مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه : بررسی تاثیراستفاده از اینترنت بر میزان دانش نگرش و عملکرد اعضای اعضای هیأت علمی دانشگاه های شاهرود در بروز رسانی تدریس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی

عنوان : بررسی تاثیراستفاده از اینترنت بر میزان دانش نگرش  و عملکرد اعضای اعضای هیأت علمی دانشگاه های شاهرود در   بروز رسانی  تدریس

دانشگاه غیر انتفاعی واحد شاهرود

عنوان:

بررسی تاثیراستفاده از اینترنت بر میزان دانش نگرش

و عملکرد اعضای اعضای هیأت علمی دانشگاه های شاهرود در   بروز رسانی  تدریس

استاد راهنما :

سرکار خانم منیره السادات شریعت زاده

تابستان1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..

متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

آزمون مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….

مبانی نظری در رابطه با موضوع پژوهشی………………………………………………………………………………………….

اینترنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فضای آزاد اینترنتی، محل حضورمیلیونها کنشگراینترنتی است که می توانند با تفسیرهای نمادین      در

اینترنتزندگی اینترنتی،شهراینترنتی ورفاه اینترنتی………………………………………………………………………….

بررسی تحقیقات داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………..

پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور……………………………………………………………………………………

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………

نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهار م……………………………………………………………………………………………………..

روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..

بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….

بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….

بررسی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نتیجه گیری كلی…………………………………………………………………………………………………………………………………

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهاد پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول شماره(4-1) آلفای براساس نمران استاندارد………………………………………………………………………………

جدول شماره(4-2)آلفای کرونباخ تمامی سوالات به شکل جدا گانه…………………………………………………..

جدول شماره(4-3)همبستگی بین نمرات عملکرد با سوالات این مقیاس…………………………………………..

جدول شماره(4-4)همبستگی بین نمرات دانش با سوالات این مقیاس……………………………………………..

جدول شماره(4-5). همبستگی بین نمرات  نگرش با سوالات این مقیاس…………………………………………

جدول شماره(4-6)همبستگی بین نمره کل آزمون با سوالات…………………………………………………………….

جدول شماره(4-7)جدول ضریب همبستگی پیرسون دانش و عملکرد ……………………………………………..

جدول شماره(4-8)جدول ضریب همبستگی پیرسون بین نگرش و عملکرد  …………………………………..

جدول شماره(4-9)جدول ضریب همبستگی پیرسون  بین دانش و عملکرد ……………………………………

جدول شماره(4-10)جدول ضریب همبستگی بین نمره کل  با مقیاس های 3گانه …………………………

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف “بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر میزان دانش نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه های شاهرود در  بروز رسانی تدریس” انجام گرفته است.جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های شاهرود می باشد.به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد   50 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته اجرا بر روی آنها اجرا شد.

نتایج حاصل با بهره گرفتن از تحلیل آلفای کرونباخ  و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش 3 فرضیه پژوهش را تایید نمود.استفاده از اینترنت بر میزان دانش اعضای هیات علمی تاثیر مثبت دارد.استفاده از اینترنت بر میزان نگرش اعضای هیات علمی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.استفاده از اینترنت بر میزان عملکرد اعضای هیات علمی تاثیر مثبت دارد.

 

کلید واژه: استفاده از اینترنت ، دانش ، نگرش ،عملکرد،اعضای هیات علمی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه:

فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسان به منظور بهره برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین آزاد سازی مهارت های انسانی به عنوان محور توسعه جوامع توجه ویژه سازمان ها و شاخص علمی را به خود جلب نموده است. در این میان میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباط در امر آموزش خصوصاً در دانشگاه از مهمترین شاخص های پیشرفت علوم به شمار می رود به گونه ای که آموزش با تلفن از شیوه فناوری یکی از پر طرفدار ترین شیوه تدریس در بین دانشجویان قرار گرفته است. شبکه اینترنت را می توان یکی از مهمترین منبع و ابزار برای انجام فعالیت های علمی به شمار آورد (جلالی،1379).

در واقع در شرایط کنونی اعضای هیأت علمی ها و دانشجویان و پژوهشگران هر حوزه می بایست به خوبی از شبکه اینترنت در حوزه تخصصی خود و همچنین از دامنه کاربرد آن آگاهی داشته باشند. عدم آشنایی و استفاده از شبکه اینترنتی به معنای نادیده گرفتن پیشینه ی پژوهش و کاربرد آن در علم شده است)علیزاده،1388.(

نظام های آموزشی در سراسر جهان نیاز شدیدی به استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور آموزش دارند. اگر چه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور  آموزش دادن دامنه بسیار گسترده و رو به رشدی دارند ولی در این بین اینترنت جایگاه ویژه ای بدست آورده و پژوهش های زیادی را برانگیخته است. اینترنت امکان ارتباط بین مراکز مهم دانشگاهی و پژوهش، موسسات دولتی ، مراکز تجاری و تماس کاربران در سراسر جهان را فراهم می سازد. با توجه به کمبود منابع مالی دانشگاه ها بخصوص در دانشگاه کوچک لازم است که سرمایه گذاری در زیر ساختارهای بزرگ مانند ارتباط شبکه دقت بیشتری انجام شود و از آن به نحو مطلوب و در جهت هدفهای آموزشی و پژوهشی استفاده شود و از آن به نحو مطلوب و در جهت هدفهای آموزشی و پژوهشی استفاده شود با توجه به این که از زمان ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی در دانشگاه های مذکور بیش از چند سالی نمی گذرد لازم است که چگونگی و میزان بهره برداری اعضای هیأت علمی از آن منجمله اینترنت مورد مطالعه قرار گیرد )نعمتی،1390).

هدف این پژوهش “بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر میزان نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاهی شاهرود در بروز رسانی تدریس ” است. با توجه به متغیرهای مثل جنس، سابقه کار ، درجه و رتبه علمی می باشد . انجام چنین بررسی ها دانسته هایی را در اختیار مدیران و تعلیم گیرندگان قرار می دهد تا با اتکا به آنها در برنامه گذشته در ارتباط با بهره گیری از شبکه اطلاعاتی تجدید نظر کنند و برنامه هایی را تدوین و به اجرا گذارند که با هدفهای آموزشی و پژوهش دانشگاه ها همخوانی بیشتری دارد (رضویه ،1389).

 

بیان مسئله:

استفاده از اینترنت و فن آوری جدید در بسیاری از اطلاعات در اختیار افراد مختلف قرار می دهد. با پرداخت هر چند کوتاه مدت به یک موضوع و سرچ در موتورهای جستجوگر اینترنت می توان صفحات زیادی از آن مبحث را بدست آورد (سهرابی ،1385) .

یکی از بهترین موارد استفاده از اینترنت در مباحث علمی است این امر از سوی دانشجویان و اساتید مورد توجه قرار گرفته است.اینترنت می تواند منجر به تغییر رفتار شود و نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی را به عنوان یکی از فن آوری ها آموزشی برطرف کند.بسیاری از متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم مختلف اینترنت را شبکه جهانی شبکه ها تعریف کرده اند..شبکه ای که امکان ارتباط با یکدیگر و دسترسی به منابع اطلاعات را در سطح جهانی فراهم می کنند پژوهشگران و نویسندگان زیادی معتقد با تاثیر بالقوه واقعی شبکه الکترونیکی بر جنبه های مختلف رفتار و کردار انسان عصر حاضر می باشد . شبکه اینترنت را می توان یکی از مهمترین منبع و ابزار برای انجام فعالیت های پژوهشی و علمی به شمار آورد در واقع در شرایط کنونی پژوهشگران هر حوزه           می بایست به خوبی از شبکه اینترنت در حوزه تخصصی خود و از دامنه و کاربرد آن آگاهی داشته باشند.عدم استفاده از شبکه اینترنت به معنا نادیده گرفتن پیشینه پژوهشی و احتمالاً دوباره کاری در فرایند پژوهش است. اهمیت این موضوع به اندازه ی است که برخی پایگاه اطلاعاتی کاربرد و مهم نظیر مرلاین چکیده پایان نامه های دانشگاهی پروانه شیت اختراع آمریکا و اروپا و پایگاه اطلاعاتی اریک و غیره و هم اکنون از طریق شبکه جهانی وب قابل دسترسی می باشند امروزه شبکه جهانی وب یکی از مهمترین محمل های اطلاعاتی برای دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی رایگان و غیر رایگان به شمار می آید. تقریباً کلیه ناشران برجسته پایگاه اطلاعاتی نظیر سیلورپلاتر و بوکر که در گذشته محصولات خود را بر روی دیسک فشرده عرضه می کردند هم اینک محیط وب را به منزله بهترین بستر برای ارائه پایگاه های اطلاعاتی خود مورد توجه قرار داده اند  (نوروزی،1389).

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر میزان آگاهی،نگرش وعملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه های شهر شاهرود در بروز رسانی تدریس میباشد.این پژوهش به روش پیمایشی با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته که در بروز رسانی فعالیت های علمی و پژوهشی جامعه مورد مطالعه و نظر آنان مبنی بر اینکه شبکه اینترنت به چه  میزان بر آگاهی  نگرش و عملکرد تاثیر میگذارد  صورت پذیرفته است.

 

ضرورت پژوهش:

امروزه استفاده از اینترنت به صورتی در بین افراد پیشرفت کرده که کمتر کسی را می توان پیدا کرد از آن استفاده نکند. استفاده از اینترنت در دانشگاه ها روز به روز افزایش پیدا کرده است و سرعت  تحول علمی را بالا برده است.در واقع درخواست علمی  کنونی را صرفا با منابع و کتب،جزوات قدیمی و چند سال گذشته نمیتوان پاسخگو بود و به دلیل تغیرات مداوم نیازمند به ابزار قوی و اطلاع رسانی سریع هستیم.بنابراین هدف از این پژوهش بررسی میزان  دانش اعضای هیات علمی در استفاده از اینترنت و نکته مهمتر نگرش آنها ب استفاده از این ابزار و تاثیر گذاری در عملکرد و بروز رسانی تدریس میباشد.

تعداد صفحه : 46

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.