حقوق فرمت ورد

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان

بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک

 

بهار 92

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث نخست:تعریف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول :مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول:تعریف مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 8

الف:سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………….. 8

بند دوم:مسئولیت مدنی ونظریات راجع به آن………………………………………………………………………………………………… 8

الف-مسئولیت مدنی در فقه شیعه…………………………………………………………………………………………………………………… 8

ب- مسئولیت مدنی در عالم حقوق……………………………………………………………………………………………………………………9

گفتار دوم:مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها……………………………………………………………………………………… 9

بند اول- انواع مسئولیتها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

الف- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………… 9

ب- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………… 9

ج- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………… 11

مبحث دوم:ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول :خسارت و ضرر……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول- عمل وفعل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف- تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

ب- رابطه علیت بین عمل و ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 15

ج- رابطه خسارت مادی با خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم:منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول – عناوین ضمان قهری……………………………………………………………………………………………………………………… 15

الف- اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

 • قاعده اتلاف در فقه شیعه………………………………………………………………………………………………………………… 17
 • صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه……………………………………………………………………………………………….. 18

ب-تاثیر عنصر معنوی در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………… 18

ج-اشکال مختلف تلف مال1-کلی 2-جزئی………………………………………………………………………………………………….. 19

بند دوم: قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

الف-تاثیر تقصیر در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

ب- قاعده تسبیب در فقه………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج- مستندات قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

د-تاثیر عنصر معنوی در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………… 21

ه-رابطه مابین مباشر وسبب………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم:وجه تمایز اتلاف وتسبیب…………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند اول- وجه تمایز از لحاظ نوع فعل…………………………………………………………………………………………………………… 23

الف-نوع فعل و عمل در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

ب- نوع فعل و عمل در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم- وجه تمایز از لحاظ نیازمندی  به عهد،قصد وتقصیر……………………………………………………………………… 24

الف- عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف…………………………………………………………………………………………………….. 24

ب- توجه به وجود تقصیر در تسبیب……………………………………………………………………………………………………………. 24

مبحث سوم:تعریف برائت و شرایط آن…………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول :قلمرو شرط برائت پزشک……………………………………………………………………………………………………………… 25

الف- تعریف برائت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

ب- مصادیق برائت در فقه،قوانین………………………………………………………………………………………………………………….. 26

 • برائت پزشک از منظر فقهای معظم…………………………………………………………………………………………………. 26
 • برائت در قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم- شرایط عدم مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………….. 29

 • اجازه قانونگذار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
 • قصد درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
 • مشروعیت اعمال پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………. 30
 • رعایت موازین پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………… 31
 • رضایت بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
 • اخذ برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

بند سوم :اخذ برائت و اشکالات وارده……………………………………………………………………………………………………………. 32

 • اخذ برائت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………….. 32
 • اخذ رضایت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم:سیر تحولات قانونی مبانی مسئولیت مدنی وحرفه ای پزشک…………………………………………….. 50

مبحث اول:مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک…………………………………………………………………………………………. 51

الف-سیرتحولات مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………. 51

بند اول –تمدنهای ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم- بابل ،یونان و روم باستان…………………………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم- ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم- دوران اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

گفتا دوم: مسئولیت اخلاقی و کیفری پزشک………………………………………………………………………………………… 53

بند اول- مسئولیت اخلاق پزشکی…………………………………………………………………………………………………………. 53

الف- مفهوم مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 53

ب – ماهیت اخلاق پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

الف – بایدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

ب- نبایدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم –مسئولیت کیفری پزشک………………………………………………………………………………………………………… 55

الف- مفهوم مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 55

ب- ماهیت مسئولیت کیفری پزشک……………………………………………………………………………………………………… 56

ج- مسئولیت انتظامی پزشک…………………………………………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: ماهیت وارکان مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………….. 57

بند اول- ماهیت مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………………………….. 57

بند دوم- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت پزشک……………………………………………………………………….. 58

الف- قهری بودن مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………………………… 58

 • سابقه امر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
 • دلائل طرفداران مسئولیت قهری پزشک………………………………………………………………………………………… 58

ب- قراردادی بودن مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….. 59

 • مفهوم مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………………………….. 59
 • ماهیت تعهد پزشک…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-1 دیدگاه قائلین به تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 60

2-2 دیدگاه قائلین به تعهد به وسیله…………………………………………………………………………………………………….. 61

 • ماهیت قرارداد معالجه……………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-1 نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه…………………………………………………………………………………………………… 63

3-2 نظریه جعاله بودن عقد معالجه………………………………………………………………………………………………………. 63

3-3 نظریه عقد وکالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4 نظریه عقد نامعین…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی پزشک………………………………………………………………………………………………. 65

بند اول- خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

الف- مفهوم ومعیار سنجش خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………… 65

ب- مصادیق عمومی خطای پزشک……………………………………………………………………………………………………….. 66

 • مرحله تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
 • خطای در معالجه……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
 • خطای در عمل جراحی……………………………………………………………………………………………………………………. 66

بند دوم- عدم اخذ رضایت……………………………………………………………………………………………………………………… 67

الف- مفهوم حقوقی رضایت……………………………………………………………………………………………………………………. 67

ب- انواع رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

ج-آگاهانه بودن رضایت………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

د- قلمرو رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

بند سوم- وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک…………………………………………………………………………… 71

الف- دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

ب-دیدگاه حقوق دانان دیگر کشورها…………………………………………………………………………………………………….. 72

مبحث سوم: برسی تحولات قانونی مسئولیت مدنی پزشک…………………………………………………………………… 73

یند اول- مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه…………………………………… 74

الف- تحلیل مواد 319 -320-321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………….. 74

ب- نقد قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………………………………………………………. 76

ج-مبنای تقصیر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………….. 78

بند دوم – شرط برائت از زمان در لایحه جدید…………………………………………………………………………………….. 79

الف- مفهوم ومستندات قانونی و فقهی شرط…………………………………………………………………………………………. 79

ب- اخذ برائت از زمان و تقصیر پزشک در لایحه جدید……………………………………………………………………….. 81

فصل سوم:تعریف اضطرار …………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار اول: اضطرار در حقوقو مسئولیت مدنی ایران……………………………………………………………………………….. 85

بند اول-مفهوم اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم- حدو ومرز اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………. 87

گفتار دوم: تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی……………………………………. 96

نگاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………….. 96

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………….. 104

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 

 

چکیده:

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

                    

 

 

 

 

 

مقدمه:

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

عادات

مذهب

اخلاق

 

 

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

 

 

 

 

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است[1].

 

1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:

در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.

از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.

در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم

تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.

      

2- اهداف تحقیق:

ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.

 

 

3-پیشینه تحقیق:

در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات  تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.

 

4-سوالات ا صلی وفرعی:

1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟

2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟

 

5-فرضیه ها:

فرضیه اول:به نظر تحولات قانونی در مسئولیت پزشک در قانون ایران متاثر از تحولات مکانی وزمانی حاکم بوده ودیدگاه مقنن متمایل به ضروریات جامعه ونقش اساسی علم طب بوده است

فرضیه دوم:مراحل تقنینی  در راستای حمایت از بیمار مضطر با نگاهی به پیشرفت علم پزشکی با نهایت دقت در خصوص اعطای ابتکار عمل به پزشک بوده است به نحوی که امر و نهی قانونی مانعی بر سر راه پیشرفت علم پزشکی نباشد وامکان آزمون  و خطارا برای پزشکان  مهیا کند.

 

6-روش کار وتحقیق:

الف.نوع روش تحقیق :روش این پایان نامه روش توصیفی تحلیلی با رویکرده فقهی وحقوقی است

ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

 

[1]– حسن ،امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش ، ص 9

تعداد صفحه:150

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.