روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه : بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم اجتماعی و انسانی

                    

  

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

 

موضوع

بررسی رابطه بین کمال‎گرایی  و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمود گلزاری

 

استاد مشاور

آقای دکتر مصطفی تبریزی

 

استاد داور

آقای دکتر هادی بهرامی

 

90-1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4 فرضیه ‏های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 12
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
بخش اول
2-1 شادکامی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-1 روانشناسی مثبت …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-2 تعاریف شادکامی …………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-3 تاریخچه شادکامی …………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-4 انواع شادکامی …………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-5 علائم نشانگر شادکامی …………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-1-6 انواع هیجان‏ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-1-7 نقش انسان در پیدایش شادی و غم ……………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8 نظریه ‏ها و دیدگاه های شادکامی …………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8-1 شادکامی از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8-2 دو دیدگاه کلی درباره شادکامی………………………………………………………………………………………….. 24
2-1-8-1-2 دیدگاه هدونیک (لذتی) ……………………………………………………………………………………….. 24
2-1-8-2-2 دیدگاه ایدایمونیک (ارزشی، معنوی) ……………………………………………………………………… 24
2-1-8-3 دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-1-8-4 دیدگاه قلمروی زندگی ……………………………………………………………………………………………………. 27
2-1-8-5 نظریه گسترش‏دهنده و سازنده ………………………………………………………………………………………….. 27
2-1-8-6 نظریه تبیین‏های فیزیولوژیک ……………………………………………………………………………………………. 28
2-1-8-7 الگوی شادکامی پایدار …………………………………………………………………………………………………….. 29
2-1-8-8 نظریه آرگایل …………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-1-8-9 نظریه داینر …………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-8-10 نظریه مزلو …………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-1-8-11 نظریه فوردایس …………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-1-8-12 نظریه الیس ………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-1-8-13 دیدگاه ‏های زمینه‎ای درباره شادکامی ………………………………………………………………………………… 32
2-1-8-13-1 دیدگاه نیازها و شادکامی …………………………………………………………………………………….. 33
2-1-8-13-2 دیدگاه مقابله و شادکامی …………………………………………………………………………………….. 33
2-1-8-13-3 دیدگاه ارزش‏ها و شادکامی …………………………………………………………………………………. 34
2-1-8-13-4 دیدگاه سازگاری و شادکامی ……………………………………………………………………………….. 34
2-1-8-13-5 دیدگاه اقتصادی و شادکامی ………………………………………………………………………………… 35
2-1-8-13-6 دیدگاه مقایسه اجتماعی و شادکامی ……………………………………………………………………… 36
2-1-9 عوامل مؤثر بر شادکامی ……………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-9-1 ویژگی‏های شخصیتی ………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-9-2 عوامل ژنتیکی و زیست‏شناختی ………………………………………………………………………………………… 39
2-1-9-3 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-1-9-4 تفاوت‏های جنسیتی ………………………………………………………………………………………………………… 40
2-1-9-5 تفاوت‏های سنی ……………………………………………………………………………………………………………… 41
2-1-9-6 تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-9-7 درآمد و وضعیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………….. 43
2-1-9-8 شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-1-9-9 نژاد ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-9-10 وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-9-11 رضایت زناشویی ………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-1-9-12 روابط و حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 47
2-1-9-13 اعتقادات مذهبی …………………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-9-14 فعالیت‏های اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………… 48
2-1-9-15 ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2-1-9-16 تفریح ………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-9-17 بیماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-1-9-18 شرایط جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-9-19 شوخی و خنده …………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-1-9-20 خوش‎بینی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
    2-1-9-21 امید …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-1-9-22 عزت‏نفس ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
2-1-10 ویژگی‏های افراد شادکام …………………………………………………………………………………………………………. 54
2-1-10-1 سلامت جسمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-1-10-2 عمر طولانی …………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-1-10-3 سلامت روانی ………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-1-10-4 خلاقیت و عملکرد ……………………………………………………………………………………………………….. 56
2-1-10-5 کمک و نوع‎دوستی ……………………………………………………………………………………………………….. 56
بخش دوم
2-2 کمال‏گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-2-1 تعاریف کمال‏گرایی …………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-2-2 ابعاد کمال‏گرایی از دیدگاه ‏های مختلف ………………………………………………………………………………………. 59
2-2-2-1 کمال‏گرایی از دیدگاه هویت وفلت (1991) ……………………………………………………………………….. 59
2-2-2-2 کمال‏گرایی از دیدگاه فراست و همکاران (1990) ……………………………………………………………….. 60
2-2-2-3 مقایسه ابعاد سه‏گانه و شش‏گانه ………………………………………………………………………………………… 62
2-2-3 طبقه‏بندی کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-2-3-1 کمال‏گرایی بهنجار-نابهنجار (طبیعی-نوروتیک) ………………………………………………………………….. 62
2-2-3-2 کمال‏گرایی مثبت-منفی ……………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-3-3 کمال‏گرایی فعال-منفعل …………………………………………………………………………………………………… 64
2-2-3-4 کمال‏گرایی سالم-ناسالم ………………………………………………………………………………………………….. 65
2-2-4 نظریه ‏ها و دیدگاه ‏های کمال‏گرایی ……………………………………………………………………………………………… 65
2-2-4-1 نظریه‎های کمال‏گرایی از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………. 65
2-2-4-2 نظریه فروید …………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-4-3 نظریه هورنای ………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-2-4-4 نظریه بندورا …………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-2-4-5 نظریه هولندر …………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-2-4-6 نظریه برنز ……………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-2-4-7 نظریه آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-2-4-8 نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………….. 70
2-2-4-9 نظریه الیس ……………………………………………………………………………………………………………………. 71
2-2-4-10 نظریه پرلز ……………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-2-4-11 نظریه پچ ……………………………………………………………………………………………………………………… 73
2-2-4-12 نظریه کوهت ……………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-4-13 نظریه سوراتزکین ………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-4-14 نظریه بلیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-2-4-15 نظریه موری و مک‏کللند ………………………………………………………………………………………………… 75
2-2-4-16 نظریه ناهماهنگی خود …………………………………………………………………………………………………… 76
2-2-5 علت شناسی کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-2-5-1 جنسیت فرد …………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-2-5-2 والدین کمال‏گرا ……………………………………………………………………………………………………………… 78
2-2-5-3 جنسیت والد کمال‏گرا ……………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-5-4 شرایط مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-5-5 تیرهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-5-6 فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-6 ویژگی‏ها افراد کمال‏گرای منفی …………………………………………………………………………………………………. 81
2-2-6-1 استرس بالا …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-2-6-2 افکار خودکار منفی …………………………………………………………………………………………………………. 81
2-2-6-3 تدوین معیارهای بسیار دشوار و سطح بالا ………………………………………………………………………….. 82
2-2-6-4 ارزیابی سوگیرانه عملکرد ………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-6-5 تحریف‏های شناختی ……………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-6-6 مسئولیت بیش از حد ………………………………………………………………………………………………………. 83
2-2-6-7 تفکر همه یا هیچ …………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-6-8 ترس از شکست و تعلل در انجام وظایف ………………………………………………………………………….. 84
2-2-6-9 انتقاد از خود ………………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-2-6-10 نیاز به کنترل ………………………………………………………………………………………………………………… 84
بخش سوم
2-3 استرس و سبک‎های مقابله‏ای …………………………………………………………………………………………………………….. 85
 2-3-1 استرس (تنیدگی، فشار روانی) …………………………………………………………………………………………………. 85
2-3-1-1 فرایند شکل‏گیری مفهوم استرس ………………………………………………………………………………………. 86
2-3-1-2 انواع فشار روانی …………………………………………………………………………………………………………….. 87
2-3-1-3 ویژگی‏های موقعیت استرس‎زا ………………………………………………………………………………………….. 87
2-3-1-4 بیماری‏های تنیدگی …………………………………………………………………………………………………………. 88
2-3-1-5 الگوهای استرس …………………………………………………………………………………………………………….. 89
2-3-1-5-1 الگوی مبتنی بر پاسخ …………………………………………………………………………………………… 89
الف. مدل جنگ و گریز کانن ………………………………………………………………………………………………. 89
ب. مدل نشانگان عمومی انطباق سلیه …………………………………………………………………………………… 90
2-3-1-5-2 الگوی مبتنی بر محرک …………………………………………………………………………………………. 91
2-3-1-5-3 الگوی تبادلی استرس …………………………………………………………………………………………… 92
2-3-1-5-4 الگوی پردازش اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 92
2-3-1-5-5 الگوی مقدماتی فشار روانی ………………………………………………………………………………….. 93
2-3-1-6 جنبه ‏های زیست‏شناختی استرس ……………………………………………………………………………………….. 93
2-3-1-7 اثرات استرس …………………………………………………………………………………………………………………. 94
2-3-2 سبک‏های مقابله‎ای ………………………………………………………………………………………………………………….. 95
2-3-2-1 تعاریف مقابله ………………………………………………………………………………………………………………… 95
2-3-2-2 تاریخچه مقابله ……………………………………………………………………………………………………………….. 97
2-3-2-3 نظریه ‏های سبک‎های مقابله‎ای …………………………………………………………………………………………… 98
2-3-2-3-1 نظریه روان تحلیل‏گری …………………………………………………………………………………………. 98
2-3-2-3-2 نظریه تحولی-چرخه زندگی …………………………………………………………………………………. 99
2-3-2-3-3 نظریه بوم شناسی (سازگاری رفتاری) …………………………………………………………………….. 99
2-3-2-3-4 نظریه مقابله فعال ………………………………………………………………………………………………… 100
2-3-2-3-5 نظریه تبادلی، کنش متقابل لازاروس و فولکمن ……………………………………………………….. 100
2-3-2-3-6 مدل تعاملی استرس، تنیدگی و سبک‏های مقابله‏ای اندلر و پارکر…………………………………. 104
2-3-2-3-7 طبقه‌بندی سبک‎های مقابله‎ای از دیدگاه سایر نظریه‎پردازان…………………………………………. 105
2-3-2-4 انواع راهبردهای مقابله‎ای …………………………………………………………………………………………………. 112
2-3-2-4-1 شیوه ‏های مقابله در اسلام ……………………………………………………………………………………… 112
2-3-2-4-2 مکانیسم‌های دفاعی ……………………………………………………………………………………………… 113
2-3-2-4-3 نظام‎های پشتیبانی و حمایتی …………………………………………………………………………………. 114
2-3-2-4-4 فعالیت‌های جسمانی و ورزش ………………………………………………………………………………. 115
2-3-2-4-5 مراقبه …………………………………………………………………………………………………………………. 116
2-3-2-4-6 استفاده از تجاب شغلی ………………………………………………………………………………………… 116
2-3-2-4-7 شوخی و شوخ طبعی …………………………………………………………………………………………… 117
2-3-2-4-8 روش‌های روان درمان‌گری …………………………………………………………………………………… 118
2-3-2-5 عوامل مؤثر در انتخاب سبک‌های مقابله‎ای …………………………………………………………………………. 118
2-3-2-5-1 ویژگی‌های شخصیتی …………………………………………………………………………………………… 118
2-3-2-5-2 تفاوت‎های جنسیتی ……………………………………………………………………………………………… 119
2-3-2-5-3 تفاوت‌های سنی ………………………………………………………………………………………………….. 120
2-3-2-5-4 وضعیت اجتماعی-اقتصادی ………………………………………………………………………………….. 121
2-3-2-5-5 مذهب ……………………………………………………………………………………………………………….. 122
2-3-2-5-6 منبع کنترل ………………………………………………………………………………………………………….. 122
2-3-2-5-7 خوش‎بینی ………………………………………………………………………………………………………….. 123
 

 

بخش چهارم

2-4 مروری بر پژوهش‌های انجام شده ……………………………………………………………………………………………………… 123
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………………………………. 123
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………….. 127
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 131
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-1 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 132
3-4 روش نمونه‎گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
3-5 ایزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 134
3-5-1 پرسش‎نامه شادکامی آکسفورد (1989) ……………………………………………………………………………………….. 134
3-5-1-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………….. 135
3-5-2 پرسش‎نامه کمال‎گرایی مثبت و منفی تری‎شورت و همکاران (1995) …………………………………………….. 136
3-5-2-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه کمال‏گرایی مثبت و منفی…………………………………………………………….. 136
3-5-3 پرسش‎نامه مقابله با  موقعیت‎های استرس‏زای اندلر و پارکر (1990) ………………………………………………. 138
3-5-3-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه مقابله با موقعیت‎های استرس‏زای اندلر و پارکر ……………………………… 138
3-6 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………. 140
   
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج 141
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142
4-1 توصیف داده‎ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 142
4-2 تحلیل فرضیه‎های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………….. 144
4-3 تحلیل سوالات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………… 163
4-4 تحلیل یافته‎های جانبی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 166
 

 

 

 
فصل پنجم : تفسیر نتایج 168
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-1 بررسی و تفسیر فرضیه ‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 169
5-2 بررسی و تفسیر سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 174
5-3 بررسی و تفسیر یافته‎های جانبی به دست آمده …………………………………………………………………………………….. 176
5-4 محدودیت‏های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 178
5-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 178
5-6 پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 178
   
فهرست منایع 180
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 190

 

 

فهرست جداول

جدول (4-1). توزیع نمونه‎ها از نظر جنسیت ………………………………………………………………………………………….. 142
جدول (4-2). توزیع نمونه‎ها از نظر وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………….. 143
جدول (4-3). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و میزان شادکامی ……………………. 144
جدول (4-4). نتایج رگرسیون چندگانه عامل رضایت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………………. 145
جدول (4-5). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل رضایت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………….. 145
جدول (4-6). نتایج رگرسیون چندگانه عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………….. 146
جدول (4-7). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 146
جدول (4-8). نتایج رگرسیون چندگانه عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………………. 147
جدول (4-9). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………… 147
جدول (4-10). نتایج رگرسیون چندگانه عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………… 148
جدول (4-11). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 148
جدول (4-12). نتایج رگرسیون چندگانه عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………. 149
جدول (4-13). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………….. 149
جدول (4-14). نتایج رگرسیون چندگانه میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………… 150
جدول (4-15). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 150
جدول (4- 16). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و میزان شادکامی ……… 151
جدول (4-17). نتایج رگرسیون چندگانه عامل رضایت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ………………………. 152
جدول (4-18). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل رضایت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …… 152
جدول (4-19). نتایج رگرسیون چندگانه عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …………………… 153
جدول (4-20). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای… 153
جدول (4-21). نتایج رگرسیون چندگانه عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………….. 154
جدول (4-22). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎‎ای …… 155
جدول (4-23). نتایج رگرسیون چندگانه عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………… 155
جدول (4-24). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …. 156
جدول (4-25). نتایج رگرسیون چندگانه عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………. 156
جدول (4-26). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای…. 157
جدول (4-27). نتایج رگرسیون چندگانه میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………… 158
جدول (4-28). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …. 158
جدول (4- 29). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه بین کمال‏‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای …………………… 159
جدول (4-30). نتایج رگرسیون چندگانه سبک مقابله‎ای مساله‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی …………………. 160
جدول (4-31). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای مساله‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی. 160
جدول (4-32). نتایج رگرسیون چندگانه سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی ………………… 161
جدول (4-33). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی 161
جدول (4-34). نتایج رگرسیون چندگانه مؤلفه سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی ………. 161
جدول (4-35). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار از روی مؤلفه‎های‎کمال‏گرایی 162
جدول (4-36). نتایج ازمون t گروه های مستقل در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و جنسیت ……………………………. 163
جدول (4-37). نتایج ازمون t گروه های مستقل در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و جنسیت …………………. 164
جدول (4-38). نتایج ازمون t گروه های مستقل در مورد رابطه بین میزان شادکامی و جنسیت ………………………. 165
جدول (4-39). نتایج ازمون t گروه های مستقل در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و وضعیت تأهل ……………………. 166
جدول (4-40). نتایج ازمون t گروه های مستقل در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و وضعیت تأهل …………. 166
جدول (4-41). نتایج ازمون t گروه های مستقل در مورد رابطه بین میزان شادکامی و وضعیت تأهل ………………. 167

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1). توزیع نمونه‎ها از نظر جنسیت …………………………………………………………………………………………………….. 142
نمودار (4-2). توزیع نمونه‎ها از نظر وضعیت تاهل ……………………………………………………………………………………………. 143
نمودار (4-3). تحلیل مسیر رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان  شادکامی……………………………………….. 162

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات در سال 90-1389 انجام پذیرفت. بدین منظور، با توجه به حجم جامعه آماری و با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر (219 دختر و 156 پسر) از دانشجویانی که در زمان انجام این پژوهش، در این دانشگاه در نیم‏سال اول 90-1389 مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‎ها، سه پرسش‎نامه‎ کمال‎گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (1995)، مقابله با موقعیت‎های استرس‎زای اندلر و پارکر (1990) و شادکامی آکسفورد (1989) در بین آن‎ها توزیع شد و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی، فرضیه‎ها و سؤالات پژوهش، در سطح 05/0=α مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که بین کمال‏گرایی مثبت و میزان شادکامی بالا، رابطه مثبت معنادار و بین کمال‎گرایی منفی و میزان شادکامی بالا رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک‏ مقابله‏ای مسأله‏مدار و میزان شادکامی بالا، رابطه مثبت معنادار و بین سبک‏‎های مقابله‎ای هیجان‎مدار و اجتناب‎مدار و میزان شادکامی بالا رابطه منفی معنادار یافت گردید. علاوه بر آن، بین کمال‏گرایی مثبت و سبک مقابله‏ای مسأله‎مدار، رابطه مثبت معنادار و بین کمال‎گرایی مثبت و سبک‏های مقابله‏ای هیجان‎مدار و اجتناب‎مدار، رابطه منفی معنادار به دست آمد. در حالی‎که کمال‎گرایی منفی، با سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار، رابطه مثبت معنادار و با سبک مقابله‏ای مسأله مدار، رابطه منفی معنادار نشان داد. اما بین کمال‏گرایی منفی و سبک مقابله‎ای اجتناب‌مدار، رابطه معناداری از لحاظ آماری، وجود نداشت. در کل، نتایج حاکی از آن بود که بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی رابطه معناداری وجود دارد، بدین صورت که متغیر سبک‎های مقابله‎ای، می‎تواند نقش واسطه‎ای را در رابطه بین متغیرهای کمال‎گرایی و میزان شادکامی ایفا کند.

همچنین بر اساس نتایج آزمون t گروه‎های مستقل، در کمال‏گرایی مثبت دختران و پسران، تفاوتی دیده نشد، اما پسران، کمال‏گرایی منفی بیشتری نسبت به دختران، نشان دادند. در متغیرهای میزان شادکامی و سبک‏های مقابله‏ای نیز، تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین دو جنس، مشاهده نگردید.

 

واژگان کلیدی: کمال‎گرایی، سبک‎های مقابله‎ای، میزان شادکامی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

امروزه نظریه‎های روان‎شناسی به سمت دیدگاهی نوین، مبتنی بر پرورش نقاط ضعف تغییر مسیر داده‎اند. دیگر نظریه روان‎شناسی برجسته‎ای وجود ندارد که انسان را به‎عنوان کالبد‎های منفعل پاسخ به محرک‎ها تعریف نماید. اکنون انسان‎ها، بیشتر به‎عنوان افرادی تصمیم‎گیرنده، با امکان انتخاب گزینه‎های متعدد و امکان چیره دست شدن و کارآمد شدن، تعریف می‎‎گردند. موضوعات روان‎شناسی مطرح شده در آغاز قرن بیست و یکم عمدتاً بر تجربه مثبت انسانی و آن‎چه که لحظه‎ای را بهتر از لحظه دیگر می‎کند، تمرکز کرده‎اند. کیفیت عاطفی تجربه جاری، اساس و بلوک روان‎شناسی مثبت[1] است (خانمن[2]، 1999؛ به نقل از مظفری و هادیان‎نسب، 1383).

در سال‎های اخیر، تلاش‎های بسیار زیادی برای روشن شدن مفاهیم شادکامی و بهزیستی ذهنی و روان‎شناختی صورت گرفته است. تحقیقات مربوط به این حیطه در روان‎شناسی معاصر، نقش بسیار برجسته‏ای دارند. این امر نشانگر تلاش روان‎شناسان برای بررسی دقیق‏تر این موضوع است (داینر، 2006).

شادکامی، احساسی است که همه خواهان آن هستند. اما تعداد کمی ‎به آن دست می‎یابند. نشانه مشخصه چنین احساسی، قدردانی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است. عادی‎‎ترین حالت ذهنی آن، حالت خشنودی و شادی است (کارلسون[3]، 1961؛ ترجمه شریفی‎درآمدی، 1380).

اگر‎چه در دهه 1980 توجه فزاینده‎ای به شادکامی و بهزیستی ذهنی[4] شده‎است، اما تنها در سال‎های اخیر است که این مفهوم به صورت نظام‎دار، علمی و دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‎ است. همچنین تلاش‎های بسیاری برای روشن شدن مفاهیم شادکامی، رضامندی زندگی، بهزیستی ذهنی و روان‎شناختی صورت گرفته است، لذا تحقیقات مربوط به این حیطه در روان‎شناسی معاصر نقش بسیار برجسته‎ای دارند و این امر نشانگر تلاش روان‎شناسان برای بررسی دقیق‎تر این موضوع است(داینر[5] و همکاران، 2003).

یکی دیگر از سازه‎هایی که اخیراً به آن توجه ویژه شده است کمال‎گرایی[6] است.

گرایش به کمال و کمال‎گرایی در همه انسان‎ها وجود دارد و در حکم خصیصه‎ای مثبت تلقی می‎گردد. زیرا انرژی پدید می‎آورد که منجر به پیشرفت و موفقیت شخص می‎شود. اصرار و مداوتی که هنرمندان بزرگ در خلق آثارشان به خرج می‎دهند و سختی‎هایی که در این راه متحمل می‎شوند از کمال‎گرایی آن‎ها نشأت می‎گیرد، اما روند دستیابی به کمال در همه انسان‎ها به صورت مثبت پیش نمی‎رود. در واقع می‎توان گفت کمال‎گرایی، تا زمانی به نفع شخص است که در ارتباط با خود و به منظور به فعالیت د‎رآوردن همه ظرفیت‎ها و استعداد‎های خویش صورت گیرد. هنگامی‎که گرایش به کمال با رقابت و پیشی گرفتن از دیگران و صرفاً به منظور کسب تایید و رضایت خاطر آنان به کار گرفته شود، جنبه‎های منفی پیدا می‎کند (مهرابی‎زاده هنرمند و وردی، 1382).

بنابراین، کمال‎گرایی زمانی یک مشکل است که مانع از پیشرفت شود و زمانی مطلوب و پذیرفتنی است که انگیزه آن تلاش سالم برای رسیدن به برتری باشد (هاوس و پراپاوسیس[7]، 2004).

از جمله مواردی که در بهداشت جسمانی و روانی افراد مطرح می‎گردد سبک‎های مقابله‎ای[8] است.

انسان پیوسته در حالت استرس[9] به سر می‎برد، چراکه استرس پاسخی اختصاصی است که بدن در برابر هرگونه درخواستی از خود نشان می‎دهد. استرسآمیز تلقی کردن یک حادثه، بستگی به ویژگی‎های شخصیتی، هوشی و انگیزشی فرد و همچنین ماهیت حادثه، چاره‎ها، دفاع‎ها و سبک‎های مقابله‎ای او دارد (سارافینو،2002؛ ترجمه میرزایی و همکاران، 1384).

سبک‎های مقابله‎ای که فرد برای مقابله انتخاب می‎کند، جزیی از نیمرخ آسیب‎پذیری محسوب می‎شوند. آغاز خط مشی و راهبرهای نامناسب می‎تواند در عمل موجب تشدید مشکلات شود، در حالی‎که به کار‎گیری راهبرد صحیح مقابله نتایج مثبتی را به همراه دارد (فرزین‎راد، اصغرنژاد، یزدان‎دوست و حبیبی، 1389).

آسیب‎پذیری به میزان احتمالی پاسخ غیر انطباقی موقعیت‎های معین اطلاق می‎گردد. هر کسی ممکن است در بعضی از موقعیت‎ها، مقابله کننده‎ای کارآمد باشد و در موقیت‎های دیگر نباشد. فشار روانی، مقابله و آسیب‎پذیری با یکدیگر تعامل دارند. هرچه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد، کمتر احتمال دارد در موقعیت‎های آسیب‎پذیر گرفتار شوند (ساراسون[10]و ساراسون، 1987؛ ترجمه نجاریان و همکاران،1385).

با توجه به مطالب اشاره شده، این پژوهش رابطه کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای را با میزان شادکامی ‎دانشجویان مورد بررسی قرار می‎دهد.

 

 

 

1-1 بیان مسأله

روان‎شناسی فقط مطالعه آسیب‎شناسی، ضعف و صدمه نیست، بلکه مطالعه نقاط قوت و فضیلت را هم در بر‎ می‎گیرد. درمان روان‎شناسی، صرفاً ترمیم آن‎چه شکسته است نیست، بلکه پرورش بهترین‎ها را نیز شامل می‎شود. جنبش روان‎شناسی مثبت‎گرا که در هزاره جدید شروع شده، برای کمک به مردم جهت بهینه کردن زندگی از طریق تجربه بیشتر شادکامی اختصاص یافته است (مظفریان و هادیان‎نسب، 1383).

شادکامی، ذهن متفکرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است. هرچند که فقط در چند سال اخیر است که به شیوه نظام‎دار مورد مطالعه و اندازه‎گیری قرار گرفته است. اغلب مردم آن‎جه را که در رابطه با زندگی‎شان اتفاق می‎افتد به صورت خوب یا بد ارزیابی می‎کنند و طبیعتاً قادر به قضاوت در مورد زندگی خود هستند. آن‎ها تقریباً همیشه هیجانات و خلقیاتی را تجربه می‎کنند که یا مؤلفه خوشایند دارد و منجر به یک واکنش مثبت می‎شود و یا مؤلفه‎ای ناخوشایند دارد و واکنش منفی را می‎طلبد (داینر، 1984).

شادکامی دربر گیرنده انواع ارزشیابی‎هایی است که فرد از خود و زندگی‎اش به عمل می‎آورد. این ارزشیابی‎ها، مواردی از قبیل خشنودی از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی[11] و اضطراب را شامل می‎شود و جنبه‎های مختلف آن نیز به شکل شناخت‎ها و عواطف است (داینر، 2002).

اولین پژوهش تجربی در مورد شادکامی در سال 1912 در بین دانش‎آموزان انگلیسی در یک مدرسه پسرانه انجام شد. در این مطالعه بر سطح لذت دانش‎آموزان تمرکز شد. بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد پژوهش‎های مربوط به شادکامی افزایش یافت و در این پژوهش‎ها توجه از سطح لذت به میزان شادکامی کلی تغییر کرد (وینهوون[12]،1994).

علاقه نظری و پژوهشی در حوزه کمال‎گرایی نیز در سال‎های اخیر، رشد برجسته‎ای داشته‎ است (شفران و منسل[13]، 2001). پارکر[14](2000؛ به نقل از سرو، 1387) بیان می‎کند که کمال‎گرایی کوشش اجباری و پیوسته فرد در رسیدن به اهداف دست‎نیافتنی است و کمال‎گراها افرادی هستند که خود را بر اساس عملکردهایشان مورد بررسی قرار می‎دهند.

از زمانی‎که این سازه مورد بررسی قرار گرفته است، بر پیامد‎های زیان‎بار آن تأکید بیشتری شده است(فراست، لاهارت، روزنبلیت[15]، 1991؛ هویت و فلت[16]،1991؛ به نقل از بیلینگ، اسراییلی، آنتونی[17]، 2003). اما تلاش‎هایی نیز وجود داشته‎است که جنبه‎های مفید کمال‎گرایی را از جنبه‎های مضر آن متمایز می‎سازد(هاماچک[18]،1978؛ میسیلیدین[19]، 1983؛ اوئنز[20]، 1998؛ به نقل از شافران و منسل، 2001).

اوئنز و همکاران (1995) بین کمال‎گرایی مثبت و منفی[21] تمایز قائل شدند (پناهی، 1383).

کمال‎گراهای مثبت و منفی هر دو معیارهای متعالی برای عملکرد خود دارند، اما کمال‎گرایان مثبت انعطاف‎پذیرترند و از تلاش‎های خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت می‎کنند، هرچند معیار‎های شخصی‎شان کاملاً محقق نشود. در واقع اینان قادرند محدودیت‎های شخصی و موانع محیطی را بپذیرند، در حالی‎که کمال‎گرایان منفی فاقد انعطاف‎پذیری هستند و به همین دلیل از عملکرد خویش راضی نیستند (نیکنام، حسینیان و یزدی، 1389).

کمال‎گرایی مثبت با احساس شایستگی (فراست و استیکت[22]، 1990؛ به نقل از گرانمایه‎پور و بشارت، 2010)، احساس پیشرفت (برنز و فدوا[23]، 2005) و سلامت روان‎شناختی (گرانمایه‎پور و بشارت، 2010) رابطه مثبت معناداری دارد.

کمال‎گرایی منفی با اختلال‎های تهاجمی، میگرن، اختلال‎های پانیک و خود‎کشی همبستگی بالایی دارد (کد، 2006). از طرفی، نگرش کمال‎گرایی منفی، موجب اختلال در موفقیت می‎شود. بنابراین، هم آرزوی کامل بودن و هم احساس رضایت را از این افراد می‎گیرد و آن‎ها را بیشتر در معرض ناکامی قرار می‎دهد(بلیت، 1995) و این ناکامی و شکست‎ها به احساس بی‎ارزشی و افسردگی منجر می‎شود (برنز و فدوا، 2005).

همچنین پژوهش‎هایی از جمله (شوایتزر و همیلتون[24]، 2002؛ کاوامورا، فراست، دیبارتلو[25]، 2001) به رابطه مثبت بین کمال‎گرایی منفی و استرس بالا اشاره داشته‎اند.

با وجود مشکلات روانی و جسمانی که استرس، برای فرد به وجود می‎آورد، افراد در برابر آن دست و پا بسته نیستند. آن‎ها اغلب برای مبارزه با استرس و عوارض نا‎مطلوب آن از یکسری اعمال و رفتار‎هایی استفاده می‎کنند که مقابله نامیده می‎شوند (ریو[26]، 2005؛ ترجمه سید‎محمدی، 1388).

لازاروس و فولکمن[27] (1984) مقابله را به صورت تلاش‎های شناختی و رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و کاهش استرس تعریف می‎کنند (پنلی و توماکا[28]، 2002).

در دسته‎ای از تحقیقات (از جمله کانتور[29]، 1984؛ نورم، تیدنتال، لانگستون و براور[30]، 1987؛ به نقل از داینر و همکاران، 1997) مشخص شده است که شادکامی و موفقیت افراد، در رسیدن به اهدافشان به راهبردهای مقابله‎ای آن‎ها بستگی دارد.

اندلر و پارکر(1990) راهبرد‎های مقابله‎‎‎ای را به سه دسته تقسیم می‎کنند. سبک مقابله‎ای مسأله‎مدار، شیوه‎هایی را توصیف می‎کند که فرد بر اساس آن، در جستجوی اطلاعات بیشتر درباره مسأله، تغییر ساختار مسأله از نظر شناختی و اولویت دادن به گام‎هایی برای مواجهه با مسأله را شامل می‎شود. سبک مقابله‎ای هیجان‎مدار، شیوه‎هایی را توصیف می‎کند که فرد بر اساس آن، تمام تلاش خود را متوجه احساس‎های ناخوشایند خویش می‎سازد. سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار مستلزم فعالیت‎ها و تغییرات شناختی است که هدف آن اجتناب از موقعیت استرس‎زا است و به دو شکل روی‎آوردن به افراد و اجتماع و روی‎آوردن به فعالیت انجام می‎گیرد.

نوع پاسخ مقابله‎ای تا حد زیادی به ماهیت عامل فشارزا بستگی دارد، اما به طور کلی به نظر می‎رسد شیوه‎ مسأله‎مدار، که شامل فعالیت‎هایی مانند جستجوی اطلاعات می‎شود، با شاخص‎های سازگاری همبستگی مثبت دارد (موس و بیلینگز[31]، 1981؛ به نقل از علی‎طاری، 1387).

عوامل گوناگونی باعث می‎شود که دانشجویان به ویژه کمال‎گرایان در معرض انواع مشکلات فشارزا قرار گیرند و به‎کارگیری روش‎های مقابله‎ای مناسب توسط آن‎ها جهت رسیدن به شادکامی موضوعی است که این پژوهش، حول محور آن شکل گرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر، مسأله این است که رابطه‎ای بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارد؟

[1]. positive psychology

[2]. Kahneman

[3]. Corlson

[4]. subjective well-being

[5]. Diener

[6]. perfectionism

[7]. Hass, & Prapavessis

[8]. coping style

[9]. stress

[10]. Sarason

[11]. Depression

[12]. Veenhoven

[13]. Shafran , & Mansell

[14]. Parker

[15]. Frost, Lahart , & Rosenblate

[16]. Hewitte, & Flett

[17]. Bieling, Israeli, & Antony

[18]. Hamacheck

[19]. Missilidine

[20]. Owens

[21]. Positive &  negative perfectionism

[22]. Skekette

[23]. Burns, & Fedewa

[24]. Schweitzer , & Hamilton

[25]. Kawamura, Hunt, Frost, & Dibartalo

[26]. Rio

[27]. Lazarus, & Folkman

[28]. Penley, & Tomaka

[29]. Kanter

[30]. Norm, Tidental, Langeston, , & Brower

[31]. Moos, & Billings

تعداد صفحه : 212

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.