رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشتۀ مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان :

بررسی رابطه ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

سازمان‌ها برای ادامه حیات نیاز به انجام فعالیت ‌های سودآور و پروژه‌های مرتبط با کسب و کار خویش دارند. مبنای تصمیم‌گیری در مورد رد یا پذیرش پروژه‌ها نرخ هزینه سرمایه است که بعنوان نرخ تنزیل پروژه‌ها بکار می‌رود. نرخ هزینه سرمایه به ترکیب ساختار سرمایه که از منابع مختلف تامین مالی با هزینه‌های مختلف تشکیل شده است، بستگی دارد. ترکیب ساختار سرمایه خود تحت تاثیر عوامل گوناگونی از قبیل عوامل شرکتی و کشوری قرار دارد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل شرکتی و کشوری بر ساختار سرمایه است. بدین منظور و برای از بین بردن اثر صنعت، شرکت‌های صنعت سیمان که بین سال های 1374 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران مشغول به فعالیت بوده،  بعنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. داده‌های پژوهش از آمار و گزارشات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. داده‌های تحقیق با روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت و نیز با بهره گرفتن از نرم اقزار Eviews7  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر منفی ومعنادار نقدینگی، نرخ بهره و نرخ رشد درآمد سرانه بر ساختار سرمایه و نیز نشان دهنده تاثیر مستقیم و معنادار سودآوری و نرخ رشد تولید ناخالص ملی بر ساختار سرمایه هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

1-1مقدمه 2

1-2بیان مسئله 3

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-3-1ضرورت نظری. 5

1-3-2ضرورت عملی. 5

1-4 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق. 6

1-4-1سؤالات تحقیق. 6

1-4-2فرضیات اصلی. 7

1-5روش تحقیق. 9

1-5-1جامعه آماری. 10

1-5-2قلمرو مکانی و زمانی. 10

1-5-3ابزار گرداوری داده‌ها 10

1-5-4روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 10

1-6تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی: 10

1-6-1ساختار سرمایه 10

1-6-2ریسک سیستماتیک.. 11

1-6-3نرخ نقدینگی. 11

1-6-4سودآوری. 11

1-6-5اندازه 11

1-6-6مالیات.. 11

1-6-7بازده بازار 12

1-6-8تولید ناخالص داخلی. 12

1-6-9 تورم 12

1-6-10 نرخ رشد درآمد سرانه 12

1-6-11نرخ بهره 12

2-1مقدمه 14

2-2مبانی نظری پژوهش.. 14

2-2-1نظریه سنتی. 16

2-2-2نظریه‌های میلر و مودیلیانی. 18

2-2-3نظریه ساختار سرمایه بدون مالیات.. 19

2-2-4الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها 22

2-2-5نظریه سود خالص.. 25

2-2-6نظریه سود عملیاتی خالص.. 26

2-2-7نظریه سلسله مراتبی. 27

2-2-8نظریه موازنه ایستا 29

2-2-9نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 33

2-2-10فرضیه جریان نقدی آزاد 34

2-3پیشینه تحقیق. 34

2-3-1پیشینه خارجی. 34

2-3-2پیشینه داخلی. 38

3-1مقدمه 42

.3-2 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق. 43

3-2-1سؤالات تحقیق. 43

3-2-2فرضیات تحقیق. 44

3-3مدل مفهومی تحقیق. 46

3-4متغیرهای تحقیق. 48

3-4جامعه آماری. 54

3-5روش جمع‌ آوری داده‌ها 54

3-6روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 56

3-6-1روش تجزیه و تحلیل توصیفی. 56

3-6-2تجزیه و تحلیل استنباط. 57

3-6-3داده‌های ترکیبی. 57

3-6-4مزایای استفاده از داده‌های تابلویی. 58

3-6-5مدل اثرات ثابت.. 60

3-6-6مدل اثرات تصادفی. 61

3-6-7اثر تابت یا اثر تصادفی. 63

3-6-8آزمون دوربین-واتسون. 65

3-7خلاصه و نتیجه‌گیری. 68

فصل چهارم 70

تجزیه تحلیل اطلاعات وداده ها 70

4-1مقدمه 71

4-2آمارهای توصیفی. 71

4-4آزمون فرضیه‌ها 74

5-5بررسی فرضیه‌های اصلی. 85

4-6خلاصه فصل چهارم 86

فصل پنجم. 88

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 88

5-1مقدمه 89

5-2بررسی فرضیه‌ها 90

5-3پیشنهاد‌ها و راهکارها 94

5-4پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آینده 95

5-5محدودیت‌های تحقیق. 95

منابع. 96

 

فهرست جداول

 

 

 

 

جدول (1-2)-خلاصه پیشینه خارجی. 37

جدول(2-2)-خلاصه پیشینه داخلی. 40

جدول شماره 1-4 آمار توصیفی داده‌ها 72

جدول 2-4 ضریب همبستگی متغییرهای تحقیق در مدل اول. 37

جدول 3-4 ضریب همبستگی متغییرهای تحقیق در مدل دوم 74

جدول (4-4)خلاصه بررسی فرضیه‌های تحقیق. 87

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار (1-2)-اثر اهرم بر هزینه سرمایه،رویکرد سنتی

. 17

نمودار(2-2) :هزینه سرمایه در ارتباط با نسبت بدهی با فرض T=0وT>0

. 32

نمودار(3-2)-اثر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت رویکرد سود خالص

. 52

نمودار (4-2):اثر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت رویکرد سود خالص عملیاتی

. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

هر شرکتی برای شکل گیری و فعالیت، نیاز به سرمایه دارد بنابراین برای ایجاد این میزان سرمایه از دو طریق تامین مالی انجام میدهد: 1- از طریق بدهی 2- از طریق سهام عادی

بدهی پولی است که معمولاً در مقابل یک وثیقه به مالک کسب‌وکار داده می‌شود، مشروط بر این که اصل بدهی به همراه بهره‌ای ثابت یا متغیر در زمانی خاص باز پرداخت شود.

دومین روش، تأمین مالی از طریق سهام عادی می‌باشد.این روش   سرمایه پولی است که از طریق انتقال مالکیت شرکت، تهیه می‌شود. سرمایه گذار سهام، درصدی از مالکیت شرکت را به دست می‌آورد که به طور ایده آل متناسب با رشد شرکت، قیمت گذاری[1] می‌شود. همچنین سرمایه گذار ممکن است بخشی از سود سالانه شرکت را دریافت نماید که سود تقسیمی[2] نام دارد که بر مبنای درصد مالکیت تعیین می‌گردد.

به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق‌ صاحبان سهام ساختار سرمایه شرکت گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد.(جهانخانی و یزدانی،1374) ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی‌های کوتاه مدت،بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت تامین مالی شده)

نظریه‌های نوین ساختار سرمایه در سال 1958 توسط فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر شکل گرفت.از زمانی که این نظریه مطرح شده است تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته است .نظریات مطرح‌شده را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.گروه اول که مربوط به گزینش روش تامین مالی یعنی استفاده از بدهی یا سهام می‌باشد و گروه دوم که مربوط به انتخاب نوع بدهی(خصوصی یا عمومی) می‌باشد.کانون توجه همه این تحقیقات تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت می‌باشد.

امروزه تحقیقات بسیاری بر روی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه انجام شده است.در واقع نتایج این تحقیقات می‌توانند سازمان‌ها را برای پیش‌بینی ساختار سرمایه و انتخاب راه و روش مناسب تامین سرمایه در شرایط مختلف کمک می‌کند.

 

1-2بیان مسئله

شرکت‌ها برای ایجاد شدن، انجام پروژه‌ها و ادامه حیات به تامین مالی نیاز دارند. محیطی که شرکت‌ها اکنون در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشند(متان و همکاران،1389). تامین مالی به دو شکل کلی تامین مالی با بهره گرفتن از بدهی و افزایش سرمایه صورت می‌گیرد.ترکیب منابع استفاده‌شده برای تامین مالی ساختار سرمایه را تشکیل می‌دهد(روجرز،2009).ساختار سرمایه موضوع بسیار مهمی می‌باشد ،در واقع تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه که موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می‌گردد،یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مدیران همواره با آن روبرو هستند.شرکت‌ها می‌توانند نیازهای مالی خود را از منابع مالی مختلف تامین کنند که هر یک هزینه خاص خود را دارد.در نظریه‌های مدیریت مالی،مفهوم هزینه سرمایه  از جایگاه مهمی برخوردار است.از این رو مدیران باید هنگام اتخاذ تصمیماتی مانند بودجه‌بندی سرمایه‌ای،استقرار ساختار بهینه سرمایه،تصمیم در مورد اجاره بلندمدت،جایگزینی اوراق قرضه و مدیریت سرمایه در گردش،در مورد هزینه سرمایه اطلاعات کافی داشته باشند. (نصیرزاده و مستقیمان،1389) در واقع هزینه سرمایه همان نرخی می‌باشد که پروژه‌ها توسط آن تنزیل شده پذیرفته یا رد می‌شود،و حیات سازمان‌ها به انتخاب و اجرای پروژه‌های سودآور وابسته است.

البته ساختار سرمایه یک سازمان می‌توانند سازمان‌های دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری ،بانک‌ها و…،چون که ادامه حیات این سازمان‌ها هم به این بستگی دارد که بتواند در تامین مالی سازمان‌های دیگر شرکت کنند و از این طریق کسب درآمد نموده و در نتیجه به حیات خود ادامه دهند.پس ساختار سرمایه نقش اساسی در ادامه حیات سازمان‌ها بازی می‌کند،چنانکه مشخص‌کننده هزینه سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بیان شد. اما در شرایط پیچیده امروز ساختار سرمایه چگونه باید انتخاب شود که بهینه باشد و هزینه سرمایه را بهینه کند؟ تعیین ساختار سرمایه شرکت تابع تصمیم‌گیری مدیران است که با در نظر گرفتن شرایط صورت می‌گیرد،بعضی از روش‌های تامین مالی برای شرکت‌ها ریسک زیاد به همراه دارد و هزینه کم و در مقابل بعضی روش‌های تامین سرمایه ریسک کمتر و هزینه بیشتر دارند و مدیران سعی در انتخاب ساختاری دارند که بهینه باشد و حداقل هزینه و ریسک را برای سازمان‌ها در پی داشته باشد(تهرانی،1387،ص:418-406).سازمان‌ها در موقعیت‌های مختلف ساختارهای سرمایه مختلف را برمی‌گزینند،آن‌ ها گاهی روش‌های پر هزینه و کم ریسک و گاهی روش‌های کم هزینه و پر ریسک را انتخاب می‌کنند (تهرانی،1387،ص:206-175). سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری‌های خود با توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌های خود و همچنین سایر عوامل و محدودیت‌هایی که در محیط خارج وجود دارد تصمیم می‌گیرند.اما با این حال آن‌ ها برای انتخاب ساختار بهینه سرمایه با مشکل روبرو هستند و نمی‌توانند به سرعت خود را با تغییرات عوامل گوناگون تطبیق دهند.متأسفانه این عدم تطبیق تغییرات ساختار سرمایه با تغییر سایر عوامل در شرکت‌های ایرانی شدیدتر از سایر کشورهاست رگه باعث شده است که ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه غیر بهینه باشد،و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک بالای شرکت‌های ایرانی و کاهش قدرت آن‌ ها در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی گشته است.این عدم تطابق به موقع از عدم شناخت رابطه سایر متغییرها با ساختار سرمایه ناشی می‌شود.پس برای حل این مشکل و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط گوناگون باید رابطه متغیرهای گوناگون را با ساختار سرمایه دانست،کاری که این تحقیق در پی آن می‌باشد. این تحقیق سعی بر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و عوامل کشوری دارد؛در واقع هدف این پژوهش مشخص کردن پاسخ این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری وجود دارد؟و سازمان‌ها تحت شرایط مختلف عوامل شرکتی و کشوری چگونه ساختار سرمایه‌ای انتخاب کنند؟

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3-1ضرورت نظری

  • عدم بررسی رابطه عوامل کشوری با ساختار سرمایه در ایران
  • کمک به غنای ادبیات تحقیق در زمینه ساختار سرمایه و عوامل مرتبط با آن .

1-3-2ضرورت عملی

  • زمینه‌سازی پیش‌بینی ساختار سرمایه مناسب برای شرایط آتی برای مدیران شرکت‌ها
  • کمک به پیش‌بینی هزینه سرمایه شرکت و تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های آتی
  • زمینه‌سازی شناسایی منابع مناسب برای تامین مالی توسط مدیران شرکت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است.
  • کمک به توان پیش‌بینی برای افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های سرمایه‌گذاری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آماده شدن برای شرایط آتی

1-4 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق

فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است

1-4-1سؤالات تحقیق

سؤال اصلی1

آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟

سؤال فرعی1-1

آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی1-2

آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی1-3

ایا سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی1-4

آیا نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی1-5

ایا نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال اصلی2

آیا عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟

سؤال فرعی 2-1

آیا نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی2-2

آیا بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی 2-3

آیا نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

 

سؤال فرعی 2-4

آیا نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

سؤال فرعی2-5

آیا درآمدسرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

1-4-2فرضیات اصلی

فرضیه اصلی1

عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.

فرضیه فرعی 1-1

ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی 1-2

نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی 1-3

سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی 1-4

اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی1-5

نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه اصلی 2

عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.

فرضیه فرعی 2-1

نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی2-2

بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی2-3

نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

فرضیه فرعی 2-4

نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنا دار دارد.

فرضیه فرعی2-5

نرخ رشد درامد سرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.

[1] Appreciate

[2]  Dividends

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.