رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و کیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم وتحقیقات آذربایجانشرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

رشته :حسابداری

 

عنوان :

 

بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و کیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 91

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

مقدمه: -1-1

ارزش های فرهنگی [1]موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، ارزش های فرهنگی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده ارزشهای به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت سازمانها شناخته شده است.

به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از دلایل موفقیت  ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به ارزش های فرهنگی است. (میرسپاسی و گرجی، 1386).

ارزش های فرهنگی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. ارزش های فرهنگی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است(دی­مویج[2]­­ و هوفستد، 2010، 90).

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن‌جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. هدف این مقاله مرور ادبیات مرتبط با کیفیت حسابرسی با اشاره به برخی تحقیقات انجام ‌شده در این زمینه است.

1-2-مساله تحقیق :

با توجه به مقوله ی جدایی مالکیت از مدیریت، بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذ ینفعان و دیگرتئوری ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صور تهای مالی شرکت ها کاملاً ضروری است حسابرسی، برای صورتهای مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم میکند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد(نونهال نهر و همکاران ،1389)

در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارشگری مالی و رویه های حسابداری درجامع مختلف انجام شده اند دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب ومدل هایی جهت بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر کیفیت حسابرسی پرداحته اند. مدل ارزش های فرهنگی گری[3] در حقیقت بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی میباشد که در ان ارزشها و عملکردهای حسابداری به عنوان یک زیر مجموعه به ارزشهای اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده اند.گری معتقد است چون ارزشهای حسابداری زیر مجموعه ای از ارزشهای اجتماعی هستند،بنابراین میتوان آنها را بمانند ماکتی از ارزشهای وسیع تر اجتماعی دانست که ابعادشان در گزارشات مالی و استانداردهای حسابداری نمایان میشود.به عبارت دیگر مدل گری روابط علی بین ارزشهای فرهنگی و عملکردهای حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی را نشان میدهد.هدف پژوهش حاضر نیز درواقع ازمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این مدل ودر رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزشهای حسابداری و کیفیت حسابرسی در ایران است.تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران میباشد که دلیل ان نیزشاید بدین خاطر باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روشها ورویه های حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجرا شده اند.(نوروش و دیلمی ،1382)

. بنابراین مقاله حاضر، تحقیقی است درجهت ارائه الگویی درخصوص کیفیت  حسابرسی، با توجه به اثر برخی از مهمترین عواملی که سازنده شخصیت یک سازمان هستند؛ شامل ارزش های فرهنگی(فردگرایی، مردمنشی، فاصله قدرت،اجتناب از عدم اطمینان)

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق :

      محیط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی و اقتصادی هر شرکت کیفیت حسابرسی را در آن شرکت تحت تأثیر قرار می دهد . از آن جا که بررسی تمامی این عوامل در یک تحقیق تقریبا غیر ممکن است، در این تحقیق به بررسی تأثیرات تفاوت های فرهنگی برکیفیت حسابرسی پرداخته شده است.از این رو ضرورت انجام تحقیقی جدید در مقوله  کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران بسیار احساس می شد . ازعوامل تأثیرگذاربر کیفیت حسابرسی ، ارزش های فرهنگی است. رابطه میان ارزش های فرهنگی با کیفیت حسابرسی از مقوله های نوینی است که در ایران انجام نگرفته است . این تحقیق در راستای احساس نیاز به غنی تر کردن ادبیات حسابداری دراین خصوص که ارزش ها ی فرهنگی شرکت از قبیل فردگرایی، فاصله قدرت، بلا تکلیفی ومردمنشی تأثیری بر کیفیت حسابرسی دارند یا خیر . با انجام این تحقیق به طورغیر مستقیم روابط میان ارزش های حسابداری و کیفیت حسابرسی در ایران به دست خواهد آمد

1-4-اهداف تحقیق :

با توجه به اینکه متغیر کیفیت حسابرسی یکی از متغیرهای با اهمیت در حوزه مالی محسوب میشود لذا بررسی رابطه ان باارزش های فرهنگی میتواند جالب توجه باشد.

تبیین رابطه بین ارزش های فرهنگی و کیفیت حسابرسی

1-تبیین رابطه بین فاصله قدرت و کیفیت حسابرسی

2-تبیین رابطه بین بلاتکلیفی و کیفیت حسابرسی

3-تبیین رابطه بین فرد گرایی و کیفیت حسابرسی

4-تبیین رابطه بین مردمنشی و کیفیت حسابرسی

1-5-سوالات تحقیق :

1-5-1-سوال اصلی تحقیق:

بین ارزش های فرهنگی و کیفیت حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟

1-5-2-سوالات فرعی:

1-بین فاصله قدرت و کیفیت حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟

2-بین بلاتکلیفی و کیفیت حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟

3-بین فردگرایی و کیفیت حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟

4-بین مرد منشی و کیفیت حسابرسی چه رابطه ای وجود دارد؟

1-6-فرضیات تحقیق :

1-6-1-فرضیه اصلی:

بین ارزش های فرهنگی و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد.

1-6-2-فرضیه های فرعی:

1-در آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که فاصله قدرت بیشتر است کیفیت حسابرسی کمتر است.

2-در آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که بلا تکلیفی بیشتر است کیفیت حسابرسی کمتر است.

          3-در آن دسته ازشرکتهای پذیرفته شده در بورس که فردگرایی بیشتر است کیفیت حسابرسی کمتر است.

4-در آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که مردمنشی بیشتر است کیفیت حسابرسی کمتر است.

1-7-روش تحقیق :

این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف از نوع کاربردی محسوب می شود.

 

 

1-8-قلمرو تحقیق :

1-8-1-قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-2-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق نیز شامل شرکت هایی است که قبل از سال 78 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

فهرست مطالب

                       صفحه  عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول :کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 -1 -1

1-2-مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….3.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..8

        1-4-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..10

              1-8-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………10                  

 1-9-شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق……………………………………………………………………………..11

     1-9-1-ارزش های فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………….11         

            1-9-2-مردمنشی…………………………………………………………………………………………………………………………..12.          

            1-9-3-فاصله قدرت………………………………………………………………………………………………………………………12                                                          

           1-9-4-فردگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..12                                             

           1-9-5-اجتناب از بی‏اطمینانی به آینده و بلاتکلیفی………………………………………………………………………………..13

1-10-کیفیت حسابرسی  …………………………………………………………………………………………………………………….13

1-11- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….14

 1-12- تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………….18

1-13- تفسیر فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………….19

ویژگیهای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………20 1-14-

1-15- انواع فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-15-1- فرهنگ انعطاف­پذیر……………………………………………………………………………………………………………..21

   1-15-2-فرهنگ مأموریتی………………………………………………………………………………………………………………21

    1-15-3- فرهنگ مشارکتی……………………………………………………………………………………………………………..22

    1-15-4- فرهنگ مبتنی بر تداوم……………………………………………………………………………………………………….22  

-16-1تعریف سازمان………………………………………………………………………………………………………………….23

مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….24-17-1

تعریف فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..25-18-1

19-1-ویژگیهای فرهنگ سازمانی……… …………………………………………………………………………………………….26

20-1-عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی…. …………………………………………………………………………………………………28

-21-1چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی. ………………………………………………………………………….…..31

22-1- الگوهای توصیف فرهنگ سازمان… ……………………………………………………………………………………………….35

1 -22-1- الگوی A.G.I.L. پارسونز…….. ……………………………………………………………………………………………..35                    

     1–222- چارچوب اوچی…….. ………………………………………………………………………………………………………….36

     1-22-2-1- تعهد نسبت به کارکنان… …………………………………………………………………………………………………36

     1-22-2-2- ارزیابی…….. ………………………………………………………………………………………………………………….37

     1-22-2-3- کنترل………. ………………………………………………………………………………………………………………….37

     1-22-2-4- تصمیم ­گیری .. ……………………………………………………………………………………………………………….38

     1-22-2-5- مسئولیت…. ……………………………………………………………………………………………………………………38

     1-22-2-6- توجه به افراد… ……………………………………………………………………………………………………………….39

     1-22-2-7- تئوری z و عملکرد سازمان… ……………………………………………………………………………………………39

1-22-3- رویکرد پیترز و واترمن…… ……………………………………………………………………………………………………….40

     1-22-3-1- نزدیکی با مشتریان….. ……………………………………………………………………………………………………..40

     1-22-3-2- استقلال و کارافرینی……. …………………………………………………………………………………………………40

     1-22-3-3- بهره ­وری از طریق اشخاص…. …………………………………………………………………………………………..40

     1-22-3-4- وفادار ماندن به رشته تخصصی…… …………………………………………………………………………………….41

     1-22-3-5- سازماندهی منعطف و غیرمنعطف به طور هم­زمان….. ……………………………………………………………….41

1-23- جامعه­پذیری سازمانی…….. ……………………………………………………………………………………………………………42

1-24- تغییر فرهنگ سازمان……. ……………………………………………………………………………………………………………..43

1-25- تفاوت فرهنگ­ها………… ……………………………………………………………………………………………………………..43

1    -25-1- رابطه انسان با طبیعت…. ……………………………………………………………………………………………………….43

1    -25-2- فرهنگ و زمان……….. …………………………………………………………………………………………………………44

1    -25-3- ماهیت مردم……….. …………………………………………………………………………………………………………….44

1    -25-4- توجه به کار………… ……………………………………………………………………………………………………………45

1-52-5- رابطه افراد با یکدیگر….. ………………………………………………………………………………………………………….46

1-62- نظریه هوفستد در خصوص فرهنگ… ……………………………………………………………………………………………..46

     1-62-1- سمبل­ها، قهرمان­ها، عقاید مذهبی و ارزش­ها …………………………………………………………………………….47

     1-62-2- لایه ­های فرهنگ…….. ………………………………………………………………………………………………………….47

1-62-3- تفاوت­های فرهنگی بر اساس سرزمین، مذهب، جنس، نسل و سطح فرهنگ………………………………………..48

1-27- ابعاد مدنظر هوفستد برای مطالعه فرهنگ. …………………………………………………………………………………………49

    1-27-1- فاصله قدرت………. ……………………………………………………………………………………………………….49   

     1-27-1-1- تفاوت­های فاصله قدرت در درون کشورها…. …………………………………………………………………..50

     1-27-1-2- تفاوت فاصله قدرت در میان کشورها……………………………………………………………………………….51

     1-27-1-3- فاصله قدرت در مدرسه……… ………………………………………………………………………………………..52

     1-27-1-4- فاصله قدرت در محیط کار……. …………………………………………………………………………………….53  

     1-27-1-5- فاصله قدرت و دولت…….. ……………………………………………………………………………………………56 

     1-27-1-6- فاصله قدرت و عقاید………… ………………………………………………………………………………………..56

1-27-2- فردگرایی-جمع گرایی….. ………………………………………………………………………………………………..59

      1-27-2-1- فردگرایی و جمع­گرایی در ارتباط با شغل……. …………………………………………………………………60

      1-27-2-2- فردگرایی و جمع­گرایی در خانواده…………. ……………………………………………………………………61

     1-27-2-3- فردگرایی و جمع­گرایی در محیط کار……. ……………………………………………………………………63   

      1-27-2-4- فردگرایی، جمع­گرایی و عقاید………… ………………………………………………………………………….66

1-27-3- جنسیت­گرایی (زن­گرایی-مردگرایی)…………… ……………………………………………………………………….68

      1-27-3-1- خردورزی و عاطفه­ورزی در خانواده…….. ……………………………………………………………………..70

      1-27-3-2- خردورزی و عاطفه­ورزی در مدرسه……………………………………………………………………………….72

      1-27-3-3- خردورزی و عاطفه­ورزی در محیط کاری……. ………………………………………………………………..72

      1-27-3-4- خردورزی، عاطفه­ورزی و دولت…………. ……………………………………………………………………….75

1-27-4- پرهیز از ابهام و عدم اطمینان نسبت به آینده (اضطراب)…. …………………………………………………………..77

      1-27-4-1- پرهیز از ابهام…. …………………………………………………………………………………………………………78

      1-27-4-2- پرهیز از ابهام منطبق بر شغل، جنسیت و سن….. ………………………………………………………………..79

      1-27-4-3- پرهیز از ابهام و خانواده… …………………………………………………………………………………………….80

      1-27-4-4- پرهیز از ابهام و مدرسه………. ……………………………………………………………………………………….81

      1-27-4-5- پرهیز از ابهام و محیط کار………. …………………………………………………………………………………..81

      1-27-4-6- پرهیز از ابهام، خردورزی و انگیزش…….. ………………………………………………………………………..82

      1-27-4-7- پرهیز از ابهام و دولت…………………………………………………………………………………………………..83    

      1-27-4-8- پرهیز از ابهام، مذهب و عقاید…… ………………………………………………………………………………….84

     1-27-4-9- فاصله قدرت، پرهیز از ابهام و انگیزش….. ………………………………………………………………………..87

1-28- ابعاد ارزش­های فرهنگی از دیدگاه ترنر و ترامپنرز…….. ………………………………………………………………….88

     1-28-1-عام­گرایی در برابر خاص­گرایی……. ……………………………………………………………………………………88

     1-28-2-تجزیه در برابر ترکیب…………….. ……………………………………………………………………………………….89

    1-28-3-فردگرایی در برابر جمع­گرایی….. ………………….. …………………………………………………………………..89

    1-28-4-درون­مداری در مقابل برون­مداری……. …………………………………………………………………………………89

    1-28-5-توالی زمانی در برابر تقارن زمانی………… ………………………………………………………………………………90  

    1-28-6-توجه به وضعیت اکتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی…….. ………………………………………………..90

    1-28-7-برابری در برابر سلسله مراتب طبقاتی…………… ……………………………………………………………………….90

1 -29- مبانی نظری کیفیت حسابرسی………. ………………………………………………………………………………………….91

1-30-برداشت از کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه……… ………………………………………….93

چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی……… …………………………………………………………………………………….95 -31-1

1-32- پیشینه پژوهش………. ……………………………………………………………………………………………………………….96

1-33-کیفیت حسابرسی……………… ………………………………………………………………………………………………….99

101……………………………. ……………………………………………………………………………….-34-تحقیقات خارجی

1-35-تحقیقات داخلی…….. …………………………………………………………………………………………………………….104

1-36- خلاصه فصل……. …………………………………………………………………………………………………………………..105

فصل دوم…. …………………………………………………………………………………………………………………………………….106

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..107

2-2- تعریف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..107

2-3- فرضیه سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه…. ………………………………………………………………………………….108

2-4- فرضیه‌های پژوهش…………. ……………………………………………………………………………………………………….109

2-5- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه ­گیری آن­ها……. ………………………………………………………110

    2-5-1- متغیرهای مستقل…………… ………………………………………………………………………………………………….110   

    2-5-2- متغیرهای وابسته………. ………………………………………………………………………………………………………112

    2-5-3- متغیرهای کنترلی………. ……………………………………………………………………………………………………..113

       2-6- جامعه و نمونه آماری….. ……………………………………………………………………………………………………………114  

2-7- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها….. ………………………………………………………………………….114

2-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها……. ………………………………………………………………………..116

2-9- آزمون فروض کلاسیک……….. ………………………………………………………………………………………………….116

     2-9-1- نبود خود همبستگی…………… …………………………………………………………………………………………….116

     2-9-2- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن…. …………………………………………………………………….119

2-10- روش­های آزمون فرضیه ­ها……… ………………………………………………………………………………………………..120

2-11- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون……. …………………………………………………………………………….121

    2 -11-1- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون……. …………………………………………………………………………122

     2-11-2- آزمون معنی­دار بودن ضرایب.. …………………………………………………………………………………………122

2-12- روش استفاده از داده‌ها………. ……………………………………………………………………………………………………123

2-13- خلاصه فصل… ………………………………………………………………………………………………………………………128

فصل سوم:بحث و نتایج….. …………………………………………………………………………………………………………………129

   3-1-مقدمه …. …………………………………………………………………………………………………………………………………130  

3-2-بررسی اعتبار مدل  برآورد کننده اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………….130

   3-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق….. ………………………………………………………………………………………….131

  3-4-بررسی اعتبار مدل های رگرسیونی………… ……………………………………………………………………………………..135 

آزمونهای تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشهای فرهنگی…….. ………………………………………………..138-5- 3

3-5-3-توصیف پاسخ­های متغیر مستقل ارزشهای فرهنگی…………. ……………………………………………………………139

3-5-3-1-توصیف پاسخ­های متغیر مرد سالاری در مقابل زن سالاری(MF)…… ………………………………………….140

3-5-3-2-توصیف پاسخ­های متغیر فرد گرایی در مقابل جمع گرایی(IC)……………………………………………………140

3-5-3-3-توصیف پاسخ­های متغیر اجتناب از عدم اطمینان (UA)………………………. ……………………………………140

3-5-3-4-توصیف پاسخ­های متغیر فاصله توزیع (PD)……………….. ………………………………………………………….141

3-6-آزمون رگرسیون ………………… …………………………………………………………………………………………………..146

3-7-نتیجه گیری کلی………………. ….. ………………………………………………………………………………………………..144         

3-8-محدودیت پژوهشی …….. ….. ……………………………………………………………………………………………………..145

3-9-پیشنهادهای موضوعی تحقیقات آتی… ….. …………………………………………………………………………………….146

3-10-منابع …….. ….. ………………………………………………………………………………………………………………………….147

پیوست…………… ….. ……………………………………………………………………………………………………………….149-11-3

150………….. ………………………………………………………………………….……..spss خروجی های نرم افزار 1-11-3

3-12-چکیده انگلیسی …………… ….. …………………………………………………………………………………………………162                       

فهرست جدول ها

جدول 1-1……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول 1-2………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول 1-4………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول 1-5……………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول 1-6……………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 1-7……………………………………………………………………………………………………………………………………78

جدول 1-8 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول 1-9……………………………………………………………………………………………………………………………………83

جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………………162

جدول 3-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..164

جدول 3-3 …………………………………………………………………………………………………………………………………  166

جدول 3-4 …………………………………………………………………………………………………………………………………  167

جدول 3- 5   ………………………………………………………………………………………………………………………………   168 

جدول 3-6     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 172                   

جدول 3-7 …………………………………………………………………………………………………………………………………..173

جدول 3-8  ………………………………………………………………………………………………………………………………   174

 

جدول 3-9  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 175  

 

جدول 3-10………………………………………………………………………………………………………………………………… 175

فهرست شکل ها

 جدول 1-3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

شکل 3-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

شکل 3-2  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  65

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه: 175

قیمت : 40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.