رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مجتمع علوم انسانی  ، دانشکده حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M .A

گرایش : حسابداری

عنوان

بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها

استاد مشاور

دکتر فروغ حیرانی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده. 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- اهداف و ضرورت تحقیق. 5

1-5- فرضیه های تحقیق. 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق. 7

1-7- قلمرو تحقیق. 8

1-8- روش تحقیق. 8

1-9- جامعه و نمونه آماری. 8

1-10- ابزارگردآوری داده ها. 9

1-11- شیوه تحلیل داده های تحقیق. 10

1-12- تعریف نظری متغیرها. 10

1-13-تعریف عملی متغیرها. 11

1-14- خلاصه فصل. 12

فصل دوم. 13

ادبیات تحقیق. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- قضاوت. 15

2-2-1-  قضاوت حرفه ای. 17

2-2-2- جایگاه قضاوت حرفه ای در حسابرسی. 18

2-2-3- قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابرسی. 18

2-2-4- شاخص های قضاوت حرفه ای. 20

2-2-5- عملکرد قضاوت حسابرسی. 20

2-2-6- عوامل موثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی. 21

2-3- مفهوم رفاه. 24

2-4- مفهوم ماکیاولی گری. 26

2-5- مروری بر تحقیقات گذشته. 30

2-5-1- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم ماکیاولی گری. 30

2-5-1-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 30

2-5-1-2- تحقیق انجام شده در ایران. 32

2-5-2- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم قضاوت حسابرس. 33

2-5-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 33

2-5-2-2- تحقیقات انجام شده در ایران. 38

2-5-3- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم رفاه فردی. 45

2-5-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 45

2-5-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران. 46

2-6- جنبه نوآوری پژوهش. 52

فصل سوم. 53

روش تحقیق. 53

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش تحقیق. 54

3-3- فرضیه های تحقیق. 55

3-4- قلمرو تحقیق. 55

3-5- جامعه آماری و روش نمونه گیری. 56

3-6- روش و ابزارگردآوری داده ها. 57

3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق. 58

3-8-متغیرهای تحقیق و اندازه گیری آنها. 59

3-9- مدل مفهومی تحقیق. 61

3-10- روش تحلیل داده ها. 62

3-11- روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون. 62

3-12- نرمال بودن اجزای خطا. 64

3-13- آزمون خود همبستگی. 65

3-14- رگرسیون خطی چندگانه. 65

3-15- آزمون های مناسب مدل و بررسی رابطه متغیر ها. 66

فصل چهارم. 72

تجزیه و تحلیل داده ها. 72

4-1- مقدمه. 73

4-2-آزمون نرمال بودن متغیرها. 74

4-3-آمار توصیفی. 74

4-4- مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری   75

4-4-1- آزمون میانگین یک جامعه، T یک نمونه ای. 76

4-5- آمار استنباطی. 78

4-5-1- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش. 78

4-5-1-1- مدل رگرسیونی برای قضاوت تخصصی. 78

4-5-1-2- مدل رگرسیونی برای قضاوت عمومی. 79

4-5-1-3- مدل رگرسیونی برای قضاوت حرفه ای. 81

4-6-  آزمون فرضیه ها. 82

فصل پنجم. 86

نتیجه گیری و پیشنهادات. 86

5-1- مقدمه. 87

5-2- خلاصه پژوهش. 87

5-3- نتایج پژوهش. 88

5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. 90

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 90

5-6- محدودیت های تحقیق. 90

چکیده

بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه می باشد. برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف، لازم بود گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسان تهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوت های ارزشی و حرفه ای استفاده می کنند که این قضاوت ها تابع عوامل متعددی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهاست، بنابراین با بهره گرفتن از متغیرهای رفاه فردی و ماکیاولی گری به عنوان متغیرهای مستقل، و قضاوت حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان بخش خصوصی می باشد که با بهره گرفتن از نمونه تصادفی ساده، 90 نمونه جمع آوری شده است و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نرم افزارهای SPSS21 و EXCEL برای دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفاه فردی بر قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار است، هم چنین بر اساس یافته های تحقیق، ماکیاولی گری بر هیچ یک از قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار نمی باشد.

کلمات کلیدی: ماکیاولی گری، رفاه فردی، قضاوت حرفه ای، قضاوت عمومی، قضاوت تخصصی

 

1-1- مقدمه

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است(نیکخواه، آزاد، 1379 ،52). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی های فردی خود را به کار می گیرند و محدودیت های شناختی نیز منجربه انحراف قضاوت های آنان می شود. یکی از جالب ترین و مهمترین جنبه های سیاسی قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (حساس یگانه و تالانه، 1382، 60)؛ دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای است.  در ادامه این فصل ضمن تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، متغیر ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو و روش های انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق ارائه می گردد.

1-2- بیان مساله

ماکیاولی گری از مجموعه اصول و روش هایی نشات می گیرد که ماکیاولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف  در سیاست، به کاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید.

حسابرسان در شرکتهای حسابرسی با چالشهای متعددی در حرفه مواجه هستند که برخی از آنها ناشی از ماهیت خود کار است مثل فشارهای کار، منابع ناکافی یا ابهامات در کار و شغل این چالشها سبب شده که در قضاوت حسابرسی بی دقتی صورت بگیرد و کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر واقع شود. حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگون ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان پاسخ تعداد زیادی از ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است، تنها با اتکاء قضاوت حرفه ای مقدور است. در واقع برای تصمیم گیری و قضاوت است که به حسابرس حق الزحمه داده می شود. انجمن حسابرسان کانادا قضاوت را اینگونه تعریف می کنند: قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف انتخاب شود (انجمن حسابرسان کانادا، 1995).

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری بر قضاوت حسابرس است.با توجه به مطالب و با در نظرگرفتن موضوع این تحقیق مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که رفاه فردی و ماکیاولی گری بر عملکرد قضاوت حسابرسان چگونه تاثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحرانهای مالی واحد های اقتصادی و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و غیره می تواند لطمه های زیادی به این واحد ها زده و خسارت فراوانی به گروه های مختلف وارد نماید. وجود اطلاعات قابل اتکا و به موقع تا حدود زیادی می تواند از این صدمه ها جلو گیری کند که در اینجا نقش حسابرسان و قضاوت آنان به طور ملموسی احساس می شود. حسابرسی حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاه دارد.هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی مواجه هستند، شواهد پشتوانه ادعاها را جمع آوری و ارزیابی می کنند و نهایتا بر اساس معیارهایی که در اختیار آنها قرار داده شده نظر می دهند و قضاوت می کنند. هر دوی آنها در اظهار نظر و قضاوت خود باید انصاف را رعایت کنند(ماتزوشرف[1]،1961).

در دنیای امروز، واحد حسابداری در هر سازمانی، به عنوان قلب سازمان محسوب می‌شود و از آنجایی که مسئولیت ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و نیز تجزیه و تحلیل صورت های مالی به عهده حسابداران و مدیران مالی می‌باشد، لذا پرداختن به روحیات و انگیزه‌های آنها و همچنین پیشرفت حرفه‌ای آنها و اثرات پیشرفت حرفه‌ای از جمله رفاه مالی، رفاه ذهنی و رفاه جسمی و عوامل تأثیرگذار بر اشکال مختلف رفاه از اهمیت بالایی برخوردار است (دینر و همکاران[2]، 2003).

درایران اخیرا به لحاظ قانونی حسابرسی و لزوم انجام آن برای اغلب شرکت ها ضروری شده و با توجه به اینکه اداره امور مالیاتی و سایر استفاده کنندگان، به صورت های مالی حسابرسی شده اتکاء می نمایند، حساسیت نسبت به شفافیت و قابلیت اعتماد چنین گزارشاتی افزایش می یابد. این گزارش ها بر اساس استاندارد های حسابداری و حسابرسی و تحت قضاوت های حسابرسان تهیه می گردد، لذا با توجه به نقش مهم قضاوت حسابرس در این گزارش ها، بررسی و شناسایی عوامل موثر برچنین قضاوت هایی و نیز چگونگی تاثیر گذاری این عوامل می تواند ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید می نماید. تاکنون در رابطه با تاثیر متغیر های مختلف از قبیل تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس و استقلال حسابرسی و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و غیره تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است؛ از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

1-4- اهداف و ضرورت تحقیق

هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف ونتایج خاصی صورت می پذیرد بنابراین مهمترین اهدف  تحقیق عبارتست از :

  1. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس.
  2. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس.
  3. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس.

4 بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس.

  1. بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس.
  2. بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس.

فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی که باید به کمک وقایع (داده‌ها) مورد بررسی قرار گرفته و سپس تایید یا رد گردد.  به طورکلی فرضیه‌های زیر در رابطه با این تحقیق مطرح می‌باشند:

فرضیه 1: رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.

فرضیه 2: ماکیا ولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.

فرضیه 3: رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.

فرضیه 4: ماکیا ولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.

فرضیه 5: رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.

فرضیه 6: ماکیا ولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.

[1] Mauts and Sharaf

[2] Diner

قلمرو تحقیق

هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود.

الف) قلمروموضوعی تحقیق:

این تحقیق در حوزه علم روانشناسی و حسابرسی قرار می گیرد.

ب) قلمرو مکانی تحقیق:

موسسه های حسابرسی خصوصی در سراسر ایران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق انتخاب شده است.

ج) قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق از بازه ماه مرداد لغایت دی ماه 1393 می باشد.

1-8- روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج موردانتظار آن را می توان در فرایند ارتقاء بینش حسابرسان و ذینفعان به خدمت گرفت از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. در ضمن به لحاظ استراژی اجرا از نوع پیمایشی است زیرا از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از نظر روش نیز یک تحقیق همبستگی محسوب می شود.

1-9- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت است از کلیه جامعه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 119،1391).

جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان فعال در شرکت های حسابرسی و عضو سازمان حسابرسی می‌باشد.

نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت‌، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود.‌، بطوری‌که این مجموعه معرف کیفیت‌ها و ویژگی‌های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگ‌تر باشد(نادری و نراقی،1387).

به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .

n=90 = نشان دهنده حجم نمونه
= 0.05 α = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
s2 = 0.235 = واریانس نمونه ای بدست آمده از پرسشنامه پایلوت

d = 0.1 =درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

1-10- ابزارگردآوری داده ها

اطلاعات مربوط به تایید یا رد فرضیات پژوهش، به روش میدانی جمع آوری شده است. ابزار اندازه گیری داده های این تحقیق پرسشنامه است که شامل تعداد 44 پرسش بوده و در دو بخش تنظیم شده است:

بخش اول:

در این بخش 34 سوال ارائه شده که شامل: تعداد 20 سوال مربوط به متغیر ماکیاولی گری، تعداد 14 سوال مربوط به متغیر رفاه فردی می باشد.

بخش دوم:

این بخش شامل 3 سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد.

سه سوال مربوط به متغیر قضاوت حرفه ای می باشد که از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شد. این سه سوال شامل یک سوال در مورد بدهی های احتمالی، یک سوال در مورد صحت خرید و فروش و سوال سوم در رابطه با صحت اسناد پرداختنی بود. سوال اول مشتمل بر شش آزمون و دو سوال بعد هر کدام 3 آزمون می باشد.

1-11- شیوه تحلیل داده های تحقیق

در این تحقیق توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارها انجام می گیرد. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل و به منظور آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط همزمان میان متغیر ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL وSPSS استفاده می شود.

1-12- تعریف نظری متغیرها

1-12-1- قضاوت حسابرسی

اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران[1]، 1981،26)

1-12-2- ماکیاولی گری

ماکیا ولی گری از مجموعه اصول و روش هایی نشات می گیرد که ماکیا ولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف  در سیاست بکاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید (دلوگا[2]، 2001، 343)

1-12-3- رفاه فردی

رفاه فردی حدود نیازمندی ها و خواسته هایی را که فرد می تواند آن ها را ارضا کند و سطحی را که در آن توانایی برآوردن آن ها را دارد، نشان می دهد. نیازمندی ها و خواسته هایی چون غذا، پوشاک، مامن، سلامت، استراحت، خواب، فعالیت، ارتباطات شخصی و اجتماعی، محبت،عزت نفس و خودباوری به هم وابسته هستند. ارضای نیازها هم به منابع فردی (مانند سلامت جسمی و روانی، دانایی،مهارت ها، دارایی ها و پول) و هم به کوشش و نیز به محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند، بستگی دارد.)مصطفی منتقمی، 1389، 47)

1-13-تعریف عملی متغیرها

1-13-1-قضاوت حسابرسی

در قضاوت حسابرسی 3 سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد. یک سوال در مورد بدهی های احتمالی که مشتمل بر 6 آزمون مثل ارسال تاییدیه مشاور حقوقی شرکت، آزمون جامعیت چک، بررسی قراردادهای فروش که به ترتیب در پرسشنامه تا سوال 6 می باشد. سوال دوم در مورد صحت خرید و فروش مشتمل بر 3 آزمون که این آزمون ها شامل آزمون انقطاع زمانی، ارسال تاییدیه اشخاص و استفاده از روش های تحلیلی است. در نهایت سوال سوم مربوط به صحت مبلغ اسنادپرداختنی پایان دوره که این آزمون ها عبارتند از آزمون جامعیت چک، آزمون انقطاع زمانی و آزمون تسلسل می باشد.

 

1-13-2-ماکیاولی گری

در بخش ماکیاولی گری عباراتی مانند اغلب مردم اساسا خوب و مهربان هستند، مردم تا مجبور نشوند خوب و کافی کار نمی کنند، امانت داری در تمام موارد بهترین رویه است و … وجود دارد.

1-13-3-رفاه فردی

در رفاه فردی واژگانی از قبیل شرایط زندگی عالی ، رفاه مالی، تنش های عصبی و … می باشد.

1-14- خلاصه فصل

در این فصل ضمن بیان مقدمه ای درباره قضاوت حسابرسان در جامعه، به صورت اجمالی سوالات اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو و روش انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت متغیرهای تشریح و ارائه گردیده است.

[1]Procter

[2] Deluga

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.