رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

 مقدمه 2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- تشریح و بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3- اهداف اساسی تحقیق.. 7

1-4- سوالات تحقیق.. 7

1-5- فرضیه ‏های تحقیق.. 8

1-6- روش شناسی تحقیق.. 8

1-6-1- کلیات روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها 8

1-6-2- متغیرهای تحقیق.. 9

1-6-3- نحوه گردآوری داده‏ها 9

1-6-4- جامعه و نمونه آماری.. 10

1-6-5- نحوه آزمون فرضیه ‏های تحقیق.. 11

1-7- ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم:­ مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- درماندگی مالی.. 15

2-2-1- تعاریف درماندگی مالی.. 15

2-2-2- پیش‏بینی درماندگی مالی.. 18

2-2-2-1- تکنیکهای آماری برای پیش‏بینی ورشکستگی.. 19

2-2-2-2- تکنیکهای هوش مصنوعی برای پیش‏بینی ورشکستگی (AIT) 19

2-2-2-3- مدل‏های تئوریک برای پیش‏بینی ورشکستگی 20

2-3- تجدید ارائه صورت‏های مالی.. 21

2-3-1 طبقه‏بندی تجدید ارائه. 23

2-3-2 عوامل و انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه. 25

2-5- مروری بر تحقیقات پیشین.. 30

2-5-1- تحقیقات خارجی.. 30

2-5-2- تحقیقات انجام گرفته در ایران. 32

2-6- خلاصه و نتیجه گیری. 40

3-1- مقدمه. 42

3-2- سوالات تحقیق.. 43

3-3- فرضیه‌های تحقیق.. 43

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 43

3-5- منابع اطلاعاتی و نحوه جمع‌ آوری اطلاعات.. 47

3-6- آماده سازی داده‌ها برای پردازش… 47

3-7-روش تحقیق.. 48

3-8- مدل‌های آماری.. 48

3-8-1 رگرسیون لوجستیك… 49

3-8-2 مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیره و آزمون‌ فرضیه‌های تحقیق.. 51

3-10- اندازه‎گیری متغیرها 52

3-10-1- متغیر مستقل.. 53

3-10-2- متغیرهای وابسته. 55

3-10-3- متغیرهای مستقل کنترلی.. 56

3- 11- خلاصه فصل.. 57

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه. 59

4-2- آمار توصیفی.. 59

4-2-1- آمار توصیفی تجدید ارائه صورت‏های مالی.. 59

4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. 63

4-2-2 آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی) 64

4-5- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 69

4-5-1- رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال. 69

4-5-2- رابطه بین تجدید ارائه فرصت‏طلبانه و احتمال درماندگی مالی.. 72

4-10- خلاصه فصل.. 73

فصل پنجم :نتیجه‎گیری و پیشنهادات

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 75

5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق.. 76

5-4- نتیجه‎گیری و بررسی تطبیق یافته‎ها 77

5-5- محدودیت‎های تحقیق.. 78

5-7- پیشنهادات.. 79

5-7-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 79

5-7-2- توصیه برای تحقیقات آتی.. 80

5-9- خلاصه فصل.. 80

منابع. 82

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (4-1): آمار توصیفی تجدید ارائه‏ها 62

جدول (4-2): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. 64

جدول (4-3): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص… 65

جدول (4-4): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها 66

جدول (4-5): آزمون مقایسه میانگین دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها 67

جدول (4-6): آزمون مقایسه میانگین فروش به دارایی‏های جاری.. 68

جدول (4-7): آزمون مقایسه میانگین هزینه بهره به سود ناخالص… 69

جدول (4-8): رابطه بین تجدید ارائه و درماندگی مالی شرکت‏ها 71

جدول (4-9): رابطه بین تجدید ارائه فرصت طلبانه و درماندگی مالی شرکت‏ها 73

جدول (5-1): خلاصه یافته‎های تحقیق.. 77

 

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده‏است. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده‏است كه آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شركت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشكلات مالی قابل توجه در شركت. به ویژه در زمانی كه تجدید ارائه صورتهای مالی متقلبانه ارزیابی شود انتظار می‏رود شركت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد.

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به 70 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و 70 شرکت دیگر که مشمول ماده 141 قانون تجارت نبوده اند اما از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول ماده 141 انطباق داده شده اند، طی دوره زمانی 1382-1391 استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است و با بهره گیری از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق آزمون شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد، در حالی که نمی توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه صورت های مالی و درماندگی مالی شرکت در دوره مالی آتی مشاهده نمود، در نظر گرفتن نوع تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه را افزایش می دهد. به این ترتیب که، شرکت هایی که تجدید ارائه آنها از نوع فرصت طلبانه بوده است، با احتمال بیشتری در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد.

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت‏های مالی؛ انگیزه‏های مدیریت؛ درماندگی مالی؛ ماده 141 قانون تجارت؛ تجدید ارائه های فرصت طلبانه.

مقدمه:

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری این طور تعریف شده است: «ارائه اطلاعاتی مالی، تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملكرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیف گسترده، از استفاده كنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1391).

از طرف دیگر، در فصل خصوصیات كیفی اطلاعات مالی مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: «استفاده كنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملكرد مالی ) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه كنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی در رویه های اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد.

آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است كه اطلاعات مالی واحدهای تجاری می تواند مفید واقع شود، كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی كه در آن صنعت فعالیت مقایسه كرد (نویسی و همکاران، 1384). اما به تغییرات مستمر و مداومی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر به نظر می‏رسد. چالشی كه محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است.

این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتكای صورت های مالی را نیز در هاله ای از ابهام قراردهد؛ كه در این صورت، حتی هدف اولیه صورت های مالی تهیه خود (ارائه اطلاعات مفید در اخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- تشریح و بیان مسئله

در این پژوهش رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‏شود. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته می‏شود كه آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شركت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است. درحالی كه تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی شركت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نگرانی‏هایی را در بازار سرمایه به وجود آورده است و باعث كاهش اعتماد سرمایه‏گذاران و جامعه به حرفه حسابداری و فرایند گزارشگری مالی شركت‏ها شده‏است، پیام‏های مستتر در تجدید ارائه صورت‏های مالی، كماكان برای سرمایه‏گذاران و محققان و سایر اشخاص درگیر در فرایند گزارشگری مالی شركت‏ها (مانند نهادهای نظارتی و تدوین كنندگان مقررات حسابداری) در پرده‏ای از ابهام باقیمانده‏است.

تحقیقات انجام شده در كشورهای توسعه یافته نشان داده‏است كه به طور كلی بازار سرمایه از خود واكنش شدیدی به تجدید ارئه صورت‏های مالی نشان می‏دهد. برای مثال می‏توانیم مشاهده كنیم كه قیمت سهام و ضریب واكنش سود پس از اعلام تجدید ارائه صورت‏های مالی كاهش قابل توجهی خواهند داشت (اندرسون و یون، 2002؛ گریفین و همكاران، 2004). همچنین امكان اعلام دعاوی حقوقی علیه شركت‏هایی كه صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏كنند افزایش می‏یابد (پالمورس و همكاران، 2004؛ پالمورس و اسچولز، 2004). در محیط اقتصادی ایران این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‏ دارد كه بر اساس ماده 141 قانون تجارت، هر ذینفعی می‏تواند با مراجعه به محاكم قضایی خواستار توقف عملیات شركت‏هایی شود كه مشمول این ماده قانونی هستند.

واكنش بازار و سایر مراجع به تجدید ارائه‏ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه‏هایی كه متقلبانه تلقی می‏شوند شدید‏تر است. تجدید ارائه‏هایی كه از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شركت‏ها نشات گرفته‏اند می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در شركت باشند. برای مثال پالمورس و همكاران (2004) نشان دادند كه در موارد تجدید ارائه اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یا تجدید ارائه‏های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شدت بیشتری قیمت سهام شركت‏ها را كاهش می‏دهد. در حالتی كه تجدید ارائه صورت‏های مالی از سوی سرمایه‏گذاران متقلبانه ارزیابی شود، به صداقت مدیریت و شهرت و اعتبار شركت خدشه وارد خواهد شد.

به هر حال تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشكلات مالی قابل توجه در شركت باشد. به ویژه در زمانی كه تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار می‏رود شركت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد. بنابراین در این تحقیق شرایطی جستجو می‏شود كه بر اساس آن تجدید ارائه صورت‏های مالی حاوی نشانه‏هایی مبنی بر احتمال بروز درماندگی مالی آتی در این دسته از شركت‏ها باشد.

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

درماندگی مالی و ورشكستگی شركت‏ها یكی از با اهمیت‏ترین وضعیت‏های مالی است كه یک شركت ممكن است با آن روبرو شود. این موضوع به ویژه از دید سرمایه‏ذاران و نهادهای قانونی درگیر گزارشگری مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورت بروز درماندگی مالی سرمایه‏گذاران بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‏دهند. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‏های مالی یكی از بارزترین نشانه‏های تقلب در گزارشگری مالی تلقی می‏شود و تجوه بسیاری از اشخاص در گیر در فرایند گزارشگری مالی را به خود جلب كرده‏است. تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی در بازار سرمایه ایران، باعث شده‏است نگرانی‏هایی اساسی در خصوص قابلیت اعتماد سیستم‏های گزارشگری مالی شركت‏ها و همچنین موثر بودن فرایندها و سیستم‏های نطارتی به وجود آید. بررسی محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. در صورتی كه تجدید ارائه صورت‏های مالی بتواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر بروز درماندگی مالی در آینده باشد این اطلاعات می‏تواند توسط سرمایه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واكنش مناسبی را پیش از وقوع درماندگی از خود نشان داده و پیامدهای ناشی از درماندگی مالی را حداقل سازند.

 

1-3- اهداف اساسی تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال درماندگی مالی شركت‏ها در آینده
  2. بررسی تاثیر نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غیر متقلبانه) بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگی مالی آتی شركت‏ها در آینده

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.