حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی تحلیلی مواد آئین دادرسی کیفری در باب تحقیق و تعقیب بزه قتل عمدی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

          واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

عنوان

بررسی تحلیلی مواد آئین دادرسی کیفری در باب تحقیق و تعقیب بزه قتل عمدی

 

دی 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
فصل نخست: کلیات 
1-1- مقدمه2
2-1- بیان مسأله3
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق4
4-1 اهداف تحقیق5
5-1 اهداف اصلی تحقیق5
6-1 اهداف فرعی تحقیق5
7-1 سوالات تحقیق5
8-1 سوالات اصلی6
9-1 پیشینه تحقیق6
فصل دوم: نهاد تحقیق و اهمیت تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی 
مبحث نخست: اهمیت تحقیقات مقدماتی8
گفتار نخست: مفهوم تحقیقات مقدماتی8
بند الف: تعاریف حقوقدانان8
بند ب: تعریف قانونی9
بند ج: حدود تحقیقات مقدماتی10
گفتار دوم: اصول حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی11
1-اصل برائت11
1-1 مبانی اصل برائت11
2- اصل تفکیک وظایف مقام تعقیب از مقام تحقیق12
گفتار سوم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی13
الف: کتبی بودن13
ب: غیرعلنی بودن13
ج: محرمانه بودن14
د: غیرتوافقی بودن15
مبحث دوم: مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل16
گفتار نخست: مرجع تحقیق16
بند الف: دادستان16
بند ب: معاون دادستان17
بند ج: دادیار تحقیق17
بند د: بازپرس17
بند پنجم: رابطه بین دادستان و بازپرس20
گفتار دوم: شروع به تحقیق21
بند الف: جهات قانونی شروع به تحقیقات23
بند ب: صلاحیت محلی برای تحقیقات24
مبحث سوم: وظایف و اختیارات و مسئولیت نهاد تحقیق27
گفتار نخست: مرجع تحقیق و اقدامات تحقیق27
الف: تحقیق از شاکی (اقدامات تحقیقی ناظر به شاکی)27
الف-1 حقوق شاکی28
الف 1-1 تحصیل اطلاعات پرونده28
الف 1-2 تقاضای قرار صدور تأمین خواسته29
الف 1-3 تقاضای بازداشت متهم فقط در جرائم حق الناس29
ب: اقدامات تحقیقی و حقوق متهم (تحقیق از متهم)29
ب 1 احضار متهم30
ب 2 جلب متهم32
ب2-1 جلب بدون احضار33
ب 2-2 امکان جلب متهمی که قبلاً تأمین سپرده است35
ب 2-3 جلب سیار35
ج: بازجویی از متهم36
ج-1 احراز هویت36
ج -2 تفهیم اتهام37
ج-3 اخذ آخرین دفاع39
د: تفتیش منازل و بازرسی اماکن39
هـ: تحقیقات محلی41
و: جلب نظر کارشناس43
ز: نیابت قضایی43
فصل سوم: الزامات نهاد تحقیق در جمع آوری دلایل و مدارک راجع به قتل های عمدی 
مبحث نخست: حفظ آثار و ادله جرم48
گفتار نخست: اهمیت صحنه جرم48
گفتار دوم: حفظ صحنه جرم49
مبحث دوم: بررسی صحنه جرم49
گفتار نخست: یادداشت برداری از صحنه جرم50
گفتار دوم: تهیه فیلم و عکس از صحنه جرم51
گفتار سوم: تهیه کروکی صحنه جرم51
گفتار چهارم: برداشت دلایل و آثار جرم از صحنه جرم52
مبحث سوم: اهمیت بررسی صحنه قتل52
گفتار نخست: تئوری انتقال54
گفتار دوم: تئوری اتصال55
گفتار سوم: نحوه جستجو صحنه قتل55
بند الف: روش خطی56
بند ب: روش شعاعی57
بند ج: روش حلزونی57
بند د: روش شبکه ای58
بند هـ: روش منطقه ای58
گفتار چهارم: تشریح اوصاف ظاهری جسد59
مبحث چهارم: مدیریت صحنه قتل و وظایف آن60
گفتار نخست: مدیر و ویژگی های وی60
گفتار دوم: وظایف نظارتی مدیر61
بند الف: نظارت بر وضعیت حیاتی مجنی علیه61
بند ب: نظارت بر تیم تحقیقاتی62
بند ج: نظارت بر تدارکات و امور پشتیبانی62
بند د: نظارت بر احراز هویت جسد63
گفتار سوم: وظایف قضایی مدیر64
1-کسب اطلاعات از افراد مرتبط با قتل64
1-1کسب اطلاعات از قربانی65
1-2 کسب اطلاعات از شهود66
1-3 کسب اطلاعات از مظنونی66
2-مرور دستورات و قرارهای مقتضی67
فصل چهارم: الزامات نهاد تحقیق در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی و حفظ حقوق دفاعی متهم 
مبحث نخست: قرارهای ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی71
گفتار نخست: انواع قرارهای تأمین کیفری71
بند نخست: قرارهای اعدادی یا تمهیدی71
1-1 قرار التزام به حضور با قول شرف73
2-1 قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام73
3-1 قرار کفالت74
4-1 قرار وثیقه75
5-1 قرار بازداشت موقت78
5-1-1 معایب و مزایای بازداشت موقت81
5-1-2 بازداشت موقت اختیاری83
5-1-3 موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی84
5-1-4 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت86
5-1-5 قواعد حاکم بر بازداشت موقت87
5-1-6 بازبینی قرار بازداشت موقت88
5-1-7 مدت بازداشت موقت90
بند دوم: قرارهای نهایی93
2-1 قرار منع تعقیب94
2-2 قرا موقوفی تعقیب94
2-3 قرار مجرمیت95
فصل پنجم: الزامات نهاد تحقیق در حفظ حقوق دفاعی متهم در قتل های عمدی 
مبحث نخست: حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن98
گفتار نخست: حق تفهیم اتهام به موقع به متهم98
گفتار دوم: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی و ملاقات با او101
گفتار سوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی102
گفتار چهارم: حق سکوت متهم102
گفتار پنجم: حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی105
گفتار ششم: نگهداری در بازداشتگاه رسمی و قانونی107
گفتار هفتم: به کارگیری اصول و شیوه های علمی قانونی در تحقیقات و بازجویی ها109
گفتار هشتم: حفظ حرمت منازل و اماکن و اشیاء (حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم)110
نتیجه گیری112
پیشنهادها115
منابع و مآخذ117

 

 

 

چکیده:

تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین فرآیند رسیدگی به جرم می باشد که سنگ زیربنای دادرسی های کیفری را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مرحله جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم است که یک نهاد تخصصی مستقل به نام نهاد تحقیق  که در کشور ما متشکل از شعب بازپرسی و شعب دادیاری می باشد مسئولیت انجام این امر را به عهده دارند. هر یک از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از جمله نهاد تحقیق وظایف، اختیارات و مسئولیت های مهمی را در راستای انجام فرآیند کیفری بر عهده دارند. نهاد تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مطابق مقررات قانونی در راستای انجام تحقیقات مقدماتی وظایفی، اختیارات و مسئولیت های متعددی به عهده او می باشد. به طور کلی نهاد تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وظیفه ی اصلی و یک وضعیت فرعی را عهده دار می باشد.

وظیفه اصلی نهاد تحقیق جمع آوری دلایل و مدارک له و علیه متهم است و وظیفه فرعی آن صدور قرارهای تأمین به منظور جلوگیری از فرار متهم می باشد. نهاد تحقیق همچون سایر نهادهای رسیدگی کننده به جرم باید توازن لازم را بین دو هدف مهم دادرسی های کیفری برقرار نماید. این دو هدف مهم مطابق اصل 9 قانون اساسی عبارتند از: 1) حفظ حقوق جامعه 2) حفظ حقوق فردی که به همین منظور نهاد تحقیق الزاماتی را به موجب قوانین داخلی عهده دار می باشد. فلسفه الزامات وارده بر نهاد تحقیق تضمین حقوق جامعه و حقوق فردی در کنار هم به عنوان دو هدف اساسی دادرسی های کیفری است. به نحوی که هیچ یک از این دو هدف فدای هدف دیگر نشده و به بهانه حفظ هدف دیگر تضییع نشوند که در این صورت نظام دادرسی کیفری نمی تواند یک نظام مناسب و عادلانه باشد. بنابراین ضرورت دارد تا با انجام یک تحقیق علمی الزامات نهاد تحقیق در نظام حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجایی که قتل عمدی معمولاً در هر زمان و در هر جوامع بشری به عنوان مهمترین جرم مطرح بوده و می باشد. موضوع این تحقیق در جهت بررسی دقیق بر بررسی الزامات نهاد تحقیق در خصوص قتل های عمدی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه مجازات قتل عمدی در کشور ما قصاص می باشد هر گونه اشتباه نهاد تحقیق و بی توجهی به الزامات قانون می تواند از یک سو سبب پایمال شدن خون فرد قربانی و حقوق اولیاء دم شود و از سوی دیگر ممکن است سبب تضییع حقوق متهم و در نتیجه اعمال مجازات قصاص نفس در مورد یک فرد بی گناه شود. بنابراین بررسی الزامات نهاد تحقیق در حوزه قتل های عمدی از سایر حوزه های اعمال مجرمانه ضروری تر می باشد.

کلمات کلیدی: قتل، قانون، تحقیق، نهاد، مواد، حقوق، بازپرس، دادستان، کیفری.  

 

 

 

 

 

 

فصل نخست

 

کلیات

 

  

1- مقدمه

موضوع تحقیقات مقدماتی از اساسی ترین موضوعات مطرح در آئین دادرسی کیفری است به لحاظ نقش عمده تحقیقات مقدماتی در حفظ حقوق متهم و به آن صیانت از اصل کلی و لازم الرعایه برائت توجه به چگونگی انجام تحقیقات و ظرافت های آن از مهمترین موضوعاتی است که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد. چون تضمینات حفظ حقوق متهم بیشتر در این مرحله نمود پیدا می کند بنابراین برای اطمینان از اجرای عدالت مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی واجد شرایطی باشد که بتواند با جمع نمودن حقوق فردی و اجتماعی کارکرد اصلی خود که همانا رسیدن به واقعیت می باشد را به نحو شایسته ایفا نم اید.

اهمیت تحقیقات مقدماتی در جرم قتل عمدی به لحاظ حساسیت های خاص مربوط به این بزه در نوع مجازات قانونی آن دو چندان می باشد به نظر می رسد که قانونگذار در خصوص تحقیقات مقدماتی بایستی شیوه ای افتراقی را پیگیری نماید، زیرا اقتضای رسیدگی به این جرم ایجاب می نماید که تحقیقات مربوط به آن از اصول و شیوه هایی متمایز با سایر جرائم تبعیت نماید. اینکه آیا قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به این مهم توجه نموده است یا خیر موضوع کلی پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد ضمن آنکه از قوانین و مقررات فعلی غافل نگردیده و این قوانین و مقررات نیز مدنظر قرار گرفته است. البته اصول کلی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی در اکثر قوانین و مقررات از برخی از شیوه های بنیادین تبعیت نمود که امکان تغییر آنها با تغییر در قوانین و مقررات به سختی امکان پذیر است.

اینکه تحقیقات مقدماتی تا چه مرحله ای ادامه  دارد و چه موضوعاتی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی شناخته می شود هم مدنظر قرار گرفته است زیرا در خصوص اینکه برخی از اقدامات عنوان تحقیقاتی دارند یا خیر اختلاف نظر جدی وجود دارد. در همه این موارد سعی در بیان دیدگاه های مختلف مهم و نهایتاً با بررسی این دیدگاه ها نظریه ای که به صواب نزدیکتر است با ذکر جهت و دلائل و استدلال منطقی بیان گردیده است.

 

 

 

2-1- بیان مسأله

همانطوری که در مقدمه بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.

 

5-1- اهداف اصلی

اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

 • نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی
 • شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی
 • شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان

 

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

 • تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی
 • روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی
 • دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی

 

7-1- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق به طور کلی عبارتست از:

 • نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی در باب تحقیقات مقدماتی کدام است؟
 • نقاط قوت قانون جدید در باب تحقیقات مقدماتی و به تبع آن نقاط ضعف این قانون در چه مواردی می باشد.
 • میزان تأثیرپذیری قانون جدید از اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص تحقیقات مقدماتی چه می باشد؟
 • آیا قانون جدید قادر به تأمین مانع فردی و جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی آن هم در خصوص بزه قتل عمدی می باشد یا خیر؟

 

8-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق عبارتست از:

 • قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی به مراتب مترقی تر از قوانین قبلی می باشد.
 • نقاط قوت قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی از نقاط ضعف آن بیشتر می باشد.
 • قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مقوله تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی متأثر از قوانین و مقررات و اسناد بین المللی می باشد.

تعداد صفحه:136

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 tez.21@chmail.ir

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.