رشته مدیریت

بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ­آذربایجان­ شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ­ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

بررسی رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمانی

(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 20 تهران)

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

تابستان 1392

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 20 تهران تهران) می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش شامل کارکنان منطقه 20 شهرداری تهران می‌باشد که تعداد آن­ها برابر با 780 می­باشد. از بین جامعه آماری در نظر گرفته بر طبق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی بهبود سازمان و پرسش­نامه­ سرمایه اجتماعی می­باشد. پایایی پرسش­نامه­ها توسط آلفای کروباخ به وسیله نرم­افزار SPSS محاسبه شد و در نهایت برای پرسش­نامه بهبود سازمان به عدد 0.83 و برای پرسش­نامه سرمایه­ اجتماعی به عدد 0.76 رسیدیم. روایی پرسش­نامه­ های هم به وسیله­ روایی صوری مورد تائید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ضریب همبستگی پیرسون می­باشد. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی وضعیت ابعاد سرمایه­ اجتماعی در شهرداری منطقه 20 تهران یافته­ های تحقیق نشان­داد که: ابعاد سرمایه­ اجتماعی از قبیل: اعتماد، همکاری، انسجام­اجتماعی، فعالیت­های داوطلبانه، احساس­اثرگذاری، ارتباطات­کاری و مشارکت با بهبود سازمان در شهرداری منطقه­ 20 تهران رابطه­ معنی­داری دارد و این رابطه در جهت مثبت می­باشد به گونه­ ای که با تقویت ابعاد سرمایه­ اجتماعی وضعت بهبود سازمان نیز بهتر خواهد شد.

واژگان کلیدی: اعتماد، همکاری، انسجام­اجتماعی، فعالیت­های داوطلبانه، احساس­اثرگذاری، ارتباطات‌کاری و مشارکت با بهبود سازمان.

 

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

1-1- بیان مسأله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4-  فرضیه ‏های تحقیق.. 5

1-5- مدل مفهومی تحقیق.. 6

1-6- تعریف متغیرها 7

1-6-1- مفهومی متغیرها …7

1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 8

فصل دوم – مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- تاریخچه بهبود سازمان. 12

2-3- فلسفه بهبود سازمان. 14

2-4- تعریف بهبود سازمان. 15

2-5-  مفهوم و هدف بهبود سازمان. 19

2-6- مفروضات و ارزشهای بهبود سازمان. 24

2-7- شیوه‌ها و روندها 25

2-8- فرایندها و استراتژیها 27

2-9- نرم‌افزار و سخت‌افزار بهبود سازمان. 28

2-10- نرم‌افزار بهبود سازمان. 29

2-10-1- فرهنگ سازمانی.. 29

2-10-2- سخت‌افزار بهبود سازمان. 31

2-10-3- فنون جامع. 32

2-10-4- جلسه‌های رویارویی.. 32

2-10-5- فعالیتهای مدیریت استراتژیک33

2-11- بهبود سازمان با بهره گرفتن از شبکه. 35

2-12- تئوری اقتضائی لارنس و لورش37

2-13- مدیریت سیستم(4) رنسیس لیکرت.. 37

2-14- بررسی – بازخورد. 38

2-15- روش مداخله RAT تکنیک تجزیه و تحلیل نقش39

سرمایه‌ی اجتماعی.. 40

2-16- مقدمه. 40

2-17- تعریف سرمایه. 41

2-18- تفاوت انواع سرمایه(اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) 43

2-19- سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی.. 44

2-20- مفهوم سرمایه اجتماعی.. 46

2-21- تعاریف سرمایه اجتماعی.. 50

2-22- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام. 53

2-23- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی.. 55

2-24- سرمایه اجتماعی متراکم و سرمایه اجتماعی غیر متراکم. 55

2-25- سرمایه اجتماعی دروننگر و بروننگر. 56

2-26- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته. 56

2-27- انواع اصلی سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام. 57

2-28- ویژگی متمایز سرمایه اجتماعی.. 58

2-29- سطوح سرمایه اجتماعی.. 59

2-29-1- سطح ملی.. 59

2-29-2- سطح سازمانی.. 59

2-30- عوامل تعیین‌کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان) 60

2-31- مزایای سرمایه اجتماعی در سازمان. 61

2-32- مخاطرات ناشی از سرمایه اجتماعی.. 64

2-33- چارچوبی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان. 66

2-34- عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی.. 67

2-35- عنصر ساختاری.. 68

2-35-1- روابط شبکه‌ای.. 69

2-35-1-1- شکل و ترکیب روابط شبکه‌ای.. 69

2-35-1-2- سازمان مناسب69

2-35-2- عنصر شناختی.. 70

2-35-3- عنصر ارتباطی.. 71

2-36- رویکرد مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی.. 73

2-37- نظریه پردازان سرمایه اجتماعی.. 78

2-38-تئوریهای سرمایه اجتماعی.. 83

2-38-1- تئوری پیوندهای ضعیف83

2-38-2-تئوری شکاف ساختاری.. 84

2-38-3-تئوری منابع اجتماعی.. 84

2-39-آموزش و سرمایه اجتماعی.. 86

2-40-سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد. 89

2-41- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی.. 91

2-42- سرمایه اجتماعی و توسعه. 92

2-44- مروری بر تحقیقات انجام شده 95

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 99

3-2- روش تحقیق.. 99

3-3- جامعه آماری.. 100

3-4- نمونه و روش تعیین حجم نمونه. 101

3-5- حجم نمونه. 101

3-6- ابزار جمع‌ آوری داده‌ها 101

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها 102

3-8- تجزیه و تحلیل داده‏ها 103

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 105

4-2-آمار توصیفی.. 105

4-3-آمار استنباطی.. 120

4-3-1-سوالات تحقیق.. 121

4-3-2-آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده‌ها 130

4-3-3-بررسی پایایی پرسشنامه‌ها 131

4-3-4-آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 131

فصل پنجم – نتایج و بحث

5-1-مقدمه. 139

5-2-نتیجه‌گیری.. 139

5-3-پیشنهادات در راستای تحقیق.. 144

5-4-پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی.. 146

منابع. 147

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2- 1: اشکال سرمایه و معرفهای آن(انهیر و گرهارد، 1995، 99) 42

جدول 2-2: تعاریف منتشر شده سرمایه اجتماعی از طرف بانک جهانی.. 52

جدول 2-3: انواع سرمایه و ویژگیهای نسبی اشکال مختلف سرمایه(تایمون و استامپ، 2003، 12) 58

جدول 2-4: رویکردهای سرمایه اجتماعی، ایده اصلی و محققین.. 74

جدول 2-5. شاخص‌های سرمایه اجتماعی به تفکیک ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی برگرن(همان، 138). 77

جدول 2-6:  نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی.. 83

جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد بر حسب سن.. 106

جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت خدمتی.. 107

جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت تاهل.. 109

جدول 4-4: توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت110

جدول 4-5: توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمتی.. 111

جدول 4-6: آماره‌های مهم برای اعتماد. 113

جدول 4-7: آماره‌های مهم برای همکاری.. 114

جدول 4-8: آماره‌های مهم برای مشارکت115

جدول 4-9: آماره‌های مهم برای انسجام اجتماعی.. 116

جدول 4-10: آماره‌های مهم برای ارتباطات کاری.. 117

جدول 4-11: آماره‌های مهم برای احساس اثرگذاری.. 118

جدول 4-12: آماره های مهم برای فعالیتهای داوطلبانه. 119

جدول 4-13: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد اعتماد. 121

جدول 4-14: دامنه به کار گیری بعد اعتماد در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 122

جدول 4-15: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد همکاری.. 122

جدول 4-16: دامنه به کار گیری بعد همکاری در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 123

جدول 4-17: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد انسجام اجتماعی.. 123

جدول 4-18: دامنه به کار گیری بعد انسجام اجتماعی در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 124

جدول 4-19: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد احساس اثرگذاری.. 124

جدول 4-20: دامنه به کار گیری بعد احساس اثرگذای در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 125

جدول 4-21: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد ارتباطات کاری.. 125

جدول 4-22: دامنه به کار گیری بعد ارتباطات کاری در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 126

جدول 4-23: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد فعالیتهای داوطلبانه. 126

جدول 4-24: دامنه به کار گیری بعد فعالیتهای داوطلبانه در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 127

جدول 4-25: میانگین، انحراف معیار، چولگی، بزرگترین داده، کوچکترین داده و دامنه تغییرات بعد مشارکت128

جدول 4-26: دامنه به کار گیری بعد مشارکت در بین کارکنان شهرداری منطقه 20 شهرداری تهران. 128

جدول 4-27 : آزمون فریدمن.. 129

جدول 4-28: رتبه‌بندی متغیرها 129

جدول  4-29:  نتایج آزمون کلموگروف و اسمیرنوف.. 130

جدول  4-30:  نتایج بررسی میزان پایایی پرسشنامه ها 131

جدول 4-31: آزمون فرضیه یکم تحقیق بررسی اعتماد و بهبود سازمانی.. 131

جدول 4-32: آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی همکاری و بهبود سازمانی.. 132

جدول 4-33: آزمون فرضیه سوم تحقیق بررسی مشارکت و بهبود سازمانی.. 133

جدول 4-34: آزمون فرضیه چهارم تحقیق بررسی انسجام اجتماعی و بهبود سازمانی.. 134

جدول 4-35: آزمون فرضیه پنجم تحقیق بررسی ارتباط کاری و بهبود سازمانی.. 135

جدول 4-36: آزمون فرضیه ششم تحقیق بررسی احساس اثرگذاری و بهبود سازمانی.. 136

جدول 4-37: آزمون فرضیه یکم تحقیق بررسی فعالیتهای داوطلبانه و بهبود سازمانی.. 137

 

 

فهرست شکل­ها

 

شکل1-1. مدل مفهومی تحقیق.. 6

شکل 2-1: اجزای تشکیل دهنده سیستم سازمانی با توجه به سه عامل یادشده و ارتباط آنها از نظر فرید لندر و براون. 26

شکل 2-2: بررسی فرایند مدیریت استراتژیک اسچندل و فافر. 34

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 2-1:  طبقه بندی لایکلی از ابعاد سرمایه اجتماعی(لایکلی، 2005، 123). 76

نمودار 2-2.  سرمایه اجتماعی از لحاظ کیفیت روابط و ساختار روابط(استون، 2001) 76

نمودار 4-1: توزیع فراوانی افراد بر حسب سن.. 107

نمودار 4-2: توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت خدمتی.. 109

نمودار 4-3: توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت تاهل. 109

نمودار 4-4: توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت111

نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمتی.. 113

نمودار 4-6: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب اعتماد. 114

نمودار 4-7: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب همکاری.. 115

نمودار 4-8: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب مشارکت116

نمودار 4-9: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب انسجام اجتماعی.. 117

نمودار 4-10: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب ارتباطات کاری.. 118

نمودار 4-11: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب احساس اثرگذاری.. 119

نمودار 4-12: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب فعالیتهای داوطلبانه. 120

 

فصل اول

کلیات

 

1-1- بیان مسأله

بهبود و توسعه در بسیاری از کشورها جزء برنامه ­های متعارفی و طبیعی حیات اجتماعی در آمده است. بهبود و بازسازی نقطه شروع تحول در هر سازمان و به تبع آن در هر جامعه­ای است و امری است که در هر فرهنگ با فرهنگ دیگر فرق می­ کند به عبارت دیگر در میان فرهنگ­ها نسخه واحدی برای آن پیدا نمی­ شود. بهبود و رونق یک موضوع اعتباری است و از طریق مقایسه است که امری بهبود یافته و امری دیگر بهبود نایافته تلقی می­ شود، یعنی قابلیت برای بهبود و اثرپذیری بیش­تر اکتسابی است و مستلزم درک بهبودگر از موقعیت خویش و نیازمند یک تلاش همه جانبه بر موقعیت است؛ یعنی تلاش و کوشش متناسب لازم دارد تا به وقوع بپیوندد. در دنیای امروز موج­هایی با کشش­های قوی و طیف­های مقتدر جریان دارد که مبانی ارزش و بهبود رونق را دگرگون می­ کند و آن را در جهت خود سوق می­دهد. سازمان­ها دست­خوش تغییر و تحول هستند، اما هر نوع تحولی بهبود و بازسازی تلقی نمی­ شود؛ بر عکس این قضیه همواره صادق است و هر بهبودی قطعا یک تغییر و تحول محسوب می­گردد. تحول امری درونی و خودجوش است و نمی­توان آن را به سازمان تزریق کرد. زمانی­که حتی یک درجه در ابعاد کمی یا کیفی در مقایسه با شرایط قبلی سازمان رونق حاصل شود، بهبود و بازسازی تحقق یافته تلقی می­ شود. بهبود و بازسازی از یک سازمان به سازمان دیگر متغیر بوده، تابع آن ساختار آن است و بنابراین روش هر سازمان لزوما در سایر سازمان­ها قابل تحقق نیست. کمال­طلبی، حقیقت­خواهی، علاقه ­مندی و اراده به تحول و پیشرفت عواملی هستند که بر پایه روحیه امید در نسان موجبات تلاش برای تحقق سرنوشت مطلوب و آینده­ای روشن را فرآهم می­ کنند و این عوامل را باید مهم­ترین سرمایه ­های مورد نیاز تمام تحولات سازمانی و پشتوانه اصلی اجرای برنامه­ها بهبود دانست. با توجه به اینکه در جهان امروز بیش­ترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی­ های غیر ملموس است. توانایی برای شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمان­ها مهم و حیاتی است(چانگ و ال باینکا، 2004، 860). در چنین فضایی این سوال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت، سرآمدی و توسعه سازمان­ها در بازار رقابتی امروز چیست؟ با نگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات اندیشه­مندان، شاید بتوان پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم سرمایه اجتماعی یافت(حسن­زاده ثمرین و مقیمی، 1389، 124). اخیرا سرمایه اجتماعی سبب ایجاد تئوری­هایی شده است که پایه­ای برای سایر مطالعات مدیریت هستند(همان). مفهوم سرمایه­ اجتماعی توجه زیادی را در تحقیقات مربوط به نظریه سازمان به خود جلب کرده است.

 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بهبود و بازسازی سازمان بر اساس محیط متغیر امروز و زمینه­ای که علوم رفتاری کاربردی به وجود آورد، مطرح گردید. تغییرات سریع در محیط سازمان­ها که با دگرگونی محیط­های اجتماعی همراه بود و منجر به تغییر عمده­ای در شیوه­ زندگی، نیازها و پایگاه ارزش­های افراد گردید ایجاب می­کرد که ساختار و فرایندهای سازمانی انعطاف­پذیر تا حدودی جایگزین الگوهای سنتی گذشته شوند. سازمان­ها جزء سیستم‌هایی از سیستم­های اجتماعی هستند که از تغییر و تحول محیط خویش تاثیر می­پذیرند. تنها راه موثر ایجاد تحول در سازمان، تغییر فرهنگ و نحوه عملکرد مدیران از طریق تحول در سیستم ارزش­ها، باورها و روابط پذیرش شده­ی درون سازمان  است. به همین جهت پیدایش بهبود سازمان ضرورت پیدا می­ کند. سازمان­های دولتی و خصوصی در صورتی که بخواهند در بازار رقابت کنونی دوام بیاورند نمی­توانند در جا بزنند یا عقب گرد نمایند؛ زیرا ممکن است به سرنوشت بسیاری از سازمان­های از میدان به در شده بسیاری از کشورها در بیایند. البته شکست این سازمان­ها دلایل متعددی دارد، اما تقریبا همه محققان بر این نظر اتفاق دارند که علل ریشه­ای آن به نحو ساده­ای فقر مدیریت بوده است. به طور کلی مدیریت اثر بخش برای بقا، فعالیت­های خود را با زمان هماهنگ می­ کند(اوهاما[1]، 1982، 43). تغییرات سریع امروزی به تصمیم‌گیری­های فوری نیاز دارد. اما کشمکش­های قدرت به وضع عجیبی نظام اداری را کند کرده است. رقابت، نیاز به نوآوری مستمر دارد و قدرت اداری، خلاقیت را نابود می­ کند. فضای تازه­ی کسب و کار به شهود و اشراق نیاز دارد همن­گونه که به تجزیه و تحلیل نیاز دارد. دیوان­سالاری­ها دیگر از عهده وظایفی که برایشان طراحی شده بر نمی­آیند چون شرایط محیطی که باعث شکوفایی دیوان­سالاری­ها شد و حتی آن­ها را به موتورهای کارا تبدیل کرد به سرعت و به طور جدی در حال تغییر و تحول است. فضای سازمان­های امروزی را رخدادهای غافلگیرکننده و آشفتگی­ها و آشوب­های تعمیم­یافته به لرزه آورده است. میلیون­ها کارمند سخت­کوش و باهوش به این نتیجه رسیده ­اند که دیگر قادر نیستند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، محصولات جدید خلق کنند، بازارهای تازه کشف نمایند، تکنولوژی­های بهتر طراحی کنند، با ارباب رجوع رفتار بهتری داشته باشند، مگر آن­که مقررات را زیر پا بگذارند و رویه­ های رسمی را تغییر دهند. برای آن­که کاری انجام شود، چیزی ابداع گردد، قدم مثبتی برداشته شود باید نظام اداری دگرگون شود(تافلر[2]، 1990، 306). با توجه به تغییرات و تحولات در دنیای امروزی و به وجود آمدن نظریه­ های جدید در مورد از پیش­رو برداشتن مشکلات سر راه سازمان­ها، راهکارهای مختلفی برای سازمان­ها ارائه گردیده است تا با توسل به آن بتوانند مشکلات را از سر راه خود بردارند اما توجه به این نکته ضروری است که سازمان­ها و اندیشه­مندان، پژوهش­گران باید به دنبال راه حل­های نوآورانه­ای برای رفع مشکلات خود ارائه کنند از این­رو در این تحقیق به منظور اعتلای این مهم، به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در دستیابی به بهبود سازمانی در شهرداری منطقه 20 تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف کلی تحقیق

 • تعیین رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمانی در شهرداری منطقه 20 تهران

1-3-2- هدف اصلی

 • تعیین رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران
 • تعیین وضعیت نگرش کارکنان شهرداری منطقه 20 تهران از لحاظ ابعاد سرمایه اجتماعی

1-3-3- اهداف فرعی

 • بررسی رابطه­ بین اعتماد و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران
 • بررسی رابطه­ بین همکاری و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران
 • بررسی رابطه­ بین مشارکت و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران
 • بررسی رابطه­ بین انسجام اجتماعی و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران
 • بررسی رابطه­ بین ارتباط کاری و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران

 

1-4-  فرضیه ‏های تحقیق

1-4-1 فرضیه اصلی

 • بین سرمایه اجتماعی و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه وجود دارد.

 

 

1-4-2- فرضیه ­های فرعی

 • بین اعتماد و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه­ معنی­داری وجود دارد.
 • بین همکاری و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه­ معنی­داری وجود دارد.
 • بین مشارکت و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه­ معنی­داری وجود دارد.
 • بین انسجام اجتماعی و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه­ معنی­داری وجود دارد.
 • بین ارتباط کاری و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه­ معنی­داری وجود دارد.
 • بین احساس اثرگذاری و بهبود سازمانی شهرداری منطقه 20 تهران رابطه­ معنی­داری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  185

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
99