رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.

عنوان:

بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر محمود معین الدین

 زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه                

  فصل اول: کلیات تحقیق

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..3
 • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………4
 • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
 • فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6
 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………7
 • روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………..7
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..7
 • تعریف نظری و عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………..7
 • ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………10
 • کیفیت…………………………………………………………………………………………………………..10
 • نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی…………………………………………………………….11
 • کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………………….11
 • معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………….12

2-5-1- اقلام تعهدی اختیاری……………………………………………………………………………………………..12

2-5-2- ضریب واکنش سود……………………………………………………………………………………………….13

2-5-3- تجدید ارائه (تعدیلات) صورت های مالی……………………………………………………………………….13

2-5-4- توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده……………………………………………………………………….14

2-5-5- دقت پیش بینی سودهای آتی……………………………………………………………………………………..14

2-5-6- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………15

2-5-6-1- محاسبه نرخ هزینه سرمایه …………………………………………………………………………………..15

2-5-7- دقت گزارشگری در خصوصو تداوم فعالیت…………………………………………………………………….16

 • مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………….18
 • مفهوم هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………19
 • اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………………………………20

2-8-1- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………..23

2-8-2- معیارهای اندازه گیری موسسه های حسابرسی……………………………………………………………….. 23

2-8-3- رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران……………………………………………………………………… 24

 • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 24

2-9-1- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9-2-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………. 33

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..38

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..38

3-3- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….39

3-3-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………37

3-3-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….37

3-3-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….37

3-4- روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….38

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….38

3-6- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه…………………………………………………………………………………..39

3-7- فرضیه ها تحقیق…………………………………………………………………………………………………….39

3-8- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..40

3-8-1- متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………………………41

3-8-2- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………42

3-8-3- متغیر های کمکی………………………………………………………………………………………………..42

3-9- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….42

3-9-1- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل ……………………………………………………………………42

3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)……………………………………………………………………43

3-11- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا……………………………………………………………………………..43

3-11-1- آزمون چاو (آزمون f)………………………………………………………………………………………….43

3-11-2- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………..44

3-11-3- آزمون white cross-section ……………………………………………………………………………….45

3-12- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها………………………………………………………………..45

3-12-1- آماره f………………………………………………………………………………………………………….45

3-12-2- آزمون خود همبستگی ………………………………………………………………………………………….45

3-13- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….46

3-13-1- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………..46

3-13-2- ضریب تشخیص یا تبیین……………………………………………………………………………………….46

3-13-3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل …………………………………………………………………………..47

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..49

4-2- تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………..49

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………..50

4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..53

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………57

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………57

5-3- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….58

5-4- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….58

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………58

5-4-2- پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..58

5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..58

5-6- خلاصه مطالب فصل پنجم …………………………………………………………………………………………..59

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………60

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….66

چکیده:

 

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است.یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی،تأثیر گذار است،اندازه موسسه حسابرسی می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.

جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد 218 شرکت در صنایع متفاوت است که با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند.روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل و دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه دو متغیر وابسته که به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد در دو مدل استفاده شده است.

نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد.

واژه های کلیدی:کیفیت حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی ،هزینه سرمایه، دقت پیش بینی سود

 

 • مقدمه:

 

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فن آوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فن آوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شوند. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منابع سرچشمه میگیرد(حساس یگانه،1389،صفحه86).

تئوری نمایندگی[1] بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء، عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش ، اطمینان سرمایه گذاران وقیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند(فروغی،1390،صفحه74).

صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی، وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیربه اعتبار صورت های مالی می افزاید(همان منبع،صفحه73)

تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه  حسابرسی[2] و کیفیت حسابرسی با بهره گرفتن از معیارهایی از جمله دقت پیش بینی سودهای آتی و هزینه سرمایه است.

 • بیان مسئله:

استقلال، اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، بدون استقلال هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به واسطه استقلال وی است، لذا عوامل تحدید کننده استقلال باید همواره مورد بررسی قرار گیرد؛ در این خصوص یکی از زمینه هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، اندازه موسسه حسابرسی به عنوان عاملی تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی[3]،استقلال حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بوده است(بزرگ اصل و شایسته مند،1390: 214).

تعریف هایی که از کیفیت حسابرسی شده بشرح زیر است:

دی آنجلو[4](1981) کیفیت حسابرسی را سنجش وارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانست.

پالمروس[5] (1988) کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی،واحتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف نموده است.

اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. موسسه های حسابرسی بزرگتر،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیراعلاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب  کنند.این موسسه ها تلاش می کنند که کار با کیفیت بالا انجام دهند، زیرا تصور بر این استکه چنین موسسه هایی،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف،خدمات حسابرسیرا در اختیار قرارمی دهند(دی آنجلو،1981).

کیفیت حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلفقابل بررسی می باشداز جمله هزینه سرمایه ، تجدید ارائه صورت های مالی و دقت پیش بینی سود و توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده و ضریب واکنش سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری قابل سنجش می باشد(فروغی،1390).

سوالی که به وجود می آیداین است که رابطه بین دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه شرکت ها با اندازه موسسه حسابرسی چگونه است؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران، متوسل به تقلب های حسابداری شده اند، در این راستا تمرکز واحدهای تجاری و شرکت های مشهور و بلند آوازه برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با چالش های رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرارا داده اند که باعث شده تا حسابداران مدیران عالی اجرایی، کارگردانان و اداره کنندگان چنین تقلب هایی بوده و در نتیجه منجر به تضعیف تجارت و صنعت گردیده اند(سرلک، 1387،صفحات 74و75).

در تحقیق آذین فر و حساس یگانه(1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.

کارجالانین(2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و… از اهمیت ویژه برخوردار است. براساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (1981)، لام و چانگ (1994)، چانتائو (2007) و … عوامل موثر برکیفیت گزارش های حسابرسی شامل اندازه، تنوع صاحبکار،شهرت و… می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا، کیفیت گزارشات بر موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیر متنوع تخصص گرا نسبت موسسات متنوع بیشتر است (یعقوب نژاد و امیری،1388)

 

اندازه موسسسه حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلف سنجیده شده است  از جمله امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،بج،د و همچنین تعداد کارکنان،میزان فروش و … قابل سنجش می باشد برای مثال در تحقیق آذین فر و حساس یگانه (1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را موسسه های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی کوچک تلقی می شدند.

کارجالانین (2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.

با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین اندازه موسسه حسابرسی با توجه به معیار امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،ب،ج،د و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-4- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

هدف اصلی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسیمالی

هدف فرعی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سود های آتی

هدف فرعی2) بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه

1-5- فرضیه های تحقیق

در این تحقیق 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:

فرضیه اول:بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سودهای آتیرابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی :تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.

قلمرو مکانی :این تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بالغ بر 218 شرکت می باشد را شامل می شود.

قلمرو زمانی :در تحقیق حاضر  دوره زمانی  مربوط به سال مالی 1391 تا 1392 و اعضای جامعه آماری طی این 2 سال موردبررسی قرار گرفته اند.

1-7- روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان در عمل بکار گرفت.روش تحقیق پژوهش توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضعیت موجود را تشریح میکند و از روش رگرسیون برای بررسی رابطه متغیر ها استفاده می کند .از نظر ماهیت، داده هایپژوهش پس رویدادی است زیرا از داده های تاریخی استفاده می کند.

1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که برای انتخاب نمونه از بین شرکت ها از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است :

1- سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.

2- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال 1391 تا 1392 تغییر سال مالی نداده باشند.

3- شرکت هاتا پایان سال 1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.

4-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.

1-9- روش گرد آوری داده ها

به منظور گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از سایت های بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود.

1-10-روش تجزیه تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که در اکسل طبقه بندی شده اند، از نرم افزار Eviews استفاده و آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده می شود.

1-11-تعریف نظری وعملیاتی واژه ها

الف)کیفیت حسابرسی

یکی از متداولترین تعریف ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو[6]، 1981 ارائه شده است او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: “ارزیابی (استنباط) بازار” از احتمال اینکه حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.

در تعریفی دیگر از این مفهموم دی آنجلو کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی را عنوان می دارد.

پالمروس[7]، 1988 کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند از آنجا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، بنابراین کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است.

در تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی با دو متغیر دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه سنجیده می شود.

دقت پیش بینی سود های آتی:

عبارت است از تفاوت بین سود پبش بینی شده و سود واقعی تقسیم بر سود پیش بینی شده

هزینه سرمایه:

“هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد که از روش میانگین هزینه سرمایه استفاده می شود.

ب) اندازه موسسه حسابرسی:

هر موسسه حسابرسی در هر کشوری با توجه به معیارهای همان کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال بعضی کشورها از عنوان موسسه های بزرگ و موسسه های کوچک استفاده می کنند ولی بعضی اندازه موسسه حسابرسی را قابل سنجشنمی دانند.

1-12 ساختار تحقیق

ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:

در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.

در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.

در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.

در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.

[7] Palmrose

تعداد صفحه :83

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.