معماری و شهرسازی

پایان نامه : بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی محله های چاهستانیها و سورو )

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

دانشگاه شیراز

دانشکده هنر و معماری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

استاد راهنما

دکتر محمد حسین پور

 

شهریور 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اسکان غیررسمی از جمله پدیده های ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های فقر شهری است كه به عنوان معضلی در برابر توسعه پایدار، به صورت خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. این نوع اسکان با قدمتی یک صد ساله، در شهرهای بزرگ ایران ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و روند شهرنشینی و شهرگرایی ناهمگون و بی برنامه ایران است. رویکردهای مختلفی در برخورد با این نوع اسکان، آزمایش و با شکست مواجه شده اند، که در حال حاضر سیاست توانمندسازی به عنوان رویکردی جامع و همه سونگر در جهت ساماندهی این نوع سکونتگاه ها بکار می رود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های محلات سورو و چاهستانیها شهر بندرعباس و شناسایی سکونتگاه های غیررسمی یأس و امید از یکدیگر و ارائه راهکارهایی مناسب برای هر یک از محلات چاهستانیها(سکونتگاه یأس) و سورو(سکونتگاه امید) با توجه به پتانسیل های درونی آنها می باشد. که پس از استخراج داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS  پنج شاخص کیفیت ابنیه، میزان مهاجرت، بافت اقتصادی(نوع اشتغال و میزان درآمد ماهیانه خانوار)، امنیت و نیز میزان مشارکت، به عنوان شاخص های مهم و تأثیرگذار در کیفیت یک محله، به منظور انجام تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط Expert Choice و مقایسه دو به دو محلات مورد مطالعه، استفاده شده است.

بر اساس یافته های تحقیق، محله سورو به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و نیز میزان امنیت و مشارکت از وضعیت بهتری نسبت به محله چاهستانیها برخوردار است، در حالیكه به دلیل گذر زمان و فرسودگی، به لحاظ شاخص كالبدی دارای وزن و امتیاز كمتری می باشد.

یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است که هر دو سیاست تأمین حق مالکیت قانونی و تأمین امکانات و خدمات در محله، می توانند باعث افزایش میزان مشارکت ساکنین در امر بهسازی محله گردند. اثبات فرضیه سوم نیز که از طریق بررسی رابطه میان مشارکت و میزان وابستگی ساکنین به نهادهای دولتی(میزان استفاده ساکنین از امکانات دولتی) انجام شد، بیانگر این موضوع است که ساماندهی و توانمندسازی در محله سورو از طریق سیاست نوسازی مشارکتی و در محله چاهستانیها از طریق سیاست های تشویقی- حمایتی دولت امکان پذیر است.

کلمات کلیدی: سکونتگاه های غیررسمی ، توانمندسازی ، ساماندهی ، توسعه پایدار

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1-طرح موضوع و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… 3

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

3-1-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3-1- اهداف جزئی (عملیاتی)………………………………………………………………………………….. 14

4-1- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 15

5-1-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 15

6-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 16

7-1-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 16

8-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. 17

9-1-مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 18

10-1-فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 19

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-2-توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….. 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

3-2- ابعاد توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….. 27

4-2- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………………………. 28

5-2- اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری………………………………………………………………….. 30

6-2- سکونتگاه های غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن……………………………………………………… 34

1-6-2- زاغه نشینی………………………………………………………………………………………………………. 34

2-6-2- حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….. 34

3-6-2- سکونتگاه های غیررسمی…………………………………………………………………………………. 35

7-2- عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه… 37

1-7-2- عوامل ساختاری جامعه…………………………………………………………………………………… 37

2-7-2- عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی………………………………………………………. 38

4-7-2- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین………………………………………. 39

5-7-2- سیاست های مداخله و تأمین مسکن……………………………………………………………. 39

6-7-2- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری………………………………… 40

8-2- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی………………………………………………………………………. 42

1-8-2- ویژگی های کالبدی و فضایی………………………………………………………………………….. 43

2-8-2- ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………….. 44

3-8-2- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………………………….. 45

4-8-2- ویژگی های حقوقی ………………………………………………………………………………………… 47

9-2- دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی………………………………………………………….. 48

1-9-2- دیدگاه لیبرال…………………………………………………………………………………………………… 49

2-9-2- دیدگاه رادیکال…………………………………………………………………………………………………. 50

3-9-2- دیدگاه جامعه گرایان جدید…………………………………………………………………………….. 51

4-9-2- دیدگاه مسأله گرا (عمدتاً متعلق به قبل از دهه 1970………………………………. 52

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

5-9-2- دیدگاه بنیادگرا (عمدتاً پایه گرفته در دهه 1970………………………………………. 52

6-9-2- دیدگاه های هدفگرا (راهبردی)( از نیمه دوم دهه 1980

و به خصوص 1990 تاکنون)…………………………………………………………………………………………. 53

10-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان……………………………………….. 56

1-10-2- رویکرد نادیده انگاری…………………………………………………………………………………….. 56

2-10-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری…………………………………………………………………….. 56

3-10-2- رویکرد مسکن عمومی………………………………………………………………………………….. 57

4-10-2- رویکرد زمین و خدمات………………………………………………………………………………… 57

5-10-2- رویکرد خودیاری……………………………………………………………………………………………. 58

6-10-2- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی)…………………………………………………………………….. 59

7-10-2- رویکرد توانمندسازی…………………………………………………………………………………….. 60

11-2- فرایند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی………………………………………………………….. 63

1-11-2- رویکرد اجتماع-محور……………………………………………………………………………………. 63

2-11-2- مشارکت…………………………………………………………………………………………………………. 64

3-11-2- ظرفیت سازی………………………………………………………………………………………………… 66

4-11-2- امنیت تصرف(سکونت)…………………………………………………………………………………. 69

1-4-11-2-سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت……… 70

1-1-4-11-2- سیاست قانونی کردن مالکیت…………………………………………………. 70

2-1-4-11-2- سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی… 71

3-1-4-11-2- سیاست نوسازی و توسعه مجدد…………………………………………….. 71

12-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران…………………………………………. 72

13-2- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی………………………………….. 75

1-13-2- اهداف کلان سند توانمندسازی……………………………………………………………………. 76

2-13-2- اصول سند توانمندسازی…………………………………………………………………………………. 76

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

14-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 77

15-2- جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………. 83

 

فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه

1-3- سکونتگاه های غیررسمی شهربندرعباس………………………………………………………………… 87

2-3- تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس…………………………….. 90

1-2-3- بانک جهانی………………………………………………………………………………………………………. 90

2-2-3- طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس…………………………………… 93

3-3- شناخت محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 94

1-3-3- موقعیت قرارگیری محلات موردنظر……………………………………………………………….. 94

1-1-3-3- محله سورو ……………………………………………………………………………………………. 94

2-1-3-3- محله چاهستانیها…………………………………………………………………………………… 97

2-3-3- قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه…………………………………………… 99

1-2-3-3- قدمت محله سورو…………………………………………………………………………………. 99

2-2-3-3- قدمت محله چاهستانیها……………………………………………………………………….. 99

4-3- مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها ……………………………………….. 10

1-4-3- ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها……………………………………………………… 100

2-4-3- قدمت و عمر بنا ……………………………………………………………………………………………. 103

3-4-3- نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها…………………………………………………….. 104

4-4-3- بررسی و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک

محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود………………………………………………………………. 108

5-3- تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها……………………………………………………….. 114

1-5-3- تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد……………………………………………………………… 114

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-5-3- تعداد و بعد خانوار ………………………………………………………………………………………… 117

6-3- ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها…………………………………………………………. 118

7-3- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 121

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

1-4- تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی مورد مطالعه………………………. 125

1-1-4- خطرفروپاشی ساختمان هادرمقابل عوامل طبیعی………………………………………. 126

2-4- ارزیابی بافت فیزیکی محلات……………………………………………………………………………………. 127

1-2-4- بررسی کیفیت ابنیه……………………………………………………………………………………….. 127

2– 2– 4– میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسیسات زیربنایی ………………… 131

3-2-4-کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین…………………………………………………………… 132

3-4- مورفولوژی اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 133

1-3-4- ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان……………………………………………………………….. 133

2-3-4- میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………………….. 134

3-3-4- میزان مهاجرپذیری محله……………………………………………………………………………….. 136

1-3-3-4- بومی و غیربومی بودن ساکنین………………………………………………………….. 136

2-3-3-4- مبداء مهاجرت ساکنین………………………………………………………………………. 137

3-3-3-4- علت مهاجرت ساکنین………………………………………………………………………… 141

4-3-4-میزان احساس تعلق به محله ………………………………………………………………………… 143

1-4-3-4- سابقه سکونت در محله……………………………………………………………………………… 144

2-4-3-4- نوع سکونت در محله از دید ساکنین………………………………………………………. 145

3-4-3-4- میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر………………………………………………………… 146

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

4-4-3-4- رضایتمندی ساکنین از محله……………………………………………………………… 147

4-4- مشاركت ……………………………………………………………………………………………………………………. 149

1-4-4- سابقه مشارکت ………………………………………………………………………………………………. 149

2-4-4- میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه………………………………………………………. 150

3-4-4-  نوع مشارکت………………………………………………………………………………………………….. 152

5-4-  امنیت اجتماعی محله…………………………………………………………………………………………….. 153

1-5-4- امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه………………………………………….. 154

2-5-4- میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین ………………………………………………………. 156

6-4- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین…………………………………………………………………… 157

1-6-4- وضعیت اشتغال ساکنین……………………………………………………………………………….. 158

2-6-4- میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………. 160

3-6-4- نوع مالکیت……………………………………………………………………………………………………… 161

7-4- میزان وابستگی به نهادهای دولتی…………………………………………………………………………… 163

8-4- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه………….. 165

9-4- تعیین محلات یأس و امید با بهره گرفتن از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)……………….. 167

10-4- مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین…………………………………………………………… 171

11-4- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… 176

 

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 178

1-5- آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………. 179

1-1-5- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………. 179

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

1-1-1-5- به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات

چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند……….. 180

2-1-1-5- میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان

مشارکت مردمی گردد………………………………………………………………………………………………. 181

2-1-5- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………… 182

3-1-5- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….. 184

2-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو…………………………………………. 185

3-5- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها……………………………….. 186

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 187

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………. 196

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 199

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 1: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله……… 62

جدول شماره 2: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس…………………………………. 88

جدول شماره 3: پروژه های تعریف شده توسط بانک جهانی در شهربندرعباس…………………… 92

جدول شماره 4: مراحل شکل گیری و تکامل رشد کالبدی محله چاهستانیها……………………… 99

جدول شماره 5: :قدمت و عمر بنا در محله سورو………………………………………………………………….. 103

جدول شماره 6: قدمت و عمر بنا در محله چاهستانیها…………………………………………………………. 104

جدول شماره 7: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله

سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست……………………………………………………………………. 110

جدول شماره 8: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله

چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست…………………………………………………………… 111

جدول شماره 9: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله سورو

با شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

جدول شماره10:تغییرات جمعیت محله سورو طی سالهای 89-1385……………………………… 14

جدول شماره 11: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله

چاهستانیها با شهربندرعباس…………………………………………………………………………………………………….. 115

جدول شماره 12:تغییرات جمعیت محله چاهستانیها طی سالهای 89-1385 ……………….. 115

جدول شماره 13:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله سورو طی

سالهای 89-1385 ………………………………………………………………………………………………………………….. 117

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 14:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانیها

طی سالهای 89-1385……………………………………………………………………………………………………………. 117

جدول شماره 15:مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها

با شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول شماره 16:ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها

و شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول شماره 17:درصد نوع مصالح بکار رفته در بافت محله………………………………………………… 128

جدول شماره 18: درصد قدمت ساخت بنا…………………………………………………………………………….. 129

جدول شماره 19: درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه……………………………………………. 130

جدول شماره 20: میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی

در محلات مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………… 131

جدول شماره 21: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین………………………………………….. 132

جدول شماره 22:ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان…………………………………………………………….. 133

جدول شماره 23: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………….. 134

جدول شماره 24: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین……………………………………………………… 138

جدول شماره 25: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی……………………………………………………………….. 141

جدول شماره 26: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس……………………………….. 142

جدول شماره 27: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین…………………………………….. 144

جدول شماره 28: درصد سابقه سکونت در محله…………………………………………………………………… 146

جدول شماره 29: درصد نوع سکونت در محله………………………………………………………………………. 146

جدول شماره 30: درصد معاشرت با همسایگان…………………………………………………………………….. 147

جدول شماره 31: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر…………………………………….. 148

جدول شماره 32: درصد میزان علاقه مندی به محله…………………………………………………………… 148

جدول شماره 33: درصد میزان رضایت ساكنین از محله……………………………………………………… 149

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 34: درصد سابقه مشارکت ساکنین…………………………………………………………………. 149

جدول شماره 35: درصد میزان مشارکت………………………………………………………………………………… 150

جدول شماره 36: درصد میزان مشارکت به تفکیک جنسیت………………………………………………. 151

جدول شماره 37: درصد نوع مشارکت ساکنین…………………………………………………………………….. 152

جدول شماره 38: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب……………………………………………….. 154

جدول شماره 39: نوع جرایم موجود در محلات از دید ساکنین………………………………………….. 155

جدول شماره40: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین…………………………… 156

جدول شماره 41: وضعیت اشتغال ساکنین…………………………………………………………………………… 158

جدول شماره 42: میزان درآمد ماهیانه…………………………………………………………………………………… 160

جدول شماره 43: درصد نوع مالکیت……………………………………………………………………………………… 162

جدول شماره 44: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت………………………………………………………….. 163

جدول شماره 45: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی با خصوصی………………………………… 164

جدول شماره 46: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاه های

دولتی به محله……………………………………………………………………………………………………………………………. 166

جدول شماره 47: نقش دستگاه های دولتی مسئول خدمات رسانی

به محلات از دید ساکنین………………………………………………………………………………………………………… 166

جدول شماره 48: وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها……………………………….. 168

جدول شماره 49: ماتریس مقایسه دو به دوی شاخص ها در روش AHP………………………….. 168

جدول شماره50: وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه پس از محاسبه

ماتریس مقایسه آنها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………. 169

جدول شماره 51: ماتریس مقایسه میزان مهاجرت محلات سورو و چاهستانیها…………………. 169

جدول شماره 52: ماتریس مقایسه بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها…………………… 169

جدول شماره 53: ماتریس مقایسه کیفیت ابنیه محلات سورو و چاهستانیها……………………… 169

جدول شماره 54: ماتریس مقایسه میزان مشارکت در محلات سورو و چاهستانیها……………. 170

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 55: ماتریس مقایسه میزان امنیت در محلات سورو و چاهستانیها……………….. 170

جدول شماره 56: وزن هر یک از محلات در ارتباط با شاخص های موردمطالعه……………….. 170

جدول شماره 57: مسائل و مشکلات محله سورو به ترتیب اولویت از دید ساکنین……………. 171

جدول شماره 58: مسائل و مشکلات محله چاهستانیها به ترتیب اولویت از دید ساکنین…. 173

جدول شماره 59: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق

خاطر در محله چاهستانیها………………………………………………………………………………………………………… 180

جدول شماره 60: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق

خاطر در محله سورو………………………………………………………………………………………………………………….. 180

جدول شماره61: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر

و مشارکت مردمی در محله چاهستانیها…………………………………………………………………………………… 181

جدول شماره62: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر و مشارکت مردمی

در محله سورو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

جدول شماره 63: مقایسه درصد میزان مشارکت در قبل و بعد از شرط تأمین

امکانات و خدمات در محلات…………………………………………………………………………………………………… 183

فهرست اشکال

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل شماره 1: مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. 18

شکل شماره 2: فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 20

شکل شماره 3: اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………. 26

شکل شماره 4: اهداف مشترک توسعه پایدار و ارتقاء اسکان غیررسمی……………………………….. 33

شکل شماره 5: دلایل شکل گیری اسکان غیررسمی………………………………………………………………. 42

شکل شماره 6: ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی……………………………………………………………. 48

شکل شماره 7: دیدگاه های علت گرا…………………………………………………………………………………………. 51

شکل شماره 8: دیدگاه های راه حل گرا……………………………………………………………………………………. 55

شکل شماره 9: ساختار کلی یک سامانه ظرفیت سازی…………………………………………………………… 67

شکل شماره 10: عناصر اصلی در فرایند ظرفیت سازی…………………………………………………………. 68

شکل شماره 11: فرایند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی………………………………………………… 72

شکل شماره 12: مبدأ مهاجرت ساکنین محلات سورو و چاهستانیها به ترتیب اولویت…….. 140

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار شماره 1: قدمت و عمر بنا در محلات سورو و چاهستانیها………………………………………… 104

نمودار شماره2: مقایسه جمعیت محلات سورو و چاهستانیها با

شهر بندرعباس(سال 1385)…………………………………………………………………………………………………… 116

نمودار شماره3: مقایسه تراکم ناخالص جمعیتی محلات سورو و

چاهستانیها با شهر بندرعباس(سال 1385)……………………………………………………………………………. 116

نمودار شماره4: مقایسه نرخ رشد جمعیت محلات سورو و چاهستانیها

با شهر بندرعباس(سال89-1385)…………………………………………………………………………………………. 116

نمودار شماره 5: روند تغییرات بعد خانوار در محلات سورو و چاهستانیها طی

سالهای89-1385…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

نموار شماره6: مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و

چاهستانیها با شهر بندرعباس…………………………………………………………………………………………………… 119

نمودار شماره 7: ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها

و شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………… 120

نمودار شماره 8 : درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه……………………………………………… 131

نمودار شماره9: درصد میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی

در محلات مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………… 132

نمودار شماره 10: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین………………………………………….. 133

نمودار شماره 11: ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان……………………………………………………………. 134

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار شماره 12: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………….. 135

نمودار شماره 13: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین محله……………………………………………. 136

نمودار شماره 14: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی……………………………………………………………….. 138

نمودار شماره15: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس………………………………… 142

نمودار شماره 16: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین…………………………………….. 143

نمودار شماره 17: درصد سابقه سکونت در محله…………………………………………………………………… 145

نمودار شماره 18: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر…………………………………….. 147

نمودار شماره 19: درصد سابقه مشارکت ساکنین…………………………………………………………………. 150

نمودار شماره 20: درصد میزان مشارکت………………………………………………………………………………… 151

نمودار شماره 21: درصد نوع مشارکت ساکنین…………………………………………………………………….. 152

نمودارشماره 22: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب…………………………………………………. 154

نمودارشماره 23: نوع جرایم موجود در محلات مورد مطالعه……………………………………………….. 155

نمودارشماره 24: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین…………………………… 156

نمودارشماره 25: وضعیت اشتغال ساکنین…………………………………………………………………………….. 158

نمودارشماره 26: میزان درآمد ماهیانه……………………………………………………………………………………. 161

نمودارشماره 27: درصد نوع مالکیت……………………………………………………………………………………….. 162

نمودارشماره 28: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت……………………………………………………………. 163

نمودارشماره 29: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی…………………………………. 164

نمودارشماره 30: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر

دستگاه های دولتی به محله………………………………………………………………………………………………………. 166

نمودارشماره 31: نقش دستگاه های دولتی مسئول خدمات رسانی

به محلات از دید ساکنین………………………………………………………………………………………………………… 167

فهرست تصاویر

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

تصویر شماره 1: شکل گیری محله چاهستانیها بر اساس توپوگرافی زمین………………………….. 126

تصویر شماره 2: شکل گیری معابر و ساختمان های غیرهمسطح در محله چاهستانیها…….. 127

تصویر شماره 3: یکنواختی در استفاده از مصالح در محله چاهستانیها…………………………………. 128

تصویر شماره 4: تنوع مصالح بکار رفته در محله سورو…………………………………………………………… 130

تصویر شماره 5: فعالیت های مزاحم و غیررسمی در محله چاهستانیها………………………………. 159

تصویر شماره 6: فعالیت های مرتبط با محیط در محله سورو……………………………………………….. 160

تصویر شماره 7: فضاهای خالی بلااستفاده در محله سورو، مکانی برای تجمع زباله…………….. 172

تصویر شماره 8: کیفیت نامناسب معابر در محله سورو………………………………………………………….. 172

تصویر شماره 9: کیفیت نامناسب و کم عرض بودن معابر در محله چاهستانیها………………….. 174

تصویر شماره 10: نبودن سیستم جمع آوری فاضلاب در محله چاهستانیها……………………….. 175

تصویر شماره 11: فضاهای خالی بلااستفاده در محله چاهستانیها، مکانی برای تجمع زباله.. 175

 

تعداد صفحه : 252

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.