان و مقداری که باید دوباره تامین موجودی شود(عظیمی، 1388).

شایان ذکر است که نگهداری موجودی ها در شرکت، هزینه ای را نیز برای شرکت به همراه دارد بنابراین ایجاد تعادل بین هزینه های نگهداری موجودی ها در شرکت و منافع حاصل از نگهداری آن ها نیازمند رفتار مطلوب مدیران شرکت است. حال مسئله این است که آیا مدیران در مدیریت بهینه ی موجودی ها بیشترین تلاش خود را خواهند کرد؟ آیا به حداکثر سازی ثروت سهامدارن می اندیشند؟آیا نوع مالکیت، میزان تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره می تواند بر نحوه ی مدیریت موجودی ها تاثیر گذار باشد؟

بنابراین در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است كه به سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد كه متفاوت بودن نوع مالكیت و ترکیب هیئت مدیره به واسطه نقشی كه می تواند در نظارت و كنترل مدیریت و كاهش هزینه های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا سؤال مطرح این است كه: آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی تاثیر گذار است؟ به عبارت دیگر نوع مالکیت و هیئت مدیره شرکت ها چه تاثیری بر مدیریت موجودی دارد و سیاست مدیران در میزان سطح نگهداری موجودی ها، چگونه خواهد بود؟ با دستیابی به پاسخ این سوال ها، می توان کیفیت اطلاعات مالی را بهبود بخشید و به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در اخذ تصمیم های مناسب و بهینه کمک نمود. نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به این درک برسیم که آیا برای دستیابی به بازاری کاراتر لازم است که تغییراتی در ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها ایجاد کنیم و یا حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

مدیریت موجودی یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی سازمان نقش حیاتی ایفا      می کند بنابراین ضرورت دارد که با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر، اهمیت موضوع را برجسته می کند(الساید و اهبا، 2013).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در کشور ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند، یکی از این دارایی ها موجودی مواد و کالا است. بنابراین وظیفه ی مهم و خطیر مدیران در نحوه ی نگهداری و استفاده از موجودی ها بیش از پیش پر رنگ تر خواهد شد. مطلب مهمی که باید ذکر نمود میزان تاثیر و نقش نوع مالکیت سهامداران، میزان تمرکز آن ها و ترکیب هیئت مدیره در تصمیمات و سیاست های مدیران است.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بررسی عواملی که بر سیاست های مدیریت موجودی شرکت تاثیر گذار است کار شایسته ای می باشد چراکه امید است نتایج این پژوهش محرکی برای داشتن اقتصادی پویا و فعال باشد.

 

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی: تعیین روابط بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا

1-1-4-1- هدف فرعی اول: تعیین رابطه ی بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا

1-1-4-2- هدف فرعی دوم: تعیین رابطه ی بین ساختار هیئت مدیره و مدیریت موجودی کالا

 

گفتنی است که ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره از دو منظر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(الساید و واهبا، 2013).

 

بنابراین سوالات تحقیق به صورت زیر طراحی می گردد.

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی کالا رابطه وجود دارد؟

1-5-1-1- سوال اصلی اول:آیا بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5-1-2- سوال اصلی دوم: آیا تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول:آیا تمرکز مالکیت بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم: آیا دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم:آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

1-6-1- فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه دوم: تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم: اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-7-روش کلی تحقیق

در این تحقیق داده های مورد نظر از طریق صورت های مالی و یادداشت های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و تدبیر پرداز) و پایگاه اینترنتی (RDIS وIRBOURSE وTSETMC) جمع آوری گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق، یک تحقیق کاربردی می باشد زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار پرداخته است و به دنبال تبین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقاء کارایی بازار می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است و در میان انواع تحقیقات همبستگی از لحاظ هدف جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. ضمن این که رویکرد آن استقرایی، یعنی رسیدن از جزء به کل و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است.

[1] . Graber

[2] . Miner

[3] . Khoury, Nabil

[4] . Cote

[5] . Blinder, and  Maccini

[6] Corporate Ownership

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.