رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیراستراتژی های منابع انسانی درسازمان برمشارکت کارکنان

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: مالی

عنوان

بررسی تاثیراستراتژی های منابع انسانی درسازمان برمشارکت کارکنان

(مطالعه موردی: صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد )

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

زمستان 1391

چکیده

در دهه های اخیرمشارکت کارکنان درامورستادی واجرایی سازمانها ، به طور محسوس وقابل ملاحظه ای گسترش یافته است .ایجاد بسترهای لازم برای انگیزش کارکنان واحساس تعلق آنها وتلاش برای حضور در تصمیم گیریها ، یکی از موضوعات وچالش های عمده سازمان های امروزی است .

به همین منظوردر پژوهش موردنظر هدف اساسی رضایت وجذب مخاطبان جامعه است که در این راستا با توجه به اهمیت فزاینده منابع انسانی درتحقق اهداف سازمان صداوسیماتحقیقی باهدف بررسی نقش استراتژی های منابع انسانی درمشارکت کارکنان وارائه راهکارهای لازم انجام شده است که نتایج آن در این پژوهش ارائه گردیده است. برای انجام تحقیق ازمدل هیوسی که چهار استراتژی منابع انسانی : وظیفه    مدار – الگو مدار – توسعه ای و تحول آفرین را مطرح نموده ، استفاده شده است . ازتجزیه وتحلیل داده ها با بهره گرفتن ازآزمون های مختلف ، ارتباط متغیرها مشخص شده اند.

نتایج ،حاکی از آن است که چنانچه سازمان ها به دنبال مشارکت کارکنان و افزایش اثربخشی هستند باید استراتژی منابع انسانی خود را در راستای مشارکت هرچه بیشتر کارکنان خود طراحی وبه مرحله اجرا درآورند.

 

واژگان کلیدی : مدیریت منابع انسانی،استراتژِی منابع انسانی و مشارکت کارکنان

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق ………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………. 4

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ………………………………………………………. 5

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. 5

1-6- اهداف تحقیق………………………………………………………. 6

1-7- سؤالات تحقیق………………………………………………………. 6

1-8- فرضیه ‏های تحقیق………………………………………………………. 6

1-9- متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 6

1-10- تعریف عملیاتی………………………………………………………. 9

1-11- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………. 10

1-12- بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق………………………………………………………. 10

1-12-1- مقدمه………………………………………………………. 10

1-13- مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………………………………………. 11

1-13-1- مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی ………………………………………………………. 11

1-13-2- مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ………………………………………………………. 12

1-13-3- تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………………………………………. 13

1-13-4- تئوری های مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………………………………………. 18

1-13-4-1- نقش و اهمیت تئوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی ………………………………………………………. 18

1-13-5- مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی………………………………………………………. 20

1-13-5-1- دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت………………………………………………………. 20

1-13-5-2- دیدگاه رفتاری………………………………………………………. 26

1-14- شیوه‌‌های متداول مدیریت منابع انسان………………………………………………………. 31

1-14-1- یک الگوی متمایز دراستراتژی‌های منابع انسانی………………………………………………………. 31

1-14-2- مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مشارکت و درگیری کارکنان………………………………………………………. 35

1-14-3- اجرای استراتژی منابع انسانی………………………………………………………. 36

1-14-4- موانع اجرای استراتژی‌های منابع انسانی………………………………………………………. 37

1-15- مشارکت کارکنان………………………………………………………. 37

1-15-1- عوامل مؤثر در ایجاد زمینه مشارکت کارکنان از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………. 37

1-15-1-1- پیش‌فرض‌های نادرست درباره مشارکت کارکنان………………………………………………………. 42

1-15-1-2- ابعاد مشارکت………………………………………………………. 43

1-15-1-3- مشارکت محلی………………………………………………………. 45

1-15-1-4- درجه مشارکت………………………………………………………. 47

1-15-1-5- قلمرو مشارکت………………………………………………………. 50

1-15-1-6- حدود مشارکت………………………………………………………. 50

1-15-1-7- مبنای مشارکت………………………………………………………. 51

1-15-1-8- سطوح مشارکت………………………………………………………. 51

1-15-1-9- شکل‌های مشارکت………………………………………………………. 52

1-15-1-10- انواع مشارکت………………………………………………………. 53

1-15-1-11- سطح سازمانی………………………………………………………. 54
1-15-1-12- درجه کنترل………………………………………………………. 55
1-15-1-13- دامنه موضوعات………………………………………………………. 56
1-15-1-14- مالکیت………………………………………………………. 56
1-15-1-15- مشارکت غیررسمی………………………………………………………. 56
1-15-1-16- مشارکت مستقیم………………………………………………………. 60
1-15-1-17- اهمیت مشارکت کارکنان در مدیریت………………………………………………………. 62
1-15-1-18- موانع سازمانی مشارکت کارکنان………………………………………………………. 63
1-16- جمع بندی فصل و ارائه مدل تحقیق………………………………………………………. 64

فرضیه ‏های تحقیق:………………………………………………………. 65

الف) فرضیه اهم:………………………………………………………. 65

ب) فرضیات فرعی:………………………………………………………. 65

فصل دوم: روش تحقیق، تجزیه تحلیل داده ها

2-1- مقدمه ………………………………………………………. 67

2-2- روش تحقیق………………………………………………………. 68

2-3- جامعه و نمونۀ آماری………………………………………………………. 69

2-3-1- جامعۀ آماری………………………………………………………. 69

2-3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………. 70

2-3-3- رو شهای گرد آوری داده ها………………………………………………………. 70

2-3-3-1- مطالعات کتابخانه‌ای………………………………………………………. 71

2-3-3-2- مطالعات میدانی………………………………………………………. 71

2-3-3-3- روش توزیع پرسش نامه………………………………………………………. 72

2-4- روائی و پایائی ابزار………………………………………………………. 72

2-4-1- روایی………………………………………………………. 72

2-4-2- اعتبار محتوای پرسشنامه………………………………………………………. 73

2-4-3- اعتبار عاملی پرسشنامه………………………………………………………. 73

2-4-4- مراحل اجرای تحلیل عاملی………………………………………………………. 73

2-4-5- پایایی پرسشنامه………………………………………………………. 75

2-5- روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ………………………………………………………. 77

2-6- مدل معادلات ساختاری………………………………………………………. 78

2-6-1- تعریف مدل معادلات ساختاری………………………………………………………. 78

2-6-1-1- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر………………………………………………………. 78

2-7- بررسی ویژ گی جامعه از لحاظ جنسیت ………………………………………………………. 80

2-8- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سطح تحصیلات ………………………………………………………. 81

2-9- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سطح سابقه کاری ………………………………………………………. 82

2-10- تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون………………………………………………………. 83

2-11- شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………. 84

2-12- تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های مستقل تحقیق………………………………………………………. 85

2-13- تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های وابسته تحقیق(مشارکت کارکنان)………………………………………………………. 88

2-14- آمار استنباطی………………………………………………………. 89

2-14-1- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 90

2-14-2- وضعیت متغیر استراتژی تحول آفرین در جامعه آماری چگونه است؟  ………………………………………………………. 90

2-14-3- وضعیت متغیر استراتژی وظیفه ای در جامعه آماری چگونه است؟………………………………………………………. 92

2-14-4- وضعیت متغیر استراتژی توسعه ای در جامعه آماری چگونه است؟  ………………………………………………………. 93

2-14-5- وضعیت متغیر استراتژی الگو مدار در جامعه آماری چگونه است؟  ………………………………………………………. 94
2-14-6- وضعیت متغیر مشارکت کارکنان در جامعه آماری چگونه است؟  ………………………………………………………. 96
2-14-7- آزمون فرضیات تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………………………………………. 98……………………………………………………….
2-15- نیکویی برازش مدل………………………………………………………. 101
فصل سوم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
3-1- مقدمه………………………………………………………. 106
3-2- نتایج مرتبط با آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………. 111
3-3- ارائه راهکارها و پیشنهادها (پیشنهادهای ناشی از تحقیق)………………………………………………………. 112
3-4- محدودیت های تحقیق………………………………………………………. 113
3-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………………………………………………. 114

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………. 116

منابع انگلیسی………………………………………………………. 117

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………. صفحه

جدول 1-1: ویژگی‌های چهار نوع استراتژی منابع انسانی مذکور………………………………………………………. 33

جدول 1-2: ‌ابعاد اصلی مشارکت رسمی………………………………………………………. 53

جدول 1-3: فرایند تصمیم‌گیری………………………………………………………. 58

جدول 1-4: ترکیب دو نگرش فرایند تصمیم‌گیری و میزان نفوذ………………………………………………………. 59

جدول 2-1: مقیاس سوالات پرسشنامه………………………………………………………. 72

جدول 2-2: ظرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی………………………………………………………. 76

جدول 2-3: وضعیت جنسیت مربوط به نمونه………………………………………………………. 80

جدول 2-4: وضعیت تحصیلات مربوط به نمونه………………………………………………………. 81

جدول 2-5: وضعیت سابقه کاری مربوط به نمونه………………………………………………………. 82

جدول 2-6: آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت………………………………………………………. 85

جدول 2-7: جدول اشتراکات………………………………………………………. 86

جدول 2-8: جدول کل واریانس تبیین شده ………………………………………………………. 87

جدول 2-9: آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت………………………………………………………. 88

جدول 2-10:  جدول اشتراکات………………………………………………………. 88

جدول 2-11: جدول کل واریانس تبیین شده……………………………………………. 89

جدول 2-12: آماره های یک نمونه ای……………………………………………. 91

جدول 2-13: آزمون یک نمونه ای……………………………………………. 91

جدول 2-14: آماره های یک نمونه ای  ……………………………………………. 92

جدول 2-15: آزمون یک نمونه ای……………………………………………. 92

جدول 2-16: آماره های یک نمونه ای………………………………………………………. 94

جدول 2-17: آزمون یک نمونه ای………………………………………………………. 94

جدول 2-18: آماره های یک نمونه ای………………………………………………………. 95

جدول 2-19: آزمون یک نمونه ای………………………………………………………. 95

جدول 2-20: آماره های یک نمونه ای………………………………………………………. 97

جدول 2-21: آزمون یک نمونه ای………………………………………………………. 97

جدول 2-22: بررسی رد یا تائید شدن فرضیات تحقیق ………………………………………………………. 103……………………………………………………….

جدول 3-1: ویژگی‌های چهار نوع استراتژی منابع انسانی مذکور………………………………………………………. 108

جدول 3-2: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………. 111

 

         

فهرست شکل‌ها

عنوان……………………………………………. صفحه

شکل1-1: مدل مفهومی تحقیق (Hussey, 1996, p.870)………………………………………………………. 10

شکل 1-2: مدل مفهومی از چارچوب های تئوریک برای مطالعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (رایت و مک ماهان، 1992)………………………………………………………. 17

شکل 1-3: دیدگاه تئوری نقش برای درک اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان………………………………………………………. 27

شکل 1-4: مدل هیوسی در استراتژی‌های منابع انسانی (مدلی که پژوهش حاضر براین اساس بنا شده است (Hussey, 1996, pp.69-84) ………………………………………………………. 30

شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………. 100

شکل 2-2: مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد………………………………………………………. 103

شکل 2-3: مدل در حالت ضرایب ضرایب معناداری………………………………………………………. 104

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان……………………………………………. صفحه

نمودار 2-1: مراحل انجام تحقیق………………………………………………………. 68

نمودار 2-2: نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه ………………………………………………………. 81

نمودار 2-3: نمودار مستطیلی وضعیت تحصیلی نمونه ………………………………………………………. 82

نمودار 2-4: نمودار مستطیلی وضعیت سابقه کاری نمونه ………………………………………………………. 83

نمودار 2-9: نیز هیستوگرام متغیر مشارکت کارکنان………………………………………………………. 91

نمودار 2-6: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی وظیفه ای………………………………………………………. 93

نمودار 2-7: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی توسعه ای ………………………………………………………. 94

نمودار 2-8: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی الگو مدار ………………………………………………………. 96

نمودار 2-5: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی تحول آفرین را نشان می دهد……………………………………………………….. 97

 

فصل اول

کلیات

 

1-1- مقدمه

درگذشته نه چندان دور ، املاک  ، سازه ها ، ساختمان  وثروت های غیر منقول از جمله مهمترین ومعتبرترین دارایهای یک سازمان محسوب می شد. امارفته رفته و باشتاب گرفتن تغییرات وفشردگی رقابت زمینه ظهور قدرت جدیدی تحت عنوان ” تفکر ” و ” اندیشه ” فراهم گردید . در چنین فرایندی ، سازمان موفق وپیشرونده ، سازمان هایی محسوب می شدند که از قوه تعلق و تفکر واندیشه برتر ودریک کلام منابع انسانی غنی تر برخوردارباشند.

دراین شرایط سازمانها تلاش نمودند حجم دارایها واملاک خودراکاهش داده ونگاه خود رابه غنی سازی وجذب نیروی انسانی ماهر ومتخصص معطوف نمایند . درچنین شرایطی  مدیرانی موفق هستند که چالش های فراروی مشارکت وانگیزش کارمندان رابه حداقل رسانده وزمینه های بروز خلاقیت وایده های جدید رافراهم نمایند. باتوجه به استقرار ایده های ” مدیریت دانش ” و ” مدیریت علمی ” درسازمان های جدید وپاسخگویی مناسب این ایده ها به نیازه های امروزه این سازمانها ،طراحی وایجاد استراتژیهایی که به مشارکت حداکثری کارکنان منتهی شود یک اصل انکار ناپذیر است . هرچقدر که این استراتژِیها به سمت حداقل نمودن استرس وفشارهای جانبی باشد وکارمندان را به سمت  “احساس تعلق ” به سازمانها سوق دهد ، سازمان به آسانی  می تواند به دستیابی اهداف امیدوارتر باشد . تجارب وتحقیقات قبلی موید این مطلب است که هرچقدر میزان مشارکت کارکنان در امورسازمان کمتر باشد  ومدیریت زمینه کمتری رابرای ” احساس تعلق “پرسنل فراهم نماید ، سازمان در حصول به هدف توفیق حداقلی داشته است ودر مواردی که مدیریت سازمان زمینه را برای مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری واجرافراهم نموده است ، علاوه برای افزایش انگیزش درکارکنان ، هدف ها قابل دسترس ترشده اند.

درتحقیق فرارو تلاش شده علاوه بربررسی تحلیل ها وتحقیقات قبلی دراین خصوص ، نگاه جدیدی به مقوله مشارکت کارکنان وارتباط آن بااستراتژیهای سازمانی داشته باشد وبه همین منظور استراتژیهای وظیفه مدار ، توسعه ای ، تحول آفرین و الگو مدار را درسازمان صداوسیمای مرکز کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه وبررسی وسنجش قرارداده است .

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

بروز تغییرات سریع در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، استراتژی‌های سازمانی چه در سطح شرکت[1]، چه در سطح کسب و کار[2] و چه در سطح وظیفه‌ای[3] به شدت متحول شده و متحول خواهد شد. تحت چنین شرایط متغیر و پیچیده و متحولی ادامه بقا و ارائه عملکرد اثربخش از سوی سازمان‌ها مستلزم مشارکت کارکنان[4] در امور سازمان‌هاست . به اعتقاد پریستون و پست[5] انقلاب اول در مدیریت، سلسله مراتب سازمانی، انقلاب دوم جدایی مالکیت از مدیریت بود و اکنون مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت مطرح شده است و به اعتقاد بنیس[6] مهمترین چالش‌های سازمانی در این دوره  از زمان عبارت است از جهانی‌شدن، تغییر سریع تکنولوژی و از همه مهمتر توانمندسازی و درگیر کردن و مشارکت کارکنان در امور سازمان است. (مشبکی، 1377، ص 13)

براساس نظریه پیچیدگی هنگامی که هم محیط و هم سازمان دارای رفتار پیچیده باشند روش استبدادی و تمرکزگرا آنقدر آسیب‌پذیر و ناکارامد می‌شوند که نمی‌تواند بقای سازمان را در بلند مدت تضمین کنند و به عبارت دیگر نظام‌های پیچیده مستلزم مشارکت هوشمندانه تمامی افراد ذیربط در سازمان است.

از طرف دیگر مدیریت منابع انسانی از دهه 1990 به بعد، هم از ویژگی کارمداری و هم انسان‌مداری برخوردار است. این ویژگی تأکید بر این دارد که استراتژی‌های منابع انسانی باید در تار و پود سازمان تنیده شود و حصول اهداف آن سازمان را مورد حمایت قرار دهد. اما ویژگی مذکور در عین حال این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که با افراد نمی‌توان همانند منابع دیگر معامله کرد. مدیران درگیر با مسائل مدیریت منابع انسانی در واقع همه مدیران باید درکی عمیق از ارزش‌هایی، حاصل بکنند که کارکنان را هدایت و با انگیزه سازند که یکی از راه های انگیزشی برای کارکنان، مدیریت مشارکتی است. (آرمسترانگ، ترجمه ابیلی و موفقی، 1380، ص 50)

افزون بر پنجاه سال از آغاز تحقیق و بررسی درباره اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمان می‌گذرد، طی این دوره زمانی هریک از محققان و دانش پژوهان براساس نوع ارتباط و با علایق خویش، مقوله مشارکت کارکنان در امور سازمانی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و در این تحقیقات برخی از عوامل و متغیرهای سازمانی که به نوعی برمشارکت کارکنان در امور سازمان مؤثر بوده‌اند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند.

حال در این تحقیق همانطور که از عنوان آن مشخص است، ارتباط و نقش استراتژی‌های منابع انسانی در میزان مشارکت کارکنان مورد تبیین قرار می‌گیرد که البته در تبیین این ارتباط از مدل چهار استراتژی منابع انسانی دیوید هیوسی[7] یعنی استراتژی وظیفه مدار[8]، توسعه‌ای[9]، تحول آفرین[10] و الگو مدار[11] استفاده خواهد شد. (Hussey, 1996, p.870)

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشارکت کارکنان در امور سازمان‌ها، طی چند دهه اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش و عمومیت یافته است. تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که بسیاری از سازمان‌های بزرگ هر کدام به نوعی از شیوه‌های مشارکت کارکنان استفاده می‌کنند. مقایسه سازمان‌های سنتی با سازمان‌هایی که از شیوه مشارکتی استفاده کرده‌اند حاکی از آن است که در سازمان‌های برخوردار از شیوه مشارکت، ترک خدمت و جابجایی کارکنان کمتر، عملکرد افراد بیشتر، نگرش نسبت به کار مثبت‌تر و اثربخشی سازمانی بالاتر است.

تحقیقات محدودی که داخل کشور صورت گرفته بیشتر اثرات مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین پرداختن به چنین موضوعی که مباحث تأثیرگذار بر مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد، حائز اهمیت است.

از طرف دیگر این تحقیق ضرورت در نظر گرفتن مشارکت کارکنان در تدوین استراتژی‌های منابع انسانی را به سازمان‌ها نشان خواهد داد.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تحقیقات چندی در زمینه مشارکت کارکنان در داخل و خارج کشور انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پایان نامه سراج الدین محبی که با عنوان بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان در شرکت سهامی لاستیک دنا در سال 1386 انجام گرفته، اشاره کرد. همچنین تحقیق دیگری در سال 1380 توسط عبدالصمد خدامی تحت عنوان «بررسی امکان اجرای نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی بیمه ایران» انجام شده است. البته تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شده است که در اینجا به ذکر همه موارد پرداخته نمی‌شود و به این مقوله به صورت مفصل در ادبیات تحقیق اشاره خواهد شد. اما به طور کلی در زمینه ارتباط بین استراتژی‌های منابع انسانی با مشارکت کارکنان در داخل کشور تحقیقی صورت نگرفته است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

جنبه جدید بودن موضوع و هدف تحقیق حاضر  بیشتر در این مورد است که در تحقیقات صورت گرفته تا به حال مفاهیم مشارکت کارکنان، مزایا آن، تاثیر آن بر خروجی های سازمان و …. بوده است. اما در این تحقیق به استراتژی هایی از سوی واحد منابع انسانی اشاره می شود که این استراتژی ها خود انگیزاننده هایی برای مشارکت کارکنان خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق بر آنیم تا به نوعی تاثیرگذار ترین استراتژی که باعث بر انگیخته شدن مشارکت کارکنان می شود را  شناسایی و راهکارهایی را بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد دهیم.

1-6- اهداف تحقیق

1- تبیین ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر مشارکت کارکنان

2- پیشنهاد و ارائه استراتژی‌ منابع انسانی متناسب با آن سازمان

1-7- سؤالات تحقیق

1- آیا بین استراتژی های منابع انسانی و مشارکت کارکنان در سازمان ارتباط وجود دارد؟

2- وضعیت مشارکت کارکنان در سازمان صدا و سیمای مرکز تا چه انداره است؟

1-8- فرضیه ‏های تحقیق

الف) فرضیه اهم: استراتژی منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

ب) فرضیات فرعی:

1- استراتژی‌ وظیفه مدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان در سازمان دارد.

2- استراتژی‌ توسعه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان  دارد.

3- استراتژی‌ تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

4- استراتژی الگومدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 135

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.