رشته حسابداری

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت  

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

عنوان:

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

  

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …2

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …5

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …9

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10

1-5- فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………. 12 1- 6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……15

1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……15

1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15

1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15

1-8- تعریف واژه ­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……16

1-9- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….17

1-10- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …18

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….19

2-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …20

2-2-1- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..21

2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… 23

2-2-4- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-5- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. 28

2-2-6- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 29

2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-8- فرضیه ­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… 30

2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-9- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. 31

2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. 32

2-2-11- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. 33

2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 33

2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. 34

2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… 35

2-2-15- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-16- حساسیت سرمایه­ گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… 37

2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایه­ گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. 39

2-2-18- سرمایه­ گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… 43

220-2- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45

2-2-21 – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-1- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-2- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2- فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-6- نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-7- روش جمع ­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-8- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-1- روش آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-2- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-9- 3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… 62

3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. 63

 

3-10-4- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… 64

3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… 64

3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 65

3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. 65

3-10-8- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. 66

3-10-9- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-10-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 67

3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 70

4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-3-1- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1)……………………………………………………………………………… 74

4-3-1-2- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 76

4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… 77

4-3-1-4- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… 77

4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. 78

4-3-1-6- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… 79

4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. 81

4-3-2- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2)……………………………………………………………………………… 82

4-3-2-2- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 84

4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… 84

4-3-2-4- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… 85

4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. 86

4-3-2-6- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… 87

4-3-3- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3)……………………………………………………………………………… 89

4-3-3-2- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 91

4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. 91

4-3-3-4- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. 92

4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… 93

4-3-3-6- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. 94

4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. 95

4-3-4- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… 96

4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4)……………………………………………………………………………… 96

4-3-4-2- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 100

4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… 100

4-3-4-4- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. 101

4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. 102

4-3-4-6- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… 103

4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. 105

4-3-5- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. 106

4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5)……………………………………………………………………………. 107

4-3-5-2- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 110

4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… 110

4-3-5-4- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… 111

4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… 112

4-3-5-6- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. 113

4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. 115

4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 116

4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

5-3- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. 119

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. 121

5-3-3- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… 122

5-3-4- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. 123

5-3-5- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 125

5-4- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… 127

5-4-2- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. 128

5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 128

5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

پیوست­ها

پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 140

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                         صفحه

                                                                                                                           

جدول 3-1: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق به صورت حذف……………………………………………………………………….58

 جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71

جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72

جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)…………………………………………………………………………………. 74

جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77

جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1)………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………….. 78

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1)……………………………………………………. 79

جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………… 79

جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………….. 80

جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2)………………………………………………………………………………. 82

جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2)………………………………………………………………………… 83

جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-2)………………………………………………………………………………. 84

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2)……………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 85

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 86

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 87

جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 89

جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 90

دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. 92

جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 93

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 93

جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. 94

جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. 95

جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 96

جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 97

جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 98

جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 99

جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… 100

جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. 101

جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 101

جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 101

جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 102

جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 103

جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. 103

جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 104

جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 105

جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 105

جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. 107

جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… 108

جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. 109

جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… 110

جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. 111

جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 112

جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 112

جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 112

 

جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 113

جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 114

جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 114

جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 115

جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 116

جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 116

جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 118

 


 

 

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه­ گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده ­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه­ گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ­های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­ دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شركت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه ­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­ های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه­ گذاری برای شركت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.

   واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

  

  • مقدمه

شرکت­ها برای اجرای پروژه­ های سرمایه­ گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند (ملانظری، 1388).

بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه­ گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­ کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه­ گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­ های تأمین مالی داخلی و خارجی

حساسیت سرمایه­ گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­ کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­ های نگهداری وجه نقد تعیین می­ کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­ های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه­ گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­ های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­ شود که رویه­ های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­ های سودآور می ­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­ شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­ شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­ گیری­های مدیریت در مورد برنامه­ های كوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­ گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شدة شركت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطة جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئلة پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).

پیش ­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­ گیری­های گروه­ هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­ کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش ­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­ شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­ های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­ کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش ­بینی وجه نقد می ­تواند به برنامه­ ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش ­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).

جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

  • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می ­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
  • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­ نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
  • پیش ­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­ کند، زیرا سرمایه­ گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش ­بینی نمایند، بوسیله پیش ­بینی اطلاعات درآمدها و پیش ­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش ­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش ­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).

 

  • بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­ دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­ گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­ شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­ گذاری می ­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­ های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­ های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می ­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­ گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­ گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می ­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم ­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزة معاملاتی، انگیزة احتیاطی و انگیزة سفته بازی، سه انگیزة عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزة معاملاتی به استفاده از دارایی­ های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویكرد، شركت­هایی كه با كمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شركت­هایی كه با هزینة معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­ های نقدی بیشتری نگهداری كنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).

وجه نقد یكی از مهم­ترین اقلام تشكیل دهندة دارایی­ های جاری هر شركتی است كه نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شركت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش ­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یک سو كمبود وجه نقد موجب می­ شود كه شركت در برآورده كردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شركت هزینة فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شركت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واكنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش ­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه­ گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­ گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­ گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم ­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­ گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­ گیری­ها و قضاوت­های گروه­ ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).

مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­ گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­ کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­ کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­ های شناور ترکیب می­ شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزش گذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­ کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­ دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­ دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­ گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­ تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه ­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­ گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­ گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­ گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­ گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده ­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده ­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).

در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­ گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­ گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­ کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).

بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­ کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه­ گذاری نمایند.

به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­ دهند:

1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا

2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­ های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران

استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می ­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می ­تواند در پیش ­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.

هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش ­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش ­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده ­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده ­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که به کارگیری اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­ شود، قابلیت پیش ­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم ­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­ گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­ های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­ گیری­ها و قضاوت­های گروه­ های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می ­آید نمی­ توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش ­بینی استفاده نمود.

بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­ شود:

1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟

2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟

3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟

توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شركت را لحاظ كرده و این واقعیت را درك می­كند كه شركت­های بزرگتر مستعد جا به ­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد می­باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش ­بینی سود می باشد كامپلو (2010).

 

  • اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک[4] هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).

هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­ شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، 1388).

در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­ گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­ های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­ گیری­ها و قضاوت­های گروه­ های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه­ گذاران است كه بررسی واكنش شركت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، میتواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.

هدف این تحقیق  بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش ­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شركت­های بامحدودیت و بدون محدودیت می­باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش ­بینی و راه ­های بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

  • مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.
  • مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر درشرکت­های با محدودیت مالی.
  • تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره­ های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکت­های بدون محدودیت.

[1] – Hodder et al.

[2] -Garcia, Teruel and Martinez-Solano

[3] -FASB

[4] – Statement of Financial Accounting Concept No.1(SFAC1)

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.