رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه  حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش:حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی

شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

 

                                                                                                     

پاییز    1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………1

فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………………………2

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………….3

1-2)  تشریح و بیان مسئله………………………………………………………….3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق  ……………………………………………………..5

1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………. 5

1-4-1) هدف اصلی………………………………………………………………..5

1-4-2) اهداف کاربردی…………………………………………………………..6

1-5) فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………6

1-6) مدل و تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………….7

1-6-1) مدل مفهومی………………………………………………………………………7

1-6-2) مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها……………………………………7

1-6-3) مدل آزمون فرضیات اول …………………………………………………….9

1-6-4) مدل آزمون فرضیه دوم…………………………………………………10

1-7) روش تحقیق………………………………………………………………. 10

1-8) روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………….11

1-9) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………….11

1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………11

1-9-2) قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………….11

1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………….11

1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………….11

1-10) ساختار تحقیق……………………………………………………………..11

فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………….12

2-1) مقدمه……………………………………………………………………….13

2-2) بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی…………………………………..13

2-2-1) مفهوم کیفیت گزارشگری مالی………………………………………..13

2-2-2) رویکرد های متفاوت ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی…………………….14

2-2-3) شاخص های ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی ………………………15

2-2-3-1) خصوصیات کیفی اطلاعات……………………………………15

2-2-3-2) خصوصیات‌ كیفی اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌………………15

2-2-3-3) خصوصیات‌ كیفی اصلی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌……………18

2-2-4) نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری……………………………….19

2-2-5) کیفیت سود…………………. …………………………………………………21

2-2-6) اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری……. ………………………………………22

2-2-7) نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه…. …………………………………23

2-2-7) کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی …. …………………………………………………24

2-2-8) تعریف اقلام تعهدی…….. ……………………………………………………………. 26

2-2-9) کیفیت اقلام تعهدی…………………………………………………………..26

2-3) مبانی نظری ساختار مالکیت………………………………………………………..27

2-3-1) تعریف…………………………………………………………………………..28

2-3-2) تئوری ساختار مالکیت……………………………………………………29

2-3-4) نظریه نمایندگی…………….. ……………………………. ……………………..……29

2-3-5) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………. ………….……..31

2-3-6) ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……………… ……..…..34

2-3-7) تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی……. ………….…..37

2-3-8) ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی………………….. …………..…..37

2-3-9) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه………… ……………………..38

2-3-10) رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار ………… ……………..……..39

2-3-11) ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد……………………. ………….………..43

2-3-12-افشای اطلاعات …………………………………………… 45

2-3-13-افشای الزامی یا اختیاری ………………………………………….. 46

2-3-14-انگیزه های مدیر در افشای اطلاعات ……………………………… 47

2-3-15-افشای اخبار……………………………………………………………………..  49

2-4)  پیشینه تحقیق……………………. …………………………………………….50

2-4-1) تحقیقات خارجی…………………………………………………….50

2-4-2) تحقیقات داخلی………………………………………………………53

فصل سوم:روش اجرای تحقیق…………………………………………………58

3-1) مقدمه……………………………………………………………………59

3-2)روش پژوهش………………………………………………………………59

3-3) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………..60

3-4 ) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………….60

3-4-1) مدل آزمون فرضیات اول ……….. …………………………………………………….…60

3-4-2) مدل آزمون فرضیه دوم……….…………………………….……………………………62

3-5) جامعه و نمونه آماری…………………. …………………………….……………………………….64

3-6) گردآوری اطلاعات……………..…………………………………………………. 65

3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها……………………………….……………………………………66

3-8)  روش‌های آماری آزمون فرضیه ها…………………… ………………………..…..67

3-9) رگرسیون چند متغیره…………………………………… ……………………….67

3-9-1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده …………. …………….….68

3-9-2) مفروضات رگرسیون خطی ……… ………………………………………………..……….69

3-9-3)  آزمون استقلال خطاها…….. …………………………………………………….…….70

3-9-4) آزمون مناسب بودن مدل………. ……………………………………….………………….70

3-9-5)  آزمون معنادار بودن ضرایب………. …………………………………………………………..71

3-10) بررسی ساختار داده ­های تركیبی و انواع مدل­های آن……… ………………………..71

3-10-1)  مدل اثر ثابت………. …………………………….……………………………………72

3-10-2) مدل اثر تصادفی ………… …………………………………………………………………..73

3-10-3) آزمون­های تشخیص در داده ­های ترکیبی …………………………………………..……..73

3-10-3-1) آزمون چاو………….. ………………………………………………………………….……..73

3-10-3-2) آزمون هاسمن………. …………………………….…………………………………………..74

3-11) خلاصه فصل…………… …………………………….………………………………………………74

فصل چهارم:یافته های پژوهش…….…………………………….…………………………………………….75

4-1) مقدمه……………….…….. ……………………………………………………………….………..76

4-2) آمار توصیفی متغیرها…….. ………………………………………………..76

4-3 ) آزمون پایایی متغیرها………………… ……………………………………..77

4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………….78

4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ………………………………………………..81

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها………………….. ……………………….…….81

 

4-5-2) آزمون استقلال خطاها….. ………………………………………………………………………………..81

4-5-3) ناهمسانی واریانس ها… ……………………………………………………………………………..82

4-5-4 )آزمون هم خطی متغیرهای مستقل……………… ……………………………..…………83

4-6) آزمون فرضیات تحقیق……………………………. …………………………………..84

4-6-1) آزمون فرضیه اول………………………………… ………………………………………84

4-6-2) آزمون فرضیه دوم………………………………………… ……………………………….…….86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………….. …………………...87

5-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………88

5-2 بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش…………………………………………………..88

5-2-1) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………….88

5-2-2) آزمون فرضیه دوم……………………………………………….89

5-3 )پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق………………………90

5-4 ) پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آتی……………………………………………91

پیوست ها و ضمائم………………………………………………………………………93

منابع………………………………………………………………………………………..124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

3-1) تعداد شرکتهاای نمونه……………………………………………. 65

4-1) آماره های توصیفی ……………………………………………………………. 77

4-2) آزمون ایم،پسران و شین(IPS)……………………………………………78

4-3) آزمون چاو………………………………………………………………….79

4-4) آزمون هاسمن…………………………………………………………..80

4-5) آزمون کولموگوف اسمیرنوف …………………………………………………..81

4-6) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………..82

4-7) نتایج حاصل از نا همسانی واریانس………………………………………………..83

4-8) آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل…………………………………………83

4-9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ……………………………………………….85

4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون……………………………………86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                           صفحه

2-1) فرایند گزارشگری مالی………………………………………………………….14

2-2) رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی………………………………….16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392  می­باشد.  در این تحقیق کیفیت اطلاعات مالی شامل کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشاء به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1392 بوده که در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش حذفی سیستماتیك  213 شرکت می باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود.است. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد.

در این تحقیق که  از داده‌های تلفیقی و نیز داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95%  نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی و  کیفیت افشاء بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت تاثیر مستقیم دارد.

واژگان کلیدی: کیفیت اطلاعات مالی، نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی ،کیفیت گزارشگری مالی ، کیفیت افشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می كنند. بر این اساس تدوین كنندگان استاندادرهای حسابداری تلاش می كنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می كنند. بنابراین ارزیابی کیفیت گزارشگزی مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در پیش بینی بازده سهام و یا ارزشیابی سهام كه در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح می باشد.

در پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

  • تشریح و بیان مسئله

افشا شرکت‌ها برای کارایی عملکرد  بازار سرمایه ضروری می‌باشد. شرکت افشا خود را از طریق گزارشات مالی قانونی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌ها، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت و سایر موارد قانونی مورد نیاز انجام می‌دهند. بعلاوه، برخی شرکت‌ها افشا‌های داوطلبانه همچون پیش بینی‌های مدیریت، اطلاعات مازاد درباره شرکت در خبرنامه‌ها و… را انجام می‌دهند. تقاضا برای گزارشات مالی و افشا شرکت‌ها ناشی عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله نمایندگی بین مدیریت و افراد برون سازمانی می‌باشد. شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و کاهش عدم اطمینان، سعی می‌نمایند تا افشاهای با کیفیت بالا را ارائه نمایند.کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. گرچه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کیفیت سود با تاکید بر اصول حاکم بر گزارشگری مالی بطور ضمنی بر کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، اما بحث جامع در خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت صورت های مالی باشد زیرا شرکت ها اطلاعات مالی خود را می توانند با بهره گرفتن از روش های دیگر نیز منتشر نمایند. از سوی دیگر گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء می باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد. از سوی دیگر ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[1] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[2] و سرمایه[3] به‌علاوه ماهیت و موجودیت[4] مالکان سهام[5] است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[6] و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[7] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران[8] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است .همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد(بیک بشرویه، 1390).

در این پژوهش سعی می‌شود تا تاثیر کیفیت طلاعات مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت‌ها بررسی گردد. بنابراین مسئله اصلی كه در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است كه: کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­ گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت  گزارشگری مالی و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ سرمایه­ گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری و دولت ها تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی، ارائه راهكارهایی در جهت بهینه سازی تركیب سرمایه گذاری می تواند گامی مثبت در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعال تر شدن بازار سرمایه باشد. در فرایند تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و سایر گروه های استفاده كننده از اطلاعات یكی از فاكتورهای مهم برای تصمیم گیری، کیفیت گزارشگری مالی است(کرمی و عمرانی، 1388).

لذا با توجه به موارد فوق ضرورت انجام تحقیقی به منظور کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دو چندان احساس می شود.

 

  • اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر ساختار مالکیت را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل کیفیت افشاء یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

1-4-2) اهداف کاربردی

سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکت بورس اوراق بهادار تهران،

سازمان امور مالیاتی کشور،

سازمان حسابرسی و

جامعه حسابداران رسمی ایران. 

[1] Distribution of Equity

[2] Votes

[3] Capital

[4] Identity

[5] Equity Owners

[6] Insider Holdings

[7] Institutional Holdings

[8] Outstanding Shares

تعداد صفحه :66

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.