رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر انواع مختلف سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه پیام نور

دانشکده حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه علوم اجتماعی- رفتاری

 

بررسی تاثیر انواع مختلف سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

بین سال های 1388 الی 1392

 

 

تیر ماه 94

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران  مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. بر اساس مدل های موجود سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود نقدی از یک بنگاه واکنش نشان می دهند. و در مورد ارزش بازار بنگاه قضاوت می کنند. این قضیه در مورد سود تقسیمی هر سهم نیز صادق می باشد. در این تحقیق از بین کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در این پنج سال فقط شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که در بین سال های 88 الی 92 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند ،طی سال های مذکور سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد، این شرکت ها طی سال های مذکور سود ده باشند و طی سال های مذکور بین سهامداران سود تقسیم کرده باشند. ارتباط میان سود هر سهم، سود تقسیمی با ارزش سهام مورد آزمون قرار گرفت. تعداد نمونه 127 شرکت می باشد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی پیرسون است. نتایج حاصل از این تحقیق بر  پیش بینی های مدل پرنده در دست منطبق بوده و نشان می دهد ارتباط مستقیم میان انواع مختلف سیاست های تقسیم سود با ارزش سهام وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده. ‌ج

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4

1-4 سوالات پژوهش…. 4

1-5 اهداف تحقیق.. 5

6-1 فرضیات… 5

1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 5

1-8 متغیرهای پژوهش…. 6

1-9 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6

1-10 قلمرو تحقیق.. 7

1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 7

مقدمه: 9

2-1 تعریف سهام: 9

2-2 انواع سهام: 10

2-2-1 سهم با نام: 10

2-2-2 سهم بی نام: 10

2-2-3 سهام ممتاز: 11

2-2-4 سهم موسس یا انتفاعی: 11

2-3 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام: 12

2-4 تبدیل سهام: 12

2-5  وثیقه سهام: 13

2-6 تعریف سود. 13

2-7 اهداف گزارش گری سود عبارت است از: 13

2-8 اهمیت سود: 13

2-9 دلایل تقسیم سود: 14

2-10 فلسفه تقسیم سود. 15

2-11  تئوری های تقسیم سود: 15

2-12 روش های تقسیم سود: 16

2-12-1 تقسیم سود نقدی : 17

2-12-2 سود متغیر: 17

2-12-3  سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: 17

2-12-4  سود مازاد : 18

2-12-5 پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه: 18

2-12-5-1  دلایل انتشار سهام جایزه : 18

2-12-6 تجزیه سهام: 19

2-12-7 تجمیع سهام: 20

2-12-8  بازخرید سهام: 20

2-12-9 سود سهام به صورت اوراق قرضه: 20

2-12-10 سود سهام به صورت دارایی: 21

2-13 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود : 21

2-13-1 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود : 22

2-13-2 علایق سرمایه گذاران : 22

2-13-3  سود آوری فرصت های آتی : 22

2-13-4  ملاحظات مالیاتی : 23

2-13-5 الزامات قانونی : 23

2-13-6 نیازهای نقدینگی : 24

2-13-7  ملاحظات هزینه ای : . در تامین مالی از. 24

2-13-8  تورم : 25

2-13-9 کنترل : 25

2-13-10 ثبات سودآوری : 25

2-13-11 قدرت تامین مالی : 25

2-13-12  درجه اهرم مالی : 25

2-13-13  هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام : 26

2-13-14 منابع و مصارف وجوه : 26

2-20-15  توانایی استقراض : 26

2-13-16 بازپرداخت بدهی : 27

2-13-17 نرخ رشد وتوسعه شرکت : 27

2-3-18  تاثیر دوره های تجاری : 27

2-13-19  نوع شرکت : 28

2-13-20 هزینه های نمایندگی : 28

2-14 روش های تعیین قیمت سهام : 28

2-14-1 ارزش هر سهم عبارت است از : 29

2-14 انواع روش های ارزیابی سهام : 29

2-15 تجزیه و تحلیل گران بنیاد گرا : 30

2-16 ابزار محاسبه سهام بنیادگرایان : 30

2-17 تجزیه و تحلیل گران تکنیکی : 31

2-26-1  مفروضات تجزیه تحلیل گران تکنیکی : 31

2-17-2  تکنیک های مورد استفاده : 32

2-18 نظریات عدم ارتباط تقسیم سود با ارزش شرکت: 33

2-18-1 نظریه میلر و مودیلیانی: 33

2-18-2 اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان: 36

2-18-2 انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی: 37

2-19 غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص: 38

2-20 اثر متقاضی (مشتری): 38

2-21 نظریه درآمد باقیمانده: 39

2-22 نظریات ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت : 40

2-23  مدل ارزیابی گوردون 41

2-23-1 روابط در مدل تقسیم سود گوردون : 43

2-23-2 تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون : 45

2-24 مدل والتر: 49

2-25 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور: 51

2-26 در زمینه تحقیقات خارجی : 59

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش تحقیق.. 63

3-3 جامعه آماری.. 64

3-4 نمونه آماری.. 64

3-5 حجم نمونه آماری.. 64

3-5-1 روایی نمونه آماری.. 65

3-5-2 تناسب حجمی نمونه آماری.. 65

3-7 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات… 67

3-7-1استفاده از اطلاعات و مدارك موجود: 67

3-7-2 مشاهده. 67

3-8 متغیرهای پژوهش…. 68

3-10-2 نامگذاری متغیرها 68

3-8-2-1 متغیر مستقل.. 69

3-10-2-2 متغیر وابسته. 69

11-3 روش تحقیق  مورد استفاده. 69

3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-1 مقدمه. 72

4-2 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 72

جدول 4 – 1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 73

4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش ضریب همیستگی پیرسون.. 73

4-3-1 بررسی فرضیه اول سال 88.. 73

4-3-3 بررسی فرضیه فرعی اول سال 90.. 74

4-3-4 بررسی فرضیه فرعی اول سال 91.. 75

4-3-5 بررسی فرضیه فرعی اول سال 92.. 75

4-3-7 بررسی فرضیه دوم سال 89.. 76

4-3-8 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 90.. 77

4-3-9 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 91.. 77

4-3-10 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 92.. 78

5-3-10 بررسی فرضیه فرعی اول تجمعی.. 78

مقدمه : 82

5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش : 82

5-3 محدودیت ها : 83

5-4  پیشنهاد ها : 84

منابع: 86

منابع لاتین : 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

سیاست تقسیم سود و استراتژی طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه و قیمت گذاری سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرایند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود. در ایران سرمایه گذاری بیشتر به سوی خرید اموال و مستغلات و داراییهای فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدی و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش ثروت می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)

در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحدهای انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.

میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید.  (کاشانی زاده، 1390)

در تئوری غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص آنچه اهمیت دارد، ترجیحات سرمایه گذاران است، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می کنند پرداخت سود سهام کمتر، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. (علینقیان، 1389)

در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)

پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.

 پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور مادر معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. و با توجه به اینکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک بنگاه به عنوان وظیفه اصلی مدیران بنگاه تعریف می شود. در چارچوب فعالیت در بازار سرمایه حداکثر کردن ارزش دارایی های سهامداران(ثروت)معادل حداکثر کردن ارزش بنگاه است. با این تفسیر می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه توجه ویژه ای به قیمت سهام در بازار سرمایه داشته باشند و این قیمت به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های بنگاه و سیاست گذاری های آن وارد شود.

موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.

 

1-4 سوالات پژوهش

آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

 

 

 

1-5 اهداف تحقیق

بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.