رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری    گرایش:……………

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

 

نیم سال دوم  95-94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

 

Contents

فصل1.کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 اهداف پژوهش… 4

1-4-1 اهداف علمی.. 4

1-4-2 اهداف کاربردی.. 4

1-4-3 ضرورت های خاص انجام تحقیق.. 5

1-5 سوال پژوهش… 5

1-6 فرضیه پژوهش… 5

1-7 روش شناسی پژوهش… 5

1-8 متغیر های پژوهش… 7

1-9 گرد آوری اطلاعات… 7

1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 8

1-11 نتیجه گیری.. 10

فصل2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعریف بازار. 12

2-3 عوامل موثر در تشکیل بازار. 16

2-4 انواع بازار. 16

2-5 نقش بازار در اقتصاد. 19

2-6 ساختار بازار. 20

2-6-1 ساختار رقابت کامل.. 23

2-6-2 ساختار رقابت انحصاری.. 26

2-6-3 ساختار انحصار چند جانبه. 28

2-6-4 ساختار انحصارکامل.. 31

2-7 تمرکز بازار. 33

2-8 شاخص های اندازه گیری تمرکز. 34

2-8-1 شاخص هرفیندال – هرشمن.. 35

2-9 بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه. 35

2-10 تعریف هزینه سرمایه. 36

2-11 اهمیت هزینه سرمایه. 36

2-12 تقسیم بندی هزینه سرمایه. 38

2-12-1 هزینه سرمایه واقعی.. 38

2-12-2 هزینه سرمایه ضمنی.. 39

2-13 کاربردهای هزینه سرمایه. 40

2-14 روش محاسبه هزینه سرمایه. 41

2-14-1 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 42

2-15 پیشینه پژوهش… 43

2-15-1 پیشینه داخلی تحقیق.. 43

2-15-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 47

2-16 نتیجه گیری.. 49

فصل3. روش اجرای تحقیق 50

3-1 – مقدمه. 51

3-2 – تدوین فرضیه های تحقیق.. 51

3-3 جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 51

3-4 روش جمع آوری منابع و اطلاعات… 52

3-5 متغیرهای پژوهش… 52

3-5-1 متغیرهای مستقل.. 53

3-5-1-1شاخص هرفیندال. 53

3-5-2 متغیرهای وابسته. 53

3-5-2-1هزینه سرمایه. 53

3-5-3 متغیرهای کنترلی.. 54

3-5-3-1اندازه شرکت… 54

3-5-3-2 اهرم مالی  54

3-5-3-3نرخ رشد دارایی.. 54

3-5-3-4نسبت ارزش دفتری.. 55

3-5-3-5نرخ بازده دارائی ها 55

3-6 مدل تحلیلی تحقیق.. 55

3-6-1 روش استفاده شده برای آزمون فرضیه. 55

3-7 آزمون فرضیه ها 55

3-8 – داده های تلفیقی.. 56

3-8-1 مقدمه. 56

3-8-2 مزایای استفاده از داده های تلفیقی.. 56

3-9 انواع مدل داده های تلفیقی.. 57

3-9-1 مدل داده های تلفیقی ایستا 57

3-10 تفاوت بین مفاهیم Pooled  و Panel 59

3-11 مدل داده های تلفیقی پویا 59

3-12 تکنیک های تخمین سیستم معاملات… 60

3-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 60

3-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 60

3-12-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) .

3-13 مسایل مورد توجه در تخمین مدل. 61

3-13-1 نرمال بودن. 61

3-13-2 ناهمسانی واریانس… 62

3-13-3 خود همبستگی.. 62

3-13-4 هم خطی.. 62

3-13-5 آزمون مانایی.. 63

3-14 خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 63

فصل4.تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 64

4-1 مقدمه. 65

4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق.. 65

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 66

4-4 آزمون هم خطی.. 67

4-5 آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 69

4-6 آزمون مانایی.. 68

4-7 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 69

4-7-1 آزمون چاو (Chow) 69

4-7-2 آزمون هاسمن.. 70

4-8 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 70

4-9 آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 71

4-10 خلاصه فصل.. 72

فصل5. بحث ، نتیجه گیری 74

5-1 مقدمه. 75

5-2 نتایج آزمون فرضیه. 75

5-3 محدودیت های تحقیق.. 76

5-4 پیشنهادات لازم برای موضوع تحقیق.. 77

5-5 پیشنهادات برای تحقیق آتی.. 77

5-6 خلاصه فصل.. 79

     منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………80

پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………………82

    پیوست ب……………………………………………………………………………………………………………………………85.              

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول4-7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و اشکال

شکل 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه ، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند . از این رو پژوهشگران بسیاری در تحقیقات خود هزینه سرمایه را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.

در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتها پرداخته شده است.  هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که : آیا ساختار بازار تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه شرکتها دارد؟

 از این رو تعداد 93 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفتند.برای محاسبه ساختار بازار از شاخص هرفیندال- هرشمن و برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل اندازه گیری دارایی سرمایه ای استفاده شد. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت بین ساختار بازار و هزینه سرمایه را تایید می کند. به عبارت دیگر فرضیه این تحقیق پذیرفته شده است.

 

واژگان کلیدی: ساختار بازار، هزینه سرمایه ، شاخص هرفیندال، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.

 

 

 

 

فصل1.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تعریف می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکتها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند.

هزینه سرمایه جایگاهی مهم در تئوری های مدیریت مالی به عنوان معیار جهت تعیین ساختار سرمایه دارد. مدیران باید به هنگام اتخاذ تصمیماتی از قبیل بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت و . . . در خصوص هزینه سزمایه اطلاعات کافی داشته باشند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند.

ساختار بازار نیز از جمله مفاهیمی است که در تحلیل های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار هر بازاری را می توان در میان دو شکل انتزاعی انحصار و رقابت کامل جای داد. بازار رقابت کامل در بسیاری موارد صورت عینی به خود نمی گیرد. به عبارت دیگر در عمل طیفی از بازارها بین رقابت انحصاری و انحصار کامل وجود دارد.

ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف می باشد. ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با آشنایی با آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

1-2 بیان مساله

سرمایه گذاران با توجه به تنوع زیاد در فرصتهای سرمایه گذاری اقدام به انتخاب می نمایند. این انتخاب بر اساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری می کند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند. سرمایه گذاران برای رسیدن به برآوردی از بازده مورد انتظار می کوشند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی فراهم کنند. سود حسابداری نیز از اطلاعات مهم به شمارمی آید. سودحسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری اندازه گیری می شود و بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تاکید دارد. کیفیت اقلام تعهدی به علت تاثیری که بر درك سرمایه گذاران از کیفیت سود شرکت دارد، همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد. در واقع مدیران با شناسایی عوامل موثر بر سودآوری شرکت، درکنار تحقق سایر اهداف بدنبال حداقل نمودن هزینه سرمایه نیز هستند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. ساختار بازار نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. تحلیل میزان تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عنصرهای ساختار و عملکرد بازار را فراهم می کند. شناخت بازار و عوامل موثر برایجادو تداوم تمرکز در بازارها برای دستیابی به شرایط ایده آل رقابت کامل ضروری است(خداداد کاشی، 1377). در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار معمولا از تمرکز استفاده می شود. تمرکز زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکرد های بازار را فراهم می کند(خداداد کاشی، 1377).

بسیاری از دولت های جهان با اندازه گیری تمرکز بازارها و به کارگیری نتایج آنها درصدد اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست گذاری اقتصادی، بهای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر می آیند(بخشی 1382 ص 75).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تامین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در بر داشته باشد. کاهش هزینه سرمایه، حاصل حرکت واحد اقتصادی به سمت ساختار بهینه سرمایه می باشد. منظور از ساختار بهینه سرمایه، ترکیبی از بدهی وحقوق صاحبان سهام است که با آن ترکیب هزینه سرمایه در حداقل خود قرار گیرد.

در حال حاضر بورس اوراق بهادار در اغلب کشورهای دنیا یکی از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی لازم از طریق آن جمع آوری شده و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی این امکان قراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یابد. به منظور تداوم مشارکت عموم در سرمایه گذاری ها عملکرد شرکتها باید به گونه ای باشد که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران محقق شده و شرکتها در جهت حداکثر ثروت سهامداران حرکت نمایند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد، تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر «مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. » چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق درمی یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

شرکتها برای ادامه فعالیت خود نیازمند تامین نابع مالی هستند. در پاره ای از موارد این منابع از طریق سهام عادی قابل تامین خواهد بود. در تصمیم گیری های شرکت برای انتخاب نحوه تامین مالی هزینه تامین مالی بسیار مهم است که تحت عنوان هزینه سرمایه مطرح می شود.

در این پروژه سعی شده است تا تاثیر ساختار بازار بر هزینه سرمایه بررسی شود.

1-4-1  اهداف علمی

با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت ها می باشد ومدیران باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص، از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ) هزینه سرمایه ( آگاهی داشته باشند، یعنی باید بدانند منابع مالی مورد استفاده آنها با چه هزینه ای تامین می شود، پس از اهداف این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد :

1-  درك رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه.

2- کمک به تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت.

3- کمک به استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی.

4-توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه سرمایه.

1-4-2 اهداف کاربردی

هزینه سرمایه سهام عادی بعنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.