رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر شکل گیری حباب قیمتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حسابداری (M. A)

 

موضوع :

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر شکل گیری حباب قیمتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سال تحصیلی : 1393-1392 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان   صفحه

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول کلیات تحقیق :

     1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 –  سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- روش گردآوری داده ‏ها ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………. 9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 10

1-10- تعریف عملیاتی متغییرها …………………………………………………………………………………………… 10

1-11-  ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-12- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2- حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-  نظامهای حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………….. 16

2-4- حاکمیت شرکتی و نمایندگی …………………………………………………………………………………………. 19

2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده و کارایی واقعی‏ ……………………………………………………………………………….. 20

2- 6-  دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………….. 21

2-7-  مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………… 22

2-8-  اصول حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………………………… 26

2-9-  حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات کشورها ………………………………………………………………….. 29

2-10-  حباب دارایی ……………………………………………………………………………………………………………. 31

2-11- ایجاد حباب های دارایی ……………………………………………………………………………………………… 32

2-12-  حبابهای عقلایی ……………………………………………………………………………………………………….. 40

2-13-  مواجهه و کنترل حباب بورس ……………………………………………………………………………………… 50

2-14-  تأثیرپذیری عاملان بازار سهام از تغییر قیمت ها ……………………………………………………………… 52

2-15-  انتظارات سرمایه‌گذاران چگونگی رفتار آنها …………………………………………………………………… 53

2-16- تاثیر حباب قیمت بر بورس …………………………………………………………………………………………. 54

2-17- حباب قیمتی و تاثیر منفی بر بورس ……………………………………………………………………………….. 55

2-18-  پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… 56

2-19- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………….. 72

3-4- فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-5- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 73

3-6- آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………. 74

3-7- آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون ……………………………………………………………………………….. 75

3-7-1- مفروضات رگرسیون خطی ……………………………………………………………………………………. 76

3-7-2- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها …………………………………………………………………………… 76

3-7-3- آزمون دوربین – واتسون ………………………………………………………………………………………. 77

3-8-  آزمون هم خطی ………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-9- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (Smirnov-Kolmogorov) …………………………………….. 79

3-10-  خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1- آزمون نرمالیتی …………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-2- مانایی …………………………………………………………………………………………………………………. 84

4-3-  آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………… 85

4-3-1- رگرسیون خطی ……………………………………………………………………………………………………. 85

4-3-2- بررسی ضرایب ……………………………………………………………………………………………………. 92

4-4- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………… 94

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1 – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

5-2- نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….97

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….. 98

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………….. 99

5-5-  محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 100

5-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 100

منابع

الف –  منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 102

ب- منابع غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 106

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………110

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول 4-1- آزمون کلموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………. 83

جدول 4-2- تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………… 85

جدول 4-3- رگرسیون (متغیر BODS ) ……………………………………………………………………………………. 86

جدول 4-4- رگرسیون (متغیر BHOLD ) ………………………………………………………………………………… 87

جدول 4-5- رگرسیون (متغیرOS ) …………………………………………………………………………………………… 89

جدول 4-6- رگرسیون (متغیرMFF ) ………………………………………………………………………………………… 90

جدول 4-7- خلاصه مدل …………………………………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-8- بررسی معنی داری رگرسیون …………………………………………………………………………………. 92

جدول 4-9- بررسی معنی داری ضرایب رگرسیون ………………………………………………………………………. 93

جدول 4-10- بررسی معنی داری ضرایب …………………………………………………………………………………… 94

جدول 5-1- بررسی نهایی فرضیات …………………………………………………………………………………………… 98

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                             صفحه

 

نمودار 4- 1- نمودار توزیع فیشر ……………………………………………………………………………………………………… 92

نمودار 4- 2 – نمودار توزیع تی استیودنت …………………………………………………………………………………………. 93

 

فهرست شکلها

 

عنوان                                                                                             صفحه

شکل 4-1- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به ساختار هیأت مدیره …………………………………………………….. 87

شکل 4-2- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به درصد سهام نگهداری شده توسط بزرگترین سهامدار………… 88

شکل 4-3- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به ساختار سهامداران ……………………………………………………….. 89

شکل 4-4- آزمون نرمالیتی متغیر مربوط به درصد سهام شناور آزاد ………………………………………………… 91

 

چکیده :

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­ گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش تاثیر حاکمیت شرکتی در شکل­ گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار است که به روش حذف سیستماتیک 124 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید .نرمال بودن را از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف، مانا بودن را توسط تست ریشه واحد و آزمون فرضیات توسط مدلهای رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . آزمون فرضیات در سطح اطمینان 95% صورت گرفته و نتایج پژوهش حاکی از این است که حاکمیت شرکتی در شکل­ گیری حباب قیمتی سهام، تاثیر معنا داری دارد.

 

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، حباب قیمتی ،

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

از زمانی که مدیریت مالی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است تا کنون، وظایف و مسئولیت‌هاى آن همواره دستخوش تغییر بوده و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

با تفکیک مدیریت از مالکیت، موضوع تضاد منافع بین مدیران و مالکان و هزینه اداره کردن بنگاه ها توسط مدیران مطرح شد. تضاد منافع مطرح شده در سیستم طبیعی سازمان اقتصادی رویکردی را برای این موضوع خواستار بود که چگونه می‌توان اهداف مدیریت و مالکیت را همسو سازی نمود. اهمیت موضوع تا بدان جا رسید که مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح گردید و این موضوع را در تعداد زیاد مقالات و پژوهش های علمی در این زمینه می‌توان متبلور دید.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام‌ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند (عرب مازار یزدی، 1386).

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود،مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌های مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هایی در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها ارائه نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث و ون بردا[1]،2001).

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به ‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به ‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.

ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران ، ترکیب هیأت مدیره و نحوه ی اداره و کنترل شرکت ها بر بخش های مختلف بنگاه ها تأثیر دارد و بی شک این عوامل بر قیمت دارایی ها و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها نیز موثر است . حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت مالی می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط ابعاد آن با بازده سرمایه گذاری ها ، سودآوری شرکت ها  عمر شرکت ها و استمرار فعالیت و سایر متغیر های مالی مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه­ های سرمایه‌گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه­ها به شمار می رود و سرمایه‌گذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می­ کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می­ کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکت‌ها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.

چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­ گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرایند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمان های بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو[2]، 2007).

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می­ نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروه های ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه­ گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمت­ها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، 2007).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) [3]، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا قدرت تحلیل و پیوند متغیرها را نشان دهند و به عاملان بازار قدرت پیش بینی اعطا کنند، در چنین جوی در بازار که باید مطابق معمول میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشند و برای سفارش های خرید و فروش، بازار را به یک قیمت تعادلی برساند، جو حباب ساز بازار بورس باعث می شود که نرخ بازده یا بازگشت سهام به جای آن که قیمت مذکور را تعیین کند خود به وسیله آن تعیین می شود. در چنین شرایطی که بازار سهام مثل هر بازار دیگر از محور اصلی خود خارج می شود ونمی‌تواند به وظایف اصلی خود که تخصیص کارای منابع است بپردازد تبعات وخیمی قابل انتظار است(صمدی 1389 ).

یکی از این ابعاد مصیبت بار آن است که خریدارانی که می بایست به کمک علائم بازار به تفکیک شرکتهای با عملکرد ضعیف از شرکتهای واقعاً موفقی که برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند بپردازند در انتخاب خود دچار گمراهی می شوند. به این مفهوم که در شرایط حباب، ارزش گذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمتها دیگر به عنوان یک نماگر، عملکرد آنها را نمی‌تواند نشان دهد و راهنمایی صادق برای تخصیص سرمایه ها و هدایت آنها برای حصول در جایی که بیشترین کارایی را دارند دیگر به حساب نمی آید(صمدی 1389).

این پژوهش نقاط تاریک و روابط میان حاکمیت شرکتی و حباب قیمتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تشکیل حباب قیمتی

اهداف فرعی

تبیین ارتباط میان تفکیک پست های سازمانی مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی

تبیین ارتباط میان ساختار هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی

تبیین ارتباط میان درصد سهام نگهداری و تشکیل حباب قیمتی

تبیین ارتباط میان ساختار سهامداران و تشکیل حباب قیمتی

تبیین ارتباط میان اصلی یا فرعی بودن شرکت و تشکیل حباب قیمتی

تبیین ارتباط میان درصد سهام شناور و تشکیل حباب قیمتی

[1] . Barth&Vanbreda

[2] . Kapopoulos&Luazaretou

[3]. Capital Asset Pricing Model

تعداد صفحه:124

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.