رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های بورس تهران با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت ،حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد

رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی                                          

استاد راهنما:

دکتر  حمزه دیدار

استاد مشاور:

دکتر یونس بادآور نهندی

نگارش:

سید امیر معزز قره باغ

مهر1392

 

تقدیم به:

پدر عزیزم

که در آغوش پر مهرش فداکاری آموختم. پدری که خالصانه با تمامی عشق پدرانه اش مرا از دریای محبتش سیراب ساخت و همچنین چشم به تاریکی دوخت تا بهار روشنی را در دستان موفق فرزندانش لمس کند.

و مادر مهربانم

که لطف وجودش صفا و تحمل بی دریغش پیوسته شیرترین خاطره زندگی من است.

قامت استوارش به زیر بار محبت خمید وجودش به من توان زیستن داد فرشته ای که با جانش روح به تنم دمید و خداوند بهشت را در قلب پر مهرش جای داد.

  برادر عزیزم رضا که در رسیدن به اهداف عالی همیشه مشوق من هست.

و کلیه کسانی که مشوق اینجانب در امر تحصیل بوده اند و نگاه کوچک مرا نگرشی کلان بخشیدند.

 

 

 تشکر و قدر دانی :

سپاس خدای را که سپاسگذاریرا بهای نعمتها و افزایش نیکیهایش قرار داد.

به مصداق آیه شریفه (( من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق)) بر خود واجب می دانم تا از زحمات بی شائبه استاد فرزانه و دلسوز جناب آقای دکتر حمزه دیدارکه اشارات و راهنماییهای ایشان راهگشای انجام این تحقیق بوده است و همچنین از جناب آقای دکتر یونس بادآور نهندی استاد ارجمند که با ارائه نظرات ارزنده خود اینجانب را مرهون لطف خود ساخته اند صمیمانه و خالصانه سپاسگذاری نمایم.

و همچنین از استاد بزرگوار و ارزشمند جناب آقای دکتر مهدی زینالی که زحمت داوری این تحقیق را پذیرفتند کمال امتنان را دارم.

و در آخر از کلیه عزیزانی که در به ثمر رسیدن این رساله مرا یاری نموده اند در حد کمال تشکر و قدر دانی می نمایم.

سید امیر معزز قره باغ

مهر 1392

 

 

چکیده

طبق مفهوم سودمندى تصمیم ارائه کیفیت سود مورد علاقه کسانى است که از گزارش هاى مالى براى تصمیم گیرى هاى سرمایه استفاده مى کنند. و در این راستا موضوع هزینه سرمایه یکی از مهمترین ابعاد شرکت می باشد که در تحقیقات اخیر مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم(باحضور متغیر میانجی عدم تقارن اطلاعاتی) کیفیت سود بر هزینه سرمایه است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهران  طی سال های 1386- 1390 می باشد که با روش حذف سیستماتیک، 119 شرکت در نمونه آماری این تحقیق قرار گرفته اند. در این پژوهش کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده دچو و دیچو(2002)، عدم تقارن اطلاعاتی بوسیله شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و نیز هزینه سرمایه از طریق تقسیم سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

 برای آزمون فرضیه ­ها از مدل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و هزینه سرمایه رابطه منفی وجود دارد. ولی بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مشاهده نگردید. از طرف دیگر  بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه  نیز رابطه ای مشاهده نشد. و در نهایت نقش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره  مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مساله. 2

1-3. اهمیت پژوهش…. 5

1-4. فرضیه های تحقیق.. 7

1-4-1. فرضیه  اول. 7

1-4-2. فرضیه دوم. 8

1-4-3. فرضیه سوم. 9

1-4-4. فرضیه چهارم. 9

1-5.تبیین متغیرهای تحقیق.. 10

1-6.جامعه و نمونه آماری.. 11

1-7.روش تحقیق و ابزار گرداوری داده ها 11

1-8.روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

1-9.تعریف واژگان تخصصی.. 12

1-10.اهداف تحقیق.. 13

1-11.ساختار کلی تحقیق.. 13

1-12.خلاصه فصل.. 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 15

2-1. مقدمه. 16

2-2. کیفیت سود. 17

2-2-1. مفهوم کیفیت سود. 17

2-2-2. اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 19

2-2-3. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود. 20

2-2-4.  عناصر کیفیت سود. 28

2-2-5.  مدل هاى اندازه گیرى کیفیت سود. 31

2-2-6.  پیامدهاى اقتصادى کیفیت سود. 37

2-3.  هزینه سرمایه. 38

2-3-1.  مفهوم هزینه سرمایه. 38

2-3-2.  اهمیت هزینه سرمایه. 39

2-3-3. اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه. 39

2-3-4.  میانگین موزون هزینه سرمایه. 41

2-3-5.  مدلهای هزینه سرمایه. 41

2-3-6.  ساختار سرمایه. 43

2-3-7.  نظریه‌های ساختار سرمایه. 47

2-4. ارتباط کیفیت سود با هزینه سرمایه. 50

2-5.عدم تقارن اطلاعاتی.. 50

2-5-1.  مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی و اهمیت ان. 50

2-5-2.  اهمیت اطلاعات در بازار سهام. 55

2-5-3.  عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشای اطلاعات… 56

2-5-4.  عدم تقارن اطلاعات، نقد شوندگی، و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 58

2-5-5.  عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 60

2-6.  ارتباطات بین کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه. 63

2-7.  پیشینه تحقیق.. 65

2-7-1. تحقیقات خارجی.. 65

2-7-2.  تحقیقات داخلی.. 70

2-8. خلاصه فصل.. 74

فصل سوم: روش پژوهش…. 75

3-1. مقدمه. 76

3-2. روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 76

3-3. جامعه و نمونه آماری.. 77

3-4. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 78

3-4-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 79

3-4-2. ضریب همبستگی.. 80

3-4-3. آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 80

3-4-4. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده. 82

3-5.  بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق.. 82

3-6.مدل های رگرسیونی داده های تلفیقی.. 82

3-6-1.انتخاب نوع مدل. 83

3-6-2.آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…. 83

3-6-3.آزمون ناهمسانی واریانس…. 84

3-6-4.آزمون خودهمبستگی.. 84

3-7فرضیه های پژوهش…. 84

3-7-1. فرضیه  اول. 85

3-7-2. فرضیه  دوم. 86

3-7-3. فرضیه  سوم. 86

3-7-4. فرضیه چهارم. 87

3-8 .  مراحل بررسی وجود تاثیر میانجی.. 87

3-8. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 90

3-8-1. اندازه گیری کیفیت سود. 90

3-8-2.  اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی.. 92

3-8-3. هزینه سرمایه(CofE) 92

3- 9. مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها 93

3-10.خلاصه فصل.. 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده-های پژوهش…. 95

4-1. مقدمه. 96

4-2. یافته های توصیفی.. 97

4-3. همبستگی بین متغیرهای پژوهش…. 99

4-4. بررسی مانایی متغیرهای پژوهش…. 101

4-5. آزمون فرضیه های پژوهش: 101

4-5-1. انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون: 101

4-5-2. آزمون فرضیه ها 103

4-6.خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 111

4-7.خلاصه فصل.. 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش…. 114

5-1. مقدمه. 115

5-2.  تفسیر نتایج آزمون فرضیه ‏ها 115

5-2-1. تفسیر نتایج آزمون فرضیه  اول : 115

5-2-2. تفسیر نتایج آزمون فرضیه  دوم : 117

5-2-3. تفسیر نتایج آزمون فرضیه  سوم: 118

5-2-4. تفسیر نتایج آزمون فرضیه چهارم: 119

5-3. نتیجه گیری کلی.. 120

5-4. پیشنهادات پژوهش…. 121

5-4-1. پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش…. 121

5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 122

5-5. محدودیت های انجام پژوهش…. 122

5-5-1. محدودیت های مربوط به انجام تحقیق.. 123

5-5-2. محدودیت های مربوط به تعمیم یافته ها 123

5-6. خلاصه فصل.. 124

پیوست ها 125

منابع و ماخذ. 132

الف. منابع فارسی.. 132

ب. منابع انگلیسی.. 138

Abstract a

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (4-1) : امار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش…. 106

جدول (4-2) : ماتریس همبستگی اسپیرمن.. 109

جدول (4-3): آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…. 110

 جدول (4-4) : نتایج آزمون لیمر  F 111

جدول (4-5) : نتایج آزمون هاسمن.. 112

جدول (4-6): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خود همبستگی.. 113

جدول (4-7): نتایج آزمون فرضیه  اول. 115

جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه  دوم. 117

جدول (4-9): نتایج آزمون فرضیه  سوم. 119

جدول (4-10): نتایج آزمون فرضیه چهارم. 121

جدول (4-11): نتیجه آزمون سوبل.. 122

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 123

 

فصل اول

 

 

«کلیات پژوهش»

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

وقتی که سرمایه گذاران وجوه خود را در اختیار یک شرکت قرار می دهند، انتظار کسب بازده از سرمایه گذاری خود را دارند. سرمایه گذاران علاوه بر اینکه با سرمایه گذاری وجوه خود نوعی هزینه فرصت ازدست رفته را متحمل می شوند، همیشه ریسک عدم وصول اصل وجوه خود را تحمل می کنند، و انتظار کسب بازده از سوی انها به این دلیل امری منطقی است. اگر از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر به بحث سرمایه گذاری نگاه کنیم، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران همان هزینه سرمایه شرکت سرمایه پذیر است(عثمانی، 1381).

کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان می دهد؛ زیرا سودهای با کیفیت کم می تواند باعث اعطای نادرست اعتبار از سوی اعتبار دهندگان ، و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی غیر واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود(حقیقت و پناهی، 1390).

هر قدر کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، از میزان ابهام در براورد بازده مورد انتظار کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت(کردستانی ومجدی، 1386).

با توجه به مطالبی که عنوان شد و نیز اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی در حسابداری ، در این پژوهش  بران شدیم تا  ارتباط میان کیفیت سود و هزینه سرمایه  را با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی ، بررسی کنیم.

 

 

1-2. بیان مساله

سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد ا قتصادی است(دچو و اسچرند، 2004).

هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت وحقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه گویند. به عبارت دیگر هزینه سرمایه هر شرکت عبارت است از نرخ بازدهی که ان شرکت بایستی نسبت به سرمایه گذاری هایش بدست اورد تا بتواند انتظارات سرمایه گذارانی را که وجوه بلند مدت شرکت را فراهم کرده اند، تامین کند. به منظور بیشینه کردن ارزش شرکت، باید هزینه همه داده ها کمینه باشد، لذا هرچه هزینه سرمایه کمتر باشد شرکت دارای ارزش بالاتری خواهد بود.

سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد واحد تجاری در براورد بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی نقش مهمی دارد و ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر دارد. بنابراین سرمایه گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را براورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود  نقدی، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند(بیدیل و همکاران، 1995). بنابراین سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است. از نگاه اکثر استفاده کنندگان، سود حسابداری ابزاری است برای اخذ تصمیمات منطقی(ثقفی، 1389).

سودی که در یک دوره مالی تحقق یافته ولی دریافت نشده باشد، کیفیت خوبی ندارد(حقیقت و پناهی، 1390). می توان گفت سودی با کیفیت است که به وجه نقد نزدیکتر باشد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان نقدی ان را نشان می دهد و معمولا به عنوان شاخص کیفیت سود مورد توجه قرار می گیرد.

کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان می دهد؛ زیرا سودهای با کیفیت کم می تواند باعث اعطای نادرست اعتبار از سوی اعتبار دهندگان ، و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی غیر واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود(حقیقت و پناهی، 1390).

هر قدر کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، از میزان ابهام در براورد بازده مورد انتظار کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت(کردستانی ومجدی، 1386).

کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای  پیامدهای اقتصادی برای شرکت باشد. (فخاری و تقوی، 1388).

عدم تقارن اطلاعانی به وضعیتی اطلاق می شود که در ان یکی از دو طرف مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل، در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، بوقوع می پیوندد. ویلیام اسکات عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف های معامله نسبت به دیگران در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند(خدامی پور و قدیری، 1389).

شاید بتوان ازدیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در ان یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می اید و تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می دهد .( رحمانی و فلاح نژاد، 1389 )

ایزلی و اوهارا (2003) معتقدند که شرکت ها می توانند با بهره گرفتن از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تاثیر قرار دهند .

شاید بتوان ازدیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در ان یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می اید(قائمی و وطن پرست، 1384)

باتاچاریا و دیگران(2008) معتقدند که کیفیت بالاتر سود حسابداری، از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و هزینه مربوط به گزینش نامناسب را حول اعلام سود کاهش می دهد.

در راستای تاثیر کیفیت گزارشگری بر ابعاد مختلف شرکت، موضوع هزینه سرمایه یکی از مهمترین ابعاد شرکت می باشد که در تحقیقات اخیر مورد تاکید قرار گرفته است. کیفیت گزارشگری مالی از این جهت با هزینه سرمایه مرتبط است که بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر است، به گونه ای که با کاهش آن می تواند نقشی مهم در کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی ایفا نماید(فرانسیس و دیگران، 2005).

در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم در واقع هدف یافتن پاسخی به این سوال است که “چه رابطه ای بین  کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  وجود دارد؟” که در ان کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه شرکت به عنوان متغیر وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته می شود، تا گامی در جهت براوردن نیازها  و تسهیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی برداشته شود.

1-3. اهمیت پژوهش

امروزه نقش بنیادین اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی، ارائه مبنایی برای تخصیص سرمایه است از اینرو پیامدها وعوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری همواره مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری می باشد. یکی از پیامدهای اساسی مرتبط با کیفیت اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی  است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران، هزینه های معاملاتی بالا، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معاملات را به همراه خواهد داشت، با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها ، تحلیل های اقتصادى، ناقص می باشد.

. در سال های اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب سرمایه گذاری صورت گرفته است. هر یک از این مطالعات از معیارهای مختلفی برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نموده اند(کاشانی پور و مومنی ، 1390).

سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسو ب می شود. هدف از گزارش سود تامین و ارائه اطلاعات مفید برای اندازه گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و … برای ذینفعان می باشد.

در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز باید توجه کرد(احمدپور و قهرمانی، 1388).

هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) بیان می دارند که هدف کلیدی صورت های مالی بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، قرض دهندگان، و دیگر تامین کنندگان سرمایه می باشد. سودی که تا حد زیادی تغییر در شرایط اقتصادی شرکت را منعکس کند بگونه ای که برای سرمایه گذاران قابل فهمتر باشد، سودی است که شفافیت بالایی دارد و بهتر می تواند این هدف را براورده سازد(بارث و همکاران، 2011).

یکی از مواردی که مدیران مالی در تصمیمات مربوط به پذیرش یا رد طرح های سرمایه گذاری با آن سروکار دارند، هزینه سرمایه یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار است. این نرخ مرزی برای پذیرش یا رد طرح سرمایه گذاری است و از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر به غلط محاسبه شود، تصمیم نادرستی اتخاذ شده و منابع مالی اتلاف می شود. این اتفاق برای مدیریت شرکت و تامین کنندگان سرمایه گران تمام می شود. هزینه سرمایه استفاده شده در تجزیه و تحلیل جریان نقد، به صورت میانگین موزون هزینه پس از مالیات منابع مالی مختلف شرکت (از قبیل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام) محاسبه می شود( ابراهیمی ، 1391).

با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا، شرکتها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش دهند(ستایش ودیگران ،1390).

در سا لهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب سرمایه گذاری صورت گرفنه است( کاشانی پور و مومنی ، 1390).

با توجه به اهمیتی که برای هر سه متغیر پژوهش  بر شمردیم،  و اینکه هر یک به نحوی در ارتباط با دیگری  تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی را تحت تاثیر قرار می دهند لذا لزوم بررسی روابط میان انها و ابعاد مختلف مساله بیش از پیش نمایان می شود.

1-4. فرضیه های تحقیق

همچنان که در بیان مساله مطرح شد سوال اصلی این تحقیق این است که چه رابطه ای بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر این اساس و طبق مدل مفهومی زیر ، یک فرضیه چهارم و سه فرضیه  شکل می گیرد.

 

1-4-1. فرضیه  اول

  کیفیت سود بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد.

در سالهای اخیر بحث های روزافزون درباره تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سهام در گرفته است( فرانسیس و همکاران، 2004و 2005).

این تصور که سود به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعات مختص شرکت است، توسط تحقیقات تجربی مختلف مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاران به سود، بیشتر از هر معیار دیگری از جمله سود تقسیمی و جریان های نقدی تکیه می کنند. از سوی دیگر هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است و در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند( نیکو مرام و امینی، 1390).  هدف شرکت نیز به حداقل رساندن هزینه سرمایه می باشد.

                                                                                        

1-4-2. فرضیه دوم

کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد.

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است .در پی رسوایی های اخیر ، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی تضعیف شده و کیفیت سود به عنوان عامل مهمی در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده، پدیدار گشت. در نتیجه تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری  و نتایج حاصل از ان ، مورد علاقه  سرمایه گذاران، مدیران ، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها قرار گرفته است(احمدپور و احمدی، 1387). از طرف دیگر در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود ( قائمی و وطن پرست، 1384).

 

1-4-3. فرضیه سوم

عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم گیری به

شمار می آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است ( رضایی و همکاران ، 1389 ).

 در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادیارائه شده است. از جمله عوامل موثر  بر هزینه سرمایه سهام عادی، ریسک اطلاعات گزارش شده یا به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعات، خواهد بود که مورد توجه مدیران بسیاری از شرکت هاست (خانی و قجاوند، 1391).

 

1-4-4. فرضیه چهارم

عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک میانجی، رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد.

بررسی فرضیه چهارم منوط به بررسی فرضیه های فرعی است و در صورتیکه فرضیه های فرعی تایید شوند فرضیه چهارم نیز تایید می شود. 

وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر2000 در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 باعث گردید تا مقوله کیفیت گزارشگری مالی و نیز کیفیت سود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده اند رابطه ای قوی بین بازارهای مالی و سطح سرمایه گذاری و انباشت سرمایه وجود دارد. بازارهای مالی فعال در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی نه تنها می توانند نوسانات تجاری القا نمایند بلکه به گسترش انها هم کمک می کنند. پس می توان گفت: یک رابطه مثبت مستقیم بین متقارن بودن اطلاعات و نرخ رشد اقتصادی حاکم است( زیکنو، 2002؛ ص 23).

 

1-5.تبیین متغیرهای تحقیق

در پژوهش پیش رو ، یک متغیر مستقل ، یک متغیر وابسطه ، یک متغیر میانجی یا تعدیل کننده و سه متغیر کنترلی برای بررسی روابط عنوان شده در تحقیق لحاظ شده اند.

متغیر مستقل

در این پژوهش “کیفیت سود” به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. معیار ما از کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی می باشد که معیاری براساس حسابداری است. برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از مدل تغییر یافته دچو و دیچو(2002)  توسط ام سی نیکولز(2002) استفاده می نماییم.

 

متغیر وابسطه

در پژو هش حاضر “هزینه سرمایه” به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. که از طریق تقسیم سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یا نسبت سود هر سهم تقسیم بر قیمت هر سهم محاسبه می شود

 متغیر میانجی

این نوع متغیر بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر اقتضایی دارد.حضور این متغیر سوم رابطه ای را که اساسا بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مورد انتظار است، تحت تاثیر قرار می دهد(سکاران، 1386). در این تحقیق ” عدم تقارن اطلاعاتی” به عنوان متغیر میانجی، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای  کمی سازی عدم تقارن اطلاعاتی از مدل چیانگ و ونکاتیش( 1986 ) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده  می کنیم.

 متغیرهای کنترلی

 در اینجا سه متغیر کنترلی “اندازه شرکت ، اهرم مالی و نقد شوندگی سهام” مورد بررسی قرار گرفته است.

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  153

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.