رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

دانشکده: علوم انسانی

نام مرکز: واحد بین المللی قشم

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تیرماه،1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­ کنند تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­ های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شركت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع ­آوری داده ­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­ اند و سپس با بهره­ گیری از مدل رگرسیونی داده ­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ معنی­داری دارد؛ و از این رو، اهمیت بررسی رابطه قیمت نفت و بازده سهام در کشورهای نفتی مانند ایران اثبات می­ شود.

 

کلید واژه: نوسانات منفی قیمت نفت، بازده غیرعادی سهام، نوسانات مثبت قیمت نفت، مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه. 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله تحقیق. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق. 5

1-5- فرضیه ­های تحقیق. 5

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق. 6

1-7- روش انجام تحقیق. 6

1-7-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 6

1-7-2- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 7

1-7-3- قلمرو تحقیق (موضوعی، مكانی، زمانی) 7

1-8- ساختار تحقیق. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- بخش اول؛ بازده سهام. 9

2-2-1- بازار مالی.. 9

2-2-1-1- کارکردهای بازار مالی.. 10

2-2-1-2- طبقه بندی بازارهای مالی.. 13

2-2-2- بورس اوراق بهادار. 16

2-2-2-1- مزایای بورس اوراق بهادار. 17

2-2-3- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 17

2-2-4- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران. 18

2-2-5- سرمایه­ گذاری.. 20

2-2-5-1- مزایای سرمایه­ گذاری در بورس… 21

2-2-6- مروری بر شرکت­های سرمایه­ گذاری.. 22

2-2-7- دارایی و دارائیهای مالی.. 22

2-2-8- اوراق بهادار. 23

2-2-9- سهام عادی.. 23

2-2-10- ارکان اصلی سرمایه­ گذاری (ریسک و بازده) 24

2-2-11- اجزای بازده 25

2-2-12- انواع بازده 26

2-2-13- بازده غیرعادی.. 27

2-3- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت.. 28

2-3-1- ویژگی­های اقتصادی نفت خام. 29

2-3-2- عوامل مؤثر بر قیمت نفت.. 31

2-3-3- عوامل اقتصادی تعیین کننده قیمت نفت.. 32

2-3-4- جایگاه ایران در حوزه­ نفتی خلیج فارس… 32

2-3-5- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­ های نفتی.. 32

2-3-6- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان. 34

2-3-7- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت.. 36

2-3-8- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت.. 37

2-4- پیشینه تحقیق. 39

2-4-1- مطالعات داخلی.. 39

2-4-2- مطالعات خارجی.. 41

2-5- خلاصه فصل. 42

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش تحقیق. 44

3-3- سؤالات تحقیق. 45

3-4- فرضیه ­های تحقیق. 45

3-5- مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

3-5-1- تحلیل نااطمینانی برآوردهای واکنش­های آنی.. 47

3-6- متغیرهای تحقیق. 48

3-6-1- تصریح غیرخطی قیمت نفت.. 49

3-6-2- بازده غیرعادی سهام. 50

3-7- جامعه آماری.. 51

3-7-1- اعمال محدودیت­های ساختاری.. 51

3-8-  قلمرو تحقیق. 53

3-8-1- قلمرو موضوعی.. 53

3-8-2-  قلمرو مكانی.. 53

3-8-3-  قلمرو زمانی.. 53

3-9- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 54

3-10- روش­های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ­ها 54

3-10-1- رگرسیون چند متغیره 55

3-10-2- نبود خود همبستگی.. 56

3-10-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 57

3-10-4- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون. 58

3-10-4-1- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون. 59

3-10-4-2- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی.. 59

3-10-5- روش استفاده از داده‌ها 59

3-11- خلاصه فصل. 63

فصل چهارم یافته­ های تحقیق

4-1- مقدمه. 65

4-2- آمارتوصیفی.. 66

4-2-1- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش… 66

4-2-2- بررسی هم­خطی.. 67

4-2-3- آزمون نرمال بودن داده ­ها 67

4-3- آمار استنباطی.. 68

4-3-1- آزمون ریشه واحد فیلیپس- برون. 69

4-3-2- تعیین وقفه بهینه. 69

4-3-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی.. 70

4-3-4- تفسیر مدل­های تصحیح خطای برداری ساختاری.. 71

4-3-5- توابع عکس­العمل آنی.. 71

4-3-5-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 71

4-3-5-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 73

4-3-6- تجزیه­ی واریانس خطای پیش­بینی.. 75

4-3-6-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 75

4-3-6-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 75

4-4- آزمون فرضیه ­ها 76

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 76

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 77

4-4-3- فرضیه اصلی.. 78

4-5- خلاصه فصل. 78

فصل پنجم جمع ­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 80

5-2- جمع ­بندی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ­ها 80

5-2-1- نتیجه­ فرضیه اصلی.. 81

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی.. 81

5-3- نتیجه ­گیری کلی تحقیق. 82

5-4- پیشنهادها 84

5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 85

5-5- محدودیت­های تحقیق. 86

5-6- خلاصه فصل. 86

پیوست.. 87

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 93

 

 

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق. 53

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها 66

جدول 4-2- آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… 67

جدول 4-3- نتایج حاصل از مقادیر VIF. 67

جدول 4-4- نتایج آزمون جارک برا 68

جدول 4-5- نتایج برآورد الگو با بهره گرفتن از معیار مورک و همیلتون. 68

جدول 4-6- آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون. 69

جدول 4-7- تعیین وقفه بهینه- نوسان مثبت قیمت نفت.. 70

جدول 4-8- تعیین وقفه بهینه- نوسان منفی قیمت نفت.. 70

جدول 4-9- در حالت نوسان منفی قیمت نفت- آزمون همجمعی یوهانسون. 71

جدول 4-10- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 75

جدول 4-11- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 76

جدول 4-12- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی اول. 76

جدول 4-13- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تاثیر نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام. 77

جدول 4-14- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی دوم. 77

جدول 4-15- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام. 78

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار (2-1): مكانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد. 36

نمودار (2-2): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد. 38

نمودار 4-1- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-2- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-3- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-4 فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 73

نمودار 4-5- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 73

نمودار 4-6- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-7- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-8- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف از NOPD.. 74

 

فهرست روابط

عنوان                                                                                                               صفحه

رابطه­ی(2-1) ریسک کل. 24

رابطه­ی(2-2) بازده کل. 26

رابطه­ی(2-3) بازده کل سهام عادی.. 26

رابطه­ی(2-4) بازده مورد انتظار. 27

رابطه­ی(2-5) بازده غیرعادی.. 27

رابطه­ی(3-1) مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

رابطه­ی(3-2) رابطه­ بین خطای پیس­بینی و اخلال شاختاری.. 47

رابطه­ی(3-3) نرخ ارز حقیقی.. 49

رابطه­ی(3-4) معیار مورک.. 50

رابطه­ی(3-5) معیار همیلتون. 50

رابطه­ی(3-6) معیار همیلتون. 50

رابطه­ی(3-7) بازده غیرعادی.. 50

رابطه­ی(3-8) لگاریتم متغیرهای پژوهش… 52

رابطه­ی(3-9) رگرسیون چند متغیره 55

رابطه­ی(3-10) فرمول دوربین- واتسون. 57

رابطه­ی(3-11) ضریب تعیین.. 57

رابطه­ی(3-12) ضریب تعیین تعدیل شده 58

رابطه­ی(3-13) مدل داده ­های ترکیبی.. 60

رابطه­ی(3-14) مدل تعدیل شده داده ­های ترکیبی.. 60

رابطه­ی(3-15) مدل نهایی داده ­های ترکیبی.. 61

رابطه­ی(3-16) برآورد خطای داده ­های ادغام شده 62

 

 

مقدمه

امروزه انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در رشد و توسعه نقش مهمی را در امر برنامه­ ریزی کشورها ایفا می­ کند. قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به قیمت نفت دارد و به همین دلیل تحقیق در مورد اثرات بالا و پایین شدن قیمت نفت بر بازار مالی کشور، از جمله تحقیقات بسیار مهم و ارزشمند می­باشد، همچنین بررسی آثار آن بر بورس اوراق بهادار، که یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است و نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، اهمیت بسزایی دارد.

از سوی دیگر اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه­ شرکت­ها به افرادِ سرمایه­ گذار کمک می­ کند، زیرا افراد در تجزیه وتحلیل­هایی که انجام می­ دهند در نهایت امید دارند با توجه به ریسک سرمایه­ گذاری، بازده متناسب با آن را بدست آورند، تجزیه و تحلیل مناسبِ عوامل گوناگون می ­تواند باعث مدیریت بهترِ سرمایه­ آنها و افزایش ثروت سرمایه­ گذار شود. با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوع بررسی عوامل مؤثر بر بازده سرمایه­ گذاری­ها و اثرات آن عوامل بر بازار سرمایه، و همچنین نیازمندی شرکت­هایی که در اولین سال­های عرضه سهام خود در بورس هستند به اطلاعات تحلیلی برای شناسایی عوامل  اثرگذار بر بازده حاصل از فعالیت­شان، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی­سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با بدست آوردن نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر نوسان منفی و مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایه­ گذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایه­ گذاری باشد.

پایان نامه ­ی حاضر در پنج فصل گردآوری شده است. در فصل اول کلیات تحقیق شرح داده شده است که با مطالعه­ آن می­توان با اصول کلی و چارچوب تحقیق آشنا شد. فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است که بخش مبانی نظری مطالب ارزشمندی را در اختیار افراد قرار می­دهد و همچنین در بخش بعدی نتایج پژوهش­های صورت گرفته توسط سایر محققین بیان می­ شود. فصل سوم پایان نامه در مورد روش­ها و مدل­های استفاده شده در تحقیق اختصاص دارد. فصل چهارم حاوی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده ­ها می­باشد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه ­گیری و جمع ­بندی کلی صورت گرفته است.

امیدوارم تحقیق انجام شده در این پایان نامه بتواند مفید واقع شود و به استفاده کنندگان از نتایج آن کمک نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی می­باشد که متأثر از متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت نفت می­باشد. از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه­ گذاران با آن روبرو می­باشند نوسان و بی­ثباتی قیمت­های نفت است که سبب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می­گردد. با توجه به تاثیر گسترده­ منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می­رود و بر عملكرد سرمایه­ گذاران تاثیر­گذار می­باشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام شرکت­ها صورت پذیرد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به شرح و بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد، پس از آن اهمیت و ارزش تحقیق بیان می­گردد، سپس اشاره­ای به اهداف تحقیق می­ شود. همچنین در ادامه فرضیه ­ها و روش تحقیق شرح داده می­ شود.

 

1-2- بیان مسأله تحقیق

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. بیشتر مطالعات انجام شده درباره اثر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها، برای کشورهای صنعتی انجام گرفته است، که اغلب وارد کننده نفت هستند. در این کشورها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربرداشته است و کاهش قیمت آن به عنوان تغییری مثبت برای طرف عرضه محسوب می­ شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت اینگونه نیست. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای صادرکننده نفت به دنبال صنعتی شدن هستند، بی ثباتی قیمت نفت برای آنها دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یک سو در مسیر صنعتی شدن نیاز آنها به نفت و انرژی افزایش می­یابد و از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی، منبع اصلی درآمد آنها است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و آسیب­پذیری آن نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی بسیار بالاست. درآمدهای نفتی تاثیرات دوگانه­ای بر اقتصاد ایران دارند؛ از یک سو شواهد حاکی از رشد اقتصادی مناسب در سال­هایی است که درآمدهای نفتی رشد ملایم و آرامی داشتند. در حقیقت رشد ملایم درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را از طرف عرضه و تقاضا تقویت می­ کند.(مهرآرا و نیری 1388). قیمت جهانی نفت به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر عوامل سیاسی و اقتصادی هر کشور مخصوصاً کشورهای صادر کننده نفت است. ایران از جمله صادر کنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می­گیرد. بازار بورس هم به عنوان یکی از بخش­های اقتصاد می ­تواند تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد. شرکت­های بی­شماری در سراسر دنیا خواه در فرایند چرخه حیات اقتصادی و خواه از طریق برنامه خصوصی سازی شرکت­های دولتی، با عرضه سهام خود به عموم مردم، برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می­شوند. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد عمده ترین منبع تأمین مالی آن به شمار می­رود سعی می­ کنند تا با عملکردی مطلوب و تعیین قیمتی مناسب در عرضه اولیه، جریان­های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند(بوجراج و لی[1]،2002). پس از زمان عرضه اولیه سهام به عموم، برای شرکت­ها بازده­ی غیرعادی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و این بازده از عوامل مختلفی تأثیر می­پذیرد و نقش مهمی در پیشرفت شرکت ایفا می­ کند و ممکن است قیمت نفت یکی از این عوامل باشد که ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه اخیر قیمت نفت نقش مهمی در مدل­سازی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می­ کند. امروزه قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه­ های بنیادین در بازارهای مختلف مالی شناخته می­ شود که در این میان بازار سهام از جایگاه خاصی برخوردار است. از منظر نظری، قیمت نفت و نوسانات مرتبط با آن می ­تواند بر بازده سهام یا قیمت­های سهام از طریق درآمدهای انتظاری تأثیرگذار باشد. تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می­توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. بنابراین می­توان گفت که هرگونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­ شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1385). از سوی دیگر بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی مؤثری است که در جمع ­آوری سرمایه لازم برای بنگاه­های اقتصادی فعالیت می­ کند. از طرفی قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می ­تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سودآوری بنگاه و به تبع آن تغییر در میزان بازده بنگاه­ها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­ کنند تاثیر شوک­های قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­ های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است، در نتیجه تحقیق و بررسی بر روی نوسانات قیمت نفت و تأثیرات احتمالی آن بر روی بازده سهام شرکت­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد، که در این تحقیق سعی بر این است که تمرکز بر روی بازده غیرعادی سهام معطوف شود و بررسی کنیم که آیا این بازده از نوسانات قیمت نفت تأثیر می­پذیرد یا خیر.

 

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام می ­تواند رابطه­ای وجود داشته باشد؟

سؤالات فرعی برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش؛ شامل موارد زیر می­باشد:

1- آیا نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأثیر می­ گذارد؟

2- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر می­ گذارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، می­توانیم در برنامه­ ریزی­های اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.

[1] . Bhojraj and Lee

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.