رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد

شهریور 1391

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

1-3  ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4  پرسش‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5-1 اهدف علمی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………11

1-6 تبیین فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-7  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-2 قلمرو زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………..14

1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….14

1-8 تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..14

1-9 ساختار کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….16

1-10خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم مروری بر ادبیات  و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2 نظام راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-1 تعریف نظام راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………21

2-3 اهمیت نظام راهبری شرکتی………………………………………………………………………………………………………..24

2-4 تاریخچه نظام شرکتی در ایران…………………………………………………………………………………………………….27

2-5 چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………28

2-5-1 دیدگاه ­های سهامدار محوری……………………………………………………………………………………………………29

2-5-2 دیدگاه های ذینفع محوری………………………………………………………………………………………………………31

2-5-3 یک دیدگاه چندگانه از نظام راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………..34

2-6 طبقه ­بندی نظام راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………….35                  

2-6-1 سیستم­های حاکمیت درون­ سازمانی………………………………………………………………………………………….36

2-6-2 سیستم­های حاکمیت برون­ سازمانی………………………………………………………………………………………….37

2-7 ورشکستگی انرون مباحثی در زمینه حاکمیت شرکتی را به چالش کشاند…………………………………………..38

2-8 ابعاد نظام راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………………41

2-9 ماهیت ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………….41

2-10 انواع مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-10-1 مالکیت نهادی……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-10-2 مالکیت سهامدار عمده………………………………………………………………………………………………………….51

2-10-3 مالکیت سهام آزاد شناور……………………………………………………………………………………………………….53

2-10-4 تمرکز مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………..55

2-11 هدف از ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..56

2-12 تاریخچه معیارهای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………58

2-13 رویکردهای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………..60

2-13-1 رویکرد حسابداری……………………………………………………………………………………………………………….61

2-13-2  رویکرد مدیریت مالی …………………………………………………………………………………………………………61

2-13-3 رویکرد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….62

2-13-4 رویکرد تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………………….62

2-14 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………63

2-14-1 ارزش افزوده اقتصادی (EVA)…………………………………………………………………………………………….64

2-14-2 ارزش افزوده بازار (MVA)…………………………………………………………………………………………………64

2-14-3 نسبت کیو توبین…………………………………………………………………………………………………………………65

2-14-4 ارزش ایجاد شده برای سهامداران(CSV)………………………………………………………………………………..66

2-15 نظام راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………66

2-16پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………69

2-16-1 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………69

2-16-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………..75

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

3-2 تعریف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….88

3-3 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….90

3-4-1 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….90

3-5 فرضیه­سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه……………………………………………………………………………………….91

3-5-1 فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….91

3-6 ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق…………………………………………………………………………………..93

3-7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..94

3-8 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-9 متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………………………………………….95

3-9-1 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………96

3-9-2 متغییر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………98

3-9-3 متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………….107

3-10 روش های آماری و تجزیه ­و ­تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………..108

3-10-1 آماره توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………108

3-10-2 آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………..109

3-10-3 همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………………………………….109

3-10-4 تحلیل رگرسیون داده ­ها……………………………………………………………………………………………………..109

فصل چهارم تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..112

4-2 آمار توصیفی داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………….113

4-3 آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………………114

4-4 ضریب همبستگی پیرسون(r)…………………………………………………………………………………………………….115

4-5 نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………118

4-5-1 فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………119

4-5-2 فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………123

4-5-3 فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………………………..127

4-5-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………..130

4-6 خلاصه یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………135

فصل پنجم نتیجه ­گیری، بحث و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..137

5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………138

5-3 بحث و نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………..141

5-4 نتایج جانبی حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………….142

5-5 پیشنهادات تحقیق درجهت اثبات یا رد فرضیه……………………………………………………………………………..142

5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………..143

5-7 محدودیت ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….143

منابع  و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………145

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

جدول 2-1: مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی ……………………………..38

جدول 3-1: علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق…………………………………………………………..108

جدول 1-4: آمار توصیفی متغییر ها…………………………………………………………………………………………………..113

جدول 4-2: آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن داده ها…………………………………….116

جدول 4-3: ماتریس همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………….118

جدول 4-4:  نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده بازار…………………….120

جدول 4-5: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده بازار……………………..121

جدول 4-6: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت و معیار ارزش افزوده بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..122

جدول 4-7: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت سهام آزاد شناور و معیار ارزش افزوده بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..122

جدول 4-8: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده اقتصادی……………….124

جدول 4-9: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده اقتصادی……………….124

جدول 4-10: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره مالکیت بزرگترین سهامدار و معیار ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

جدول 4-11: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین سهام آزاد شناور و ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-12: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین تمرکز مالکیت و نسبت کیوتوبین……………………….127

جدول 4-13: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین تمرکز مالکیت و نسبت کیوتوبین……………………….128

جدول 4-14: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت و نسبت کیوتوبین……………………………………………………………………………………………………………………………………….130

جدول 4-15: تایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت سهام آزاد شناور و نسبت کیوتوبین……………………………………………………………………………………………………………………………………….130

جدول 4-16: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین مالکیت نهادی شرکت و ارزش ایجاد شده برای سهامداران……………………………………………………………………………………………………………………………………..131

جدول 4-17: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره تمرکز مالکیت و ارزش ایجاد شده برای سهامداران……………………………………………………………………………………………………………………………………..131

جدول 4-18: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران ……………………………………………………………………………………………………………………..133

جدول 4-19: نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره مالکیت سهام آزاد شناور و معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران……………………………………………………………………………………………………………………………………..134

جدول 4-20: خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….135

1-1 مقدمه

تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­ گذاری­های بین ­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده ­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون[4] و

ورلدکام[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).     

راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار

مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه ­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).

در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­ دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­ گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).

نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­ های ذینفع است، می ­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­ کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­ شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­ کند، به گونه ­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی

 بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).

رویه­ های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­ های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­ شود. رویه­ های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­ گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­ شود(جلالی، 1387).

1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق

از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی

 پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).

از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی‌پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­ شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).

حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).

پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).

در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت

 به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).

از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­ کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­ اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­ کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم ­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم ­گیری با

توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای

 اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).

در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و

 دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاه ها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).

 از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد

 شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.

رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­ گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می­ شود(همان منبع).

همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.

این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع‌ رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر به کارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این تحقیق

 نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.

1-4  پرسش‌ تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:

1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟

همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:

1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟

1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟

1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟

1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟

1-5 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.

1-5-1 اهدف علمی تحقیق

        هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.

1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار

2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی

3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین

4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران

1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.

2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .

3) به کارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.

1-6 تبیین فرضیه‌های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.

1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.

1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.

2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد

2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.

3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-2) تمرکز مالکیت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

3-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.

4) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد

4-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.

4-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.

4-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.

4-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.

1-7  قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق به سه قسمت کلی قلمرو موضوعی تحقیق، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی تحقیق تقسیم می شود.

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی انجام تحقیق

 قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1383 تا سال 1389 در نظر گرفته شده است.

1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به

 دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

 

تعداد صفحه: 135

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.