رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری ومدیریت

پایان  نامه جهت اخذ  درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1مقدمه. 3

2-1 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه ‏های تحقیق.. 8

1-6 روش تحقیق.. 8

1-7 قلمرو تحقیق.. 8

1-7-1) قلمرو زمانی: 8

1-7-2) قلمرو مکانی: 8

1-7-3) قلمرو موضوعی: 9

1-8 متغیرهای اصلی تحقیق.. 9

1-9 ساختار تحقیق.. 13

1-10 خلاصه فصل.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. 17

2-2-1 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد. 19

2-2-2 تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. 21

2-2-2-1 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه جنسن (1986 ) 21

2-2-2-2  تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن  (1989 ) 21

2-2-2-3 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(1991 ) 21

2-2-2-4 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه آرزاک… 22

2-2-3 ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. 22

2-2-4 اهمیت جریان های نقد آزاد. 23

2-2-5 کاربرد جریان های نقد آزاد. 24

2-2-6 نسبت های جریان نقد آزاد. 25

2-2-6-1 جریان نقد آزاد هر سهم. 25

2-2-6-2 بازده جریان نقد آزاد. 26

2-2-6-3 نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. 26

2-2-7  عوامل تعیین كننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. 27

2-2-7-1 اهرم مالی.. 27

2-2-7-2 فرصت‌های سرمایه‌گذاری.. 27

2-2-7-3 اندازه 27

2-2-7-4 روابط بانکی.. 27

2-2-8 جریان نقد آزاد و مدیریت سود. 28

2-3 مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 30

2-3-1 مالکیت نهادی.. 34

2-3-2 اندازه هیئت مدیره 36

2-3-3 درصد مالکیت مدیران. 36

2-3-4  استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) 37

2-3-5  تفكیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی.. 40

2-4 مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت… 41

2-5 پیش بینی سود. 42

2-5-1 تکنیک های پیش بینی.. 44

2-5-2 مدل های پیش‌بینی.. 45

2-5-3 مدل میانگین متحرک… 45

2-5-4 مدل نمو هموار ساده 45

2-5-5 مدل نمو هموار دوبل.. 46

2-6 پیشینه تحقیق.. 46

2-7 خلاصه فصل.. 60

فصل  سوم: روش  تحقیق.. 66

3-1 مقدمه. 67

3-2 روش تحقیق.. 67

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 68

3 -4 روش گردآوری اطلاعات… 68

3 -5  جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 69

3 -6  فرضیه‌های تحقیق.. 71

3 – 7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها 72

3– 8 مدل تحقیق.. 73

3 – 9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 77

3 – 10 مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری.. 77

3 -10-1 مدل رگرسیون. 78

3- 10 -2 آزمون خطی بودن. 79

3 -10-3 آزمون خود همبستگی.. 79

3 -10-4 آزمون همسانی واریانس‌ها 80

3 -10- 5  آزمون نرمال بودن پسماندها 81

3- 10-6 همبستگی.. 81

3 -10-7 ضریب همبستگی (r) 81

3 –10- 8 ضریب تعیین (2r) 82

3- 11 خلاصه فصل.. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 84

4-1 مقدمه. 85

4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. 86

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 88

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 90

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 90

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 91

4-5 ناهمسانی واریانس…. 91

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس…. 92

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس…. 92

4-6 بررسی وجود هم خطی.. 96

4-6-1 راه های تشخیص هم خطی.. 96

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 97

4-8 خلاصه فصل.. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 99

5-1 مقدمه. 100

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 100

5-3 تحلیل نتایج.. 100

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 104

5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی.. 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 105

منابع ومأخذ. 106

پیوست و ضمائم. 111

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام. 19

جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد. 20

جدول2-3: خلاصه تحقیقات انجام شده 61

جدول 3 – 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک… 70

جدول 3 – 2: صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. 70

جدول 3-3: نحوه اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق.. 72

جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 86

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 87

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 89

جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها 90

جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق.. 91

جدول 4-6 شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق.. 92

جدول 4-7: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. 93

جدول 4-8: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. 94

جدول 4-9: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. 95

جدول 4-10 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. 97

جدول 4-11 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش…. 98

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده 20

نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO.. 88

 

 


چکیده:

امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل 144 شرکت در طی دوره زمانی 1387 لغایت 1392 می باشد که آن را با بکار‌گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می‌دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش‌بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش‌بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش‌بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش‌بینی سود


 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 1-1مقدمه

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش‌بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[1]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل‌ جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شركتی و اندازه شرکت برای پیش‌بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌‌ها به شمار می‌رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(1968) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان‌های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه‌هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می‌شود. این پروژه‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان‌های نقدی خروجی است (جنسن، 1986). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[2] نشان می‌دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[3] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه‌گذاری شركت در فرصت‌های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به‌ دوره‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، امری كه در بسیاری از شركتهای نوپا طبیعی است.درصورتی‌كه سرمایه گذاری‌های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان كسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[4]، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می‌یابد، مدیران انگیزه‌ای برای شرکت در پروژه‌هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، 1986). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[5] (2005) این استدلال را مطرح کرده‌اند که این پروژه‌ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[6]، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد صالح[7]، 2008).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[8]، 2013). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[9]، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ وو[10]، 2004).

وو (2004) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[11] (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ[12]، 2008). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[13]، 1994). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[14]، 2007). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، 2005). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می‌شوند (جاگی و گل[15]، 1999).

با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت‌های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[16] (2008)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.

این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود‌های شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟


 

1-3 ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش‌بینی است. پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش‌بینی سود واحدهای تجاری می‌باشد.

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله‌ی تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد (یودیانتی، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388).

بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سود‌های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه‌ی نگهداری وجه نقد و هزینه‌ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، 1390).

جدایی مدیریت از مالكیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی كه مالكیت و كنترل را در شركت‌ها از یكدیگر جدا می‌كند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شركت‌ها می‌شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (2004) به‌ این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولیدشده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، 2008).

بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می‌یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شركت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شركت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت كنترل آن افزایش می‌دهد. همچنین، شركت‌های بزرگ‌تر تمایل به پراكندگی بیشتر مالكیت سهامداران دارند كه به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌كند. علاوه بر این، شركت‌های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی كه نیاز است خریداری شوند، با احتمال كمتری در معرض تملك‌های ناخواسته قرار می‌گیرند. بنابراین، انتظار می‌رود كه مدیران شركت‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند كه منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می‌شود (بروخ و همکاران، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005).

در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (2008)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، 2008).


 

1-4 اهداف تحقیق

بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  

بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران.    

بررسی اندازه شرکت بر پیش‌بینی سود، در شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.      

[1] Free cash flow

[2] Free cash flow positive

[3]Free cash flow negative

[4]Yvdyanty et al.     

[5] Chang et al.

[6] Bakytbek et al.

[7] Rahman et al.

[8]Al dehmari ahmed et al.

[9] Burroughs et al.

[10] Wu

[11] Paulina et al.

[12]Oswald et al.

[13] Vvgt

[14] Dittmar et al.

[15] Jagy et al.

[16]Harfvrd et al.

تعداد صفحه :50

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.