رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد مالی ، جریان نقد آزاد ، ساختار سرمایه و متنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه بین عملکرد مالی ، جریان نقد آزاد ، ساختار سرمایه و متنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

زمستان 1392

 

 

چکیده

عملکرد شرکت موضوع مهمی است که سهامداران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها تاکید زیادی بر آن دارند. بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده درون شرکت مانند تقسیم سود، تامین مالی و یا پاداش مدیران شرکت تحت تاثیر عملکرد است. یکی از تصمیمات اساسی شرکت ها نیز انتخاب بهینه ساختار تامین مالی است، چرا که می تواند بر سایر متغیرهای دیگر شرکت تاثیرگذار باشد و یا از آنها تاثیر پذیرد. در کنار این متغیرها، تنوع سازی محصولات شرکتها به عنوان یک تصمیم مدیریتی می تواند بر عملکرد و یا تامین مالی تاثیرگذار باشد. جریانات نقدی شرکتها نیز از متغیرهای مرتبط با تصمیم گیری است.

این تحقیق رابطه بین عملکرد مالی، جریان نقدی آزاد، ساختار سرمایه و تنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط را بررسی کرده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر روی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386 تا1391 و با بهره گرفتن از داده های ترکیبی نشان می دهد که متنوع سازی بر عملکرد شرکت که به وسیله شاخص کیو توبین اندازه گیری شده تاثیرگذار است و رابطه مثبت و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد به طوری که تنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط موجب بهبود عملکرد شده است. همچنین فرضیه های دیگر تحقیق رد شده و نشان دهنده این بوده است که بین جریان نقد آزاد و ساختار سرمایه با عملکرد مالی، ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد، متنوع سازی با ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد با متنوع سازی رابطه معنی داری وجو ندارد.

واژه های کلیدی : عملکرد مالی ، جریان نقدی آزاد، ساختار سرمایه، متنوع سازی مرتبط و غیرمرتبط.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6
 • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1 اهداف علمی …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2 اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………. 7

 • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
 • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 9
 • قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 10
 • جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………….. 10
 • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 11
 • روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………… 11
 • تعاریف مفهومی واژه ها ………………………………………………………………………………………………… 11
 • خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2 عملکرد واحد تجاری  ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1 معیارهای اندازه گیری عملکرد ………………………………………………………………………………………… 17

2-2-2 روش های ارزیابی عملکرد مالی ……………………………………………………………………………………… 19

2-2-3 نسبت Q توبین ……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3-1 ویژگی های نسبت Q توبین ……………………………………………………………………………………….. 25

2-2-3-2 انواع نسبت Q توبین ………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3 بررسی ارتباط Q توبین و عملکرد مالی ………………………………………………………………………… 31

2-3 جریان نقد آزاد ………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-3-1 اهمیت جریان نقد آزاد …………………………………………………………………………………………………… 33

2-3-2 تعریف جریان نقد آزاد……………………………………………………………………………………………………. 37  

2-3-2-1 تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه جنسن ………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2  تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه لن و پلسن ……………………………………………………………….. 39

2-3-3 مدل های تعیین جریان های نقد آزاد ……………………………………………………………………………….. 39

2-3-3-1 مدل جنسن برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ………………………………………………………………40

2-3-3-2 سایر مدل ها برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد به عنوان معیارهای جایگزین برای مدل جنسن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-3-3-2-1 مدل لن و پلسن……………………………………………………………………………………………………… 41   

2-3-4 کاربردهای جریان نقد آزاد ……………………………………………………………………………………………… 42 

2-3-4-1 کاربرد جریان وجوه نقدآزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیل گران ……………………………………… 42   

2-3-4-2 کاربرد جریان وجوه نقدآزاد از دیدگاه مدیران واحد تجاری ……………………………………………. 45 

2-3-5 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ……………………………………………………… 46

2-4 ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-4-1 تعریف ساختار سرمایه …………………………………………………………………………………………………… 49

2-4-2 نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………… 51

2-4-2-1 رویکرد سنتی ……………………………………………………………………………………………………………. 55

2-4-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر ……………………………………………………………………………………………….. 56

2-4-2-3 نظریه توازن ……………………………………………………………………………………………………………… 58

2-4-2-4 نظریه توازن ایستا ………………………………………………………………………………………………………. 59

2-4-2-5 نظریه توازن پویا ……………………………………………………………………………………………………….. 60

2-4-2-6 نظریه سلسه مراتب ……………………………………………………………………………………………………. 61

2-4-3 انواع ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………………………. 66

2-4-3- 1 مزایای استفاده از بدهی در تأمین مالی ………………………………………………………………………… 67

2-4-3- 2 معایب استفاده از بدهی در تأمین مالی …………………………………………………………………………. 68

2-4-4 اهمیت ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………………………………. 69

2-4-5 عوامل مرتبط با ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….71

2-4-5-1 عوامل داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 73      

2-4-5-1 عوامل خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 74      

2-5  تنوع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

2-5-1 تعریف تنوع ………………………………………………………………………………………………………………….. 76     

2-5-2 تنوع محصول ……………………………………………………………………………………………………………….. 77         

2-5-3 تنوع مرتبط و تنوع غیر مرتبط …………………………………………………………………………………………. 78

2-5-4 انگیزه های به کارگیری تنوع ……………………………………………………………………………………………… 79      

2-5-5 معیارهای موجود برای اندازه گیری تنوع ………………………………………………………………………….. 82

2-5-6 طبقه ­بندی استاندارد بین ­المللی صنعتی ازهمه فعالیت­های اقتصادی(ISIC) …………………………….. 86

2-6 مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 87

2-7 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 92

2-8 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 93

2-8-1 مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 93

2-8-2 مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 99

2-9 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….. 103

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 105

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 106

3-3 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 106

3- 4 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 108

3- 5 جامعه و نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………… 108

3-6 روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………. 110

3-7 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………… 110

3- 8 مدل های آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. 114

3-9 روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………… 115

3-9-1 تحلیل توصیفی داده …………………………………………………………………………………………………….. 115

3-9-2 آزمون همبستگی …………………………………………………………………………………………………………. 116

3-9-3 مدل های رگرسیون …………………………………………………………………………………………………….. 116

3-10 آزمون های آماری …………………………………………………………………………………………………………. 117

3-10-1 آزمون های مفروضات اساسی رگرسیون خطی ……………………………………………………………… 117

3-10-2 آزمون های مرتبط با روابط متغیرها………………………………………………………………………………. 118 

3-11 آزمون ساختار داده ها ……………………………………………………………………………………………………. 118

3-12 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….122

4-3 آزمون همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………124

4-4 آزمون فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………126

4- 4-1 نتایج آزمون فرضیه های اول ، دوم و سوم ( متغیرهای موثر بر عملکرد)……………………………. 126

4-4-2 نتایج آزمون فرض های اساسی رگرسیون خطی مدل  3- 1 ……………………………………………….126

4-4-3 نتایج آزمون روابط مدل 3- 1 ………………………………………………………………………………………..128

4- 4- 4 نتایج آزمون فرضیه چهارم ( جریان نقد آزاد – ساختار سرمایه )………………………………………..130

4-4-5 نتایج آزمون فرض های اساسی رگرسیون خطی مدل  3- 2 ………………………………………………132

4-4-6 نتایج آزمون روابط مدل  3- 2  ………………………………………………………………………………………132

4- 4-7 نتایج آزمون فرضیه پنجم (ساختار سرمایه –  متنوع سازی) ……………………………………………….134

4-4-8 نتایج آزمون فرض های اساسی رگرسیون خطی مدل  3- 3 ……………………………………………….134

4-4-9 نتایج آزمون روابط مدل  3- 3 ……………………………………………………………………………………….135

4- 4-10 نتایج آزمون فرضیه ششم ( متنوع سازی- جریان نقد آزاد) ……………………………………………..137

4- 5 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..138

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………140

5-2 خلاصه موضوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….141

5-3 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………142

5- 3-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول ، دوم و سوم…………………………………………………………142

5- 3-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………143

5- 3-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………..143

5- 3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………..143

5- 4 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج  تحقیقات مشابه ………………………………………………………………………144

5-5 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………145

 

5- 6 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………146

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………….146

5- 6- 2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………146

5- 7 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..147

منابع ومآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………149

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….153

پیوستها

پیوست الف – لیست شرکتها …………………………………………………………………………………………………….158

پیوست ب –  جداول و نمودارهای آمار توصیفی………………………………………………………………………….159

پیوست ب – 1 جدول آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………159

پیوست ب – 2 جداول و نمودارهای آمار توصیفی مدل اول …………………………………………………………160

پیوست ب – 3 جداول و نمودارهای آمار توصیفی مدل دوم …………………………………………………………163

پیوست ب – 4 جداول و نمودارهای آمار توصیفی مدل سوم ………………………………………………………..166

پیوست ب – 5 جداول و نمودارهای آمار توصیفی مدل چهارم ……………………………………………………..168

پیوست ج – جدول آزمون همبستگی …………………………………………………………………………………………169

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 4-1 نتایج آمار توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………….122

جدول 4-2 نتایج آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………..125

جدول 4-3 نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………..128

جدول 4-4 نتایج آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………….129

جدول 4- 5 نتایج آزمون فرضیه های اول ، دوم و سوم (عوامل موثر بر عملکرد )…………………………….129

جدول4-6 نتایج آزمون هم خطی بین متغییرهای مستقل( مدل جریان نقد آزاد –  ساختار سرمایه) …….131

جدول 4-7 نتایج آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………….132

جدول 4-8 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………..132

جدول4- 9 نتایج آزمون فرضیه چهارم (جریان نقد آزاد –  ساختار سرمایه ) ……………………………………133

جدول4-10 نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل( مدل ساختار سرمایه – متنوع سازی) …………134

جدول 4-11 نتایج آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………..134

جدول 4- 12 جدول نتایج آزمون فرضیه پنجم ( ساختار سرمایه – متنوع سازی ) ……………………………136

جدول 4- 13 نتایج آزمون فرضیه ششم ( متنوع سازی – جریان نقد آزاد ) ……………………………………..137

جدول 4- 14 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………138

 

 

 

فهرست نمودارها و شکل ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل 2-1 انواع شاخص های عملکرد ………………………………………………………………………………………….18

نمودار 2-1 رابطهQ  توبین با عملکرد …………………………………………………………………………………………..32

شکل 2-2 مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………..92

نمودار 4-1 توزیع فراوانی خطاهای مدل 3-1 ……………………………………………………………………………..127

نمودار 4-2 توزیع فراوانی خطاهای مدل 3-2 ……………………………………………………………………………..131

نمودار 4-3 توزیع فراوانی خطاهای مدل 3-3 …………………………………………………………………………….134

 

1-1 مقدمه

حسابداری به منظور جواب گویی به نیاز های انسان بوجود آمده است. شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است در نتیجه هدفهای حسابداری و روش های آن نیز متناسب با تغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیاز های اطلاعاتی توسعه یافته است. جنبه ها و ویژگی های مختلف شرکتها بنا به دلایل گوناگون همانند سرمایه گذاری، اعتباردهی و غیره به شیوه های متفاوتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با گسترش بازارهای سرمایه و بزرگتر شدن شرکتها چه در ابعاد محلی و چه در ابعاد بین المللی نیاز به این نوع تحقیقات(بازارسرمایه) را پیش از گذشته به وجود آورده است. بطور مثال در ایران با آغاز فرایند خصوصی سازی طبق اصل 44 قانون اساسی، شاهد رشد و توسعه بازار سرمایه و ورود گسترده سرمایه گذاران به این بازار هستیم. واضح است که اگر ساز و کارهای این مهم به درستی ایفای نقش نکنند این سیاست خوش آتیه به گرفتاری های دچار خواهد شد که به اقتصاد نیز لطمه وارد خواهد کرد . لذا ارائه راهکارهای کاربردی در خصوص تجزیه و تحلیل شرکت ها به سرمایگذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران می تواند سبب    تصمیم گیری بهتر آنها شود. در این تحقیق چهار جنبه از هرشرکت را به عنوان مهمترین جنبه های آن مورد بررسی قرار می دهیم.

  در تحقیق حاضر به بررسی روابط بین معیار های عملکرد مالی، جریان نقدآزاد، ساختار سرمایه و متنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط خواهیم پرداخت که هرکدام نماینده یک وجه از شرکت هستند. عملکرد مالی شرکت یکی از عوامل مهمی که اغلب اعتبار دهندگان ، سرمایگذران ، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می توانند به آن توجه کنند است به عبارت دیگر عملکرد مالی شرکت ، حاصل فعالیت ها و بازده سرمایگذاری های آن در یک دوره معین است. جریان نقدی آزاد هم بعنوان یکی از معیارهایی که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سلامت مالی و ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها می باشد حائز اهمیت است  . همچنین تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر گذار است و به عنوان مهم ترین پارامتر و موثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است . از سویی در جهان امروز با توجه به شرایط بازار و رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی و تنوع سلیقه مشتریان ، سازمان ها و شرکتها جهت تداوم فعالیت نیازمند ایجاد تنوع در فعالیت ها و تولیدات هستند .در این تحقیق با بهره گرفتن از تئوری ها و معیارهای مرتبط و متداول در ادبیات حسابداری به دنبال چگونگی روابط بین این متغییرها هستیم. برای این منظور فرضیات مختلفی را تدوین کرده ایم که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود.

 1-2  بیان مسئله

یکی از کارکردهای بورس اوراق بهادار تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاریهای صنعتی و تولیدی می باشد. بورس اوراق بهادار تهران در زمان فعالیت خود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است و با وجود رونق نسبی، دوره هائی از رکود را نیز تجربه کرده است . بی شک رونق و گسترش بورس اوراق بهادار بستگی به رونق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در آن دارد . هر چقدر شرکتها درعملکرد مالی خود موفق تر باشند. به عبارت دیگر اطمینان و رضایت سرمایه گذاران خود را اعم از سرمایه گذاران عمده و خردکسب کنند. اعتماد جامعه  به بازار سرمایه بیشتر خواهد شد، درنتیجه ارزیابی عملکرد مالی از منظر اقتصادی ومالی ازمسائل مهم درفرایند اداره بنگاه های اقتصادی وتصمیم گیری مالی محسوب می شود ( ملک پور ، 1389).

ارزش هر شرکتی به میزان قابل توجهی به توانایی آن شرکت در ایجاد وجه نقد آزاد و شیوه به کارگیری آنها بستگی دارد. این معیار مهم با توجه به کاربردهای متعددی که می توان به سرمایه گذاری مجدد ، افزایش تقسیم سود، بازخرید سهام و بازپرداخت بدهی در سررسید اشاره نمود برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسی قابل توجه و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است( اوجین اف و همکاران،1382) [1].

جریان نقد آزاد از این حیث که به مدیران اجازه می دهد تا فرصت هایی را جست و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش دهد، دارای اهمیت است . بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست. از طرفی وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه  نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان می دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه ها و انجام سرمایه گذاریها دارای وجه نقد آزاد می باشد، و از طرفی مقدار منفی آن نشان می دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه ها و فعالیتهای سرمایه گذاریش ایجاد نکرده است.

تصمیم های تامین مالی وسرمایه گذاری درشرکتها تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ         می شوند. در تصمیم های تأمین مالی شرکت وجوه موردنظرخودرادرحال حاضر بکار می گیرند تا در آینده بتواندبه تعهدات خوددرقبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کنند و آنچه  که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی بازی می کند، هزینه سرمایه شرکت  است. این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن است .  ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری شرکتها و برای جهت گیری آنان دربازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغییر کنونی ، درجه بندی شرکتها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است . این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است (داگلاس، 2001) [2]. تصمیم گیری درمورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش انگیز ترین مسایل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در ارتباط با بقای آنهاست (سجادی و همکاران، 1390).

بسیاری ازسازمان های امروزی در دنیا به سمت بزرگ تر شدن و افزایش محیط کسب و کارشان پیش         می روند. شاید یکی از دلایل این امر، پاسخگویی به نیازهای مشتریان باشد . مدیران سعی می کنند از طریق برآوردن نیازهای چند جانبه مشتریان ،آنها را به سازمانشان وفادارتر سازند . به همین دلیل و دلایل فنی دیگر نظیر برآورده ساختن مواد اولیه و سیستم توزیع پخش محصول نهایی در درون سازمان ، بسیاری از سازمان ها به تنوع روی آورده اند. به گونه ای که شرکتهای بزرگ هلدینگ در سراسر دنیا بوجود آمده اند که ممکن است هریک درچندین صنعت کاملاً متفاوت ومختلف به فعالیت اقتصادی مشغول باشند (تهرانی وهمکاران،1387).

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر برآن است که ارتباط بین عملکرد مالی، جریان نقدآزاد، ساختار سرمایه و متنوع سازی مرتبط و غیر مرتبط را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی نموده و مورد تحلیل قرار دهد.

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در پژوهش های گذشته به ارزیابی و بررسی  جداگانه ( دو به دو ) متغییرهای مورد نظر این پژوهش پرداخته شده است. همانند لی و ژائو[3](2009) که پس از بررسی ساختار سرمایه با بازده فروش، بازده دارایی ها و حاشیه ی سود ناخالص به عنوان معیارهای عملکرد شرکت، به این نتیجه رسیدندکه بین ساختارسرمایه و عملکرد رابطه ی معنی دار وجود دارد. دیچو و همکارانش[4] (2008) نشان دادند که حفظ بیش ازحد جریان نقد در واحدهای اقتصادی، عملکرد پائینی رابرای شرکت به همراه دارد. پالیچ[5] (2000 ) دربررسی رابطه میان تنوع و عملکرد به این نتیجه رسید که تنوع تا نقطه مشخص سودآوراست و از آن بیشتر، باعث مشکلات عملکردی می شود. حسینی و همکاران (1389) به بررسی ارتباط عملکرد شرکت ها و نقد شوندگی بازار سهام پرداختند و نشان دادند که میان معیارهای نقد شوندگــی و عملکرد شرکت رابطـه معنی دار قوی وجوددارد. پژوهش های اخیر از قبیل پارک و جانگ[6] (2013) نیز بیان گر وجود روابط کاملاً همزمان ونزدیک مابین این متغییرها می باشد. درنتیجه باید روابط بین این متغیرها را به صورت کامل و جامع مورد بررسی قرارداد تا بتوان نتایج معتبر و قابل اتکاتری را ارائه نمود. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند شواهد جدید و معتبری را جهت ایجاد شفافیت و قابل اتکا بودن در بازار سرمایه ایران ارائه نموده و همچنین انتظار می رود که با بهره گرفتن از ارتباط بین این متغیرها بتوانیم دربهبود عملکرد مالی، جریان نقد آزاد ، ساختار سرمایه وایجاد تنوع بهینه به واحد های اقتصادی کمک نمائیم. لذا هر گونه تلاشی از سوی حسابداری در ارائه اطلاعات وسیع تر و دقیق تر به تصمیم گیرندگان مختلف جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهینه با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری لازم و ضروری می نماید.

1-4  اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش به دو دسته کلی اهداف علمی و کاربردی تقسیم بندی می شود :

1-4-1 اهداف علمی

هدف اصلی: تعیین رابطه بین عملکرد مالی، جریان نقد آزاد ، ساختار سرمایه و متنوع سازی در شرکت ها

اهداف ویژه:

 • تعیین رابطه بین جریان نقد آزاد و عملکرد مالی
 • تعیین رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد مالی
 • تعیین رابطه بین متنوع سازی و عملکرد مالی
 • تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد
 • تعیین رابطه بین متنوع سازی و ساختار سرمایه
 • تعیین رابطه بین جریان نقد آزاد و متنوع سازی

1-4-2 اهداف کاربردی

هدف دیگر این تحقیق ارائه نتایج حاصل از پژوهش به استفاده کنندگان ذیل می باشد:

 • تحلیل گران مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران:

 بورس اوراق بهادار نهاد مالی و اقتصادی هر کشور می باشد که منابع مالی فعالیت های حقیقی اقتصادی را تأمین می کند. بورس با مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، ایجاد بازارهای رقابتی و جمع آوری               پس اندازهاو سرمایه های کوچک برای تأمین سرمایه موردنیاز فعالیت های اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می کند. به همین منظور آگاهی از تحقیقات جدید و یافته های آن ها می تواند بورس را در ایفای نقش خود یاری رساند.

 • سهامداران و سرمایه گذاران شرکتها :

سهامداران و سرمایه گذاران در شرکت به عنوان مهمترین استفاده کنندگان اطلاعات مالی و افرادی که از عملکرد شرکت منتفع می شوند به منظور ارزیابی وظیفه مباشرتی مدیریت در خصوص عملکرد و ارزیابی جریان های نقدی می توانند یافته های این پژوهش را مد نظر قرار دهند.

 • شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار :‌

این شرکت ها می توانند از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد شرکت از طریق تنوع بخشی اعم از مرتبط و غیر مرتبط استفاده کنند. علاوه بر این با ارزیابی جریان های نقدی و تشکیل ساختار بهینه سرمایه عملکرد شرکت را بهبود بخشند.

 • محققان حسابداری :

این بررسی مبنایی را برای محققان به وجود می آورد تا آنها با بهره گرفتن از تحلیل های عمیق تر به بررسی رابطه بین متغیرهای این پژوهش با سایر متغیرها و ویژگی های شرکت مانند بازدهی سهام شرکت، نقد شوندگی سهام و سایر متغیرها بپردازند.

5- دانشگاهیان و محققین مراکز علمی پژوهشی

دانشگاه ها ومؤسسات پژوهشی به عنوان تولیدکنندگان علم همواره بایستی از آخرین یافته های علمی آگاه باشند. آنها می توانند یافته های تحقیقات دیگران را به کار بسته و تحقیقات جدیدی را پیش گرفته و از این طریق تولید علم جدید بنمایند. واین تحقیق باعث توسعه دیدگاه نظری درمورد روش های تنوع سازی، تعیین ساختار مطلوب سرمایه ، ارزیابی عملکرد و جریان نقد آزاد می باشد.

 1-5  سوالات تحقیق

 • آیا بین جریان نقد آزاد و عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین ساختار سرمایه وعملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین متنوع سازی وعملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد شرکت رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین متنوع سازی و ساختار سرمایه شرکت رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین جریان نقد آزاد و متنوع سازی شرکت رابطه وجود دارد؟

1-6  فرضیه های تحقیق

 • بین جریان نقد آزاد و عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد.
 • بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد.
 • بین متنوع سازی وعملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد.
 • بین ساختار سرمایه وجریان نقد آزاد شرکت رابطه وجود دارد.
 • بین متنوع سازی و ساختار سرمایه شرکت رابطه وجود دارد.
 • بین جریان نقد آزاد و متنوع سازی شرکت رابطه وجود دارد.

 

 

1-7 قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی آن در بازار سرمایه ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . دوره های زمانی انجام تحقیق : دوره زمانی تحقیق یا بازه زمانی 6 ساله مابین سالهای1386تا 1391 است . مکان تحقیق : مکان تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.  

1-8 جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعیین نمونه های مورد نظر در این تحقیق ، با توجه به تعداد شرکتهای بورسی، نوع فعالیت آنها ، اندازه مختلف آنها و… از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده می شود . بدین معنی که شروطی جهت همگن نمودن نمونه داشته باشند. از بین تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهایی که همه ی شروط زیر را داشته باشند بعنوان نمونه در نظر گرفته می شود :

 • از بین شرکتهایی که تا پایان سال 1386در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و نام شرکت در دوره ی مورد بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشند .
 • سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشند .
 • معامله برروی سهام آن ها بیش از 3 ماه دچار وقفه نشده باشد.
 • جزو شرکتهای واسطه گری مالی ( سرمایه گذاری ، هلدینگ ، بانکها و بیمه ها) نباشند .
 • اطلاعات مورد نیاز از آنها برای دوره ی زمانی تحقیق موجود باشند .

 

 

 

1 -9 روش تحقیق

 این پژوهش از نظرهدف از نوع پژوهش های کاربردی است . و از نظر روش تحقیق ، از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی محسوب می شود، چرا که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از آزمونهای آماری است.  همچنین از نوع بررسی داده ها ،تحقیق از نوع پس رویدادی ( با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته ) می باشد، زیرا با بهره گرفتن از داده های واقعی سالهای گذشته از بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 134

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.