رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات آذر بایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  ”M.A”

رشته :حسابداری

 

موضوع :

بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی

 بر هزینه سرمایه سهام عادی

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

زمستان 1392

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 86 الی 90  می پردازد. در اکثر پژوهش های مربوط به مدیریت سود معمولاً از مدیریت سود واقعی برای تبیین بین موضوعات استفاده می شود اما در این پژوهش از دو شاخص مدیریت سود مصنوعی و مدیریت سود واقعی استفاده شده است . برای اندازه گیری مدیریت سود مصنوعی از اقلام تعهدی اختیاری و برای مدیریت سود واقعی سود بر اساس تحقیقات روی چودهری (2006) از سه مدل(1) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری ،عمومی و فروش) ،(2) مدل برآورد سطح عادی هزینه های تولید و (3) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده  شده است  و همچنین برای اندازه گیری هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردن استفاده  شده است .نتایج تحقیق که با بهره گرفتن از روش علی(پس رویدادی) برای سالهای 86 تا 90 حاصل شده حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر قابل قبولی ندارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهداف تحقیق. 6

1-4 اهداف اصلی. 7

1-4-1 بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی.. 7

1-4-2 بررسی تاثیر مدیریت مصنوعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی.. 7

1-5 اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 7

1-6  قلمرو تحقیق. 8

1-7  فرضیه های تحقیق. 8

1-8 روش تحقیق. 9

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-10 تعریف مفهومی متغییرهای پژوهش… 10

1-10-1 مدیریت سود. 10

1-10-1-1 مدیریت سود مصنوعی. 11

1-10-1-2 مدیریت سود واقعی. 11

1-10-2 هزینه سرمایه سهام عادی.. 12

عنوان                                                                                                                                                صفحه

1-11 ساختار تحقیق. 12

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 14

2-2 چارچوب نظری مدیریت سود. 15

2-2-1 مدیریت سود. 15

2-2-2 ابزارهای مدیریت سود. 18

2-2-2-1 نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات.. 18

2-2-2-2 انتخاب و تغییر اصول حسابداری.. 18

2-2-2-3 مدیریت اقلام تعهدی.. 18

2-2-2-4 قیمت های انتقالی. 19

2-2-2-5 تصمیمات اقتصادی واقعی. 19

2-2-3 انگیزه های مدیریت سود. 20

2-2-3-1 انگیزه های قراردادی.. 20

2-2-3-1-1 قرارداد های بدهی. 20

2-2-3-1-2 قراردادهای جبران خدمات.. 21

2-2-3-1-3 امنیت شغلی و هموار سازی سود: 21

2-2-3-1-4 مذاکرات اتحادیه ها 21

2-2-3-2 انگیزه های بازار. 21

عنوان                                                                                                                                                صفحه

2-2-3-2-1 عرضه اولیه سهام. 21

2-2-3-2- 2 خرید سهام توسط مدیریت.. 22

2-2-3-2-3 رشد و پیش بینی سود. 22

2-2-3-2-4 هزینه های شست و شوی بزرگ… 22

2-2-3-3  انگیزه های قانونی. 23

2-2-3-3-1  وارسی سیاسی. 23

2-2-3-3-2 بازجویی ضد تراست.. 23

2-2-3-3-3 تخفیف واردات.. 23

2-2-3-3-4 مقررات بانکی. 24

2-2-4 الگو های مدیریت سود. 24

2-2-4-1 آب ازسر گذشتن(استقبال از زیان) 24

2-2-4-2 به حداقل رساندن سود. 24

2-2-4-3 به حداکثر رساندن سود. 25

2-2-4-4 هموارسازی سود. 25

2-2-5 علت تداوم یافتن مدیریت بر سود. 26

2-2-5-1 جنبه خوب مدیریت بر سود. 26

2-2-5-2 جنبه بد مدیریت بر سود. 27

2-2-6 مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. 27

عنوان                                                                                                                                                صفحه

2-2-7 نظریه ها و رویکرد ها 29

2-2-7-1 گزارشگری مالی. 29

2-2-7-2 کیفیت سود. 30

2-2-7-2-1 کیفیت اقلام تعهدی.. 30

2-2-7-2-2 پایداری.. 31

2-2-7-2-3 پیش بینی پذیری.. 31

2-2-7-2-4 هموار بودن. 31

2-2-7-3 ارتباط کیفیت سود و مدیریت سود. 31

2-2-7-4 مبانی نظری مدیریت سود. 32

2-2-7-5 اندازه گیری مدیریت سود. 35

2-2-7-5-1 روش جمع اقلام تعهدی اختیاری.. 35

2-2-7-5-2 روش جمع اقلام تعهدی.. 35

2-2-7-6 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 36

2-3 چاچوب نظری هزینه سرمایه 37

2-3-1 هزینه سرمایه 37

2-3-2 دسته بندی هزینه سرمایه 38

2-3-2-1 هزینه سرمایه واقعی. 38

2-3-2-2 هزینه ضمنی سرمایه 39

عنوان                                                                                                                                                صفحه

2-3-3 مفهوم و محاسبه هزینه سرمایه 40

2-3-3-1 هزینه بدهیها 42

2-3-3-2 هزینه سهام ممتاز. 43

2-3-3-3 هزینه سهام عادی و سود انباشته 44

2-3-3-3-1)مدل بدون رشد. 45

2-3-3-3-2)مدل رشد گوردون. 46

2-3-3-3-3 مدل صرف ریسک… 48

2-3-3-3-4 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یا GAPM… 48

2-3-4 اندازه گیری ریسک… 51

2-3-5 ضرایب مورد نظر(هدف) 52

2-3-6 ضرایب نهایی. 52

2-3-7 میانگین موزون هزینه سرمایه 53

2-3-8 چه عواملی بر میانگین موزون هزینه سرمایه اثر می گذارد؟. 56

2-3-9 عوامل تاثیرگذار بر هزینه سرمایه توسط شرکت.. 56

2-3-9-1 سیاست ساختار سرمایه 57

2-3-9-2 سیاست تقسیم سود. 57

2-3-9-3 سیاست سرمایه گذاری.. 57

2-3-10 اهرم. 58

عنوان                                                                                                                                                صفحه

2-3-10-1 اهرم عملیاتی. 58

2-3-10-2 اهرم مالی. 59

2-3-10-3 اهرم مرکب.. 60

2-3-10-4 مزایای تجزیه و تحلیل اهرم  چیست ؟. 60

2-3-11 ریسک… 60

2-3-11-1 ریسک مربوط به شرکت.. 61

2-3-11-2 ریسک مربوط به شرایط اقتصادی.. 61

2-3-12 هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 61

2-3-13 روش های ارزشیابی سهام. 63

2-3-13-1 روش های ارزشیابی سهام بر اساس داراییهای شرکت.. 63

2-3-13-1-1 ارزش اسمی سهام. 63

2-3-13-1-2 ارزش دفتری.. 63

2-3-13-1-3 ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش داراییها 64

2-3-13-1-4 ارزش  تصفیه سهام. 64

2-3-13-1-5 ارزش جایگزینی. 64

2-3-13-2 ارزیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی. 65

2-3-13-2-1 مدل نرخ رشد ثابت.. 65

2-3-13-2-2 مدل دو مرحله ای سود سهام عادی.. 66

عنوان                                                                                                                                                صفحه

2-3-13-2-3 مدل درآمدهای حاصله 67

2-3-14 نسبتهای مالی. 68

2-3-14-1 نسبت نقدینگی. 69

2-3-14-1-1 نسبت سودهرسهم(EPS) 69

2-3-14-1-2 نسبت قیمت به سود هر سهم ( P/E) 70

2-3-14-1-3 سود تقسیمی هر سهم (DPS) 72

2-3-14-1-4 درصد سود تقسیمی. 72

2-3-16 پیشینه پژوهش… 74

2-3-16-1  تحقیقات انجام شده خارج از ایران. 74

2-3-16-2 تحقیقات انجام شده در داخل ایران. 76

فصل سوم : روش شناسی  تحقیق

3-1 مقدمه 78

3-2 روش پژوهش… 79

3-3 فرضیه های تحقیق. 79

3-4 جامعه آماری.. 80

3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 81

3-6 روش گردآوری داده ها 82

3-6-1روش کتابخانه ای.. 82

عنوان                                                                                                                                                صفحه

3-6-2 روش اسنادی.. 82

3-7 روش ها و ابزار تحلیل داده ها 83

3-7-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنف(ناپارامتری) 83

3-7-2 ضریب همبستگی. 83

3-7-3 آزمون معنی دار بودن r2 84

3-7-3-1 آزمون t 85

3-7-3-2 ضریب همبستگی جزئی. 86

3-8 علامات اختصاری متغیرهای پژوهش در جدول زیر ارائه شده است: 86

3-9 تعریف عملیاتی متغییر های پژوهش… 87

3-9-1 متغیر وابسته 87

3-9-1-1 هزینه سرمایه سهام عادی.. 87

3-9-2 متغیرهای مستقل. 88

3-9-2-1 نحوه محاسبه مدیریت سود مصنوعی. 88

3-9-2-2 مدیریت سود واقعی. 89

3-9-3 متغیرهای کنترلی. 92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1   مقدمه 94

4-2  یافته های توصیفی. 96

عنوان                                                                                                                                                صفحه

4-3  یافته های استنباطی. 97

4-3-1  آزمون کولموگروف –  اسمیرنوف(K – S) 98

4-3-2  آزمون همبستگی. 98

4-3-3   آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش… 102

4-3-3   آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی اول پژوهش… 102

4-3-3-2   آزمون استقلال خطاها برای فرضیه فرعی اول پژوهش… 103

4-3-3-3   آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی اول پژوهش… 103

4 – 3 – 4 آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش… 105

4-3-4-1آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی دوم پژوهش… 105

4-3-4-2 آزمون استقلال خطاها برای فرضیه فرعی دوم پژوهش… 106

4-3-4-2 آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی دوم پژوهش… 107

4-3-5 آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش… 109

4-3-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی سوم پژوهش… 109

4-3-5-2   آزمون استقلال خطاها برای فرضیه فرعی سوم پژوهش… 110

4-3-6   آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 113

4-3-6-1  آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 113

4-3-6-2   آزمون استقلال خطاها برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 114

4-3-6-3   آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 115

عنوان                                                                                                                                                صفحه

4 – 4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 117

4-5  خلاصه فصل. 118

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5–1 مقدمه 120

5–2 تفاسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… 121

5–2–1  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش… 121

5–2–2  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش… 124

5–3  محدودیتهای پژوهش… 125

5–4  پیشنهادهای پژوهش… 127

5–4–1  پیشنهاد مبتنی بر نتایج پژوهش… 127

5–4–2  پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 127

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی. 129

ب) منابع انگلیسی. 131

پیوست ها

پیوست الف) اسامی شرکتهای مورد مطالعه در پژوهش… 133

پیوست ب) خروجی SPSS. 135

 

فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول) 3-1(: علامات اختصاری متغیرهای پژوهش… 86

جدول(1-4): علامات اختصاری متغیرهای پژوهش… 95

جدول(2 – 4 ):  شاخصهای آماری متغیرها 96

جدول(3-4): نتایج آزمون کولموگروف –  اسمیرنوف متغیرهای پژوهش… 98

جدول(4 – 4): نتایج آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته. 99

جدول(5 – 4): نتایج آزمون همبستگی متغیرهای کنترل و وابسته. 100

جدول(6 – 4): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی اول پژوهش… 102

جدول(7 – 4): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش… 104

جدول(8 – 4): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش(ANOVA) 104

نگاره(9 – 4): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش… 104

جدول(10 – 4): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی دوم پژوهش… 106

جدول(12 – 4): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش… 107

جدول(13 – 4): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش(ANOVA) 108

نگاره(14 – 4): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش… 108

جدول(15 – 4): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی سوم پژوهش… 110

جدول(17 – 4): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش… 111

جدول(18 – 4): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش(ANOVA) 112

نگاره(19 – 4): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش… 112

جدول(20 – 4): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 114

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول(22 – 4): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 115

جدول(23 – 4): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش(ANOVA) 116

نگاره(24 – 4): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش… 116

جدول(25 – 4): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 117

جدول(1): اسامی شرکتهای مورد مطالعه در پژوهش… 133

 

1-1 مقدمه

درسالهای اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرارگرفته است. مدیریت سود عبارت از مداخله هدفمند در فرایندگزارشگری مالی با توجه به محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری برای به دست آورد سطح موردا نتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود میتواند به صورت افزایش، کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود دارد. برای مثال، اگر شرکتی سود با ثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهندکرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد. بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که  در راستای اهداف خاصی که دنبال می کنند، مبلغ سود گزارش  شده را دستکاری نمایند.

تاکنون اثر مدیریت سود بر روی متغییرهای گوناگونی بررسی شده است که در این پژوهش اثر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی بررسی می شود.

1-2 بیان مسئله

با رشد امورتجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره ی شرکتها، چه به صورت تجارت داخلی و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شد. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه گذاریها و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی آنان، خواهان حسابدهی مدیریت از طریق ارائه اطلاعات و پاسخگوئی در قبال عملکرد خود می باشند. (پور حیدری و همتی، 1383). در این مسیر، اطلاعات حسابداری بخش عظیمی از نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان را تأمین می سازد. بیشتر اطلاعات حسابداری در صورت های مالی اساسی منعکس می شود و اکثر قریب به اتفاق نیاز اطلاعاتی تصمیم گیرندگان از جمله صاحبان سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان با بهره گرفتن ازصورتهای مالی تحقق می پذیرد. یکی از صورت های مالی اساسی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، گزارش سود و زیان می باشد. این گزارش منعکس کننده ی عملکرد واحد تجاری در یک دوره مالی است. مدیران واحدهای تجاری به دلایل مختلف می کوشند تا از طریق کاربرد روش های گوناگون حسابداری، سود دوره مالی را در راستای تأمین سیاست ها و اهداف خود، تغییر دهند.

نظریه ها و شواهد نشان می دهد که نگرانی مدیران درباره عملکرد فعلی خود، سبب می شود که در دستکاری سودهای دوره جاری انگیزه داشته باشند (پائولز و همکاران[1] ، 2004؛ رودریگز پرز و وان همن[2] ، 2009). این نزدیک بینی مدیریت از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران خارجی و تحلیل گران معمولاً زمانی که انتظارات خود را درباره سودهای آتی شکل می دهد به سودهای دوره جاری متکی می شوند و انواع مختلفی از تعهدات قراردادی ( مانند قرارداد طرح پاداش و قراردادهای بدهی) در بسیاری از موارد به سودهای دوره جاری مرتبط می باشد. تاجاییکه مدیران با تقویت عملکرد فعلی مانند قیمت سهام انگیزه دارند تا سودهای دوره جاری را از طریق استقراض سودهای آتی برای استفاده در دوره جاری، بیشتر نشان دهند (کیم و سوهن ، 2013). سودهای دوره جاری می تواند به دو طریق مدیریت شوند: ابتدا، مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری تحت اصول کلی پذیرفته شده حسابداری دستکاری کنند. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری معمولاً در پایان سال مالی زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی کامل می شود، رخ می دهد. در حالی که مدیریت سود واقعی بطور مستقیم بر میزان اقلام تعهدی اختیاری تاثیر دارد آن بطور مستقیم جریانهای نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. دوم، مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از طریق تحریف فعالیت های واقعی، دستکاری کنند. بطور ویژه، آنها می توانند زمانبندی و مقیاس فعالیت های واقعی همچون تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را در طول دوره حسابداری برای دستیابی به اهداف خود، تغییر دهند. برای مثال، سودهای گزارش شده می توانند بطور موقت با تسریع زمان تولید و فروش، از طریق کاهش هزینه های اختیاری و یا با به تعویق انداختن زمان رویدادها، افزایش یابد. مطابق تحقیقات روی چودهری (2006)، این فعالیت های مدیریت در عملیات واقعی که نوعی انحراف از شیوه های عادی تجاری با هدف اولیه دستکاری سودهای دوره جاری می باشد، به عنوان مدیریت سود واقعی نامیده می شود. او بیان می کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می کنند، لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. روش های دستکاری فعالیت های واقعی مانند کاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش فروش و یا کاهش مخارج اختیاری در بحران های اقتصادی، از جمله رو شهای بهینه ای هستند که به مدیران کمک می کنند. ولی اگر مدیران به صورت گسترده و غیرعادی به استفاده از روش های مذکور علاقه نشان دهند، در واقع آنها به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایه گذاران خبره و آگاه دستکاری فعالیت های واقعی را محدود می کنند. بنابراین اگرچه مدیران با انجام چنین فعالیت هایی می توانند به سودهای موردنظرشان در کوتاه مدت دست یابند لیکن آن ها در بلندمدت نخواهند توانست ارزش شرکت را افزایش دهند.

کیم و سوهن1 (2013)، بیان می کنند که فعالیت های در جهت مدیریت سود واقعی به دو دلیل هزینه سرمایه را افزایش می دهد. ابتدا، مدیریت سود واقعی یک جنبشی را در سودهای گزارش شده ایجاد می کند به این خاطر که نه تنها اقلام تعهدی اختیاری تحت تاثیر قرار می گیرنذ بلکه جریان های نقدی از طریق دستکاری در فعالیت های مربوط به عملیات واقعی تحریف می شوند. دوم، کشف و شناسایی مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت سود مصنوعی مشکل تراست. در نتیجه مدیریت سود واقعی ممکن است از طریق مکانیزم های حاکمیتی خوب محدود نشود (جاقی و همکاران ، 2009). لامبرت و همکاران 2(2007)، پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران خارجی نرخ بازده بالایی برای شرکت هایی با سودهای بالا و سطح پایین جریان نقد مورد انتظار، تقاضا میکنند. علاوه بر این، ارزیابی سرمایه گذاران خارجی از عملکرد شرکت مشکل خواهد بود. در نتیجه مدیران می توانند از جه نقد زمانی که عملکرد خوب شرکت بوسیله مدیریت سود واقعی پوشانده شده است، سوء استفاده کنند. این فرصت های مدیریتی باعث می شود سرمایه گذاران خارجی سطح وجه نقد آتی مورد انتظار را برای کم کردن مدیریت سود واقعی شرکت، ارزیابی کنند. بنابراین آنها پیش بینی می کنند که مدیریت سود واقعی یک رابطه مثبت با هزینه سرمایه بعد از کنترل تاثیرات مدیریت سود مصنوعی داشته است.

اورت و واگن هوفر[3]  (2005)، نشان دادند زمانی که مدیران با استانداردهای حسابداری سخت گیر مواجه هستند یا زمانی که استانداردهای حسابداری به صورت دقیق اجرا می شوند، مدیران از رویکرد مدیریت سود مصنوعی به مدیریت سود واقعی تغییر رویکرد می دهند. همچنین نتایج نظر سنجی گراهام و همکاران  (2005)، آشکار کرد که اکثر مدیران تمایل دارند که زمان بندی پروژه های سرمایه گذاری جدید را برای دستیابی به اهداف سودآوری خود به تاخیر اندازند. این تاخیر ممکن است پیامدهای منفی بر ارزش شرکت در بلند مدت داشته باشد. لامبرت و همکاران (2007)، پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران خارجی نرخ بازده بالایی برای شرکت هایی با سودهای بالا و سطح پایین جریان نقد مورد انتظار دارند. بنابراین با توجه به تحقیقات لامبرت و همکاران (2007)، کیم و سوهن (2013)؛ که انتظار دارند مدیریت سود واقعی رابطه مثبتی با هزینه سرمایه دارد این سوال بوجود می آید که در مجموع مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد؟

1-3 اهداف تحقیق

نتایجی که از این پژوهش بدست خواهد آمد می تواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و تخصیص اعتبار، یاری کند. بنابراین سرمایه گذاران و اعتباردهندگان خواهند توانست اعمال مدیریت را از طریق دستکاری و تاثیری که بر هزینه سرمایه دارد، مشاهده کنند.

1-4 اهداف اصلی

1-4-1 بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

1)  بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با بهره گرفتن از جریان نقد عملیاتی غیر عادی بر هزینه سرمایه سهام عادی.

2) بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با بهره گرفتن از هزینه های غیر عادی تولید بر هزینه سرمایه سهام عادی.

3) بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با بهره گرفتن از هزینه های اختیاری غیر عادی بر هزینه سرمایه سهام عادی.

1-4-2 بررسی تاثیر مدیریت مصنوعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

1) بررسی تاثیر مدیریت سود مصنوعی با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه سهام عادی.

1-5 اهمیت وضرورت انجام تحقیق

با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختلاف نظر تئوریسین ها و افراد حرفه ای در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالشهایی روبرو می سازد. علاوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق انتخاب مدیریت از میان روش های مختلف حسابداری، احتمال وجود دستکاری سود وگمراه نمودن افراد در تصمیم گیری هایشان وجود دارد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن انتشار سهام عدالت شرکت های بورس در بین تمام اقشار جامعه، که طی سالهای اخیر در ایران صورت پذیرفته و با در نظرگرفتن میزان فهم و آشنایی هر یک از گروه های جامعه با مسائل مالی، لزوم ارائه اطلاعات صحیح و شفاف سازی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب که نتایج کلان اقتصادی را به دنبال دارد، لازم و ضروری می نماید. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مطرح  بوده است و تحلیلگران مالی، عموما سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. علاوه براین، فعالیت هایی که در جهت مدیریت سود صورت می گیرد، هزینه حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک عامل مهم در تعیین تصمیمات سرمایه گذاران در جهت تخصیص منابع محسوب می شود. بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از لحاظ نظری، مدیریت سود نه تنها در بازارهای غیرکارآی سرمایه، که در بازارهای کارآی سرمایه نیز وجود دارد. هدف کلی این پژوهش کمک به شناسایی برخی از ابزارهای مورد استفاده جهت اعمال مدیریت سود در راستای تعیین تصمیمات سرمایه گذاران در جهت تخصیص بهینه منابع می باشد.

 1-6  قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی: بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو زمانی: داده های لازم از فروردین سال 1386تا پایان اسفند 1390می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق :شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7  فرضیه های تحقیق

در این پژوهش، شش فرضیه مورد برسی قرار گرفته است که شامل دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

â فرضیه اصلی اول: مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی اول: مدیریت سود واقعی با بهره گرفتن از جریان نقد عملیاتی غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دوم: مدیریت سود واقعی با بهره گرفتن از هزینه های تولید غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی سوم: مدیریت سود واقعی با بهره گرفتن از هزینه های اختیاری غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.

â فرضیه اصلی دوم: مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی چهارم: مدیریت سود مصنوعی با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.

نکته حائز اهمیت این است که آزمون فرضیه ها بطور جداگانه برای هر یک از فرضیه های فرعی صورت می پذیرد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 148

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.