رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

 

رشته: حسابداری

 

موضوع پایانامه:

 

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

بهار 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات.. 2

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 5

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-5 قلمرو پژوهش… 7

1-6 کاربران پژوهش… 7

1-7 سوالات تحقیق: 8

8-1 فرضیات‏ تحقیق: 8

1-9 روش تحقیق.. 8

1-10جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 9

1-11 واژگان. 9

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2  ساختار مالکیت.. 13

2-3 مبانی تئوری ساختار مالکیت.. 13

2-3-1 تئوری حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی.. 14

2-3-2 مفهوم حاکمیت شرکتی.. 14

2-3-3 نظریه نمایندگی.. 15

2-3-4 تئوری تضاد منافع. 15

2-3-5 تئوری عدم تقارن اطلاعاتی.. 18

2-4 ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده 19

2-4-1 تعریف مالکیت نهادی.. 19

2-4-2 پیامدهای وجود سهامداران نهادی.. 20

2-4-3  تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی.. 21

2-4-3-1  فرضیه نظارت کارا 21

2-4-3-2 فرضیه همسویی استراتژیک… 21

2-5 تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی.. 21

نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکت ها 22

2-6 سود سهام. 22

2-6-1  تقسیم سود. 23

2-6-2  سود نقدی.. 25

2-7- سیاست تقسیم سود و تئوریهای آن. 26

2-8 مدل های نظری و تجربی تقسیم سود. 28

2-8-1  مدلهای مبتنی بر اطلاعات کامل: عامل مالیات.. 28

2-8-2 مدلهای مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 29

2-8-2-1 مدلهای پیام رسانی.. 29

2-8-2-2 مدلهای مبتنی بر هزینه نمایندگی.. 29

2-8-2-3 مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد. 30

2-8-3 مدلهای رفتاری.. 30

2-8-3-1 بررسی رفتار مدیران. 31

2-8-3-2 مدلهای رفتاری نظری.. 32

2-9  چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود. 32

2-10 مبانی نظری تقسیم سود. 34

2- 10 – 1 چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟. 34

2-10-2 عوامل موثر بر تقسیم سود. 35

2-10-3 خط مشی های تقسیم سود. 36

2-11  نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی.. 37

2-12 بورس اوراق بهادار تهران. 39

2-13 هموارسازی سود. 41

2-13-1 تعاریف هموارسازی سود. 41

2-13-2 اهداف وانگیزه های هموار سازی سود. 43

2-13-3 انواع هموارسازی سود. 45

2-13-4  روش های هموارسازی سود. 45

2-13-5 عوامل موثر بر هموار سازی سود. 47

2-13-5-1 اندازه شرکت و هموار سازی سود : 47

2-13-5-2 سود آوری و هموار سازی سود : 48

2-13-5-3 نوع  صنعت و هموار سازی : 49

2-13-5-4 فعالیت صادراتی و هموار سازی سود : 49

2-14پیشینه تحقیق.. 50

2-14-1پیشینه خارجی.. 50

2-14-2 پیشینه داخلی.. 53

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 57

مقدمه: 58

3-1- روش شناسی.. 58

3-2- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش… 59

3-4 – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات.. 60

3-4-1 روش مطالعه نظری (کتابخانه ای). 60

3-4-2 روش میدانی.. 61

3-5- متغیرهای تحقیق.. 61

3-6- سوالات تحقیق.. 63

3-8  فرضیه های تحقیق.. 64

3-7- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 64

3-8- روایی ابزار گردآوری داده ها 65

3-9- ضریب تعیین.. 65

3-10-آزمون معنی داری.. 66

3-11- آزمون هاسمن.. 68

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 70

4-1  مقدمه. 71

4-2 جامعه آماری.. 71

4-3 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی.. 71

4-3-1 آزمون ریشه واحد. 71

4-3-2 آمار توصیفی.. 74

4-4 برآورد مدلهای رگرسیون. 75

الف) مدل جونز. 75

تعیین روش برآورد مدل. 75

آزمون هاسمن برای مدل جونز. 76

تخمین مدل. 77

ب) مدل جونز اصلاح شده 77

تعیین روش برآورد مدل. 77

آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده 78

تخمین مدل. 79

ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز). 80

د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز). 80

4-6 نتایج آزمون فرضیه. 81

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 83

5-1 مقدمه. 84

5-2 خلاصه تحقیق.. 84

5-3 فرضیات و نتایج بررسی مدلها: 86

5-4 محدودیت های تحقیق.. 88

5-5پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 88

5-6 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 89

منابع فارسی.. 90

منابع لاتین.. 92

Abstract 95

 


چکیده

شناخت بورس از جنبه های مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده بورس و تغییرات آن، ریسك سرمایه گذاریها را كاهش داده و یا بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران نماید. یكی از معیارهای ارزیابی موفقیت در سرمایه گذاری  وجود بازده های غیرعادی و سود نقدی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری با كمك نرم افزارspss استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 29 شرکت که همگی عضو صنایع شیمیایی و مواد غذایی می باشد که برای سالهای 1385  تا 1390 بررسی شده اند. ونتایج  حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مالکیت مدیریتی  و تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی هر سه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود بودند .

واژگان كلیدی : سود سهام ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ، هموارسازی سود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

1-1مقدمه

موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرایند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می­ کند. بر خلاف آن، فرایند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می­ کند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .

ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.


1-2 بیان مسئله

در دنیای كه با اطلاعات ناكافی و كنترل های هزینه بر سروكار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد.  بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می كنند كه سود سهامداران شان به حداكثر برسد.

یکی از مهمترین روش های افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .

از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرایند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند

تئوری نمایندگی بیان می كند كه مكانیسم های كنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یک راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را كاهش دهد. حسابداری در آمدها یكی از شاخص های اصلی عملكرد مالی یک شركت می باشد. به طور طبیعی امروزه پدیده ی هموارسازی سود توجه محققان ، تنظیم كننده های بازارهای مالی و سرمایه گذاران را به خود جلب كرده است .

هرچند ممكن است دستكاری در سود بر كیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آنها جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد و اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و ممكن است موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری هایی با كارایی اندك گردد . ولی هموارسازی سود، می تواند سودمند باشد چرا كه می تواند ارزش اطلاعاتی سود را با انتقال اطلاعات خصوصی شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن و همكاران 2008).

در تحقیق حاضر سعی بر این است كه علاوه بر ارزیابی انواع هموارسازی سود در شركتهای گروه صنایع شیمیایی و غذایی پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر ساختار مالكیت بر نوع هموارسازی سود شركتها با بهره گرفتن از مبانی نظری ، تئوری های موجود و با كمك داده های آماری مورد بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق می تواند به سهامداران و سایر استفاده كنندگان گروه صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه خواهان سود هموارتری می باشند كمك كنند تا بتواند تاثیر ساختار مالكیت را بر هموار سازی سود بهتر ارزیابی كنند. و بتوانند تصمیم گیری مناسب تری را برنامه ریزی كنند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ساختار نظارت بر شركت ها از طریق نفوذ بزرگترین سهامدار كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تصمیمات مدیریت دارد توصیف می شود. آثار موجود نشان می دهند ساختار مالكیت، انگیزه هموارسازی سود را كاهش می دهد اما فرصت و انگیزه ای برای كنترل سود ایجاد می كند. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق تجزیه و تحلیل این مسئله است كه آیا ساختار مالكیت شركت كه با سه متغیر مالكیت مدیریتی، تمركز مالكیت و مالكیت نهادی اندازه گیری می شود سبب افزایش و تشدید هموارســازی سود می شود یا آنرا كاهش می دهد. در تحقیقات گذشته بدون توجه به نوع فعالیت شركتها همه ی شركتهای پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در تحقیق حاضر بطور اخص تاثیر ساختار مالكیت به صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه ساختار مالكیتی به مراتب پیچیده تر از سایر شركتها را دارا می باشند پرداخته شده است.

سودآوری شركتها كه اغلب از طریق سود گزارش شده مورد بررسی قرار می گیرد از جمله اطلاعات مهمی است كه هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی نیز عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. در شركتهایی كه مالكیت در آن ها بسیار متمركز است این ویژگی می تواند بر مسئله هموار سازی سود تاثیر بگذارد زیرا مالكیت بسیار متمركز ماهیت تئوری نمایندگی را مشخص می كند .

در حقیقت در شركتهای با مالكیت متمركز خطر بزرگی وجود دارد و آن این است كه سهامداران غالب ممكن است از این شرایط به نفع خود سوء استفاده كنند. نقش ساختار نظارت جمعی در گزارش های مالی اطمینان از صحت سیستم مالی و حفظ اعتبار گزارشات مالی می باشد . مكانیسم های نظارت جمعی ساختاری سبب كاهش هموار سازی سود می گردد زیرا كنترل موثری بر مدیریت فرایند گزارش دهی مالی دارند.

برخی تحقیقات نشان می دهند انگیزه مدیریت از هموار سازی سود از طریق مكانیسم های نظارت جمعی كاهش می یابد.

ساختار مالكیت یک شركت یک مكانیسم كنترل و مدیریتی مهم بشمار می رود، بنابراین دارای نقش كنترل در اعمال فشار بر وقوع هموار سازی سود می باشد. آثار موجود نشان می دهد كه ساختارهای مالكیت متفاوت انگیزه های متفاوتی برای كنترل و نظارت بر مدیریت یک شركت دارند. هموار سازی سود با انواع مختلف مالكیت مدیریتی می تواند اثر منفی بر هموار سازی سود داشته باشد یا در اثر سلب مالكیت تاثیرات مثبتی بر هموار سازی سود داشته باشد.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385- 1390 می باشد.

 

اهداف فرعی:

1- بررسی رابطه درصد مالکیت و هموارسازی سود

2- بررسی رابطه تمرکز مالکیت بالا در شرکت با هموارسازی سود

3- بررسی وجود مالکیت نهادی در شرکت با هموارسازی سود 

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.