رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)

گرایش: حسابداری

 عنوان:

بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در

صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین صادقی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-3-1 از دیدگاه سهامداران. 5

1-3-2 از دیدگاه مدیران. 5

1-4- اهداف اساسی تحقیق. 6

1-5- فرضیه ­های تحقیق. 6

1-6- روش انجام تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1 متغیرهای وابسته. 7

1-7-2- متغیرهای مستقل. 7

1-7-3- متغیر کنترلی. 7

1-8- روش گردآوری داده ­ها. 7

1-9- قلمرو تحقیق. 7

1-10- تعریف واژه های عملیاتی. 8

1-11- ساختار تحقیق. 8

1-12- خلاصه فصل. 9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول سود. 11

2-1- تعریف سود. 11

2-3- پیش بینی سود. 11

2-4- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. 12

2-5- اهمیت تقسیم سود. 13

2-6- روش های پرداخت سود سهام. 14

2-6-1 سود تقسیمی نقدی. 15

2-6-2 سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. 15

2-6-3  سود سهمی. 16

2-6-3-1 مزیت های سودسهمی. 16

2-6-3-1- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. 16

2-6-3-1- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. 17

2-6-3-2- محدودیت های سود سهمی. 18

2-6-4 تجزیه سهام. 19

2-6-5  تجمیع سهام. 19

2-6-6  بازخرید سهام. 19

2-7- سیاست های تقسیم سود. 20

2-7-1 سیاست تقسیم سود منظم. 20

2-7-1-1 روش درصد ثابتی از سود هر سهم. 21

2-7-1-2 روش مبلغی ثابت. 22

2-7-1-3 روش درصدی از ارزش اسمی. 24

2-7-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 24

2-7-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده. 24

2-7-3-1 سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. 25

2-7-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. 25

2-7-3-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. 25

2-8- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   26

2-9- بازده. 27

2-9-1- تعریف سرمایه گذاری. 27

2-9-2 فرضیه بازارهای کارا (EMH). 28

2-9-2-1 سطح کارآیی ضعیف. 29

2-9-2-2 سطح کارایی نیمه قوی. 29

2-9-2-3 سطح کارایی قوی. 29

2-9-3- بازده سرمایه گذاری. 29

2-9-3-1 بازده کمی. 29

2-9-3-2 بازده کیفی. 30

2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. 31

2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار. 31

2-9-4-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). 32

2-9-4-3  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). 34

2-10- مروری بر پیشینه تحقیق. 35

2-10-1 تحقیقات خارجی. 35

2-10-2 تحقیقات داخلی. 36

2-11- خلاصه فصل. 37

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 39

3-2- اهداف تحقیق. 39

3-3- سوالات تحقیق. 39

3-4- فرضیه ­های تحقیق. 40

3-5- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. 40

3-5-1 غیرهای وابسته. 40

3-5-1-1 بازده مورد انتظار سهامدار.. 40

3-5-1-2 قیمت سهام. 41

3-5-2 متغیرهای مستقل تحقیق. 41

3-5-2-1 متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. 41

3-5-2-2 متغیرهای مستقل فرعی. 41

3-5-2-2-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. 41

3-5-2-2-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42

3-5-2-2-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 43

3-5-3 متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. 43

3-5-3-1 اندازه شرکت (Company Size). 43

3-6- قلمرو تحقیق. 43

3-6-1 جامعه آماری. 43

3-6-2 نمونه آماری. 43

3-7- نحوه جمع آوری اطلاعات. 44

3-8- روش آماری و آزمون فرضیه ­ها. 44

3-8-1 آزمون­های تشخیص در داده ­های ترکیبی. 44

3-8-1-1 آزمون چاو. 44

3-8-1-2 آزمون هاسمن. 45

3-8-2 رگرسیون پنل دیتا. 45

3-8-3 همبستگی سریالی جملات خطا. 46

3-8-4 آزمون نرمال بودن. 46

3-9- خلاصه فصل. 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه. 49

4-2- آمار توصیفی. 49

4-3- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. 50

4-3-1 نتایج آزمون چاو. 50

4-3-2 نتایج آزمون هاسمن. 51

4-4- نتایج آزمون فرضیه ­ها. 52

4-5- خلاصه فصل. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 56

5-2- خلاصه تحقیق. 56

5-3- نتایج تحقیق. 57

5-4-  محدودیت های تحقیق. 58

5-5-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. 58

5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 58

5-7- خلاصه فصل. 59

منابع و مأخذ. 60

فهرست منابع فارسی. 60

فهرست منابع انگلیسی. 63

پیوست ها. 64

چکیده انگلیسی……………………….. 67


فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 4-1:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 50

جدول 4-2: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. 51

جدول 4-3: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. 51

جدول 4-4: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. 51

جدول 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. 52

جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. 52

جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 53

 

چکیده

تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می ­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 10 ساله از 81 تا 90 می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد 47 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.

واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.

مقدمه

سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه­ گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع 1391،16).

پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده ­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود 5% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (10%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.

تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.

سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­ کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.

 

1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق

منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­ شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز 1388، 38). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم ­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی 1384،32).

(بینر[1] 2001) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می ­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه­ گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم ­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.

بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه­ گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­ کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی 29، 1383).

دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

  1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
  2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:

1-3-1 از دیدگاه سهامداران

میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­ کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه­ گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

  • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
  • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
  • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

1-3-2 از دیدگاه مدیران

مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:

الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­ های فیزیکی

ب) توزیع سود بین سهامداران

هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­ نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­ گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

هدف نخست:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای 1381تا1390 می­باشد.

هدف بعدی:

به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.

لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه ­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.

 

1-5- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6- روش انجام تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شده است در دسته­ تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده ­های موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.

 

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1 متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.

1-7-2- متغیرهای مستقل

متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.

1-7-3- متغیر کنترلی

در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:

اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­ های شرکت بدست می­آید.

1-8- روش گردآوری داده ­ها

در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ ها، فصلنامه­ ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه ­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

1-9- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.

قلمرو زمانی

دوره زمانی تحقیق 10 ساله و از سال 1381 تا 1390 می باشد

قلمرو مکانی

شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.

1-10- تعریف واژه­ های عملیاتی

سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­ شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­ شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­ شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی 1383، 8).

بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی38،1383).

ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه 1+ و1- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها 121، 1382).

نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E)[2]:این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی 1388،161).

 

1-11- ساختار تحقیق

ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:

در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.

در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده ­ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.

در فصل چهارم یافته­ های تحقیق ارائه می شوند. ابتدا آمار توصیفی مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمون­های تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده ارائه می­شوند.

در فصل پنجم، ابتدا خلاصه­ای از تحقیق بیان شده و سپس یافته­ ها و نتایج تحقیق تشریح می­شوند و در ادامه تفسیر نتایج و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس به توضیح محدودیت­ها پرداخته می شود و در نهایت پیشنهادها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می­ شود.

1-12- خلاصه فصل

در این فصل پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، به بیان مسئله و تشریح موضوع و سپس اهمیت و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. در ادامه اهداف اساسی، فرضیه ­ها، روش انجام تحقیق و متغیرهای تحقیق اعم از مستقل، وابسته و کنترل شرح داده شدند. روش گردآوری داده ­ها، قلمرو تحقیق، واژگان عملیاتی و ساختار تحقیق مطالب دیگری بودند که در این فصل به آنها پرداخته شد.

[1] Beiner, S

[2] Price/earning

تعداد صفحه :80

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.