رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های  ملت استان کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 گرایش : حسابداری

 عنوان:

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های  ملت استان کرمانشاه

   زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 5

1-5-اهداف تحقیق 7

1-6-فرضیات تحقیق 7

1-7-قلمرو تحقیق 7

1-7-1- قلمرو موضوعی 7

1-7-2-قلمرو زمانی 7

1-7-3-قلمرو مکانی 8

1-8-تعاریف واژگان و اصطلاحات 8

فصل دوم: موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 13

2-2- ادبیات موضوع 13

2-2-1-تاریخچه بانکداری 13

2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن 13

2-2-3- وظایف محوله بانکها 14

2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد) 16

2-4- شاخص های ارزیابی بانکها 16

2-4-1- شاخصهای عملکردی 16

2-4-1-1- شاخصهای غیرمالی 17

2-4-1-2- شاخصهای مالی 19

2-5- شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی 21

2-6- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 24

2-6-1- The Banker……. 24

‫2-6-2- ﺷﺎﺧﺺ ‪CAMEL 24

‫2-6-2-1- ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 25

2-6-2-2-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ 25

‫2-6-2-3-ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 25

2-6-2-4-درآﻣﺪﻫﺎ 26

‫ 2-6-2-5- ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ 26

2-7- توضیحاتی در باره ی سیستم رتبه بندی کملز 27

2-7-1- سیستم رتبه بندی کملز در حوزه بانکداری اسلامی 28

2-8- درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ( (BSFRSﺗﻮﺳﻂ مودیز 29

2-8-1- ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس‪BSFR 29

2-9- روش های رتبه بندی 31

2-10- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر 31

‫ 2-10-1- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان 31

‫ 2-10-2- ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ 32

2-11- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری 32

2-11-1- سرمایه فکری 34

2-11-2- مدیریت سرمایه فکری 35

2-11-3- سرمایه فکری و اجزای آن 35

2-11-4- ویژگیهای سرمایه فکری 36

2-11-5- عناصر سرمایه فکری 36

2-11-5-1- سرمایه انسانی 37

2-11-5-2- اجزاء سرمایه انسانی 39

2-11-5-2-1- قابلیت های کارکنان 39

2-11-5-3- سرمایه رابطه ای 45

2-11-5-4-سرمایه ساختاری 52

2-11-5-4-1- اجزاء سرمایه ساختاری 54

2-11-6- معیارهای سرمایه های فکری 59

2-11-7- اهمیت سرمایه فکری در بافت غیرانتفاعی 60

2-11-8- مقایسه دو رویکرد در مدیریت سرمایه فکری 62

2-11-9- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 63

2-11-10-روش های اندازه گیری سرمایه فکری 64

2-11-11- مدیریت سرمایه فکری پس از اندازه گیری سرمایه ها 66

2-11-12- گزارشگری سرمایه فکری 66

2-11-13- سیر تکامل و روش‌های سنجش سرمایه فکری 67

2-12- پیشینه تحقیق 69

2-12-1- مطالعات داخلی 69

2-12-2- مطالعات خارجی 76

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1-مقدمه 81

3-2- روش تحقیق 81

3-3-روش گردآوری داده ها 82

3-4 -ابزار گردآوری داده ها 82

3-5-روایی ابزار جمع آوری داده ها 83

3-6-پایایی ابزار جمع آوری داده ها 84

3-7- جامعه آماری 85

3-8 -تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 85

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه‏ 91

4-2-توصیف داده های جمعیت شناختی 91

4-2-1-اطلاعات مربوط به سن 92

4-2-2-اطلاعات مربوط به جنسیت 93

4-2-3-اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی 94

4-2-4-اطلاعات مربوط به سابقه کاری 95

4-3-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه های جمعیت شناختی 96

4-3-1-آزمون میانگین برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه جنسیت 96

4-3-2-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سن 96

4-3-3-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه تحصیلات 97

4-3-4-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سابقه کاری 98

4-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق 99

4-5-تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها 100

4-5-1-آزمون فرضیه فرعی اول 103

4-5-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 104

4-5-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 105

4-5-4-آزمون فرضیه اصلی تحقیق 107

4-6-نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق 107

4-7-بررسی برازش مدل پژوهش 108

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 111

5-2-نتایج فرضیه های پژوهشی 111

5-2-1-فرضیه فرعی اول 111

5-2-2-فرضیه فرعی دوم 112

5-2-3-فرضیه فرعی سوم 113

5-2-4-فرضیه اصلی 113

5-3-پیشنهادهای تحقیق 114

5-3-1-پیشنهادهای کاربردی 114

5-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آینده 117

5-4-محدودیت های تحقیق 118

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 121

منابع لاتین: 124

پیوست ها

چکیده انگلیسی: 130

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی و از حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان کرمانشاه می باشد که تعداد اعضای جامعه مورد بررسی بالغ بر 407 نفر می باشد.که با روش نمونه گیری دردسترس تعداد 205 پرسشنامه پخش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای جمع‌ آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه مقاله پیری و همکاران (2013) که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 83 درصد) بین نمونه توزیع گردید. در این پژوهش به منظور بررسی روابط مطرح شده بین متغیرهای تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است.

نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری و هر سه بعد آن شامل (سرمایه انسانس، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه داشته و تمام فرضیه های مطرح شده پذیرفته شده است.

کلیدواژه: سرمایه فکری ،صنعت بانکداری ، عملکرد بانک‌ها، بانک‌های ملت، تاثیر سرمایه

1-1- مقدمه

قرن 21 قرن اقتصاد دانش محور است. در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در نتیجه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. با رشد اقتصاد دانش محور، به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها هستند. بنابراین سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری)مورد علاقه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است و افشای آنها در تصمیم گیری این دو گروه نقش برجسته ای را ایفا می­ کند. منظور از سرمایه فکری، توسعه و به کارگیری منابع دانش در شرکت­ها است از این رو در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه فیزیکی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد دانش محور است، افزایش شناخت و به کارگیری سرمایه فکری به شرکت ها کمک می کند تا کاراتر، اثربخش تر، پربازده تر و نوآورتر باشند(دارابی، 1391، 106).

فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می‌دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در­جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می‌سازد.

در این فصل موضوعاتی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق(موضوعی، زمانی، و مکانی) و تعریف عملیاتی واژگان تحقیق بیان می‌شود.

1-2-بیان مسئله

تا اوایل دهه ی 1950، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می­پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه ­های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسبتری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی­ های نامشهود(فکری) سرچشمه می­گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود(فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود. مهم ترین مسأله در زمینه ی دارایی های نامشهود، چگونگی مفهوم سازی، درک، ارزیابی و اندازه ­گیری این دارایی هاست. ابزارها و روش شناسی های مدیریت دانش به سازمان­ها کمک می کنند تا توانمندی­ها و قابلیت های خود را برای حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار و در نهایت دستیابی به اقتصاد دانش مدار، تحلیل و شناسایی کنند. چنین ارزیابی هایی می تواند اقتباس عملکردها و راه های مناسب، و هم چنین رشد نظام های دانشی ملی را برای توسعه ی همه جانبه تسهیل کند. از این روی، برای ایران که در سند چشم انداز 20 ساله ی خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، اقتصاد مبتنی بر دانش می باید ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت­هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه ی چهارم توسعه باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. از کاستی های نظام بانکی کشور، ساختار دولتی آن است. در بحث ساختاری، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه ی آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می باید در دستور کار قرار گیرند. هر چند گام هایی در حوزه ی منابع انسانی، مدیریت دانش، آموزش و ساختار درون سازمانی در بانکداری کشور برداشته شده است، به نظر می رسد که این گام ها از انسجام و ارتباط کافی برخوردار نیستند. بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند. بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه ی فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه ی فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی­، بهره گیری از سرمایه ی فکری و دانش روز، عرصه­ گسترده ای است. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد(فطرس و بیگی، 1389، 102).

درتحقیق حاضر، یک مساله اصلی وجود­دارد وآن این است که سرمایه فکری چه تاثیری بر صنعت بانکداری و عملکردبانک‌های ملت استان کرمانشاه دارد؟

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

در دوره صنعتی، بهای اموال، ماشین آلات، تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات، در اقتصاد جدید، ارزش اقتصادی و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری و نه از مدیریت دارایی های مشهود ناشی می شود. شدت این موضوع به اندازه ای است که برآورد شده در حدود 50 تا 90 درصد ارزش ایجاد شده به وسیله شرکت های موجود در اقتصاد امروزی، از مدیریت سرمایه فکری حاصل می شود. بنابراین، برای رقابت در اقتصاد به شدت مبتنی بر دانش فناوری، اختصاص قسمت اعظم رشد به منابع تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان و فناوری جدید، الزامی به نظرمی رسد. به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها و نهادها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند. در عصرحاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است(دعایی و همکاران، 1393، 93).

1-4-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

چارچوب نظری پایه و اساس تحقیق می‌باشد که تمام طرح و پروژه تحقیق روی آن قرار داده می شود و یک شبکه کامل و توسعه یافته بین متغیرهایی است که با بهره گرفتن از منبع و بررسی پیشینه تحقیق مشخص شده اند.

تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده اند. تحقیق فطرس و بیگی با هدف بررسی مولفه ­های سرمایه فکری و روابط داخلی آنها بر صنعت بانکداری به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و­ معناداری بین مولفه ­های سرمایه فکری با صنعت بانکداری وجود دارد(فطرس و بیگی، 1389). زرنلر و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که انباشت سرمایه فکری تاثیر زیادی بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد به طور مشخص، تحقیق آنان نشان داد که بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری که از انباشت سرمایه ی فکری بیشتری در جنبه های سرمایه ی ساختاری، سرمایه ی کارکنان(انسانی) و سرمایه ی مشتری برخوردارند، در مقایسه با بنگاه هایی که فاقد چنین سرمایه ای هستند، بهتر است. یوند و اسنل(2004) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با عملکرد و بین سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد (همان منبع، 105). نتایج تحقیقات بونتیس و همکاران نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه  ساختاری و سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد(بونتیس و همکاران، 2000)[1]. چن و همکاران[2] در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه ساختاری و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(چن و همکاران، 2004). شهریاری(2007) در پژوهشی به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری وجود دارد و بر این اساس ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و عملکرد سازمانی وجود دارد و همین طور میان سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد(ناظم و مطلبی، 1390). نتایج تحقیق دستگیر و همکارانش نشان داد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد(دستگیر و همکاران، 1393).

1-5-اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق

شناخت تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک­های ملت استان کرمانشاه

اهداف فرعی تحقیق

شناخت تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

شناخت تاثیر سرمایه مشتری(رابطه ای) بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

شناخت تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

1-6-فرضیات تحقیق

فرضیه‌ اصلی :

سرمایه فکری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد

فرضیه‌های فرعی :

  1. سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
  2. سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
  3. سرمایه رابطه ای بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.

 

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه منابع انسانی می باشد.

1-7-2-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق بازده زمانی تابستان و پاییز 1393می باشد.

1-7-3-قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق بانک های ملت استان کرمانشاه می باشد.

 

1-8-تعاریف واژگان و اصطلاحات

عملکرد سازمانی

عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دست آوردهای کسب شده است(بیاضی طهرابند و همکاران، 1388، 50).

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران[3] ارائه شده است: فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

  • کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین.
  • اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است(نیلی و همکاران، 2002، 8).

سرمایه فکری

سرمایه ی فکری یک سازمان دارایی ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن ها به فرایندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می پردازد(فطرس و بیگی، 1389، 103).

سرمایه ی فکری نیروی محرکه ی اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند(چهارباغی و کریپس، 2006، 32)[4].

سرمایه انسانی

بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند(بونتیس و همکاران، 2000، 89).

سرمایه ساختاری

بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می سازد، معرفی می کند(بونتیس و همکاران، 2000، 89).

سرمایه مشتری

سرمایه­ مشتری هر دوی ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش بالقوه ی آتی  این روابط را در بر می گیرد. به همین دلیل، سرمایه ی مشتری در دانش مکتوم در کانال های بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو مواردی هم چون علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، نقاط دستیابی مشتریان و قراردادهای تجاری را شامل می شود(بونتیس و همکاران، 2000، 89).

 

تعریف عملیاتی سرمایه انسانی: این متغیر طبق سوالات 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های شایستگی کارکنان، برنامه های آموزش، استخدام بهترین متقاضیان شغل، مهارت های کارکنان، یادگیری سازمانی .

تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری: این متغیر طبق سوالات 6 تا 10 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های دانش سازمانی، درآمد کارکنان، شکاف دانش، کارکنان بانک  و جو سازمانی.

تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای: این متغیر طبق سوالات 11 تا 18 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های وفادار ، ارزش افزوده ، نیاز مشتریان ، نسبت درآمد.

تعریف عملیاتی عملکرد بانک: این متغیر طبق سوالات 19 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های سرمایه مشتریان ، مراجعه مشتریان ، جذب سپرده ، کیفیت خدمات

 

عملکرد:عبارت است از چگونگی انجام وظایف و فعالیت‌ها و نتایج حاصل از آن، به عبارت دیگر عملکرد عبارت است از تعیین این که آن وظایف چگونه باید انجام شود؟برای بهبود آن‌ ها چه بایدکرد؟ و چگونه می‌توان به اهداف دست یافت( فلون ، برون ، 2011).

طبق آخرین تعریف بانکداری در دنیا این طور تشریح شده بانکداری یعنی  روانشناسی و  فن بانکداری بنابراین سرمایه فکری ارتباط مثبتی می تواند با عملکرد در بانک داشته باشد.

در یک بانک منابع پولی یک بدهی محسوب می شود منابع به گران قیمت شامل سپرده های مدت دار، میان مدت شامل سپرده های کوتاه مدت بدون سررسید و ارزان قیمت شامل­: حساب­های قرض الحسنه حواله های (جاری) تقسیم می­ شود.

حال اگر بیشتر منابع یک بانک از شکل گران قیمت باشد اصطلاحاً به آن پول داغ می گویند و نگهداری آن باعث افزایش در بدهی­های ترازنامه های یک بانک می­ شود در این راستا بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان مثلث منابع و مصارف به کلیه بانک­ها ابلاغ کرده  که شامل :

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز تنها سازمانها و شرکتهایی می توانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دست بزنند که بتوانند به نیازمندیهای مشتریان خود توجه کنند و بتوانند در این راستا رضایت مندی آنها را فراهم نمایند، که این مسأله خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. بانک نیز به عنوان سازمانی که در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و شکوفایی کشور ایفا می نماید، بایستی در جهت بررسی نیازمندیهای مشتریان در خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد گام های مؤثر و مفیدی را بر دارد. برای ایجاد رقابت درمؤسسات بانکی، تأکید بیشتر بر روی عملکرد عملیاتی داخلی مورد نیاز است. این بدین معنا است که لازم است تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل سازمان را به اهداف شرکت وصل کند تعیین کنیم. (جعفر نژاد و همکاران،1389،2)

بنابراین از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانکها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد(طلوعی اشلقی ، 1390 ،1)

 

2-2- ادبیات موضوع

2-2-1-تاریخچه بانکداری

با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. به علاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای رهبر پروتستانها به افزایش فعالیتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.

2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن

بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

بانک­ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز­کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می­نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای   سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند(رحیمی سجاسی، 1387 ،2)

2-2-3- وظایف محوله بانکها

به ‌دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیربانکی، بانکها بزرگترین و مهم‌ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود 93 درصد کل نقدینگی جامعه را به ‌صورت سپرده جذب نموده است.

بنا بر آخرین آمار اعلام شده نظام بانکی دولتی حدود 93 درصد کل سپرده‌های مردم را جذب کرده است. هرچند بانکهای تجاری و تخصصی متفاوتی این­حجم سپرده را دریافت کرده‌اند؛ اما به­ ‌جهت نحوه سازماندهی بیانگر این نکته مهم است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است. با دولتی شدن بانکها حجم وسیعی از عملیاتهای غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به اینکه اغلب وجوه مربوط به این عملیاتها از سپرده‌های مؤثر بانک به‌ حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانکها محل سؤال است. در سال 82 حدود 200 میلیون قبض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن با هزینه هر قبض 20 ریال، توسط سیستم بانکی دریافت شده است. در ضمن بانک ملی علاوه بر قبوض بالا حدود 7 میلیون قبض مربوط به گواهینامه، 13 میلیون قبض جریمه و 10 میلیون قبض مربوط به شهرداری نیز دریافت نموده است(امیری و همکاران ،1384، 262).

2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد)

اولین سیستم های سنجش عملکرد واحدهای انتفاعی، مثل آنهایی که به وسیله دوپونت[1] و جنرال موتورز[2] در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخصهای مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهای خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال 1951، وقتی که رالف کوردینرز[3] ، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک مأموریت یافت یک گروه کاری سطح بالا برای سنجه های کلیدی عملکرد شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوری، این کار سهم بازار، بهره وری، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد. در ادبیات ارزیابی عملکرد، موضوعات مختلف و مثال های موفقی درباره مدیریت عملکرد وجود دارد. رتبه بندی سنتی عملکرد بر پایه عوامل ثابت و ساده ای مانند بازگشت های مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه بندی عملکرد از این طریق ممکن نیست دقیقاً مؤسسات را برای پیگیری عملکرد بالا شرح دهد. معیارهای غیر مالی مانند رضایت مشتری، روابط کارگر و جامعه برای پیروزی استراتژی بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود برای رتبه بندی عملکرد ممکن نیست نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می­ کند نه ثابت می کند کدام یک بیشترین سود را دارند ارزیابی عملکرد بانک میتواند متغیر و متضاد باشد(جعفر نژاد و همکاران،1389،3).

1-Dupont

2-GM

[3]Kordynerse

[4] Chaharbaghi & Cripps

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.