رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه جهت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………….. ………………………………… 1

فصل اول کلیات پژوهش

-1-1مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………..3

-2-1بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………4

-2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ………………………………………………………………………………………… 4

2-1-2 -شهرت حسابرس…………………………………………………………………………………………………..  5

-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران…………………………………………………… 5

-2-1-4دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………………………….6

– -2-1-5چرخه عمر شرکت………………………………………………… …………………………………………..7

-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..7

-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………… ……………………………….8

-5-1سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ……….8

-6-1اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………10

-1-6-1اهداف علمی تحقیق…………. …………………………………………… ………………………… ……….   10

-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق…………. ……………………… …………. ………. …………………. …………11

-7-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… …………………………..11

-8-1جامعه آماری……………………………………………………………………………….. …………………………13

-9-1قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… ………………………..13

-10-1تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق………………………………………………….. ………………………14

-1-10-1کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. …………………………………..14

-2-10-1اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………. … …………………….14

-3-10-1دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………… ……………….. 15

-4-10-1تقلب………………………………. …………………………………………. … …………………………….15

-5-10-1تحریفات در برآوردهای حسابداری…………………………… ………. ……………….. …………..15

-6-10-1تحریفات در قوانین…………………………………………………… ……. ……………………………….15

-7-10-1تحریفات در به کارگیری رویه های حسابداری………………………. ……………………………….16

-8-10-1چرخه عمر شرکت………………………………………………………. …… ……………………………..16

-11-1ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………. ……………………….18

-12-1خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. ……………………..19

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

-1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………21

-2-2پیشینه حسابرسی در ایران ………………………………………………………………………. ……………….22

-3-2نظارت بر حرفه حسابرسی…………………………………………………………………………… …………..24

-4-2تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………. ………25

-5-2.برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………….. ….25

-6-2.مفهوم کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. ………………….27

-7-2کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟………………………………29

-8-2کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف…………………………………………………………. ……………..30

-1-8-2نهاده های حسابرسی…………………………………………………………………………… ……………….30

-2-8-2فرایند حسابرسی…………………………………………………………………………………………………..31

-3-8-2موسسات حسابرسی………………………………………………………………………. ……………………31

-4-8-2صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی……………………………………………… …………………32

-5-8-2نهادها و ساز و کارها……………………………………………………………………………. ………………33

-6-8-2پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی…………………………………………………. ……………33

-9-2نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی………………………………. ………… …………33

-10-2.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا……………………………………………………………. ……….35

-1-10-2 میزان تجربیات حسابرسان………………………………………………………………………….. …….35

-2-10-2 دعاوی حقوقی……………………………………………………………………………………………. …..36

-3-10-2سرپرستی کار حسابرسی………………………………………………………….. ………………………..36

-3-10-2 اندازه موسسات حسابرسی…………………………………………………………………. ……………..36

-5-10-2 انگیزه کسب شهرت…………………………………………………………………………. ………………37

-6-10-2 تخصص‌گرایی………………………………………………………………………… ………………………37

-7-10-2دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………. ………………38

-11-2کشف تقلب………………………………………………………………………………………. …………………38

-12-2مبانی کشف تقلب……………………………………………………………………………. …………………..40

-13-2تحریف های حسابداری…………………………………………………………………… ……………………40

-14-2مسئولیت تقلب و تحریف……………………………………………………………………. ………………..41

-1-14-2مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………………. ……………..41

-2-14-2مسئولیت حسابرس……………………………………………………………. ……………………………..42

-15-2مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب…….. ……………42

-16-2ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب………………………………………………………….. …………43

-17-2خطر حسابرسی………………………………………………………………………………………….. ………..44

-18-2اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………………………… …….47

-19-2رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی……………………………………………….. ………………………48

-20-2چرخه عمر…………………………………………………………………………………….. ……………………49

-21-2پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ………………..50

-1-21-2پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ……………50

-2-21-2پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………… …………52

فصل سوم روش­شناسی تحقیق

-1-3مقدمه…………………………………………………………………………………… ………………………………56

-2-3روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ……………………………57

-3-3پرسش تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………..57

-4-3فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… …………………….57

-1-4-3فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………… …. …………………………………..57

-2-4-3فرضیه ‏های فرعی تحقیق………………………………………….. ……. …………………………………..58

 

 

-5-3تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………… ………………59

-1-5-3کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… ……………..59

-1-1-5-3اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………………… ………………59

-2-1-5-3دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………. ………. ………………..60

-2-5-3تقلب(متغیر وابسته) …………………………………………………………. …………………… …………..60

-1-2-5-3تحریفات در برآوردهای حسابدا…………………………………. …………………….. …………….60

-2-2-5-3تحریفات در قوانین…………………………………………………………. ……………… ……………..60

-3-2-5-3تحریفات در به کارگیری رویه های حسابداری…………………….. ………….. ………………….61

-3-5-3چرخه عمر شرکت…………………………………………………………. …………………………………..61

 -6-3روش و ابزارتجزیه و تحلیل……………………………………………………………. ….. ………………..63

-7-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ……………………..64

-8-3روش نمونه گیری……………………………………………………….. …………………………… ……..64

-9-3حجم نمونه آماری……………………………………………………….. …………………………… ……..65

-10-3روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………….. ……………………………66

-11-3خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… ………………….66

فصل چهارم تحلیل یافته­ ها

-1-4مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………68

-2-4آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………. ……………………………..69

-3-4همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………….. ………………………….670

-4-4آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ………………………72

-1-4-4آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ………………….73

-2-4-4آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. ………………73

-3-4-4آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………. …………………74

-4-4-4آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………75

-5-4-4آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..75

-6-4-4آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..76

-7-4-4آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………77

-8-4-4آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………..77

-9-4-4آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..78

-10-4-4آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….79

-11-4-4آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………79

-12-4-4آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….80

-13-4-4آزمون فرضیه سیزدهم…………………………………………………………………………………………81

-14-4-4آزمون فرضیه چهاردهم……………………………………………………………………………………….81

-15-4-4آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………82

-16-4-4آزمون فرضیه شانزدهم………………………………………………………………………………………..83

-17-4-4آزمون فرضیه هفدهم…………………………………………………………………………………………..83

-18-4-4آزمون فرضیه هجدهم…………………………………………………………………………………………84

-5-4خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات

-1-5مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………89

-2-5تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………..89

-3-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………89

-4-5بحث ونتیجه ­گیری کلی……………………………………………………………………………………………..93

-5-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..94

-1-5-5پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………….. …………….94

-2-5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ………………95

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ………96

 

 


چکیده:

این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد 108شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

سرفصل مطالب

 

 

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

سوالات و فرضیه ­های تحقیق

جامعه آماری 

نحوه گردآوری اطلاعات

تعریف مفاهیم و واژگان

ساختارکلی تحقیق

خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-1مقدمه

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[1]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[2]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.

 

 

 

 

 

-2-1بیان مسأله:

ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

–2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ( تعداد صاحبکاران):

تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(2003)،زو و همکاران(2001) پالمرز(1988) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو [3](1993)، کیم و همکاران[4] (2003)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو[5] (1981) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.

2-1-2 شهرت حسابرس:

شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان1997). واتز و زیمرمن[6] (1986) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:

نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (1986) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر[7] (1995) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

 

–2-1-4دوره تصدی حسابرس:

موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(1991) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، 30٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها 3 سال یا کمتر بوده است.

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد

همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرایند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به 3 طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:1)تحریف در برآوردهای حسابداری2)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و3) تحریفات ناشی از به کارگیری نادرست رویه های حسابداری.

– -2-1-5چرخه عمر شرکت:

شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.

-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.

-5-1سوال های اصلی تحقیق

آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟

سوال فرعی تحقیق

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

6-1-اهداف مشخص تحقیق:

در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­ شود.

-1-6-1اهداف علمی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق

1- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.

2-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.

3-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.

4-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.

[1] -احمدپور و همکاران 1391

[2] -حساس یگانه و همکاران1389

[3] .wong & teao

[4] . kim et al

[5] .deangelo

[6] .Wattes and Zimmerman

[7] .Die & Showarter

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.