حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد

 

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: حقوق جزا وجرم شناسی

 

عنوان:

بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد

(مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390)

 

 

پاییز 1392

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3

1-2-طرح مساله:…………………………………………………………………………………….. 4

1-3-اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………….. 5

اهداف اصلی:……………………………………………………………………………………….. 5

اهداف فرعی:……………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:………………………………………………………………………… 5

1-5-سؤالات پژوهش:………………………………………………………………………………… 6

الف)سوالات اصلی:……………………………………………………………………………………. 6

ب)سوالات فرعی:…………………………………………………………………………………….. 6

1-6-فرضیه های تحقیق:…………………………………………………………………………….. 7

الف)فرضیه اصلی:…………………………………………………………………………………….. 7

ب)فرضیه فرعی:……………………………………………………………………………………… 7

1-7-تعریف واژه هاومفاهیم…………………………………………………………………………… 7

تعریف پیشگیری:……………………………………………………………………………………. 7

تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7

تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8

تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8

تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8

تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8

تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8

تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8

1-8-بررسی قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9

1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9

1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9

1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10

1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10

1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10

1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11

1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12

 

فصل دوم:

2-1-پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………….. 14

2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17

2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19

2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19

الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19

ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19

2-3-2-قتل ازمنظرقرآن  کریم:…………………………………………………………………….. 20

2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21

الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21

ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21

ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22

د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22

قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23

ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23

ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23

د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23

قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24

و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24

ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24

2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24

2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25

2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25

الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25

ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26

ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26

د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26

2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26

الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26

1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27

2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27

3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27

4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28

5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28

ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28

2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28

2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28

2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29

1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29

2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29

3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29

شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29

الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30

ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30

2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31

2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31

2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31

2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32

2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32

2-7-2- قتلسریالی:…………………………………………………………………………………. 32

2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32

2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33

2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33

2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33

2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33

2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33

2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33

2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33

2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33

3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34

3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34

2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34

2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34

2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34

2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36

2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37

تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37

مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37

1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38

2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38

2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38

2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38

2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39

2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39

2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39

2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39

2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39

2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40

2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40

2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40

2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41

2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41

2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41

2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41

2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42

2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43

2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44

تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45

2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45

1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46

2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46

2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47

1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47

الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47

ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48

ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48

2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48

2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49

2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49

2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49

2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49

2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50

2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50

الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50

ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50

ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51

2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51

2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52

الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52

ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53

ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53

2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54

2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54

2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54

2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55

2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56

تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57

پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57

استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58

1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58

2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59

3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59

2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60

2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60

نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61

2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62

برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62

1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62

2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63

3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63

نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64

 

فصلسوم:

3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66

3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………… 66

3-3- جامعهآماری:…………………………………………………………………………………. 66

3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری:……………………………………………………………………….. 67

3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67

3-5- قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………………. 67

3-5-1- قلمروموضوعی:…………………………………………………………………………….. 67

3-5-2- قلمروزمانی:……………………………………………………………………………….. 67

3-5-3- قلمرومکانی:……………………………………………………………………………….. 67

3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68

3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی………………………………………………………………. 68

3-6-2- متغیروابسته:………………………………………………………………………………. 68

3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات…………………………………………………………………………. 68

3-8- رواییابزاراندازه‌گیری:………………………………………………………………………….. 69

3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی):……………………………………………………………………… 69

3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………. 70

 

فصلچهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72

الف: یافته‌هایتوصیفی……………………………………………………………………………….. 72

4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه:…………………………………………………………………… 72

4-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………… 72

4-1-2- میزانتحصیلات…………………………………………………………………………….. 73

4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی…………………………………………………………………… 73

4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه………………………………………………………………………….. 74

4-1-5- سنواتخدمتی………………………………………………………………………………. 74

4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75

4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75

4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76

4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77

4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78

4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79

4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی:…………………………………………… 80

4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه:…………………………………….. 80

4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 81

4-3-3- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه…………………………………………….. 82

4-3-4- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه:……………………………….. 83

4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه………………………………. 84

4-4- نتایجاستنباطی:………………………………………………………………………………. 85

4-4-1- آماراستنباطی:…………………………………………………………………………….. 85

فرضیه‌هایتحقیق:……………………………………………………………………………………. 85

الف) فرضیهاصلی:…………………………………………………………………………………… 85

ب) فرضیهفرعی:……………………………………………………………………………………. 85

آزمونفرضیه‌هایتحقیق:………………………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی:……………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضیهاول:…………………………………………………………………………. 86

4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم:………………………………………………………………………… 87

4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم:………………………………………………………………………… 88

4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم:………………………………………………………………………. 88

4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم:………………………………………………………………………. 89

4-2-3- آزمونفرضیهاصلی………………………………………………………………………….. 90

 

فصلپنجم:

5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94

5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95

5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95

5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97

5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99

فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها………………………………………. 72

جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها……………………… 73

جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان…………………………………. 74

جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها…………………………………. 74

جدول (4-2-1) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل……… 75

جدول (4-2-2) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم………. 76

جدول 4-2-3-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفکاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال

خشونت‌آمیزبهویژهقتلعمد…………………………………………………………………………… 77

جدول 4-2-4- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهکاهشتحریکمجرمان…………………. 78

جدول 4-2-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتکابقتلعمد…… 79

جدول 4-3-1- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه…… 80

جدول 4-3-2- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه…. 81

جدول 4-3-3 درصدفراوانیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرارتکابقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 82

جدول 4-3-4: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتکاهشتحریکپذیریمجرمیندرشهرکرمانشاه…………… 83

جدول 4-3-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین……………… 84

جدولشماره (4-2-2-1) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشمنافعدرکاهشوقوعقتلعمد…… 86

جدولشماره 4-2-2-2: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندرکاهشوقوعقتل 87

جدول 4-2-2-3- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندرکاهشوقوعقتلعمد    88

جدول 4-2-2-4- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. 89

جدول 4-2-2-5- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشتحریک‌پذیریدرکاهشوقوعقتلعمد….. 89

جدول 4-2-3-1- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمد……………… 91

اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………………………………………… 91

جدول 4-21 آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………….. 91

 

                                             

 

چکیده

هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می‌باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه‌ آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30 نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود که از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند که از آزمون پارامتر یک T تک نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیش‌گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

 

کلید‌واژه‌ها:

قتل عمد، پیشگیری وضعی، افزایش زحمت، افزایش خطر، حذف بهانه، کاهش منافع.

 

 

 

-مقدمه

وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.

از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.

پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با بهره گرفتن از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).

توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)

لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.

 

 

فصل اول

 

 

 

 

           ((کلیات تحقیق))

 

 

 

مبحث اول : ویژگی های تحقیق

 

1-1-طرح مساله:

پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.

قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط و یا اخبار حوادث روزنامه ها مراجعه کنیم.

بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر

گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راه های مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.

 

 

 

1-2-اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

 

اهداف فرعی:

1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.

 

1-4-سؤالات پژوهش:

الف)سوال اصلی:

راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

ب)سوالات فرعی:

1-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

2-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

3-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

4-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

5-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟

 

تعداد صفحه:113

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.